βρεχω • BRECW BREXW • brechō

Search: βρεξαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βρεξαι; βρεξαι; βρεξαιβρέχωβρεχ·σαι; βρεχ·σαι; βρεχ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βρεξαιβρέχωβρεχ·σαι1aor mp imp 2nd sg
βρεξαιβρέχωβρεχ·σαι1aor act opt 3rd sg
βρεξαιβρέχωβρεχ·σαι1aor act inf

βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεχωβρεχ·ωβρεχομαιβρεχ·ομαι
2ndβρεχειςβρεχ·ειςβρεχῃ[GNT], βρεχει[GNT], βρεχεσαιβρεχ·ῃ, βρεχ·ει classical, βρεχ·εσαι alt
3rdβρεχει[GNT]βρεχ·ειβρεχεταιβρεχ·εται
Pl1stβρεχομενβρεχ·ομενβρεχομεθαβρεχ·ομεθα
2ndβρεχετεβρεχ·ετεβρεχεσθεβρεχ·εσθε
3rdβρεχουσιν, βρεχουσιβρεχ·ουσι(ν)βρεχονταιβρεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεχωβρεχ·ωβρεχωμαιβρεχ·ωμαι
2ndβρεχῃςβρεχ·ῃςβρεχῃ[GNT]βρεχ·ῃ
3rdβρεχῃ[GNT]βρεχ·ῃβρεχηταιβρεχ·ηται
Pl1stβρεχωμενβρεχ·ωμενβρεχωμεθαβρεχ·ωμεθα
2ndβρεχητεβρεχ·ητεβρεχησθεβρεχ·ησθε
3rdβρεχωσιν, βρεχωσιβρεχ·ωσι(ν)βρεχωνταιβρεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεχοιμιβρεχ·οιμιβρεχοιμηνβρεχ·οιμην
2ndβρεχοιςβρεχ·οιςβρεχοιοβρεχ·οιο
3rdβρεχοιβρεχ·οιβρεχοιτοβρεχ·οιτο
Pl1stβρεχοιμενβρεχ·οιμενβρεχοιμεθαβρεχ·οιμεθα
2ndβρεχοιτεβρεχ·οιτεβρεχοισθεβρεχ·οισθε
3rdβρεχοιεν, βρεχοισανβρεχ·οιεν, βρεχ·οισαν altβρεχοιντοβρεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβρεχεβρεχ·εβρεχουβρεχ·ου
3rdβρεχετωβρεχ·ετωβρεχεσθωβρεχ·εσθω
Pl1st
2ndβρεχετεβρεχ·ετεβρεχεσθεβρεχ·εσθε
3rdβρεχετωσαν, βρεχοντωνβρεχ·ετωσαν, βρεχ·οντων classicalβρεχεσθωσαν, βρεχεσθωνβρεχ·εσθωσαν, βρεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βρεχειν[GNT]​βρεχ·εινβρεχεσθαι​βρεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεχουσαβρεχονβρεχ·ουσ·αβρεχ·ο[υ]ν[τ]
Nomβρεχωνβρεχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβρεχουσανβρεχονταβρεχ·ουσ·ανβρεχ·ο[υ]ντ·α
Datβρεχουσῃβρεχοντιβρεχ·ουσ·ῃβρεχ·ο[υ]ντ·ι
Genβρεχουσηςβρεχοντοςβρεχ·ουσ·ηςβρεχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβρεχουσαιβρεχοντεςβρεχονταβρεχ·ουσ·αιβρεχ·ο[υ]ντ·εςβρεχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβρεχουσαςβρεχονταςβρεχ·ουσ·αςβρεχ·ο[υ]ντ·ας
Datβρεχουσαιςβρεχουσι, βρεχουσινβρεχ·ουσ·αιςβρεχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβρεχουσωνβρεχοντωνβρεχ·ουσ·ωνβρεχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεχομενη[LXX]βρεχομενεβρεχ·ομεν·ηβρεχ·ομεν·ε
Nomβρεχομενοςβρεχ·ομεν·ος
Accβρεχομενηνβρεχομενονβρεχ·ομεν·ηνβρεχ·ομεν·ον
Datβρεχομενῃβρεχομενῳβρεχ·ομεν·ῃβρεχ·ομεν·ῳ
Genβρεχομενηςβρεχομενουβρεχ·ομεν·ηςβρεχ·ομεν·ου
PlVocβρεχομεναιβρεχομενοιβρεχομεναβρεχ·ομεν·αιβρεχ·ομεν·οιβρεχ·ομεν·α
Nom
