γνωριζω • GNWRIZW • gnōrizō

Search: γνωριω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνωριωγνωρίζωγνωρι(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γνωριωγνωρίζωγνωρι(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg

γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωριζω[GNT][LXX]γνωριζ·ωγνωριζομαιγνωριζ·ομαι
2ndγνωριζειςγνωριζ·ειςγνωριζῃ, γνωριζει, γνωριζεσαιγνωριζ·ῃ, γνωριζ·ει classical, γνωριζ·εσαι alt
3rdγνωριζειγνωριζ·ειγνωριζεται[LXX]γνωριζ·εται
Pl1stγνωριζομεν[GNT][LXX]γνωριζ·ομενγνωριζομεθαγνωριζ·ομεθα
2ndγνωριζετεγνωριζ·ετεγνωριζεσθεγνωριζ·εσθε
3rdγνωριζουσιν, γνωριζουσιγνωριζ·ουσι(ν)γνωριζονταιγνωριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωριζω[GNT][LXX]γνωριζ·ωγνωριζωμαιγνωριζ·ωμαι
2ndγνωριζῃςγνωριζ·ῃςγνωριζῃγνωριζ·ῃ
3rdγνωριζῃγνωριζ·ῃγνωριζηται[LXX]γνωριζ·ηται
Pl1stγνωριζωμενγνωριζ·ωμενγνωριζωμεθαγνωριζ·ωμεθα
2ndγνωριζητεγνωριζ·ητεγνωριζησθεγνωριζ·ησθε
3rdγνωριζωσιν, γνωριζωσιγνωριζ·ωσι(ν)γνωριζωνταιγνωριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωριζοιμιγνωριζ·οιμιγνωριζοιμηνγνωριζ·οιμην
2ndγνωριζοιςγνωριζ·οιςγνωριζοιογνωριζ·οιο
3rdγνωριζοιγνωριζ·οιγνωριζοιτογνωριζ·οιτο
Pl1stγνωριζοιμενγνωριζ·οιμενγνωριζοιμεθαγνωριζ·οιμεθα
2ndγνωριζοιτεγνωριζ·οιτεγνωριζοισθεγνωριζ·οισθε
3rdγνωριζοιεν, γνωριζοισανγνωριζ·οιεν, γνωριζ·οισαν altγνωριζοιντογνωριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγνωριζε[LXX]γνωριζ·εγνωριζουγνωριζ·ου
3rdγνωριζετωγνωριζ·ετωγνωριζεσθω[GNT]γνωριζ·εσθω
Pl1st
2ndγνωριζετεγνωριζ·ετεγνωριζεσθεγνωριζ·εσθε
3rdγνωριζετωσαν, γνωριζοντωνγνωριζ·ετωσαν, γνωριζ·οντων classicalγνωριζεσθωσαν, γνωριζεσθωνγνωριζ·εσθωσαν, γνωριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γνωριζειν​γνωριζ·ειν​γνωριζεσθαι​γνωριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωριζουσαγνωριζονγνωριζ·ουσ·αγνωριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomγνωριζων[LXX]γνωριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγνωριζουσανγνωριζονταγνωριζ·ουσ·ανγνωριζ·ο[υ]ντ·α
Datγνωριζουσῃγνωριζοντιγνωριζ·ουσ·ῃγνωριζ·ο[υ]ντ·ι
Genγνωριζουσηςγνωριζοντοςγνωριζ·ουσ·ηςγνωριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγνωριζουσαιγνωριζοντες[LXX]γνωριζονταγνωριζ·ουσ·αιγνωριζ·ο[υ]ντ·εςγνωριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγνωριζουσαςγνωριζονταςγνωριζ·ουσ·αςγνωριζ·ο[υ]ντ·ας
Datγνωριζουσαιςγνωριζουσι, γνωριζουσινγνωριζ·ουσ·αιςγνωριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγνωριζουσωνγνωριζοντωνγνωριζ·ουσ·ωνγνωριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωριζομενηγνωριζομενεγνωριζ·ομεν·ηγνωριζ·ομεν·ε
Nomγνωριζομενοςγνωριζ·ομεν·ος
Accγνωριζομενηνγνωριζομενονγνωριζ·ομεν·ηνγνωριζ·ομεν·ον
