βοαω • BOAW • boaō

Search: βοᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοα; βοᾳ; βοᾳ; βοᾳ; βοᾳ; βοᾳβοάωβο(α)·ε; βο(α)·ει; βο(α)·ῃ; βο(α)·ῃ; βο(α)·ει; βο(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοαβοάωβο(α)·εpres act imp 2nd sg
βοᾳβοάωβο(α)·ειpres act ind 3rd sg
βοᾳβοάωβο(α)·ῃpres act sub 3rd sg
βοᾳβοάωβο(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
βοᾳβοάωβο(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
βοᾳβοάωβο(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοωβο(α)·ωβοωμαιβο(α)·ομαι
2ndβοᾳς[LXX]βο(α)·ειςβοᾳ[LXX], βοασαιβο(α)·ῃ, βο(α)·ει classical, βο(α)·εσαι alt
3rdβοᾳ[LXX]βο(α)·ειβοαταιβο(α)·εται
Pl1stβοωμενβο(α)·ομενβοωμεθαβο(α)·ομεθα
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ετεβοασθεβο(α)·εσθε
3rdβοωσιν, βοωσιβο(α)·ουσι(ν)βοωνταιβο(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοωβο(α)·ωβοωμαιβο(α)·ωμαι
2ndβοᾳς[LXX]βο(α)·ῃςβοᾳ[LXX]βο(α)·ῃ
3rdβοᾳ[LXX]βο(α)·ῃβοαταιβο(α)·ηται
Pl1stβοωμενβο(α)·ωμενβοωμεθαβο(α)·ωμεθα
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ητεβοασθεβο(α)·ησθε
3rdβοωσιν, βοωσιβο(α)·ωσι(ν)βοωνταιβο(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοῳμιβο(α)·οιμιβοῳμηνβο(α)·οιμην
2ndβοῳςβο(α)·οιςβοῳοβο(α)·οιο
3rdβοῳβο(α)·οιβοῳτοβο(α)·οιτο
Pl1stβοῳμενβο(α)·οιμενβοῳμεθαβο(α)·οιμεθα
2ndβοῳτεβο(α)·οιτεβοῳσθεβο(α)·οισθε
3rdβοῳεν, βοῳσανβο(α)·οιεν, βο(α)·οισαν altβοῳντοβο(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοαβο(α)·εβοωβο(α)·ου
3rdβοατωβο(α)·ετωβοασθωβο(α)·εσθω
Pl1st
2ndβοατε[LXX]βο(α)·ετεβοασθεβο(α)·εσθε
3rdβοατωσαν, βοωντων[GNT][LXX]βο(α)·ετωσαν, βο(α)·οντων classicalβοασθωσαν, βοασθωνβο(α)·εσθωσαν, βο(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοᾳν, βοαν[LXX]​βο(α)·ειν, βο(α)·ειν > βοανβοασθαι​βο(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοωσα[LXX]βοων[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·αβο(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomβοων[GNT][LXX]βο(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβοωσανβοωντα[GNT]βο(α)·ουσ·ανβο(α)·ο[υ]ντ·α
Datβοωσῃβοωντιβο(α)·ουσ·ῃβο(α)·ο[υ]ντ·ι
Genβοωσηςβοωντος[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·ηςβο(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβοωσαιβοωντες[GNT][LXX]βοωντα[GNT]βο(α)·ουσ·αιβο(α)·ο[υ]ντ·εςβο(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβοωσαςβοωνταςβο(α)·ουσ·αςβο(α)·ο[υ]ντ·ας
Datβοωσαιςβοωσι, βοωσινβο(α)·ουσ·αιςβο(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβοωσωνβοωντων[GNT][LXX]βο(α)·ουσ·ωνβο(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοωμενηβοωμενεβο(α)·ομεν·ηβο(α)·ομεν·ε
