βοηθεω • BOHQEW • boētheō

Search: βοηθησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοηθησον; βοηθησον; βοηθησονβοηθέωβοηθη·σον; βοηθη·σο[υ]ν[τ]; βοηθη·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοηθησονβοηθέωβοηθη·σον1aor act imp 2nd sg
βοηθησονβοηθέωβοηθη·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
βοηθησονβοηθέωβοηθη·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθωβοηθ(ε)·ωβοηθουμαιβοηθ(ε)·ομαι
2ndβοηθεις[LXX]βοηθ(ε)·ειςβοηθῃ, βοηθει[GNT][LXX], βοηθεισαιβοηθ(ε)·ῃ, βοηθ(ε)·ει classical, βοηθ(ε)·εσαι alt
3rdβοηθει[GNT][LXX]βοηθ(ε)·ειβοηθειταιβοηθ(ε)·εται
Pl1stβοηθουμενβοηθ(ε)·ομενβοηθουμεθαβοηθ(ε)·ομεθα
2ndβοηθειτε[GNT]βοηθ(ε)·ετεβοηθεισθεβοηθ(ε)·εσθε
3rdβοηθουσιν, βοηθουσιβοηθ(ε)·ουσι(ν)βοηθουνταιβοηθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθωβοηθ(ε)·ωβοηθωμαιβοηθ(ε)·ωμαι
2ndβοηθῃςβοηθ(ε)·ῃςβοηθῃβοηθ(ε)·ῃ
3rdβοηθῃβοηθ(ε)·ῃβοηθηταιβοηθ(ε)·ηται
Pl1stβοηθωμενβοηθ(ε)·ωμενβοηθωμεθαβοηθ(ε)·ωμεθα
2ndβοηθητεβοηθ(ε)·ητεβοηθησθεβοηθ(ε)·ησθε
3rdβοηθωσιν, βοηθωσιβοηθ(ε)·ωσι(ν)βοηθωνταιβοηθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθοιμιβοηθ(ε)·οιμιβοηθοιμηνβοηθ(ε)·οιμην
2ndβοηθοις[LXX]βοηθ(ε)·οιςβοηθοιοβοηθ(ε)·οιο
3rdβοηθοι[LXX]βοηθ(ε)·οιβοηθοιτοβοηθ(ε)·οιτο
Pl1stβοηθοιμενβοηθ(ε)·οιμενβοηθοιμεθαβοηθ(ε)·οιμεθα
2ndβοηθοιτεβοηθ(ε)·οιτεβοηθοισθεβοηθ(ε)·οισθε
3rdβοηθοιεν, βοηθοισανβοηθ(ε)·οιεν, βοηθ(ε)·οισαν altβοηθοιντοβοηθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοηθει[GNT][LXX]βοηθ(ε)·εβοηθου[LXX]βοηθ(ε)·ου
3rdβοηθειτωβοηθ(ε)·ετωβοηθεισθωβοηθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndβοηθειτε[GNT]βοηθ(ε)·ετεβοηθεισθεβοηθ(ε)·εσθε
3rdβοηθειτωσαν[LXX], βοηθουντων[LXX]βοηθ(ε)·ετωσαν, βοηθ(ε)·οντων classicalβοηθεισθωσαν, βοηθεισθωνβοηθ(ε)·εσθωσαν, βοηθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοηθειν[LXX]​βοηθ(ε)·εινβοηθεισθαι​βοηθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθουσαβοηθουνβοηθ(ε)·ουσ·αβοηθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomβοηθων[LXX]βοηθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβοηθουσαν[LXX]βοηθουντα[LXX]βοηθ(ε)·ουσ·ανβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datβοηθουσῃβοηθουντιβοηθ(ε)·ουσ·ῃβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genβοηθουσηςβοηθουντος[LXX]βοηθ(ε)·ουσ·ηςβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβοηθουσαιβοηθουντες[LXX]βοηθουντα[LXX]βοηθ(ε)·ουσ·αιβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·εςβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβοηθουσαςβοηθουνταςβοηθ(ε)·ουσ·αςβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datβοηθουσαιςβοηθουσι, βοηθουσινβοηθ(ε)·ουσ·αιςβοηθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβοηθουσωνβοηθουντων[LXX]βοηθ(ε)·ουσ·ωνβοηθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθουμενηβοηθουμενεβοηθ(ε)·ομεν·ηβοηθ(ε)·ομεν·ε
