γραφω • GRAFW • graphō

Search: γεγραμμενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γεγραμμεναγράφωγεγραφ·μεν·αperf mp ptcp neu nom|acc|voc pl

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραφω[GNT]γραφ·ωγραφομαιγραφ·ομαι
2ndγραφειςγραφ·ειςγραφῃ[GNT][LXX], γραφει[GNT][LXX], γραφεσαιγραφ·ῃ, γραφ·ει classical, γραφ·εσαι alt
3rdγραφει[GNT][LXX]γραφ·ειγραφεται[LXX]γραφ·εται
Pl1stγραφομεν[GNT][LXX]γραφ·ομενγραφομεθαγραφ·ομεθα
2ndγραφετεγραφ·ετεγραφεσθεγραφ·εσθε
3rdγραφουσιν[LXX], γραφουσιγραφ·ουσι(ν), γραφ·ουσι(ν)γραφονταιγραφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραφω[GNT]γραφ·ωγραφωμαιγραφ·ωμαι
2ndγραφῃςγραφ·ῃςγραφῃ[GNT][LXX]γραφ·ῃ
3rdγραφῃ[GNT][LXX]γραφ·ῃγραφηται[GNT]γραφ·ηται
Pl1stγραφωμενγραφ·ωμενγραφωμεθαγραφ·ωμεθα
2ndγραφητεγραφ·ητεγραφησθεγραφ·ησθε
3rdγραφωσιν, γραφωσιγραφ·ωσι(ν)γραφωνται[LXX]γραφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραφοιμιγραφ·οιμιγραφοιμηνγραφ·οιμην
2ndγραφοιςγραφ·οιςγραφοιογραφ·οιο
3rdγραφοιγραφ·οιγραφοιτογραφ·οιτο
Pl1stγραφοιμενγραφ·οιμενγραφοιμεθαγραφ·οιμεθα
2ndγραφοιτεγραφ·οιτεγραφοισθεγραφ·οισθε
3rdγραφοιεν, γραφοισανγραφ·οιεν, γραφ·οισαν altγραφοιντογραφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγραφε[GNT]γραφ·εγραφουγραφ·ου
3rdγραφετωγραφ·ετωγραφεσθωγραφ·εσθω
Pl1st
2ndγραφετεγραφ·ετεγραφεσθεγραφ·εσθε
3rdγραφετωσαν, γραφοντων[LXX]γραφ·ετωσαν, γραφ·οντων classicalγραφεσθωσαν, γραφεσθωνγραφ·εσθωσαν, γραφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γραφειν[GNT][LXX]​γραφ·εινγραφεσθαι[GNT]​γραφ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραφουσαγραφονγραφ·ουσ·αγραφ·ο[υ]ν[τ]
Nomγραφων[GNT][LXX]γραφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγραφουσαν[LXX]γραφονταγραφ·ουσ·ανγραφ·ο[υ]ντ·α
Datγραφουσῃγραφοντι[LXX]γραφ·ουσ·ῃγραφ·ο[υ]ντ·ι
Genγραφουσης[LXX]γραφοντοςγραφ·ουσ·ηςγραφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγραφουσαιγραφοντες[LXX]γραφονταγραφ·ουσ·αιγραφ·ο[υ]ντ·εςγραφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγραφουσαςγραφοντας[LXX]γραφ·ουσ·αςγραφ·ο[υ]ντ·ας
Datγραφουσαιςγραφουσι, γραφουσιν[LXX]γραφ·ουσ·αιςγραφ·ου[ντ]·σι(ν), γραφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγραφουσωνγραφοντων[LXX]γραφ·ουσ·ωνγραφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραφομενηγραφομενεγραφ·ομεν·ηγραφ·ομεν·ε
Nomγραφομενοςγραφ·ομεν·ος
Accγραφομενηνγραφομενονγραφ·ομεν·ηνγραφ·ομεν·ον
Datγραφομενῃγραφομενῳγραφ·ομεν·ῃγραφ·ομεν·ῳ
Genγραφομενηςγραφομενουγραφ·ομεν·ηςγραφ·ομεν·ου