Accβρεχομεναςβρεχομενουςβρεχ·ομεν·αςβρεχ·ομεν·ους
Datβρεχομεναιςβρεχομενοιςβρεχ·ομεν·αιςβρεχ·ομεν·οις
Genβρεχομενωνβρεχομενωνβρεχ·ομεν·ωνβρεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβρεχονε·βρεχ·ονεβρεχομηνε·βρεχ·ομην
2ndεβρεχεςε·βρεχ·εςεβρεχουε·βρεχ·ου
3rdεβρεχεν, εβρεχεε·βρεχ·ε(ν)εβρεχετοε·βρεχ·ετο
Pl1stεβρεχομενε·βρεχ·ομενεβρεχομεθαε·βρεχ·ομεθα
2ndεβρεχετεε·βρεχ·ετεεβρεχεσθεε·βρεχ·εσθε
3rdεβρεχον, εβρεχοσανε·βρεχ·ον, ε·βρεχ·οσαν altεβρεχοντοε·βρεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεξω[LXX]βρεχ·σωβρεξομαιβρεχ·σομαι
2ndβρεξειςβρεχ·σειςβρεξῃ, βρεξει[LXX], βρεξεσαιβρεχ·σῃ, βρεχ·σει classical, βρεχ·σεσαι alt
3rdβρεξει[LXX]βρεχ·σειβρεξεταιβρεχ·σεται
Pl1stβρεξομενβρεχ·σομενβρεξομεθαβρεχ·σομεθα
2ndβρεξετεβρεχ·σετεβρεξεσθεβρεχ·σεσθε
3rdβρεξουσιν, βρεξουσιβρεχ·σουσι(ν)βρεξονταιβρεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεξοιμιβρεχ·σοιμιβρεξοιμηνβρεχ·σοιμην
2ndβρεξοιςβρεχ·σοιςβρεξοιοβρεχ·σοιο
3rdβρεξοιβρεχ·σοιβρεξοιτοβρεχ·σοιτο
Pl1stβρεξοιμενβρεχ·σοιμενβρεξοιμεθαβρεχ·σοιμεθα
2ndβρεξοιτεβρεχ·σοιτεβρεξοισθεβρεχ·σοισθε
3rdβρεξοιενβρεχ·σοιενβρεξοιντοβρεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βρεξειν​βρεχ·σειν​βρεξεσθαι​βρεχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεξουσαβρεξονβρεχ·σουσ·αβρεχ·σο[υ]ν[τ]
Nomβρεξωνβρεχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβρεξουσανβρεξονταβρεχ·σουσ·ανβρεχ·σο[υ]ντ·α
Datβρεξουσῃβρεξοντιβρεχ·σουσ·ῃβρεχ·σο[υ]ντ·ι
Genβρεξουσηςβρεξοντοςβρεχ·σουσ·ηςβρεχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβρεξουσαιβρεξοντεςβρεξονταβρεχ·σουσ·αιβρεχ·σο[υ]ντ·εςβρεχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβρεξουσαςβρεξονταςβρεχ·σουσ·αςβρεχ·σο[υ]ντ·ας
Datβρεξουσαιςβρεξουσι, βρεξουσινβρεχ·σουσ·αιςβρεχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβρεξουσωνβρεξοντωνβρεχ·σουσ·ωνβρεχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεξομενηβρεξομενεβρεχ·σομεν·ηβρεχ·σομεν·ε
Nomβρεξομενοςβρεχ·σομεν·ος
Accβρεξομενηνβρεξομενονβρεχ·σομεν·ηνβρεχ·σομεν·ον
Datβρεξομενῃβρεξομενῳβρεχ·σομεν·ῃβρεχ·σομεν·ῳ
Genβρεξομενηςβρεξομενουβρεχ·σομεν·ηςβρεχ·σομεν·ου
PlVocβρεξομεναιβρεξομενοιβρεξομεναβρεχ·σομεν·αιβρεχ·σομεν·οιβρεχ·σομεν·α
Nom
Accβρεξομεναςβρεξομενουςβρεχ·σομεν·αςβρεχ·σομεν·ους
Datβρεξομεναιςβρεξομενοιςβρεχ·σομεν·αιςβρεχ·σομεν·οις
Genβρεξομενωνβρεξομενωνβρεχ·σομεν·ωνβρεχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβρεξαε·βρεχ·σαεβρεξαμηνε·βρεχ·σαμην
2ndεβρεξαςε·βρεχ·σαςεβρεξωε·βρεχ·σω
3rdεβρεξεν[GNT][LXX], εβρεξεε·βρεχ·σε(ν), ε·βρεχ·σε(ν)εβρεξατοε·βρεχ·σατο
Pl1stεβρεξαμενε·βρεχ·σαμενεβρεξαμεθαε·βρεχ·σαμεθα