Nomβοηθουμενος[LXX]βοηθ(ε)·ομεν·ος
Accβοηθουμενηνβοηθουμενονβοηθ(ε)·ομεν·ηνβοηθ(ε)·ομεν·ον
Datβοηθουμενῃβοηθουμενῳβοηθ(ε)·ομεν·ῃβοηθ(ε)·ομεν·ῳ
Genβοηθουμενηςβοηθουμενουβοηθ(ε)·ομεν·ηςβοηθ(ε)·ομεν·ου
PlVocβοηθουμεναιβοηθουμενοιβοηθουμεναβοηθ(ε)·ομεν·αιβοηθ(ε)·ομεν·οιβοηθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accβοηθουμεναςβοηθουμενουςβοηθ(ε)·ομεν·αςβοηθ(ε)·ομεν·ους
Datβοηθουμεναιςβοηθουμενοιςβοηθ(ε)·ομεν·αιςβοηθ(ε)·ομεν·οις
Genβοηθουμενωνβοηθουμενωνβοηθ(ε)·ομεν·ωνβοηθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοηθουν[LXX]ε·βοηθ(ε)·ονεβοηθουμηνε·βοηθ(ε)·ομην
2ndεβοηθειςε·βοηθ(ε)·εςεβοηθουε·βοηθ(ε)·ου
3rdεβοηθει[LXX]ε·βοηθ(ε)·εεβοηθειτοε·βοηθ(ε)·ετο
Pl1stεβοηθουμενε·βοηθ(ε)·ομενεβοηθουμεθαε·βοηθ(ε)·ομεθα
2ndεβοηθειτεε·βοηθ(ε)·ετεεβοηθεισθεε·βοηθ(ε)·εσθε
3rdεβοηθουν[LXX], εβοηθουσανε·βοηθ(ε)·ον, ε·βοηθ(ε)·οσαν altεβοηθουντοε·βοηθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθησωβοηθη·σωβοηθησομαιβοηθη·σομαι
2ndβοηθησειςβοηθη·σειςβοηθησῃ[LXX], βοηθησει[LXX], βοηθησεσαιβοηθη·σῃ, βοηθη·σει classical, βοηθη·σεσαι alt
3rdβοηθησει[LXX]βοηθη·σειβοηθησεταιβοηθη·σεται
Pl1stβοηθησομενβοηθη·σομενβοηθησομεθαβοηθη·σομεθα
2ndβοηθησετεβοηθη·σετεβοηθησεσθεβοηθη·σεσθε
3rdβοηθησουσιν, βοηθησουσιβοηθη·σουσι(ν)βοηθησονταιβοηθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθησοιμιβοηθη·σοιμιβοηθησοιμηνβοηθη·σοιμην
2ndβοηθησοιςβοηθη·σοιςβοηθησοιοβοηθη·σοιο
3rdβοηθησοιβοηθη·σοιβοηθησοιτοβοηθη·σοιτο
Pl1stβοηθησοιμενβοηθη·σοιμενβοηθησοιμεθαβοηθη·σοιμεθα
2ndβοηθησοιτεβοηθη·σοιτεβοηθησοισθεβοηθη·σοισθε
3rdβοηθησοιενβοηθη·σοιενβοηθησοιντοβοηθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοηθησειν​βοηθη·σειν​βοηθησεσθαι​βοηθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησουσαβοηθησον[GNT][LXX]βοηθη·σουσ·αβοηθη·σο[υ]ν[τ]
Nomβοηθησων[LXX]βοηθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accβοηθησουσανβοηθησονταβοηθη·σουσ·ανβοηθη·σο[υ]ντ·α
Datβοηθησουσῃβοηθησοντιβοηθη·σουσ·ῃβοηθη·σο[υ]ντ·ι
Genβοηθησουσηςβοηθησοντοςβοηθη·σουσ·ηςβοηθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocβοηθησουσαιβοηθησοντεςβοηθησονταβοηθη·σουσ·αιβοηθη·σο[υ]ντ·εςβοηθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβοηθησουσαςβοηθησονταςβοηθη·σουσ·αςβοηθη·σο[υ]ντ·ας
