βιβρωσκω • BIBRWSKW • bibrōskō

Search: βρωθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βρωθησεταιβιβρώσκωβρω·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βρωθησεταιβιβρώσκωβρω·θησεταιfut θη ind 3rd sg

βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιβρωσκωβιβρωσκ·ωβιβρωσκομαιβιβρωσκ·ομαι
2ndβιβρωσκειςβιβρωσκ·ειςβιβρωσκῃ, βιβρωσκει, βιβρωσκεσαιβιβρωσκ·ῃ, βιβρωσκ·ει classical, βιβρωσκ·εσαι alt
3rdβιβρωσκειβιβρωσκ·ειβιβρωσκεταιβιβρωσκ·εται
Pl1stβιβρωσκομενβιβρωσκ·ομενβιβρωσκομεθαβιβρωσκ·ομεθα
2ndβιβρωσκετεβιβρωσκ·ετεβιβρωσκεσθεβιβρωσκ·εσθε
3rdβιβρωσκουσιν, βιβρωσκουσιβιβρωσκ·ουσι(ν)βιβρωσκονταιβιβρωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιβρωσκωβιβρωσκ·ωβιβρωσκωμαιβιβρωσκ·ωμαι
2ndβιβρωσκῃςβιβρωσκ·ῃςβιβρωσκῃβιβρωσκ·ῃ
3rdβιβρωσκῃβιβρωσκ·ῃβιβρωσκηταιβιβρωσκ·ηται
Pl1stβιβρωσκωμενβιβρωσκ·ωμενβιβρωσκωμεθαβιβρωσκ·ωμεθα
2ndβιβρωσκητεβιβρωσκ·ητεβιβρωσκησθεβιβρωσκ·ησθε
3rdβιβρωσκωσιν, βιβρωσκωσιβιβρωσκ·ωσι(ν)βιβρωσκωνταιβιβρωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιβρωσκοιμιβιβρωσκ·οιμιβιβρωσκοιμηνβιβρωσκ·οιμην
2ndβιβρωσκοιςβιβρωσκ·οιςβιβρωσκοιοβιβρωσκ·οιο
3rdβιβρωσκοιβιβρωσκ·οιβιβρωσκοιτοβιβρωσκ·οιτο
Pl1stβιβρωσκοιμενβιβρωσκ·οιμενβιβρωσκοιμεθαβιβρωσκ·οιμεθα
2ndβιβρωσκοιτεβιβρωσκ·οιτεβιβρωσκοισθεβιβρωσκ·οισθε
3rdβιβρωσκοιεν, βιβρωσκοισανβιβρωσκ·οιεν, βιβρωσκ·οισαν altβιβρωσκοιντοβιβρωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβιβρωσκεβιβρωσκ·εβιβρωσκουβιβρωσκ·ου
3rdβιβρωσκετωβιβρωσκ·ετωβιβρωσκεσθωβιβρωσκ·εσθω
Pl1st
2ndβιβρωσκετεβιβρωσκ·ετεβιβρωσκεσθεβιβρωσκ·εσθε
3rdβιβρωσκετωσαν, βιβρωσκοντωνβιβρωσκ·ετωσαν, βιβρωσκ·οντων classicalβιβρωσκεσθωσαν, βιβρωσκεσθωνβιβρωσκ·εσθωσαν, βιβρωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βιβρωσκειν​βιβρωσκ·ειν​βιβρωσκεσθαι​βιβρωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιβρωσκουσαβιβρωσκονβιβρωσκ·ουσ·αβιβρωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomβιβρωσκωνβιβρωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβιβρωσκουσανβιβρωσκονταβιβρωσκ·ουσ·ανβιβρωσκ·ο[υ]ντ·α
Datβιβρωσκουσῃβιβρωσκοντιβιβρωσκ·ουσ·ῃβιβρωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genβιβρωσκουσηςβιβρωσκοντος[LXX]βιβρωσκ·ουσ·ηςβιβρωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβιβρωσκουσαιβιβρωσκοντεςβιβρωσκονταβιβρωσκ·ουσ·αιβιβρωσκ·ο[υ]ντ·εςβιβρωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβιβρωσκουσαςβιβρωσκονταςβιβρωσκ·ουσ·αςβιβρωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datβιβρωσκουσαιςβιβρωσκουσι, βιβρωσκουσινβιβρωσκ·ουσ·αιςβιβρωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβιβρωσκουσωνβιβρωσκοντωνβιβρωσκ·ουσ·ωνβιβρωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιβρωσκομενηβιβρωσκομενεβιβρωσκ·ομεν·ηβιβρωσκ·ομεν·ε