2ndεβρεξατεε·βρεχ·σατεεβρεξασθεε·βρεχ·σασθε
3rdεβρεξανε·βρεχ·σανεβρεξαντοε·βρεχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεξω[LXX]βρεχ·σωβρεξωμαιβρεχ·σωμαι
2ndβρεξῃςβρεχ·σῃςβρεξῃβρεχ·σῃ
3rdβρεξῃβρεχ·σῃβρεξηταιβρεχ·σηται
Pl1stβρεξωμενβρεχ·σωμενβρεξωμεθαβρεχ·σωμεθα
2ndβρεξητεβρεχ·σητεβρεξησθεβρεχ·σησθε
3rdβρεξωσιν, βρεξωσιβρεχ·σωσι(ν)βρεξωνταιβρεχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβρεξαιμιβρεχ·σαιμιβρεξαιμηνβρεχ·σαιμην
2ndβρεξαις, βρεξειαςβρεχ·σαις, βρεχ·σειας classicalβρεξαιοβρεχ·σαιο
3rdβρεξαι[GNT][LXX], βρεξειεβρεχ·σαι, βρεχ·σειε classicalβρεξαιτοβρεχ·σαιτο
Pl1stβρεξαιμενβρεχ·σαιμενβρεξαιμεθαβρεχ·σαιμεθα
2ndβρεξαιτεβρεχ·σαιτεβρεξαισθεβρεχ·σαισθε
3rdβρεξαιεν, βρεξαισαν, βρεξειαν, βρεξειενβρεχ·σαιεν, βρεχ·σαισαν alt, βρεχ·σειαν classical, βρεχ·σειεν classicalβρεξαιντοβρεχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβρεξονβρεχ·σονβρεξαι[GNT][LXX]βρεχ·σαι
3rdβρεξατωβρεχ·σατωβρεξασθωβρεχ·σασθω
Pl1st
2ndβρεξατεβρεχ·σατεβρεξασθεβρεχ·σασθε
3rdβρεξατωσαν, βρεξαντωνβρεχ·σατωσαν, βρεχ·σαντων classicalβρεξασθωσαν, βρεξασθωνβρεχ·σασθωσαν, βρεχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βρεξαι[GNT][LXX]​βρεχ·σαιβρεξασθαι​βρεχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεξασαβρεξαςβρεξανβρεχ·σασ·αβρεχ·σα[ντ]·ςβρεχ·σαν[τ]
Nom
Accβρεξασανβρεξανταβρεχ·σασ·ανβρεχ·σαντ·α
Datβρεξασῃβρεξαντιβρεχ·σασ·ῃβρεχ·σαντ·ι
Genβρεξασηςβρεξαντοςβρεχ·σασ·ηςβρεχ·σαντ·ος
PlVocβρεξασαιβρεξαντεςβρεξανταβρεχ·σασ·αιβρεχ·σαντ·εςβρεχ·σαντ·α
Nom
Accβρεξασαςβρεξανταςβρεχ·σασ·αςβρεχ·σαντ·ας
Datβρεξασαιςβρεξασι, βρεξασινβρεχ·σασ·αιςβρεχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβρεξασωνβρεξαντωνβρεχ·σασ·ωνβρεχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρεξαμενηβρεξαμενεβρεχ·σαμεν·ηβρεχ·σαμεν·ε
Nomβρεξαμενοςβρεχ·σαμεν·ος
Accβρεξαμενηνβρεξαμενονβρεχ·σαμεν·ηνβρεχ·σαμεν·ον
Datβρεξαμενῃβρεξαμενῳβρεχ·σαμεν·ῃβρεχ·σαμεν·ῳ
Genβρεξαμενηςβρεξαμενουβρεχ·σαμεν·ηςβρεχ·σαμεν·ου
PlVocβρεξαμεναιβρεξαμενοιβρεξαμεναβρεχ·σαμεν·αιβρεχ·σαμεν·οιβρεχ·σαμεν·α
Nom
Accβρεξαμεναςβρεξαμενουςβρεχ·σαμεν·αςβρεχ·σαμεν·ους
Datβρεξαμεναιςβρεξαμενοιςβρεχ·σαμεν·αιςβρεχ·σαμεν·οις
Genβρεξαμενωνβρεξαμενωνβρεχ·σαμεν·ωνβρεχ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβραχηνε·βραχ·[θ]ην
2ndεβραχηςε·βραχ·[θ]ης
3rdεβραχηε·βραχ·[θ]η
Pl1stεβραχημενε·βραχ·[θ]ημεν
2ndεβραχητεε·βραχ·[θ]ητε
3rdεβραχησανε·βραχ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβραχησομαιβραχ·[θ]ησομαι
2ndβραχησῃ, βραχησειβραχ·[θ]ησῃ, βραχ·[θ]ησει classical
3rdβραχησεται[LXX]βραχ·[θ]ησεται
Pl1stβραχησομεθαβραχ·[θ]ησομεθα
