γηρασκω • GHRASKW • gēraskō

Search: γηρασκον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γηρασκον; γηρασκονγηράσκωγηρασκ·ο[υ]ν[τ]; γηρασκ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg

γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασκωγηρασκ·ωγηρασκομαιγηρασκ·ομαι
2ndγηρασκειςγηρασκ·ειςγηρασκῃ, γηρασκει, γηρασκεσαιγηρασκ·ῃ, γηρασκ·ει classical, γηρασκ·εσαι alt
3rdγηρασκειγηρασκ·ειγηρασκεταιγηρασκ·εται
Pl1stγηρασκομενγηρασκ·ομενγηρασκομεθαγηρασκ·ομεθα
2ndγηρασκετεγηρασκ·ετεγηρασκεσθεγηρασκ·εσθε
3rdγηρασκουσιν[LXX], γηρασκουσιγηρασκ·ουσι(ν), γηρασκ·ουσι(ν)γηρασκονταιγηρασκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασκωγηρασκ·ωγηρασκωμαιγηρασκ·ωμαι
2ndγηρασκῃςγηρασκ·ῃςγηρασκῃγηρασκ·ῃ
3rdγηρασκῃγηρασκ·ῃγηρασκηταιγηρασκ·ηται
Pl1stγηρασκωμενγηρασκ·ωμενγηρασκωμεθαγηρασκ·ωμεθα
2ndγηρασκητεγηρασκ·ητεγηρασκησθεγηρασκ·ησθε
3rdγηρασκωσιν, γηρασκωσιγηρασκ·ωσι(ν)γηρασκωνταιγηρασκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασκοιμιγηρασκ·οιμιγηρασκοιμηνγηρασκ·οιμην
2ndγηρασκοιςγηρασκ·οιςγηρασκοιογηρασκ·οιο
3rdγηρασκοιγηρασκ·οιγηρασκοιτογηρασκ·οιτο
Pl1stγηρασκοιμενγηρασκ·οιμενγηρασκοιμεθαγηρασκ·οιμεθα
2ndγηρασκοιτεγηρασκ·οιτεγηρασκοισθεγηρασκ·οισθε
3rdγηρασκοιεν, γηρασκοισανγηρασκ·οιεν, γηρασκ·οισαν altγηρασκοιντογηρασκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγηρασκεγηρασκ·εγηρασκουγηρασκ·ου
3rdγηρασκετωγηρασκ·ετωγηρασκεσθωγηρασκ·εσθω
Pl1st
2ndγηρασκετεγηρασκ·ετεγηρασκεσθεγηρασκ·εσθε
3rdγηρασκετωσαν, γηρασκοντωνγηρασκ·ετωσαν, γηρασκ·οντων classicalγηρασκεσθωσαν, γηρασκεσθωνγηρασκ·εσθωσαν, γηρασκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γηρασκειν​γηρασκ·ειν​γηρασκεσθαι​γηρασκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασκουσαγηρασκον[GNT]γηρασκ·ουσ·αγηρασκ·ο[υ]ν[τ]
Nomγηρασκωνγηρασκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγηρασκουσανγηρασκονταγηρασκ·ουσ·ανγηρασκ·ο[υ]ντ·α
Datγηρασκουσῃγηρασκοντιγηρασκ·ουσ·ῃγηρασκ·ο[υ]ντ·ι
Genγηρασκουσηςγηρασκοντοςγηρασκ·ουσ·ηςγηρασκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγηρασκουσαιγηρασκοντεςγηρασκονταγηρασκ·ουσ·αιγηρασκ·ο[υ]ντ·εςγηρασκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγηρασκουσαςγηρασκονταςγηρασκ·ουσ·αςγηρασκ·ο[υ]ντ·ας
Datγηρασκουσαιςγηρασκουσι, γηρασκουσιν[LXX]γηρασκ·ουσ·αιςγηρασκ·ου[ντ]·σι(ν), γηρασκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγηρασκουσωνγηρασκοντωνγηρασκ·ουσ·ωνγηρασκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασκομενηγηρασκομενεγηρασκ·ομεν·ηγηρασκ·ομεν·ε