Nomβιβρωσκομενοςβιβρωσκ·ομεν·ος
Accβιβρωσκομενηνβιβρωσκομενονβιβρωσκ·ομεν·ηνβιβρωσκ·ομεν·ον
Datβιβρωσκομενῃβιβρωσκομενῳβιβρωσκ·ομεν·ῃβιβρωσκ·ομεν·ῳ
Genβιβρωσκομενηςβιβρωσκομενουβιβρωσκ·ομεν·ηςβιβρωσκ·ομεν·ου
PlVocβιβρωσκομεναιβιβρωσκομενοιβιβρωσκομεναβιβρωσκ·ομεν·αιβιβρωσκ·ομεν·οιβιβρωσκ·ομεν·α
Nom
Accβιβρωσκομεναςβιβρωσκομενουςβιβρωσκ·ομεν·αςβιβρωσκ·ομεν·ους
Datβιβρωσκομεναιςβιβρωσκομενοιςβιβρωσκ·ομεν·αιςβιβρωσκ·ομεν·οις
Genβιβρωσκομενωνβιβρωσκομενωνβιβρωσκ·ομεν·ωνβιβρωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβιβρωσκονε·βιβρωσκ·ονεβιβρωσκομηνε·βιβρωσκ·ομην
2ndεβιβρωσκεςε·βιβρωσκ·εςεβιβρωσκουε·βιβρωσκ·ου
3rdεβιβρωσκεν, εβιβρωσκεε·βιβρωσκ·ε(ν)εβιβρωσκετοε·βιβρωσκ·ετο
Pl1stεβιβρωσκομενε·βιβρωσκ·ομενεβιβρωσκομεθαε·βιβρωσκ·ομεθα
2ndεβιβρωσκετεε·βιβρωσκ·ετεεβιβρωσκεσθεε·βιβρωσκ·εσθε
3rdεβιβρωσκον, εβιβρωσκοσανε·βιβρωσκ·ον, ε·βιβρωσκ·οσαν altεβιβρωσκοντοε·βιβρωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωκα[LXX]βεβρω·καβεβρωμαιβεβρω·μαι
2ndβεβρωκας, βεβρωκεςβεβρω·κας, βεβρω·κες altβεβρωσαιβεβρω·σαι
3rdβεβρωκεν[LXX], βεβρωκε[LXX]βεβρω·κε(ν)βεβρωταιβεβρω·ται
Pl1stβεβρωκαμενβεβρω·καμενβεβρωμεθαβεβρω·μεθα
2ndβεβρωκατεβεβρω·κατεβεβρωσθεβεβρω·σθε
3rdβεβρωκασιν, βεβρωκασι, βεβρωκανβεβρω·κασι(ν), βεβρω·καν altβεβρωνταιβεβρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωσομαιβεβρω·σομαι
2ndβεβρωσῃ, βεβρωσειβεβρω·σῃ, βεβρω·σει classical
3rdβεβρωσεταιβεβρω·σεται
Pl1stβεβρωσομεθαβεβρω·σομεθα
2ndβεβρωσεσθεβεβρω·σεσθε
3rdβεβρωσονταιβεβρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωκωβεβρω·κω
2ndβεβρωκῃςβεβρω·κῃς
3rdβεβρωκῃβεβρω·κῃ
Pl1stβεβρωκωμενβεβρω·κωμεν
2ndβεβρωκητεβεβρω·κητε
3rdβεβρωκωσιν, βεβρωκωσιβεβρω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωκοιμι, βεβρωκοιηνβεβρω·κοιμι, βεβρω·κοιην classical
2ndβεβρωκοις, βεβρωκοιηςβεβρω·κοις, βεβρω·κοιης classical
3rdβεβρωκοι, βεβρωκοιηβεβρω·κοι, βεβρω·κοιη classical
Pl1stβεβρωκοιμενβεβρω·κοιμεν
2ndβεβρωκοιτεβεβρω·κοιτε
3rdβεβρωκοιενβεβρω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωσοιμηνβεβρω·σοιμην
2ndβεβρωσοιοβεβρω·σοιο
3rdβεβρωσοιτοβεβρω·σοιτο
Pl1stβεβρωσοιμεθαβεβρω·σοιμεθα
2ndβεβρωσοισθεβεβρω·σοισθε
3rdβεβρωσοιντοβεβρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβρωκε[LXX]βεβρω·κεβεβρωσοβεβρω·σο