2ndβραχησεσθεβραχ·[θ]ησεσθε
3rdβραχησονταιβραχ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβραχωβραχ·[θ]ω
2ndβραχῃςβραχ·[θ]ῃς
3rdβραχῃβραχ·[θ]ῃ
Pl1stβραχωμενβραχ·[θ]ωμεν
2ndβραχητεβραχ·[θ]ητε
3rdβραχωσιν, βραχωσιβραχ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβραχειηνβραχ·[θ]ειην
2ndβραχειηςβραχ·[θ]ειης
3rdβραχειηβραχ·[θ]ειη
Pl1stβραχειημεν, βραχειμενβραχ·[θ]ειημεν, βραχ·[θ]ειμεν classical
2ndβραχειητε, βραχειτεβραχ·[θ]ειητε, βραχ·[θ]ειτε classical
3rdβραχειησαν, βραχειενβραχ·[θ]ειησαν, βραχ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβραχησοιμηνβραχ·[θ]ησοιμην
2ndβραχησοιοβραχ·[θ]ησοιο
3rdβραχησοιτοβραχ·[θ]ησοιτο
Pl1stβραχησοιμεθαβραχ·[θ]ησοιμεθα
2ndβραχησοισθεβραχ·[θ]ησοισθε
3rdβραχησοιντοβραχ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβραχηθιβραχ·[θ]ητι
3rdβραχητωβραχ·[θ]ητω
Pl1st
2ndβραχητεβραχ·[θ]ητε
3rdβραχητωσαν, βραχεντωνβραχ·[θ]ητωσαν, βραχ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βραχηναι​βραχ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βραχησεσθαι​βραχ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβραχεισαβραχεις[LXX]βραχενβραχ·[θ]εισ·αβραχ·[θ]ει[ντ]·ςβραχ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accβραχεισανβραχενταβραχ·[θ]εισ·ανβραχ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datβραχεισῃβραχεντιβραχ·[θ]εισ·ῃβραχ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genβραχεισηςβραχεντοςβραχ·[θ]εισ·ηςβραχ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocβραχεισαιβραχεντεςβραχενταβραχ·[θ]εισ·αιβραχ·[θ]ε[ι]ντ·εςβραχ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accβραχεισαςβραχενταςβραχ·[θ]εισ·αςβραχ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datβραχεισαιςβραχεισι, βραχεισινβραχ·[θ]εισ·αιςβραχ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genβραχεισωνβραχεντωνβραχ·[θ]εισ·ωνβραχ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβραχησομενηβραχησομενεβραχ·[θ]ησομεν·ηβραχ·[θ]ησομεν·ε
Nomβραχησομενοςβραχ·[θ]ησομεν·ος
Accβραχησομενηνβραχησομενονβραχ·[θ]ησομεν·ηνβραχ·[θ]ησομεν·ον
Datβραχησομενῃβραχησομενῳβραχ·[θ]ησομεν·ῃβραχ·[θ]ησομεν·ῳ
Genβραχησομενηςβραχησομενουβραχ·[θ]ησομεν·ηςβραχ·[θ]ησομεν·ου
PlVocβραχησομεναιβραχησομενοιβραχησομεναβραχ·[θ]ησομεν·αιβραχ·[θ]ησομεν·οιβραχ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accβραχησομεναςβραχησομενουςβραχ·[θ]ησομεν·αςβραχ·[θ]ησομεν·ους
Datβραχησομεναιςβραχησομενοιςβραχ·[θ]ησομεν·αιςβραχ·[θ]ησομεν·οις
Genβραχησομενωνβραχησομενωνβραχ·[θ]ησομεν·ωνβραχ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:55:36 EST