Datγνωριζομενῃγνωριζομενῳγνωριζ·ομεν·ῃγνωριζ·ομεν·ῳ
Genγνωριζομενηςγνωριζομενουγνωριζ·ομεν·ηςγνωριζ·ομεν·ου
PlVocγνωριζομεναιγνωριζομενοιγνωριζομεναγνωριζ·ομεν·αιγνωριζ·ομεν·οιγνωριζ·ομεν·α
Nom
Accγνωριζομεναςγνωριζομενουςγνωριζ·ομεν·αςγνωριζ·ομεν·ους
Datγνωριζομεναιςγνωριζομενοιςγνωριζ·ομεν·αιςγνωριζ·ομεν·οις
Genγνωριζομενωνγνωριζομενωνγνωριζ·ομεν·ωνγνωριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωριζονε·γνωριζ·ονεγνωριζομηνε·γνωριζ·ομην
2ndεγνωριζεςε·γνωριζ·εςεγνωριζουε·γνωριζ·ου
3rdεγνωριζεν, εγνωριζεε·γνωριζ·ε(ν)εγνωριζετοε·γνωριζ·ετο
Pl1stεγνωριζομενε·γνωριζ·ομενεγνωριζομεθαε·γνωριζ·ομεθα
2ndεγνωριζετεε·γνωριζ·ετεεγνωριζεσθεε·γνωριζ·εσθε
3rdεγνωριζον, εγνωριζοσανε·γνωριζ·ον, ε·γνωριζ·οσαν altεγνωριζοντοε·γνωριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωριω[LXX], γνωρισω[GNT][LXX]γνωρι(ε)·[σ]ω, γνωρι·σωγνωριουμαι, γνωρισομαιγνωρι(ε)·[σ]ομαι, γνωρι·σομαι
2ndγνωριεις[LXX], γνωρισειςγνωρι(ε)·[σ]εις, γνωρι·σειςγνωριῃ, γνωριει, γνωριεισαι, γνωρισῃ[GNT][LXX], γνωρισει[GNT], γνωρισεσαιγνωρι(ε)·[σ]ῃ, γνωρι(ε)·[σ]ει classical, γνωρι(ε)·[σ]εσαι alt, γνωρι·σῃ, γνωρι·σει classical, γνωρι·σεσαι alt
3rdγνωριει, γνωρισει[GNT]γνωρι(ε)·[σ]ει, γνωρι·σειγνωριειται, γνωρισεταιγνωρι(ε)·[σ]εται, γνωρι·σεται
Pl1stγνωριουμεν[LXX], γνωρισομενγνωρι(ε)·[σ]ομεν, γνωρι·σομενγνωριουμεθα, γνωρισομεθαγνωρι(ε)·[σ]ομεθα, γνωρι·σομεθα
2ndγνωριειτε[LXX], γνωρισετεγνωρι(ε)·[σ]ετε, γνωρι·σετεγνωριεισθε, γνωρισεσθεγνωρι(ε)·[σ]εσθε, γνωρι·σεσθε
3rdγνωριουσιν[GNT][LXX], γνωριουσι, γνωρισουσιν[GNT], γνωρισουσιγνωρι(ε)·[σ]ουσι(ν), γνωρι(ε)·[σ]ουσι(ν), γνωρι·σουσι(ν), γνωρι·σουσι(ν)γνωριουνται, γνωρισονταιγνωρι(ε)·[σ]ονται, γνωρι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωριοιμι, γνωρισοιμιγνωρι(ε)·[σ]οιμι, γνωρι·σοιμιγνωριοιμην, γνωρισοιμηνγνωρι(ε)·[σ]οιμην, γνωρι·σοιμην
2ndγνωριοις, γνωρισοιςγνωρι(ε)·[σ]οις, γνωρι·σοιςγνωριοιο, γνωρισοιογνωρι(ε)·[σ]οιο, γνωρι·σοιο
3rdγνωριοι, γνωρισοιγνωρι(ε)·[σ]οι, γνωρι·σοιγνωριοιτο, γνωρισοιτογνωρι(ε)·[σ]οιτο, γνωρι·σοιτο
Pl1stγνωριοιμεν, γνωρισοιμενγνωρι(ε)·[σ]οιμεν, γνωρι·σοιμενγνωριοιμεθα, γνωρισοιμεθαγνωρι(ε)·[σ]οιμεθα, γνωρι·σοιμεθα
2ndγνωριοιτε, γνωρισοιτεγνωρι(ε)·[σ]οιτε, γνωρι·σοιτεγνωριοισθε, γνωρισοισθεγνωρι(ε)·[σ]οισθε, γνωρι·σοισθε
3rdγνωριοιεν, γνωρισοιενγνωρι(ε)·[σ]οιεν, γνωρι·σοιενγνωριοιντο, γνωρισοιντογνωρι(ε)·[σ]οιντο, γνωρι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γνωριειν, γνωρισειν​γνωρι(ε)·[σ]ειν, γνωρι·σειν​γνωριεισθαι, γνωρισεσθαι​γνωρι(ε)·[σ]εσθαι, γνωρι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωριουσα, γνωρισουσαγνωριουν, γνωρισον[LXX]γνωρι(ε)·[σ]ουσ·α, γνωρι·σουσ·αγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], γνωρι·σο[υ]ν[τ]