3rdβεβρωκετωβεβρω·κετωβεβρωσθωβεβρω·σθω
Pl1st
2ndβεβρωκετεβεβρω·κετεβεβρωσθεβεβρω·σθε
3rdβεβρωκετωσανβεβρω·κετωσανβεβρωσθωσαν, βεβρωσθωνβεβρω·σθωσαν, βεβρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβρωκεναι[LXX]​βεβρω·κεναιβεβρωσθαι[LXX]​βεβρω·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβρωσεσθαι​βεβρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβρωκυιαβεβρωκοςβεβρω·κυι·αβεβρω·κο[τ]·ς
Nomβεβρωκωςβεβρω·κο[τ]·^ς
Accβεβρωκυιανβεβρωκοταβεβρω·κυι·ανβεβρω·κοτ·α
Datβεβρωκυιᾳβεβρωκοτιβεβρω·κυι·ᾳβεβρω·κοτ·ι
Genβεβρωκυιαςβεβρωκοτοςβεβρω·κυι·αςβεβρω·κοτ·ος
PlVocβεβρωκυιαιβεβρωκοτεςβεβρωκοταβεβρω·κυι·αιβεβρω·κοτ·εςβεβρω·κοτ·α
Nom
Accβεβρωκυιαςβεβρωκοταςβεβρω·κυι·αςβεβρω·κοτ·ας
Datβεβρωκυιαιςβεβρωκοσι, βεβρωκοσιν[GNT]βεβρω·κυι·αιςβεβρω·κο[τ]·σι(ν), βεβρω·κο[τ]·σι(ν)
Genβεβρωκυιωνβεβρωκοτωνβεβρω·κυι·ωνβεβρω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβρωμενηβεβρωμενεβεβρω·μεν·ηβεβρω·μεν·ε
Nomβεβρωμενος[LXX]βεβρω·μεν·ος
Accβεβρωμενηνβεβρωμενονβεβρω·μεν·ηνβεβρω·μεν·ον
Datβεβρωμενῃβεβρωμενῳβεβρω·μεν·ῃβεβρω·μεν·ῳ
Genβεβρωμενηςβεβρωμενουβεβρω·μεν·ηςβεβρω·μεν·ου
PlVocβεβρωμεναιβεβρωμενοι[LXX]βεβρωμενα[LXX]βεβρω·μεν·αιβεβρω·μεν·οιβεβρω·μεν·α
Nom
Accβεβρωμεναςβεβρωμενουςβεβρω·μεν·αςβεβρω·μεν·ους
Datβεβρωμεναιςβεβρωμενοιςβεβρω·μεν·αιςβεβρω·μεν·οις
Genβεβρωμενωνβεβρωμενωνβεβρω·μεν·ωνβεβρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβρωκειν, εβεβρωκηε·βεβρω·κειν, ε·βεβρω·κη classicalεβεβρωμηνε·βεβρω·μην
2ndεβεβρωκεις, εβεβρωκηςε·βεβρω·κεις, ε·βεβρω·κης classicalεβεβρωσοε·βεβρω·σο
3rdεβεβρωκειε·βεβρω·κειεβεβρωτοε·βεβρω·το
Pl1stεβεβρωκειμεν, εβεβρωκεμενε·βεβρω·κειμεν, ε·βεβρω·κεμεν classicalεβεβρωμεθαε·βεβρω·μεθα
2ndεβεβρωκειτε, εβεβρωκετεε·βεβρω·κειτε, ε·βεβρω·κετε classicalεβεβρωσθεε·βεβρω·σθε
3rdεβεβρωκεισαν, εβεβρωκεσανε·βεβρω·κεισαν, ε·βεβρω·κεσαν classicalεβεβρωντοε·βεβρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβρωκειν, βεβρωκη[ε]·βεβρω·κειν, [ε]·βεβρω·κη classicalβεβρωμην[ε]·βεβρω·μην
2ndβεβρωκεις, βεβρωκης[ε]·βεβρω·κεις, [ε]·βεβρω·κης classicalβεβρωσο[ε]·βεβρω·σο
3rdβεβρωκει[LXX][ε]·βεβρω·κειβεβρωτο[ε]·βεβρω·το
Pl1stβεβρωκειμεν, βεβρωκεμεν[ε]·βεβρω·κειμεν, [ε]·βεβρω·κεμεν classicalβεβρωμεθα[ε]·βεβρω·μεθα
2ndβεβρωκειτε, βεβρωκετε[ε]·βεβρω·κειτε, [ε]·βεβρω·κετε classicalβεβρωσθε[ε]·βεβρω·σθε
3rdβεβρωκεισαν, βεβρωκεσαν[ε]·βεβρω·κεισαν, [ε]·βεβρω·κεσαν classicalβεβρωντο[ε]·βεβρω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβρωθηνε·βρω·θην
2ndεβρωθηςε·βρω·θης