Nomβοωμενοςβο(α)·ομεν·ος
Accβοωμενηνβοωμενονβο(α)·ομεν·ηνβο(α)·ομεν·ον
Datβοωμενῃβοωμενῳβο(α)·ομεν·ῃβο(α)·ομεν·ῳ
Genβοωμενηςβοωμενουβο(α)·ομεν·ηςβο(α)·ομεν·ου
PlVocβοωμεναιβοωμενοιβοωμεναβο(α)·ομεν·αιβο(α)·ομεν·οιβο(α)·ομεν·α
Nom
Accβοωμεναςβοωμενουςβο(α)·ομεν·αςβο(α)·ομεν·ους
Datβοωμεναιςβοωμενοιςβο(α)·ομεν·αιςβο(α)·ομεν·οις
Genβοωμενωνβοωμενωνβο(α)·ομεν·ωνβο(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοων[GNT][LXX]ε·βο(α)·ονεβοωμηνε·βο(α)·ομην
2ndεβοαςε·βο(α)·εςεβοωε·βο(α)·ου
3rdεβοα[LXX]ε·βο(α)·εεβοατοε·βο(α)·ετο
Pl1stεβοωμενε·βο(α)·ομενεβοωμεθαε·βο(α)·ομεθα
2ndεβοατεε·βο(α)·ετεεβοασθεε·βο(α)·εσθε
3rdεβοων[GNT][LXX], εβοωσανε·βο(α)·ον, ε·βο(α)·οσαν altεβοωντοε·βο(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησω[LXX]βοη·σωβοησομαι[LXX]βοη·σομαι
2ndβοησειςβοη·σειςβοησῃ[LXX], βοησει[LXX], βοησεσαιβοη·σῃ, βοη·σει classical, βοη·σεσαι alt
3rdβοησει[LXX]βοη·σειβοησεται[LXX]βοη·σεται
Pl1stβοησομενβοη·σομενβοησομεθα[LXX]βοη·σομεθα
2ndβοησετεβοη·σετεβοησεσθε[LXX]βοη·σεσθε
3rdβοησουσιν[LXX], βοησουσιβοη·σουσι(ν), βοη·σουσι(ν)βοησονται[LXX]βοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησοιμιβοη·σοιμιβοησοιμηνβοη·σοιμην
2ndβοησοιςβοη·σοιςβοησοιοβοη·σοιο
3rdβοησοιβοη·σοιβοησοιτοβοη·σοιτο
Pl1stβοησοιμενβοη·σοιμενβοησοιμεθαβοη·σοιμεθα
2ndβοησοιτεβοη·σοιτεβοησοισθεβοη·σοισθε
3rdβοησοιενβοη·σοιενβοησοιντοβοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοησειν​βοη·σειν​βοησεσθαι​βοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησουσαβοησον[GNT][LXX]βοη·σουσ·αβοη·σο[υ]ν[τ]
Nomβοησωνβοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accβοησουσανβοησονταβοη·σουσ·ανβοη·σο[υ]ντ·α
Datβοησουσῃβοησοντιβοη·σουσ·ῃβοη·σο[υ]ντ·ι
Genβοησουσηςβοησοντοςβοη·σουσ·ηςβοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocβοησουσαιβοησοντεςβοησονταβοη·σουσ·αιβοη·σο[υ]ντ·εςβοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβοησουσαςβοησονταςβοη·σουσ·αςβοη·σο[υ]ντ·ας
Datβοησουσαιςβοησουσι, βοησουσιν[LXX]βοη·σουσ·αιςβοη·σου[ντ]·σι(ν), βοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genβοησουσωνβοησοντωνβοη·σουσ·ωνβοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησομενηβοησομενεβοη·σομεν·ηβοη·σομεν·ε
Nomβοησομενοςβοη·σομεν·ος
Accβοησομενηνβοησομενονβοη·σομεν·ηνβοη·σομεν·ον
Datβοησομενῃβοησομενῳβοη·σομεν·ῃβοη·σομεν·ῳ
Genβοησομενηςβοησομενουβοη·σομεν·ηςβοη·σομεν·ου
PlVocβοησομεναιβοησομενοιβοησομεναβοη·σομεν·αιβοη·σομεν·οιβοη·σομεν·α
Nom