Nomγνωριων, γνωρισωνγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, γνωρι·σο[υ]ν[τ]·^
Accγνωριουσαν, γνωρισουσανγνωριουντα, γνωρισονταγνωρι(ε)·[σ]ουσ·αν, γνωρι·σουσ·ανγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, γνωρι·σο[υ]ντ·α
Datγνωριουσῃ, γνωρισουσῃγνωριουντι, γνωρισοντιγνωρι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, γνωρι·σουσ·ῃγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, γνωρι·σο[υ]ντ·ι
Genγνωριουσης, γνωρισουσηςγνωριουντος, γνωρισοντοςγνωρι(ε)·[σ]ουσ·ης, γνωρι·σουσ·ηςγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, γνωρι·σο[υ]ντ·ος
PlVocγνωριουσαι, γνωρισουσαιγνωριουντες, γνωρισοντεςγνωριουντα, γνωρισονταγνωρι(ε)·[σ]ουσ·αι, γνωρι·σουσ·αιγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, γνωρι·σο[υ]ντ·εςγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, γνωρι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγνωριουσας, γνωρισουσαςγνωριουντας, γνωρισονταςγνωρι(ε)·[σ]ουσ·ας, γνωρι·σουσ·αςγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, γνωρι·σο[υ]ντ·ας
Datγνωριουσαις, γνωρισουσαιςγνωριουσι, γνωριουσιν[GNT][LXX], γνωρισουσι, γνωρισουσιν[GNT]γνωρι(ε)·[σ]ουσ·αις, γνωρι·σουσ·αιςγνωρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), γνωρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), γνωρι·σου[ντ]·σι(ν), γνωρι·σου[ντ]·σι(ν)
Genγνωριουσων, γνωρισουσωνγνωριουντων, γνωρισοντωνγνωρι(ε)·[σ]ουσ·ων, γνωρι·σουσ·ωνγνωρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, γνωρι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωριουμενη, γνωρισομενηγνωριουμενε, γνωρισομενεγνωρι(ε)·[σ]ομεν·η, γνωρι·σομεν·ηγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ε, γνωρι·σομεν·ε
Nomγνωριουμενος, γνωρισομενοςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ος, γνωρι·σομεν·ος
Accγνωριουμενην, γνωρισομενηνγνωριουμενον, γνωρισομενονγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ην, γνωρι·σομεν·ηνγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ον, γνωρι·σομεν·ον
Datγνωριουμενῃ, γνωρισομενῃγνωριουμενῳ, γνωρισομενῳγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, γνωρι·σομεν·ῃγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, γνωρι·σομεν·ῳ
Genγνωριουμενης, γνωρισομενηςγνωριουμενου, γνωρισομενουγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ης, γνωρι·σομεν·ηςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ου, γνωρι·σομεν·ου
PlVocγνωριουμεναι, γνωρισομεναιγνωριουμενοι, γνωρισομενοιγνωριουμενα, γνωρισομεναγνωρι(ε)·[σ]ομεν·αι, γνωρι·σομεν·αιγνωρι(ε)·[σ]ομεν·οι, γνωρι·σομεν·οιγνωρι(ε)·[σ]ομεν·α, γνωρι·σομεν·α
Nom
Accγνωριουμενας, γνωρισομεναςγνωριουμενους, γνωρισομενουςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ας, γνωρι·σομεν·αςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ους, γνωρι·σομεν·ους
