βυθιζω • BUQIZW • buthizō

Search: βυθιζουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βυθιζουσιν; βυθιζουσιν; βυθιζουσινβυθίζωβυθιζ·ουσι(ν); βυθιζ·ου[ντ]·σι(ν); βυθιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βυθιζουσινβυθίζωβυθιζ·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
βυθιζουσινβυθίζωβυθιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
βυθιζουσινβυθίζωβυθιζ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

βυθίζω (βυθιζ-, -, βυθι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβυθιζωβυθιζ·ωβυθιζομαιβυθιζ·ομαι
2ndβυθιζειςβυθιζ·ειςβυθιζῃ, βυθιζει, βυθιζεσαιβυθιζ·ῃ, βυθιζ·ει classical, βυθιζ·εσαι alt
3rdβυθιζειβυθιζ·ειβυθιζεταιβυθιζ·εται
Pl1stβυθιζομενβυθιζ·ομενβυθιζομεθαβυθιζ·ομεθα
2ndβυθιζετεβυθιζ·ετεβυθιζεσθεβυθιζ·εσθε
3rdβυθιζουσιν[GNT], βυθιζουσιβυθιζ·ουσι(ν), βυθιζ·ουσι(ν)βυθιζονταιβυθιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβυθιζωβυθιζ·ωβυθιζωμαιβυθιζ·ωμαι
2ndβυθιζῃςβυθιζ·ῃςβυθιζῃβυθιζ·ῃ
3rdβυθιζῃβυθιζ·ῃβυθιζηταιβυθιζ·ηται
Pl1stβυθιζωμενβυθιζ·ωμενβυθιζωμεθαβυθιζ·ωμεθα
2ndβυθιζητεβυθιζ·ητεβυθιζησθεβυθιζ·ησθε
3rdβυθιζωσιν, βυθιζωσιβυθιζ·ωσι(ν)βυθιζωνταιβυθιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβυθιζοιμιβυθιζ·οιμιβυθιζοιμηνβυθιζ·οιμην
2ndβυθιζοιςβυθιζ·οιςβυθιζοιοβυθιζ·οιο
3rdβυθιζοιβυθιζ·οιβυθιζοιτοβυθιζ·οιτο
Pl1stβυθιζοιμενβυθιζ·οιμενβυθιζοιμεθαβυθιζ·οιμεθα
2ndβυθιζοιτεβυθιζ·οιτεβυθιζοισθεβυθιζ·οισθε
3rdβυθιζοιεν, βυθιζοισανβυθιζ·οιεν, βυθιζ·οισαν altβυθιζοιντοβυθιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβυθιζεβυθιζ·εβυθιζουβυθιζ·ου
3rdβυθιζετωβυθιζ·ετωβυθιζεσθωβυθιζ·εσθω
Pl1st
2ndβυθιζετεβυθιζ·ετεβυθιζεσθεβυθιζ·εσθε
3rdβυθιζετωσαν, βυθιζοντωνβυθιζ·ετωσαν, βυθιζ·οντων classicalβυθιζεσθωσαν, βυθιζεσθωνβυθιζ·εσθωσαν, βυθιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βυθιζειν​βυθιζ·ειν​βυθιζεσθαι[GNT]​βυθιζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβυθιζουσαβυθιζονβυθιζ·ουσ·αβυθιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomβυθιζωνβυθιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβυθιζουσανβυθιζονταβυθιζ·ουσ·ανβυθιζ·ο[υ]ντ·α
Datβυθιζουσῃβυθιζοντιβυθιζ·ουσ·ῃβυθιζ·ο[υ]ντ·ι
Genβυθιζουσηςβυθιζοντοςβυθιζ·ουσ·ηςβυθιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβυθιζουσαιβυθιζοντεςβυθιζονταβυθιζ·ουσ·αιβυθιζ·ο[υ]ντ·εςβυθιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβυθιζουσαςβυθιζονταςβυθιζ·ουσ·αςβυθιζ·ο[υ]ντ·ας
Datβυθιζουσαιςβυθιζουσι, βυθιζουσιν[GNT]βυθιζ·ουσ·αιςβυθιζ·ου[ντ]·σι(ν), βυθιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβυθιζουσωνβυθιζοντωνβυθιζ·ουσ·ωνβυθιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβυθιζομενηβυθιζομενεβυθιζ·ομεν·ηβυθιζ·ομεν·ε
Nomβυθιζομενοςβυθιζ·ομεν·ος
Accβυθιζομενηνβυθιζομενονβυθιζ·ομεν·ηνβυθιζ·ομεν·ον
Datβυθιζομενῃβυθιζομενῳβυθιζ·ομεν·ῃβυθιζ·ομεν·ῳ
Genβυθιζομενηςβυθιζομενουβυθιζ·ομεν·ηςβυθιζ·ομεν·ου
PlVocβυθιζομεναιβυθιζομενοιβυθιζομεναβυθιζ·ομεν·αιβυθιζ·ομεν·οιβυθιζ·ομεν·α
Nom
Accβυθιζομεναςβυθιζομενουςβυθιζ·ομεν·αςβυθιζ·ομεν·ους