Nomγηρασκομενοςγηρασκ·ομεν·ος
Accγηρασκομενηνγηρασκομενονγηρασκ·ομεν·ηνγηρασκ·ομεν·ον
Datγηρασκομενῃγηρασκομενῳγηρασκ·ομεν·ῃγηρασκ·ομεν·ῳ
Genγηρασκομενηςγηρασκομενουγηρασκ·ομεν·ηςγηρασκ·ομεν·ου
PlVocγηρασκομεναιγηρασκομενοιγηρασκομεναγηρασκ·ομεν·αιγηρασκ·ομεν·οιγηρασκ·ομεν·α
Nom
Accγηρασκομεναςγηρασκομενουςγηρασκ·ομεν·αςγηρασκ·ομεν·ους
Datγηρασκομεναιςγηρασκομενοιςγηρασκ·ομεν·αιςγηρασκ·ομεν·οις
Genγηρασκομενωνγηρασκομενωνγηρασκ·ομεν·ωνγηρασκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγηρασκονε·γηρασκ·ονεγηρασκομηνε·γηρασκ·ομην
2ndεγηρασκεςε·γηρασκ·εςεγηρασκουε·γηρασκ·ου
3rdεγηρασκεν, εγηρασκεε·γηρασκ·ε(ν)εγηρασκετοε·γηρασκ·ετο
Pl1stεγηρασκομενε·γηρασκ·ομενεγηρασκομεθαε·γηρασκ·ομεθα
2ndεγηρασκετεε·γηρασκ·ετεεγηρασκεσθεε·γηρασκ·εσθε
3rdεγηρασκον, εγηρασκοσανε·γηρασκ·ον, ε·γηρασκ·οσαν altεγηρασκοντοε·γηρασκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασωγηρα·σωγηρασομαιγηρα·σομαι
2ndγηρασειςγηρα·σειςγηρασῃ[LXX], γηρασει[LXX], γηρασεσαιγηρα·σῃ, γηρα·σει classical, γηρα·σεσαι alt
3rdγηρασει[LXX]γηρα·σειγηρασεταιγηρα·σεται
Pl1stγηρασομενγηρα·σομενγηρασομεθαγηρα·σομεθα
2ndγηρασετεγηρα·σετεγηρασεσθεγηρα·σεσθε
3rdγηρασουσιν, γηρασουσιγηρα·σουσι(ν)γηρασονταιγηρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασοιμιγηρα·σοιμιγηρασοιμηνγηρα·σοιμην
2ndγηρασοιςγηρα·σοιςγηρασοιογηρα·σοιο
3rdγηρασοιγηρα·σοιγηρασοιτογηρα·σοιτο
Pl1stγηρασοιμενγηρα·σοιμενγηρασοιμεθαγηρα·σοιμεθα
2ndγηρασοιτεγηρα·σοιτεγηρασοισθεγηρα·σοισθε
3rdγηρασοιενγηρα·σοιενγηρασοιντογηρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γηρασειν​γηρα·σειν​γηρασεσθαι​γηρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασουσαγηρασονγηρα·σουσ·αγηρα·σο[υ]ν[τ]
Nomγηρασωνγηρα·σο[υ]ν[τ]·^
Accγηρασουσανγηρασονταγηρα·σουσ·ανγηρα·σο[υ]ντ·α
Datγηρασουσῃγηρασοντιγηρα·σουσ·ῃγηρα·σο[υ]ντ·ι
Genγηρασουσηςγηρασοντοςγηρα·σουσ·ηςγηρα·σο[υ]ντ·ος
PlVocγηρασουσαιγηρασοντεςγηρασονταγηρα·σουσ·αιγηρα·σο[υ]ντ·εςγηρα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγηρασουσαςγηρασονταςγηρα·σουσ·αςγηρα·σο[υ]ντ·ας
Datγηρασουσαιςγηρασουσι, γηρασουσινγηρα·σουσ·αιςγηρα·σου[ντ]·σι(ν)
Genγηρασουσωνγηρασοντωνγηρα·σουσ·ωνγηρα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασομενηγηρασομενεγηρα·σομεν·ηγηρα·σομεν·ε
Nomγηρασομενοςγηρα·σομεν·ος
Accγηρασομενηνγηρασομενονγηρα·σομεν·ηνγηρα·σομεν·ον
Datγηρασομενῃγηρασομενῳγηρα·σομεν·ῃγηρα·σομεν·ῳ
Genγηρασομενηςγηρασομενουγηρα·σομεν·ηςγηρα·σομεν·ου
PlVocγηρασομεναιγηρασομενοιγηρασομεναγηρα·σομεν·αιγηρα·σομεν·οιγηρα·σομεν·α
Nom
Accγηρασομεναςγηρασομενουςγηρα·σομεν·αςγηρα·σομεν·ους