Datγνωριουμεναις, γνωρισομεναιςγνωριουμενοις, γνωρισομενοιςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·αις, γνωρι·σομεν·αιςγνωρι(ε)·[σ]ομεν·οις, γνωρι·σομεν·οις
Genγνωριουμενων, γνωρισομενωνγνωριουμενων, γνωρισομενωνγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ων, γνωρι·σομεν·ωνγνωρι(ε)·[σ]ομεν·ων, γνωρι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισα[GNT][LXX]ε·γνωρι·σαεγνωρισαμηνε·γνωρι·σαμην
2ndεγνωρισας[GNT][LXX]ε·γνωρι·σαςεγνωρισωε·γνωρι·σω
3rdεγνωρισεν[GNT][LXX], εγνωρισεε·γνωρι·σε(ν), ε·γνωρι·σε(ν)εγνωρισατοε·γνωρι·σατο
Pl1stεγνωρισαμεν[GNT][LXX]ε·γνωρι·σαμενεγνωρισαμεθαε·γνωρι·σαμεθα
2ndεγνωρισατεε·γνωρι·σατεεγνωρισασθεε·γνωρι·σασθε
3rdεγνωρισαν[GNT][LXX]ε·γνωρι·σανεγνωρισαντοε·γνωρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωρισω[GNT][LXX]γνωρι·σωγνωρισωμαιγνωρι·σωμαι
2ndγνωρισῃςγνωρι·σῃςγνωρισῃ[GNT][LXX]γνωρι·σῃ
3rdγνωρισῃ[GNT][LXX]γνωρι·σῃγνωρισηταιγνωρι·σηται
Pl1stγνωρισωμενγνωρι·σωμενγνωρισωμεθαγνωρι·σωμεθα
2ndγνωρισητε[LXX]γνωρι·σητεγνωρισησθεγνωρι·σησθε
3rdγνωρισωσιν[LXX], γνωρισωσιγνωρι·σωσι(ν), γνωρι·σωσι(ν)γνωρισωνταιγνωρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωρισαιμιγνωρι·σαιμιγνωρισαιμηνγνωρι·σαιμην
2ndγνωρισαις, γνωρισειαςγνωρι·σαις, γνωρι·σειας classicalγνωρισαιογνωρι·σαιο
3rdγνωρισαι[GNT][LXX], γνωρισειεγνωρι·σαι, γνωρι·σειε classicalγνωρισαιτογνωρι·σαιτο
Pl1stγνωρισαιμενγνωρι·σαιμενγνωρισαιμεθαγνωρι·σαιμεθα
2ndγνωρισαιτεγνωρι·σαιτεγνωρισαισθεγνωρι·σαισθε
3rdγνωρισαιεν, γνωρισαισαν, γνωρισειαν, γνωρισειενγνωρι·σαιεν, γνωρι·σαισαν alt, γνωρι·σειαν classical, γνωρι·σειεν classicalγνωρισαιντογνωρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγνωρισον[LXX]γνωρι·σονγνωρισαι[GNT][LXX]γνωρι·σαι
3rdγνωρισατωγνωρι·σατωγνωρισασθωγνωρι·σασθω
Pl1st
2ndγνωρισατε[LXX]γνωρι·σατεγνωρισασθεγνωρι·σασθε
3rdγνωρισατωσαν, γνωρισαντωνγνωρι·σατωσαν, γνωρι·σαντων classicalγνωρισασθωσαν, γνωρισασθωνγνωρι·σασθωσαν, γνωρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γνωρισαι[GNT][LXX]​γνωρι·σαιγνωρισασθαι​γνωρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωρισασαγνωρισας[GNT]γνωρισανγνωρι·σασ·αγνωρι·σα[ντ]·ςγνωρι·σαν[τ]
Nom
Accγνωρισασανγνωρισανταγνωρι·σασ·ανγνωρι·σαντ·α
Datγνωρισασῃγνωρισαντιγνωρι·σασ·ῃγνωρι·σαντ·ι
Genγνωρισασηςγνωρισαντοςγνωρι·σασ·ηςγνωρι·σαντ·ος
PlVocγνωρισασαιγνωρισαντεςγνωρισανταγνωρι·σασ·αιγνωρι·σαντ·εςγνωρι·σαντ·α
Nom
Accγνωρισασαςγνωρισανταςγνωρι·σασ·αςγνωρι·σαντ·ας
Datγνωρισασαιςγνωρισασι, γνωρισασινγνωρι·σασ·αιςγνωρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genγνωρισασωνγνωρισαντωνγνωρι·σασ·ωνγνωρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωρισαμενηγνωρισαμενεγνωρι·σαμεν·ηγνωρι·σαμεν·ε
