βιος • BIOS • bios

Search: βιου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιουβίοςβι·ου(mas) gen sg
βιου; βιουβιόωβι(ο)·ου; βι(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg

βίος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβιεβι·ε
Nomβιος[LXX]βι·ος
Accβιον[GNT][LXX]βι·ον
Datβιῳ[LXX]βι·ῳ
Genβιου[GNT][LXX]βι·ου
PlVocβιοιβι·οι
Nom
Accβιους[LXX]βι·ους
Datβιοιςβι·οις
Genβιωνβι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:55:24 EDT