PlVocγραφομεναιγραφομενοιγραφομενα[GNT]γραφ·ομεν·αιγραφ·ομεν·οιγραφ·ομεν·α
Nom
Accγραφομεναςγραφομενουςγραφ·ομεν·αςγραφ·ομεν·ους
Datγραφομεναιςγραφομενοιςγραφ·ομεν·αιςγραφ·ομεν·οις
Genγραφομενωνγραφομενωνγραφ·ομεν·ωνγραφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγραφον[LXX]ε·γραφ·ονεγραφομηνε·γραφ·ομην
2ndεγραφεςε·γραφ·εςεγραφουε·γραφ·ου
3rdεγραφεν[GNT][LXX], εγραφεε·γραφ·ε(ν), ε·γραφ·ε(ν)εγραφετοε·γραφ·ετο
Pl1stεγραφομενε·γραφ·ομενεγραφομεθαε·γραφ·ομεθα
2ndεγραφετεε·γραφ·ετεεγραφεσθεε·γραφ·εσθε
3rdεγραφον[LXX], εγραφοσανε·γραφ·ον, ε·γραφ·οσαν altεγραφοντοε·γραφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραψω[GNT][LXX]γραφ·σωγραψομαιγραφ·σομαι
2ndγραψεις[LXX]γραφ·σειςγραψῃ, γραψει[LXX], γραψεσαιγραφ·σῃ, γραφ·σει classical, γραφ·σεσαι alt
3rdγραψει[LXX]γραφ·σειγραψεταιγραφ·σεται
Pl1stγραψομενγραφ·σομενγραψομεθαγραφ·σομεθα
2ndγραψετε[LXX]γραφ·σετεγραψεσθεγραφ·σεσθε
3rdγραψουσιν, γραψουσιγραφ·σουσι(ν)γραψονταιγραφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραψοιμιγραφ·σοιμιγραψοιμηνγραφ·σοιμην
2ndγραψοιςγραφ·σοιςγραψοιογραφ·σοιο
3rdγραψοιγραφ·σοιγραψοιτογραφ·σοιτο
Pl1stγραψοιμενγραφ·σοιμενγραψοιμεθαγραφ·σοιμεθα
2ndγραψοιτεγραφ·σοιτεγραψοισθεγραφ·σοισθε
3rdγραψοιενγραφ·σοιενγραψοιντογραφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γραψειν​γραφ·σειν​γραψεσθαι​γραφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραψουσαγραψον[GNT][LXX]γραφ·σουσ·αγραφ·σο[υ]ν[τ]
Nomγραψωνγραφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accγραψουσανγραψονταγραφ·σουσ·ανγραφ·σο[υ]ντ·α
Datγραψουσῃγραψοντιγραφ·σουσ·ῃγραφ·σο[υ]ντ·ι
Genγραψουσηςγραψοντοςγραφ·σουσ·ηςγραφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocγραψουσαιγραψοντεςγραψονταγραφ·σουσ·αιγραφ·σο[υ]ντ·εςγραφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγραψουσαςγραψονταςγραφ·σουσ·αςγραφ·σο[υ]ντ·ας
Datγραψουσαιςγραψουσι, γραψουσινγραφ·σουσ·αιςγραφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genγραψουσωνγραψοντωνγραφ·σουσ·ωνγραφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραψομενηγραψομενεγραφ·σομεν·ηγραφ·σομεν·ε
Nomγραψομενοςγραφ·σομεν·ος
Accγραψομενηνγραψομενονγραφ·σομεν·ηνγραφ·σομεν·ον
Datγραψομενῃγραψομενῳγραφ·σομεν·ῃγραφ·σομεν·ῳ
Genγραψομενηςγραψομενουγραφ·σομεν·ηςγραφ·σομεν·ου
PlVocγραψομεναιγραψομενοιγραψομεναγραφ·σομεν·αιγραφ·σομεν·οιγραφ·σομεν·α
Nom
Accγραψομεναςγραψομενουςγραφ·σομεν·αςγραφ·σομεν·ους
Datγραψομεναιςγραψομενοιςγραφ·σομεν·αιςγραφ·σομεν·οις