Accβοησομεναςβοησομενουςβοη·σομεν·αςβοη·σομεν·ους
Datβοησομεναιςβοησομενοιςβοη·σομεν·αιςβοη·σομεν·οις
Genβοησομενωνβοησομενωνβοη·σομεν·ωνβοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοησα[LXX]ε·βοη·σαεβοησαμηνε·βοη·σαμην
2ndεβοησας[LXX]ε·βοη·σαςεβοησωε·βοη·σω
3rdεβοησεν[GNT][LXX], εβοησεε·βοη·σε(ν), ε·βοη·σε(ν)εβοησατοε·βοη·σατο
Pl1stεβοησαμενε·βοη·σαμενεβοησαμεθαε·βοη·σαμεθα
2ndεβοησατε[LXX]ε·βοη·σατεεβοησασθεε·βοη·σασθε
3rdεβοησαν[LXX]ε·βοη·σανεβοησαντοε·βοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησω[LXX]βοη·σωβοησωμαιβοη·σωμαι
2ndβοησῃςβοη·σῃςβοησῃ[LXX]βοη·σῃ
3rdβοησῃ[LXX]βοη·σῃβοησηταιβοη·σηται
Pl1stβοησωμεν[LXX]βοη·σωμενβοησωμεθαβοη·σωμεθα
2ndβοησητεβοη·σητεβοησησθεβοη·σησθε
3rdβοησωσιν, βοησωσιβοη·σωσι(ν)βοησωνταιβοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοησαιμιβοη·σαιμιβοησαιμηνβοη·σαιμην
2ndβοησαις, βοησειαςβοη·σαις, βοη·σειας classicalβοησαιοβοη·σαιο
3rdβοησαι[LXX], βοησειεβοη·σαι, βοη·σειε classicalβοησαιτοβοη·σαιτο
Pl1stβοησαιμενβοη·σαιμενβοησαιμεθαβοη·σαιμεθα
2ndβοησαιτεβοη·σαιτεβοησαισθεβοη·σαισθε
3rdβοησαιεν, βοησαισαν, βοησειαν, βοησειενβοη·σαιεν, βοη·σαισαν alt, βοη·σειαν classical, βοη·σειεν classicalβοησαιντοβοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοησον[GNT][LXX]βοη·σονβοησαι[LXX]βοη·σαι
3rdβοησατωβοη·σατωβοησασθωβοη·σασθω
Pl1st
2ndβοησατε[LXX]βοη·σατεβοησασθεβοη·σασθε
3rdβοησατωσαν, βοησαντωνβοη·σατωσαν, βοη·σαντων classicalβοησασθωσαν, βοησασθωνβοη·σασθωσαν, βοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοησαι[LXX]​βοη·σαιβοησασθαι​βοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησασαβοησας[LXX]βοησανβοη·σασ·αβοη·σα[ντ]·ςβοη·σαν[τ]
Nom
Accβοησασανβοησανταβοη·σασ·ανβοη·σαντ·α
Datβοησασῃβοησαντιβοη·σασ·ῃβοη·σαντ·ι
Genβοησασηςβοησαντοςβοη·σασ·ηςβοη·σαντ·ος
PlVocβοησασαιβοησαντες[LXX]βοησανταβοη·σασ·αιβοη·σαντ·εςβοη·σαντ·α
Nom
Accβοησασαςβοησανταςβοη·σασ·αςβοη·σαντ·ας
Datβοησασαιςβοησασι, βοησασινβοη·σασ·αιςβοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβοησασωνβοησαντωνβοη·σασ·ωνβοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοησαμενηβοησαμενεβοη·σαμεν·ηβοη·σαμεν·ε
Nomβοησαμενοςβοη·σαμεν·ος
Accβοησαμενηνβοησαμενονβοη·σαμεν·ηνβοη·σαμεν·ον
Datβοησαμενῃβοησαμενῳβοη·σαμεν·ῃβοη·σαμεν·ῳ
Genβοησαμενηςβοησαμενουβοη·σαμεν·ηςβοη·σαμεν·ου
PlVocβοησαμεναιβοησαμενοιβοησαμεναβοη·σαμεν·αιβοη·σαμεν·οιβοη·σαμεν·α
Nom
Accβοησαμεναςβοησαμενουςβοη·σαμεν·αςβοη·σαμεν·ους
Datβοησαμεναιςβοησαμενοιςβοη·σαμεν·αιςβοη·σαμεν·οις
Genβοησαμενωνβοησαμενωνβοη·σαμεν·ωνβοη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβοηθηνε·βοη·θην