Datβοηθησουσαιςβοηθησουσι, βοηθησουσινβοηθη·σουσ·αιςβοηθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genβοηθησουσωνβοηθησοντωνβοηθη·σουσ·ωνβοηθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησομενηβοηθησομενεβοηθη·σομεν·ηβοηθη·σομεν·ε
Nomβοηθησομενοςβοηθη·σομεν·ος
Accβοηθησομενηνβοηθησομενονβοηθη·σομεν·ηνβοηθη·σομεν·ον
Datβοηθησομενῃβοηθησομενῳβοηθη·σομεν·ῃβοηθη·σομεν·ῳ
Genβοηθησομενηςβοηθησομενουβοηθη·σομεν·ηςβοηθη·σομεν·ου
PlVocβοηθησομεναιβοηθησομενοιβοηθησομεναβοηθη·σομεν·αιβοηθη·σομεν·οιβοηθη·σομεν·α
Nom
Accβοηθησομεναςβοηθησομενουςβοηθη·σομεν·αςβοηθη·σομεν·ους
Datβοηθησομεναιςβοηθησομενοιςβοηθη·σομεν·αιςβοηθη·σομεν·οις
Genβοηθησομενωνβοηθησομενωνβοηθη·σομεν·ωνβοηθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοηθησα[GNT][LXX]ε·βοηθη·σαεβοηθησαμηνε·βοηθη·σαμην
2ndεβοηθησας[LXX]ε·βοηθη·σαςεβοηθησωε·βοηθη·σω
3rdεβοηθησεν[GNT][LXX], εβοηθησεε·βοηθη·σε(ν), ε·βοηθη·σε(ν)εβοηθησατοε·βοηθη·σατο
Pl1stεβοηθησαμενε·βοηθη·σαμενεβοηθησαμεθαε·βοηθη·σαμεθα
2ndεβοηθησατεε·βοηθη·σατεεβοηθησασθεε·βοηθη·σασθε
3rdεβοηθησαν[LXX]ε·βοηθη·σανεβοηθησαντοε·βοηθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθησωβοηθη·σωβοηθησωμαιβοηθη·σωμαι
2ndβοηθησῃς[LXX]βοηθη·σῃςβοηθησῃ[LXX]βοηθη·σῃ
3rdβοηθησῃ[LXX]βοηθη·σῃβοηθησηταιβοηθη·σηται
Pl1stβοηθησωμενβοηθη·σωμενβοηθησωμεθαβοηθη·σωμεθα
2ndβοηθησητεβοηθη·σητεβοηθησησθεβοηθη·σησθε
3rdβοηθησωσιν[LXX], βοηθησωσιβοηθη·σωσι(ν), βοηθη·σωσι(ν)βοηθησωνταιβοηθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοηθησαιμιβοηθη·σαιμιβοηθησαιμηνβοηθη·σαιμην
2ndβοηθησαις, βοηθησειαςβοηθη·σαις, βοηθη·σειας classicalβοηθησαιοβοηθη·σαιο
3rdβοηθησαι[GNT][LXX], βοηθησειεβοηθη·σαι, βοηθη·σειε classicalβοηθησαιτοβοηθη·σαιτο
Pl1stβοηθησαιμενβοηθη·σαιμενβοηθησαιμεθαβοηθη·σαιμεθα
2ndβοηθησαιτεβοηθη·σαιτεβοηθησαισθεβοηθη·σαισθε
3rdβοηθησαιεν, βοηθησαισαν, βοηθησειαν, βοηθησειενβοηθη·σαιεν, βοηθη·σαισαν alt, βοηθη·σειαν classical, βοηθη·σειεν classicalβοηθησαιντοβοηθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοηθησον[GNT][LXX]βοηθη·σονβοηθησαι[GNT][LXX]βοηθη·σαι
3rdβοηθησατωβοηθη·σατωβοηθησασθωβοηθη·σασθω
Pl1st
2ndβοηθησατε[LXX]βοηθη·σατεβοηθησασθεβοηθη·σασθε
3rdβοηθησατωσαν[LXX], βοηθησαντωνβοηθη·σατωσαν, βοηθη·σαντων classicalβοηθησασθωσαν, βοηθησασθωνβοηθη·σασθωσαν, βοηθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοηθησαι[GNT][LXX]​βοηθη·σαιβοηθησασθαι​βοηθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησασαβοηθησαςβοηθησανβοηθη·σασ·αβοηθη·σα[ντ]·ςβοηθη·σαν[τ]