Nomγνωρισαμενοςγνωρι·σαμεν·ος
Accγνωρισαμενηνγνωρισαμενονγνωρι·σαμεν·ηνγνωρι·σαμεν·ον
Datγνωρισαμενῃγνωρισαμενῳγνωρι·σαμεν·ῃγνωρι·σαμεν·ῳ
Genγνωρισαμενηςγνωρισαμενουγνωρι·σαμεν·ηςγνωρι·σαμεν·ου
PlVocγνωρισαμεναιγνωρισαμενοιγνωρισαμεναγνωρι·σαμεν·αιγνωρι·σαμεν·οιγνωρι·σαμεν·α
Nom
Accγνωρισαμεναςγνωρισαμενουςγνωρι·σαμεν·αςγνωρι·σαμεν·ους
Datγνωρισαμεναιςγνωρισαμενοιςγνωρι·σαμεν·αιςγνωρι·σαμεν·οις
Genγνωρισαμενωνγνωρισαμενωνγνωρι·σαμεν·ωνγνωρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισμαιεγνωρισ·μαι
2ndεγνωρισαιεγνωρισ·[σ]αι
3rdεγνωρισται[LXX]εγνωρισ·ται
Pl1stεγνωρισμεθαεγνωρισ·μεθα
2ndεγνωρισθεεγνωρισ·[σ]θε
3rdεγνωριδαταιεγνωρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισομαιεγνωρισ·[σ]ομαι
2ndεγνωρισῃ, εγνωρισειεγνωρισ·[σ]ῃ, εγνωρισ·[σ]ει classical
3rdεγνωρισεταιεγνωρισ·[σ]εται
Pl1stεγνωρισομεθαεγνωρισ·[σ]ομεθα
2ndεγνωρισεσθεεγνωρισ·[σ]εσθε
3rdεγνωρισονταιεγνωρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισοιμηνεγνωρισ·[σ]οιμην
2ndεγνωρισοιοεγνωρισ·[σ]οιο
3rdεγνωρισοιτοεγνωρισ·[σ]οιτο
Pl1stεγνωρισοιμεθαεγνωρισ·[σ]οιμεθα
2ndεγνωρισοισθεεγνωρισ·[σ]οισθε
3rdεγνωρισοιντοεγνωρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγνωρισοεγνωρισ·[σ]ο
3rdεγνωρισθωεγνωρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεγνωρισθεεγνωρισ·[σ]θε
3rdεγνωρισθωσαν, εγνωρισθωνεγνωρισ·[σ]θωσαν, εγνωρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγνωρισθαι​εγνωρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγνωρισεσθαι​εγνωρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγνωρισμενηεγνωρισμενεεγνωρισ·μεν·ηεγνωρισ·μεν·ε
Nomεγνωρισμενοςεγνωρισ·μεν·ος
Accεγνωρισμενηνεγνωρισμενονεγνωρισ·μεν·ηνεγνωρισ·μεν·ον
Datεγνωρισμενῃεγνωρισμενῳεγνωρισ·μεν·ῃεγνωρισ·μεν·ῳ
Genεγνωρισμενηςεγνωρισμενουεγνωρισ·μεν·ηςεγνωρισ·μεν·ου
PlVocεγνωρισμεναιεγνωρισμενοιεγνωρισμεναεγνωρισ·μεν·αιεγνωρισ·μεν·οιεγνωρισ·μεν·α
Nom
Accεγνωρισμεναςεγνωρισμενουςεγνωρισ·μεν·αςεγνωρισ·μεν·ους
Datεγνωρισμεναιςεγνωρισμενοιςεγνωρισ·μεν·αιςεγνωρισ·μεν·οις
Genεγνωρισμενωνεγνωρισμενωνεγνωρισ·μεν·ωνεγνωρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισμηνε·εγνωρισ·μην
2ndεγνωρισοε·εγνωρισ·[σ]ο
3rdεγνωριστοε·εγνωρισ·το
Pl1stεγνωρισμεθαε·εγνωρισ·μεθα
2ndεγνωρισθεε·εγνωρισ·[σ]θε
3rdεγνωριδατοε·εγνωρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγνωρισθην[LXX]ε·γνωρισ·θην
2ndεγνωρισθηςε·γνωρισ·θης
3rdεγνωρισθη[GNT]ε·γνωρισ·θη
Pl1stεγνωρισθημενε·γνωρισ·θημεν
2ndεγνωρισθητεε·γνωρισ·θητε
3rdεγνωρισθησανε·γνωρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγνωρισθησομαιγνωρισ·θησομαι
2ndγνωρισθησῃ, γνωρισθησειγνωρισ·θησῃ, γνωρισ·θησει classical