Datγηρασομεναιςγηρασομενοιςγηρα·σομεν·αιςγηρα·σομεν·οις
Genγηρασομενωνγηρασομενωνγηρα·σομεν·ωνγηρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγηρασα[LXX]ε·γηρα·σαεγηρασαμηνε·γηρα·σαμην
2ndεγηρασαςε·γηρα·σαςεγηρασωε·γηρα·σω
3rdεγηρασεν[LXX], εγηρασεε·γηρα·σε(ν), ε·γηρα·σε(ν)εγηρασατοε·γηρα·σατο
Pl1stεγηρασαμενε·γηρα·σαμενεγηρασαμεθαε·γηρα·σαμεθα
2ndεγηρασατεε·γηρα·σατεεγηρασασθεε·γηρα·σασθε
3rdεγηρασανε·γηρα·σανεγηρασαντοε·γηρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασωγηρα·σωγηρασωμαιγηρα·σωμαι
2ndγηρασῃς[GNT]γηρα·σῃςγηρασῃ[LXX]γηρα·σῃ
3rdγηρασῃ[LXX]γηρα·σῃγηρασηταιγηρα·σηται
Pl1stγηρασωμενγηρα·σωμενγηρασωμεθαγηρα·σωμεθα
2ndγηρασητεγηρα·σητεγηρασησθεγηρα·σησθε
3rdγηρασωσιν, γηρασωσιγηρα·σωσι(ν)γηρασωνταιγηρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγηρασαιμιγηρα·σαιμιγηρασαιμηνγηρα·σαιμην
2ndγηρασαις, γηρασειαςγηρα·σαις, γηρα·σειας classicalγηρασαιογηρα·σαιο
3rdγηρασαι[LXX], γηρασειεγηρα·σαι, γηρα·σειε classicalγηρασαιτογηρα·σαιτο
Pl1stγηρασαιμενγηρα·σαιμενγηρασαιμεθαγηρα·σαιμεθα
2ndγηρασαιτεγηρα·σαιτεγηρασαισθεγηρα·σαισθε
3rdγηρασαιεν, γηρασαισαν, γηρασειαν, γηρασειενγηρα·σαιεν, γηρα·σαισαν alt, γηρα·σειαν classical, γηρα·σειεν classicalγηρασαιντογηρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγηρασονγηρα·σονγηρασαι[LXX]γηρα·σαι
3rdγηρασατωγηρα·σατωγηρασασθωγηρα·σασθω
Pl1st
2ndγηρασατεγηρα·σατεγηρασασθεγηρα·σασθε
3rdγηρασατωσαν, γηρασαντωνγηρα·σατωσαν, γηρα·σαντων classicalγηρασασθωσαν, γηρασασθωνγηρα·σασθωσαν, γηρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γηρασαι[LXX]​γηρα·σαιγηρασασθαι​γηρα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασασαγηρασαςγηρασανγηρα·σασ·αγηρα·σα[ντ]·ςγηρα·σαν[τ]
Nom
Accγηρασασανγηρασανταγηρα·σασ·ανγηρα·σαντ·α
Datγηρασασῃγηρασαντιγηρα·σασ·ῃγηρα·σαντ·ι
Genγηρασασηςγηρασαντοςγηρα·σασ·ηςγηρα·σαντ·ος
PlVocγηρασασαιγηρασαντεςγηρασανταγηρα·σασ·αιγηρα·σαντ·εςγηρα·σαντ·α
Nom
Accγηρασασαςγηρασανταςγηρα·σασ·αςγηρα·σαντ·ας
Datγηρασασαιςγηρασασι, γηρασασινγηρα·σασ·αιςγηρα·σα[ντ]·σι(ν)
Genγηρασασωνγηρασαντωνγηρα·σασ·ωνγηρα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγηρασαμενηγηρασαμενεγηρα·σαμεν·ηγηρα·σαμεν·ε
Nomγηρασαμενοςγηρα·σαμεν·ος
Accγηρασαμενηνγηρασαμενονγηρα·σαμεν·ηνγηρα·σαμεν·ον
Datγηρασαμενῃγηρασαμενῳγηρα·σαμεν·ῃγηρα·σαμεν·ῳ
Genγηρασαμενηςγηρασαμενουγηρα·σαμεν·ηςγηρα·σαμεν·ου
PlVocγηρασαμεναιγηρασαμενοιγηρασαμεναγηρα·σαμεν·αιγηρα·σαμεν·οιγηρα·σαμεν·α
Nom
Accγηρασαμεναςγηρασαμενουςγηρα·σαμεν·αςγηρα·σαμεν·ους