Genγραψομενωνγραψομενωνγραφ·σομεν·ωνγραφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγραψα[GNT][LXX]ε·γραφ·σαεγραψαμηνε·γραφ·σαμην
2ndεγραψας[LXX]ε·γραφ·σαςεγραψωε·γραφ·σω
3rdεγραψεν[GNT][LXX], εγραψε[LXX]ε·γραφ·σε(ν)εγραψατοε·γραφ·σατο
Pl1stεγραψαμεν[LXX]ε·γραφ·σαμενεγραψαμεθαε·γραφ·σαμεθα
2ndεγραψατε[GNT]ε·γραφ·σατεεγραψασθεε·γραφ·σασθε
3rdεγραψαν[GNT][LXX]ε·γραφ·σανεγραψαντοε·γραφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραψω[GNT][LXX]γραφ·σωγραψωμαιγραφ·σωμαι
2ndγραψῃς[GNT]γραφ·σῃςγραψῃγραφ·σῃ
3rdγραψῃγραφ·σῃγραψηταιγραφ·σηται
Pl1stγραψωμενγραφ·σωμενγραψωμεθαγραφ·σωμεθα
2ndγραψητεγραφ·σητεγραψησθεγραφ·σησθε
3rdγραψωσιν, γραψωσιγραφ·σωσι(ν)γραψωνταιγραφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγραψαιμιγραφ·σαιμιγραψαιμηνγραφ·σαιμην
2ndγραψαις, γραψειαςγραφ·σαις, γραφ·σειας classicalγραψαιογραφ·σαιο
3rdγραψαι[GNT][LXX], γραψειεγραφ·σαι, γραφ·σειε classicalγραψαιτογραφ·σαιτο
Pl1stγραψαιμενγραφ·σαιμενγραψαιμεθαγραφ·σαιμεθα
2ndγραψαιτεγραφ·σαιτεγραψαισθεγραφ·σαισθε
3rdγραψαιεν, γραψαισαν, γραψειαν, γραψειενγραφ·σαιεν, γραφ·σαισαν alt, γραφ·σειαν classical, γραφ·σειεν classicalγραψαιντογραφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγραψον[GNT][LXX]γραφ·σονγραψαι[GNT][LXX]γραφ·σαι
3rdγραψατωγραφ·σατωγραψασθωγραφ·σασθω
Pl1st
2ndγραψατε[LXX]γραφ·σατεγραψασθεγραφ·σασθε
3rdγραψατωσαν, γραψαντωνγραφ·σατωσαν, γραφ·σαντων classicalγραψασθωσαν, γραψασθωνγραφ·σασθωσαν, γραφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γραψαι[GNT][LXX]​γραφ·σαιγραψασθαι​γραφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραψασα[LXX]γραψας[GNT]γραψανγραφ·σασ·αγραφ·σα[ντ]·ςγραφ·σαν[τ]
Nom
Accγραψασανγραψανταγραφ·σασ·ανγραφ·σαντ·α
Datγραψασῃγραψαντιγραφ·σασ·ῃγραφ·σαντ·ι
Genγραψασηςγραψαντοςγραφ·σασ·ηςγραφ·σαντ·ος
PlVocγραψασαιγραψαντες[GNT][LXX]γραψανταγραφ·σασ·αιγραφ·σαντ·εςγραφ·σαντ·α
Nom
Accγραψασαςγραψανταςγραφ·σασ·αςγραφ·σαντ·ας
Datγραψασαιςγραψασι, γραψασινγραφ·σασ·αιςγραφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genγραψασωνγραψαντωνγραφ·σασ·ωνγραφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραψαμενηγραψαμενεγραφ·σαμεν·ηγραφ·σαμεν·ε
Nomγραψαμενοςγραφ·σαμεν·ος
Accγραψαμενηνγραψαμενονγραφ·σαμεν·ηνγραφ·σαμεν·ον
Datγραψαμενῃγραψαμενῳγραφ·σαμεν·ῃγραφ·σαμεν·ῳ
Genγραψαμενηςγραψαμενουγραφ·σαμεν·ηςγραφ·σαμεν·ου
PlVocγραψαμεναιγραψαμενοιγραψαμεναγραφ·σαμεν·αιγραφ·σαμεν·οιγραφ·σαμεν·α
Nom
Accγραψαμεναςγραψαμενουςγραφ·σαμεν·αςγραφ·σαμεν·ους
Datγραψαμεναιςγραψαμενοιςγραφ·σαμεν·αιςγραφ·σαμεν·οις