3rdεβρωθη[LXX]ε·βρω·θη
Pl1stεβρωθημενε·βρω·θημεν
2ndεβρωθητεε·βρω·θητε
3rdεβρωθησανε·βρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβρωθησομαιβρω·θησομαι
2ndβρωθησῃ, βρωθησειβρω·θησῃ, βρω·θησει classical
3rdβρωθησεται[LXX]βρω·θησεται
Pl1stβρωθησομεθαβρω·θησομεθα
2ndβρωθησεσθεβρω·θησεσθε
3rdβρωθησονται[LXX]βρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβρωθωβρω·θω
2ndβρωθῃςβρω·θῃς
3rdβρωθῃ[LXX]βρω·θῃ
Pl1stβρωθωμενβρω·θωμεν
2ndβρωθητεβρω·θητε
3rdβρωθωσιν, βρωθωσιβρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβρωθειηνβρω·θειην
2ndβρωθειηςβρω·θειης
3rdβρωθειηβρω·θειη
Pl1stβρωθειημεν, βρωθειμενβρω·θειημεν, βρω·θειμεν classical
2ndβρωθειητε, βρωθειτεβρω·θειητε, βρω·θειτε classical
3rdβρωθειησαν[LXX], βρωθειενβρω·θειησαν, βρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβρωθησοιμηνβρω·θησοιμην
2ndβρωθησοιοβρω·θησοιο
3rdβρωθησοιτοβρω·θησοιτο
Pl1stβρωθησοιμεθαβρω·θησοιμεθα
2ndβρωθησοισθεβρω·θησοισθε
3rdβρωθησοιντοβρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβρωθητιβρω·θητι
3rdβρωθητωβρω·θητω
Pl1st
2ndβρωθητεβρω·θητε
3rdβρωθητωσαν, βρωθεντωνβρω·θητωσαν, βρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βρωθηναι​βρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βρωθησεσθαι​βρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρωθεισαβρωθειςβρωθενβρω·θεισ·αβρω·θει[ντ]·ςβρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβρωθεισανβρωθενταβρω·θεισ·ανβρω·θε[ι]ντ·α
Datβρωθεισῃβρωθεντιβρω·θεισ·ῃβρω·θε[ι]ντ·ι
Genβρωθεισηςβρωθεντοςβρω·θεισ·ηςβρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocβρωθεισαιβρωθεντεςβρωθενταβρω·θεισ·αιβρω·θε[ι]ντ·εςβρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβρωθεισαςβρωθενταςβρω·θεισ·αςβρω·θε[ι]ντ·ας
Datβρωθεισαιςβρωθεισι, βρωθεισινβρω·θεισ·αιςβρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genβρωθεισωνβρωθεντωνβρω·θεισ·ωνβρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβρωθησομενηβρωθησομενεβρω·θησομεν·ηβρω·θησομεν·ε
Nomβρωθησομενοςβρω·θησομεν·ος
Accβρωθησομενηνβρωθησομενονβρω·θησομεν·ηνβρω·θησομεν·ον
Datβρωθησομενῃβρωθησομενῳβρω·θησομεν·ῃβρω·θησομεν·ῳ
Genβρωθησομενηςβρωθησομενουβρω·θησομεν·ηςβρω·θησομεν·ου
PlVocβρωθησομεναιβρωθησομενοιβρωθησομεναβρω·θησομεν·αιβρω·θησομεν·οιβρω·θησομεν·α
Nom
Accβρωθησομεναςβρωθησομενουςβρω·θησομεν·αςβρω·θησομεν·ους
Datβρωθησομεναιςβρωθησομενοιςβρω·θησομεν·αιςβρω·θησομεν·οις
Genβρωθησομενωνβρωθησομενωνβρω·θησομεν·ωνβρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:30:59 EDT