Datγηρασαμεναιςγηρασαμενοιςγηρα·σαμεν·αιςγηρα·σαμεν·οις
Genγηρασαμενωνγηρασαμενωνγηρα·σαμεν·ωνγηρα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγηρακα[LXX]γεγηρα·κα
2ndγεγηρακας[LXX], γεγηρακεςγεγηρα·κας, γεγηρα·κες alt
3rdγεγηρακεν[LXX], γεγηρακεγεγηρα·κε(ν), γεγηρα·κε(ν)
Pl1stγεγηρακαμενγεγηρα·καμεν
2ndγεγηρακατεγεγηρα·κατε
3rdγεγηρακασιν, γεγηρακασι, γεγηρακανγεγηρα·κασι(ν), γεγηρα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγηρακωγεγηρα·κω
2ndγεγηρακῃςγεγηρα·κῃς
3rdγεγηρακῃγεγηρα·κῃ
Pl1stγεγηρακωμενγεγηρα·κωμεν
2ndγεγηρακητεγεγηρα·κητε
3rdγεγηρακωσιν, γεγηρακωσιγεγηρα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγηρακοιμι, γεγηρακοιηνγεγηρα·κοιμι, γεγηρα·κοιην classical
2ndγεγηρακοις, γεγηρακοιηςγεγηρα·κοις, γεγηρα·κοιης classical
3rdγεγηρακοι, γεγηρακοιηγεγηρα·κοι, γεγηρα·κοιη classical
Pl1stγεγηρακοιμενγεγηρα·κοιμεν
2ndγεγηρακοιτεγεγηρα·κοιτε
3rdγεγηρακοιενγεγηρα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγηρακεγεγηρα·κε
3rdγεγηρακετωγεγηρα·κετω
Pl1st
2ndγεγηρακετεγεγηρα·κετε
3rdγεγηρακετωσανγεγηρα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγηρακεναι​γεγηρα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγηρακυιαγεγηρακοςγεγηρα·κυι·αγεγηρα·κο[τ]·ς
Nomγεγηρακωςγεγηρα·κο[τ]·^ς
Accγεγηρακυιανγεγηρακοταγεγηρα·κυι·ανγεγηρα·κοτ·α
Datγεγηρακυιᾳγεγηρακοτιγεγηρα·κυι·ᾳγεγηρα·κοτ·ι
Genγεγηρακυιαςγεγηρακοτοςγεγηρα·κυι·αςγεγηρα·κοτ·ος
PlVocγεγηρακυιαιγεγηρακοτεςγεγηρακοταγεγηρα·κυι·αιγεγηρα·κοτ·εςγεγηρα·κοτ·α
Nom
Accγεγηρακυιαςγεγηρακοταςγεγηρα·κυι·αςγεγηρα·κοτ·ας
Datγεγηρακυιαιςγεγηρακοσι, γεγηρακοσινγεγηρα·κυι·αιςγεγηρα·κο[τ]·σι(ν)
Genγεγηρακυιωνγεγηρακοτωνγεγηρα·κυι·ωνγεγηρα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγηρακειν, εγεγηρακηε·γεγηρα·κειν, ε·γεγηρα·κη classical
2ndεγεγηρακεις, εγεγηρακηςε·γεγηρα·κεις, ε·γεγηρα·κης classical
3rdεγεγηρακειε·γεγηρα·κει
Pl1stεγεγηρακειμεν, εγεγηρακεμενε·γεγηρα·κειμεν, ε·γεγηρα·κεμεν classical
2ndεγεγηρακειτε, εγεγηρακετεε·γεγηρα·κειτε, ε·γεγηρα·κετε classical
3rdεγεγηρακεισαν, εγεγηρακεσανε·γεγηρα·κεισαν, ε·γεγηρα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγηρακειν, γεγηρακη[ε]·γεγηρα·κειν, [ε]·γεγηρα·κη classical
2ndγεγηρακεις, γεγηρακης[ε]·γεγηρα·κεις, [ε]·γεγηρα·κης classical
3rdγεγηρακει[ε]·γεγηρα·κει
Pl1stγεγηρακειμεν, γεγηρακεμεν[ε]·γεγηρα·κειμεν, [ε]·γεγηρα·κεμεν classical
2ndγεγηρακειτε, γεγηρακετε[ε]·γεγηρα·κειτε, [ε]·γεγηρα·κετε classical
3rdγεγηρακεισαν, γεγηρακεσαν[ε]·γεγηρα·κεισαν, [ε]·γεγηρα·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:28:35 EDT