2ndεβοηθηςε·βοη·θης
3rdεβοηθηε·βοη·θη
Pl1stεβοηθημενε·βοη·θημεν
2ndεβοηθητεε·βοη·θητε
3rdεβοηθησαν[LXX]ε·βοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθησομαιβοη·θησομαι
2ndβοηθησῃ[LXX], βοηθησει[LXX]βοη·θησῃ, βοη·θησει classical
3rdβοηθησεταιβοη·θησεται
Pl1stβοηθησομεθαβοη·θησομεθα
2ndβοηθησεσθεβοη·θησεσθε
3rdβοηθησονταιβοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθωβοη·θω
2ndβοηθῃςβοη·θῃς
3rdβοηθῃβοη·θῃ
Pl1stβοηθωμενβοη·θωμεν
2ndβοηθητεβοη·θητε
3rdβοηθωσιν, βοηθωσιβοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθειηνβοη·θειην
2ndβοηθειηςβοη·θειης
3rdβοηθειηβοη·θειη
Pl1stβοηθειημεν, βοηθειμενβοη·θειημεν, βοη·θειμεν classical
2ndβοηθειητε, βοηθειτε[GNT]βοη·θειητε, βοη·θειτε classical
3rdβοηθειησαν, βοηθειενβοη·θειησαν, βοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθησοιμηνβοη·θησοιμην
2ndβοηθησοιοβοη·θησοιο
3rdβοηθησοιτοβοη·θησοιτο
Pl1stβοηθησοιμεθαβοη·θησοιμεθα
2ndβοηθησοισθεβοη·θησοισθε
3rdβοηθησοιντοβοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοηθητιβοη·θητι
3rdβοηθητωβοη·θητω
Pl1st
2ndβοηθητεβοη·θητε
3rdβοηθητωσαν, βοηθεντωνβοη·θητωσαν, βοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βοηθηναι​βοη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βοηθησεσθαι​βοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθεισαβοηθεις[LXX]βοηθενβοη·θεισ·αβοη·θει[ντ]·ςβοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβοηθεισανβοηθενταβοη·θεισ·ανβοη·θε[ι]ντ·α
Datβοηθεισῃβοηθεντιβοη·θεισ·ῃβοη·θε[ι]ντ·ι
Genβοηθεισηςβοηθεντοςβοη·θεισ·ηςβοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβοηθεισαιβοηθεντεςβοηθενταβοη·θεισ·αιβοη·θε[ι]ντ·εςβοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβοηθεισαςβοηθενταςβοη·θεισ·αςβοη·θε[ι]ντ·ας
Datβοηθεισαιςβοηθεισι, βοηθεισινβοη·θεισ·αιςβοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβοηθεισωνβοηθεντωνβοη·θεισ·ωνβοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησομενηβοηθησομενεβοη·θησομεν·ηβοη·θησομεν·ε
Nomβοηθησομενοςβοη·θησομεν·ος
Accβοηθησομενηνβοηθησομενονβοη·θησομεν·ηνβοη·θησομεν·ον
Datβοηθησομενῃβοηθησομενῳβοη·θησομεν·ῃβοη·θησομεν·ῳ
Genβοηθησομενηςβοηθησομενουβοη·θησομεν·ηςβοη·θησομεν·ου
PlVocβοηθησομεναιβοηθησομενοιβοηθησομεναβοη·θησομεν·αιβοη·θησομεν·οιβοη·θησομεν·α
Nom
Accβοηθησομεναςβοηθησομενουςβοη·θησομεν·αςβοη·θησομεν·ους
Datβοηθησομεναιςβοηθησομενοιςβοη·θησομεν·αιςβοη·θησομεν·οις
Genβοηθησομενωνβοηθησομενωνβοη·θησομεν·ωνβοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:54:11 EST