3rdγνωρισθησεταιγνωρισ·θησεται
Pl1stγνωρισθησομεθαγνωρισ·θησομεθα
2ndγνωρισθησεσθεγνωρισ·θησεσθε
3rdγνωρισθησονταιγνωρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγνωρισθωγνωρισ·θω
2ndγνωρισθῃς[LXX]γνωρισ·θῃς
3rdγνωρισθῃ[GNT]γνωρισ·θῃ
Pl1stγνωρισθωμενγνωρισ·θωμεν
2ndγνωρισθητεγνωρισ·θητε
3rdγνωρισθωσιν, γνωρισθωσιγνωρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγνωρισθειηνγνωρισ·θειην
2ndγνωρισθειηςγνωρισ·θειης
3rdγνωρισθειηγνωρισ·θειη
Pl1stγνωρισθειημεν, γνωρισθειμενγνωρισ·θειημεν, γνωρισ·θειμεν classical
2ndγνωρισθειητε, γνωρισθειτεγνωρισ·θειητε, γνωρισ·θειτε classical
3rdγνωρισθειησαν, γνωρισθειενγνωρισ·θειησαν, γνωρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγνωρισθησοιμηνγνωρισ·θησοιμην
2ndγνωρισθησοιογνωρισ·θησοιο
3rdγνωρισθησοιτογνωρισ·θησοιτο
Pl1stγνωρισθησοιμεθαγνωρισ·θησοιμεθα
2ndγνωρισθησοισθεγνωρισ·θησοισθε
3rdγνωρισθησοιντογνωρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγνωρισθητιγνωρισ·θητι
3rdγνωρισθητωγνωρισ·θητω
Pl1st
2ndγνωρισθητεγνωρισ·θητε
3rdγνωρισθητωσαν, γνωρισθεντωνγνωρισ·θητωσαν, γνωρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γνωρισθηναι​γνωρισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γνωρισθησεσθαι​γνωρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωρισθεισαγνωρισθειςγνωρισθενγνωρισ·θεισ·αγνωρισ·θει[ντ]·ςγνωρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγνωρισθεισανγνωρισθενταγνωρισ·θεισ·ανγνωρισ·θε[ι]ντ·α
Datγνωρισθεισῃγνωρισθεντιγνωρισ·θεισ·ῃγνωρισ·θε[ι]ντ·ι
Genγνωρισθεισηςγνωρισθεντος[GNT]γνωρισ·θεισ·ηςγνωρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocγνωρισθεισαιγνωρισθεντεςγνωρισθενταγνωρισ·θεισ·αιγνωρισ·θε[ι]ντ·εςγνωρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγνωρισθεισαςγνωρισθενταςγνωρισ·θεισ·αςγνωρισ·θε[ι]ντ·ας
Datγνωρισθεισαιςγνωρισθεισι, γνωρισθεισινγνωρισ·θεισ·αιςγνωρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genγνωρισθεισωνγνωρισθεντωνγνωρισ·θεισ·ωνγνωρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωρισθησομενηγνωρισθησομενεγνωρισ·θησομεν·ηγνωρισ·θησομεν·ε
Nomγνωρισθησομενοςγνωρισ·θησομεν·ος
Accγνωρισθησομενηνγνωρισθησομενονγνωρισ·θησομεν·ηνγνωρισ·θησομεν·ον
Datγνωρισθησομενῃγνωρισθησομενῳγνωρισ·θησομεν·ῃγνωρισ·θησομεν·ῳ
Genγνωρισθησομενηςγνωρισθησομενουγνωρισ·θησομεν·ηςγνωρισ·θησομεν·ου
PlVocγνωρισθησομεναιγνωρισθησομενοιγνωρισθησομεναγνωρισ·θησομεν·αιγνωρισ·θησομεν·οιγνωρισ·θησομεν·α
Nom
Accγνωρισθησομεναςγνωρισθησομενουςγνωρισ·θησομεν·αςγνωρισ·θησομεν·ους
Datγνωρισθησομεναιςγνωρισθησομενοιςγνωρισ·θησομεν·αιςγνωρισ·θησομεν·οις
Genγνωρισθησομενωνγνωρισθησομενωνγνωρισ·θησομεν·ωνγνωρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 23-Nov-2020 14:07:58 EST