Genγραψαμενωνγραψαμενωνγραφ·σαμεν·ωνγραφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραφα[GNT][LXX]γεγραφ·[κ]αγεγραμμαιγεγραφ·μαι
2ndγεγραφας, γεγραφεςγεγραφ·[κ]ας, γεγραφ·[κ]ες altγεγραψαιγεγραφ·σαι
3rdγεγραφεν, γεγραφεγεγραφ·[κ]ε(ν)γεγραπται[GNT][LXX]γεγραφ·ται
Pl1stγεγραφαμεν[LXX]γεγραφ·[κ]αμενγεγραμμεθαγεγραφ·μεθα
2ndγεγραφατεγεγραφ·[κ]ατεγεγραφθεγεγραφ·σθε
3rdγεγραφασιν, γεγραφασι, γεγραφανγεγραφ·[κ]ασι(ν), γεγραφ·[κ]αν altγεγραφαταιγεγραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραψομαιγεγραφ·σομαι
2ndγεγραψῃ, γεγραψειγεγραφ·σῃ, γεγραφ·σει classical
3rdγεγραψεταιγεγραφ·σεται
Pl1stγεγραψομεθαγεγραφ·σομεθα
2ndγεγραψεσθεγεγραφ·σεσθε
3rdγεγραψονταιγεγραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραφωγεγραφ·[κ]ω
2ndγεγραφῃςγεγραφ·[κ]ῃς
3rdγεγραφῃγεγραφ·[κ]ῃ
Pl1stγεγραφωμενγεγραφ·[κ]ωμεν
2ndγεγραφητεγεγραφ·[κ]ητε
3rdγεγραφωσιν, γεγραφωσιγεγραφ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραφοιμι, γεγραφοιηνγεγραφ·[κ]οιμι, γεγραφ·[κ]οιην classical
2ndγεγραφοις, γεγραφοιηςγεγραφ·[κ]οις, γεγραφ·[κ]οιης classical
3rdγεγραφοι, γεγραφοιηγεγραφ·[κ]οι, γεγραφ·[κ]οιη classical
Pl1stγεγραφοιμενγεγραφ·[κ]οιμεν
2ndγεγραφοιτεγεγραφ·[κ]οιτε
3rdγεγραφοιενγεγραφ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραψοιμηνγεγραφ·σοιμην
2ndγεγραψοιογεγραφ·σοιο
3rdγεγραψοιτογεγραφ·σοιτο
Pl1stγεγραψοιμεθαγεγραφ·σοιμεθα
2ndγεγραψοισθεγεγραφ·σοισθε
3rdγεγραψοιντογεγραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγραφεγεγραφ·[κ]εγεγραψογεγραφ·σο
3rdγεγραφετωγεγραφ·[κ]ετωγεγραφθωγεγραφ·σθω
Pl1st
2ndγεγραφετεγεγραφ·[κ]ετεγεγραφθεγεγραφ·σθε
3rdγεγραφετωσανγεγραφ·[κ]ετωσανγεγραφθωσαν, γεγραφθωνγεγραφ·σθωσαν, γεγραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγραφεναι​γεγραφ·[κ]εναι​γεγραφθαι​γεγραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγραψεσθαι​γεγραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγραφυιαγεγραφοςγεγραφ·[κ]υι·αγεγραφ·[κ]ο[τ]·ς
Nomγεγραφωςγεγραφ·[κ]ο[τ]·^ς
Accγεγραφυιανγεγραφοταγεγραφ·[κ]υι·ανγεγραφ·[κ]οτ·α
Datγεγραφυιᾳγεγραφοτιγεγραφ·[κ]υι·ᾳγεγραφ·[κ]οτ·ι
Genγεγραφυιαςγεγραφοτοςγεγραφ·[κ]υι·αςγεγραφ·[κ]οτ·ος
PlVocγεγραφυιαιγεγραφοτεςγεγραφοταγεγραφ·[κ]υι·αιγεγραφ·[κ]οτ·εςγεγραφ·[κ]οτ·α
Nom
Accγεγραφυιαςγεγραφοταςγεγραφ·[κ]υι·αςγεγραφ·[κ]οτ·ας
Datγεγραφυιαιςγεγραφοσι, γεγραφοσινγεγραφ·[κ]υι·αιςγεγραφ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genγεγραφυιωνγεγραφοτωνγεγραφ·[κ]υι·ωνγεγραφ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγραμμενη[GNT]γεγραμμενεγεγραφ·μεν·ηγεγραφ·μεν·ε