Datβυθιζομεναιςβυθιζομενοιςβυθιζ·ομεν·αιςβυθιζ·ομεν·οις
Genβυθιζομενωνβυθιζομενωνβυθιζ·ομεν·ωνβυθιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβυθιζονε·βυθιζ·ονεβυθιζομηνε·βυθιζ·ομην
2ndεβυθιζεςε·βυθιζ·εςεβυθιζουε·βυθιζ·ου
3rdεβυθιζεν, εβυθιζεε·βυθιζ·ε(ν)εβυθιζετοε·βυθιζ·ετο
Pl1stεβυθιζομενε·βυθιζ·ομενεβυθιζομεθαε·βυθιζ·ομεθα
2ndεβυθιζετεε·βυθιζ·ετεεβυθιζεσθεε·βυθιζ·εσθε
3rdεβυθιζον, εβυθιζοσανε·βυθιζ·ον, ε·βυθιζ·οσαν altεβυθιζοντοε·βυθιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβυθισαε·βυθι·σαεβυθισαμηνε·βυθι·σαμην
2ndεβυθισαςε·βυθι·σαςεβυθισωε·βυθι·σω
3rdεβυθισεν, εβυθισεε·βυθι·σε(ν)εβυθισατοε·βυθι·σατο
Pl1stεβυθισαμενε·βυθι·σαμενεβυθισαμεθαε·βυθι·σαμεθα
2ndεβυθισατεε·βυθι·σατεεβυθισασθεε·βυθι·σασθε
3rdεβυθισαν[LXX]ε·βυθι·σανεβυθισαντοε·βυθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβυθισωβυθι·σωβυθισωμαιβυθι·σωμαι
2ndβυθισῃςβυθι·σῃςβυθισῃβυθι·σῃ
3rdβυθισῃβυθι·σῃβυθισηταιβυθι·σηται
Pl1stβυθισωμενβυθι·σωμενβυθισωμεθαβυθι·σωμεθα
2ndβυθισητεβυθι·σητεβυθισησθεβυθι·σησθε
3rdβυθισωσιν, βυθισωσιβυθι·σωσι(ν)βυθισωνταιβυθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβυθισαιμιβυθι·σαιμιβυθισαιμηνβυθι·σαιμην
2ndβυθισαις, βυθισειαςβυθι·σαις, βυθι·σειας classicalβυθισαιοβυθι·σαιο
3rdβυθισαι, βυθισειεβυθι·σαι, βυθι·σειε classicalβυθισαιτοβυθι·σαιτο
Pl1stβυθισαιμενβυθι·σαιμενβυθισαιμεθαβυθι·σαιμεθα
2ndβυθισαιτεβυθι·σαιτεβυθισαισθεβυθι·σαισθε
3rdβυθισαιεν, βυθισαισαν, βυθισειαν, βυθισειενβυθι·σαιεν, βυθι·σαισαν alt, βυθι·σειαν classical, βυθι·σειεν classicalβυθισαιντοβυθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβυθισονβυθι·σονβυθισαιβυθι·σαι
3rdβυθισατωβυθι·σατωβυθισασθωβυθι·σασθω
Pl1st
2ndβυθισατεβυθι·σατεβυθισασθεβυθι·σασθε
3rdβυθισατωσαν, βυθισαντωνβυθι·σατωσαν, βυθι·σαντων classicalβυθισασθωσαν, βυθισασθωνβυθι·σασθωσαν, βυθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βυθισαι​βυθι·σαι​βυθισασθαι​βυθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβυθισασαβυθισαςβυθισανβυθι·σασ·αβυθι·σα[ντ]·ςβυθι·σαν[τ]
Nom
Accβυθισασανβυθισανταβυθι·σασ·ανβυθι·σαντ·α
Datβυθισασῃβυθισαντιβυθι·σασ·ῃβυθι·σαντ·ι
Genβυθισασηςβυθισαντοςβυθι·σασ·ηςβυθι·σαντ·ος
PlVocβυθισασαιβυθισαντεςβυθισανταβυθι·σασ·αιβυθι·σαντ·εςβυθι·σαντ·α
Nom
Accβυθισασαςβυθισανταςβυθι·σασ·αςβυθι·σαντ·ας
Datβυθισασαιςβυθισασι, βυθισασινβυθι·σασ·αιςβυθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genβυθισασωνβυθισαντωνβυθι·σασ·ωνβυθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβυθισαμενηβυθισαμενεβυθι·σαμεν·ηβυθι·σαμεν·ε
Nomβυθισαμενοςβυθι·σαμεν·ος
Accβυθισαμενηνβυθισαμενονβυθι·σαμεν·ηνβυθι·σαμεν·ον
Datβυθισαμενῃβυθισαμενῳβυθι·σαμεν·ῃβυθι·σαμεν·ῳ
Genβυθισαμενηςβυθισαμενουβυθι·σαμεν·ηςβυθι·σαμεν·ου
PlVocβυθισαμεναιβυθισαμενοιβυθισαμεναβυθι·σαμεν·αιβυθι·σαμεν·οιβυθι·σαμεν·α
Nom
Accβυθισαμεναςβυθισαμενουςβυθι·σαμεν·αςβυθι·σαμεν·ους
Datβυθισαμεναιςβυθισαμενοιςβυθι·σαμεν·αιςβυθι·σαμεν·οις
Genβυθισαμενωνβυθισαμενωνβυθι·σαμεν·ωνβυθι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:09:41 EST