Nomγεγραμμενος[GNT][LXX]γεγραφ·μεν·ος
Accγεγραμμενην[GNT][LXX]γεγραμμενον[GNT][LXX]γεγραφ·μεν·ηνγεγραφ·μεν·ον
Datγεγραμμενῃγεγραμμενῳγεγραφ·μεν·ῃγεγραφ·μεν·ῳ
Genγεγραμμενηςγεγραμμενουγεγραφ·μεν·ηςγεγραφ·μεν·ου
PlVocγεγραμμεναι[LXX]γεγραμμενοι[GNT][LXX]γεγραμμενα[GNT][LXX]γεγραφ·μεν·αιγεγραφ·μεν·οιγεγραφ·μεν·α
Nom
Accγεγραμμενας[GNT][LXX]γεγραμμενους[LXX]γεγραφ·μεν·αςγεγραφ·μεν·ους
Datγεγραμμεναιςγεγραμμενοις[GNT][LXX]γεγραφ·μεν·αιςγεγραφ·μεν·οις
Genγεγραμμενων[GNT][LXX]γεγραμμενων[GNT][LXX]γεγραφ·μεν·ωνγεγραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγραφειν, εγεγραφηε·γεγραφ·[κ]ειν, ε·γεγραφ·[κ]η classicalεγεγραμμηνε·γεγραφ·μην
2ndεγεγραφεις, εγεγραφηςε·γεγραφ·[κ]εις, ε·γεγραφ·[κ]ης classicalεγεγραψοε·γεγραφ·σο
3rdεγεγραφειε·γεγραφ·[κ]ειεγεγραπτο[LXX]ε·γεγραφ·το
Pl1stεγεγραφειμεν, εγεγραφεμενε·γεγραφ·[κ]ειμεν, ε·γεγραφ·[κ]εμεν classicalεγεγραμμεθαε·γεγραφ·μεθα
2ndεγεγραφειτε, εγεγραφετεε·γεγραφ·[κ]ειτε, ε·γεγραφ·[κ]ετε classicalεγεγραφθεε·γεγραφ·σθε
3rdεγεγραφεισαν, εγεγραφεσανε·γεγραφ·[κ]εισαν, ε·γεγραφ·[κ]εσαν classicalεγεγραφατοε·γεγραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγραφειν, γεγραφη[ε]·γεγραφ·[κ]ειν, [ε]·γεγραφ·[κ]η classicalγεγραμμην[ε]·γεγραφ·μην
2ndγεγραφεις, γεγραφης[ε]·γεγραφ·[κ]εις, [ε]·γεγραφ·[κ]ης classicalγεγραψο[ε]·γεγραφ·σο
3rdγεγραφει[ε]·γεγραφ·[κ]ειγεγραπτο[ε]·γεγραφ·το
Pl1stγεγραφειμεν, γεγραφεμεν[ε]·γεγραφ·[κ]ειμεν, [ε]·γεγραφ·[κ]εμεν classicalγεγραμμεθα[ε]·γεγραφ·μεθα
2ndγεγραφειτε, γεγραφετε[ε]·γεγραφ·[κ]ειτε, [ε]·γεγραφ·[κ]ετε classicalγεγραφθε[ε]·γεγραφ·σθε
3rdγεγραφεισαν, γεγραφεσαν[ε]·γεγραφ·[κ]εισαν, [ε]·γεγραφ·[κ]εσαν classicalγεγραφατο[ε]·γεγραφ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγραφηνε·γραφ·[θ]ην
2ndεγραφηςε·γραφ·[θ]ης
3rdεγραφη[GNT][LXX]ε·γραφ·[θ]η
Pl1stεγραφημενε·γραφ·[θ]ημεν
2ndεγραφητεε·γραφ·[θ]ητε
3rdεγραφησανε·γραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγραφησομαιγραφ·[θ]ησομαι
2ndγραφησῃ, γραφησειγραφ·[θ]ησῃ, γραφ·[θ]ησει classical
3rdγραφησεταιγραφ·[θ]ησεται
Pl1stγραφησομεθαγραφ·[θ]ησομεθα
2ndγραφησεσθεγραφ·[θ]ησεσθε
3rdγραφησονται[LXX]γραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγραφω[GNT]γραφ·[θ]ω
2ndγραφῃςγραφ·[θ]ῃς
3rdγραφῃ[GNT][LXX]γραφ·[θ]ῃ
Pl1stγραφωμενγραφ·[θ]ωμεν
2ndγραφητεγραφ·[θ]ητε
3rdγραφωσιν, γραφωσιγραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγραφειηνγραφ·[θ]ειην
2ndγραφειηςγραφ·[θ]ειης
3rdγραφειηγραφ·[θ]ειη
Pl1stγραφειημεν, γραφειμενγραφ·[θ]ειημεν, γραφ·[θ]ειμεν classical
2ndγραφειητε, γραφειτεγραφ·[θ]ειητε, γραφ·[θ]ειτε classical
3rdγραφειησαν, γραφειενγραφ·[θ]ειησαν, γραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγραφησοιμηνγραφ·[θ]ησοιμην
2ndγραφησοιογραφ·[θ]ησοιο
3rdγραφησοιτογραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stγραφησοιμεθαγραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndγραφησοισθεγραφ·[θ]ησοισθε
3rdγραφησοιντογραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγραφηθιγραφ·[θ]ητι
3rdγραφητω[LXX]γραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndγραφητεγραφ·[θ]ητε
3rdγραφητωσαν[LXX], γραφεντων[LXX]γραφ·[θ]ητωσαν, γραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γραφηναι[LXX]​γραφ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γραφησεσθαι​γραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραφεισαγραφειςγραφεν[LXX]γραφ·[θ]εισ·αγραφ·[θ]ει[ντ]·ςγραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accγραφεισανγραφεντα[LXX]γραφ·[θ]εισ·ανγραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datγραφεισῃγραφεντιγραφ·[θ]εισ·ῃγραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genγραφεισηςγραφεντος[LXX]γραφ·[θ]εισ·ηςγραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocγραφεισαιγραφεντες[LXX]γραφεντα[LXX]γραφ·[θ]εισ·αιγραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςγραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accγραφεισαςγραφενταςγραφ·[θ]εισ·αςγραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datγραφεισαιςγραφεισι, γραφεισινγραφ·[θ]εισ·αιςγραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genγραφεισωνγραφεντων[LXX]γραφ·[θ]εισ·ωνγραφ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγραφησομενηγραφησομενεγραφ·[θ]ησομεν·ηγραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomγραφησομενοςγραφ·[θ]ησομεν·ος
Accγραφησομενηνγραφησομενονγραφ·[θ]ησομεν·ηνγραφ·[θ]ησομεν·ον
Datγραφησομενῃγραφησομενῳγραφ·[θ]ησομεν·ῃγραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genγραφησομενηςγραφησομενουγραφ·[θ]ησομεν·ηςγραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocγραφησομεναιγραφησομενοιγραφησομεναγραφ·[θ]ησομεν·αιγραφ·[θ]ησομεν·οιγραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accγραφησομεναςγραφησομενουςγραφ·[θ]ησομεν·αςγραφ·[θ]ησομεν·ους
Datγραφησομεναιςγραφησομενοιςγραφ·[θ]ησομεν·αιςγραφ·[θ]ησομεν·οις
Genγραφησομενωνγραφησομενωνγραφ·[θ]ησομεν·ωνγραφ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 14-Apr-2021 12:28:55 EDT