Nom
Accβοηθησασανβοηθησανταβοηθη·σασ·ανβοηθη·σαντ·α
Datβοηθησασῃβοηθησαντιβοηθη·σασ·ῃβοηθη·σαντ·ι
Genβοηθησασηςβοηθησαντοςβοηθη·σασ·ηςβοηθη·σαντ·ος
PlVocβοηθησασαιβοηθησαντεςβοηθησανταβοηθη·σασ·αιβοηθη·σαντ·εςβοηθη·σαντ·α
Nom
Accβοηθησασαςβοηθησανταςβοηθη·σασ·αςβοηθη·σαντ·ας
Datβοηθησασαιςβοηθησασι, βοηθησασιν[LXX]βοηθη·σασ·αιςβοηθη·σα[ντ]·σι(ν), βοηθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβοηθησασωνβοηθησαντωνβοηθη·σασ·ωνβοηθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθησαμενηβοηθησαμενεβοηθη·σαμεν·ηβοηθη·σαμεν·ε
Nomβοηθησαμενοςβοηθη·σαμεν·ος
Accβοηθησαμενηνβοηθησαμενονβοηθη·σαμεν·ηνβοηθη·σαμεν·ον
Datβοηθησαμενῃβοηθησαμενῳβοηθη·σαμεν·ῃβοηθη·σαμεν·ῳ
Genβοηθησαμενηςβοηθησαμενουβοηθη·σαμεν·ηςβοηθη·σαμεν·ου
PlVocβοηθησαμεναιβοηθησαμενοιβοηθησαμεναβοηθη·σαμεν·αιβοηθη·σαμεν·οιβοηθη·σαμεν·α
Nom
Accβοηθησαμεναςβοηθησαμενουςβοηθη·σαμεν·αςβοηθη·σαμεν·ους
Datβοηθησαμεναιςβοηθησαμενοιςβοηθη·σαμεν·αιςβοηθη·σαμεν·οις
Genβοηθησαμενωνβοηθησαμενωνβοηθη·σαμεν·ωνβοηθη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβοηθημαιβεβοηθη·μαι
2ndβεβοηθησαιβεβοηθη·σαι
3rdβεβοηθηται[LXX]βεβοηθη·ται
Pl1stβεβοηθημεθαβεβοηθη·μεθα
2ndβεβοηθησθεβεβοηθη·σθε
3rdβεβοηθηνταιβεβοηθη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβοηθησομαιβεβοηθη·σομαι
2ndβεβοηθησῃ, βεβοηθησειβεβοηθη·σῃ, βεβοηθη·σει classical
3rdβεβοηθησεταιβεβοηθη·σεται
Pl1stβεβοηθησομεθαβεβοηθη·σομεθα
2ndβεβοηθησεσθεβεβοηθη·σεσθε
3rdβεβοηθησονταιβεβοηθη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβοηθησοιμηνβεβοηθη·σοιμην
2ndβεβοηθησοιοβεβοηθη·σοιο
3rdβεβοηθησοιτοβεβοηθη·σοιτο
Pl1stβεβοηθησοιμεθαβεβοηθη·σοιμεθα
2ndβεβοηθησοισθεβεβοηθη·σοισθε
3rdβεβοηθησοιντοβεβοηθη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβοηθησοβεβοηθη·σο
3rdβεβοηθησθωβεβοηθη·σθω
Pl1st
2ndβεβοηθησθεβεβοηθη·σθε
3rdβεβοηθησθωσαν, βεβοηθησθωνβεβοηθη·σθωσαν, βεβοηθη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβοηθησθαι​βεβοηθη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβοηθησεσθαι​βεβοηθη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβοηθημενηβεβοηθημενεβεβοηθη·μεν·ηβεβοηθη·μεν·ε
Nomβεβοηθημενοςβεβοηθη·μεν·ος
Accβεβοηθημενηνβεβοηθημενονβεβοηθη·μεν·ηνβεβοηθη·μεν·ον
Datβεβοηθημενῃβεβοηθημενῳβεβοηθη·μεν·ῃβεβοηθη·μεν·ῳ
Genβεβοηθημενηςβεβοηθημενουβεβοηθη·μεν·ηςβεβοηθη·μεν·ου
PlVocβεβοηθημεναιβεβοηθημενοιβεβοηθημεναβεβοηθη·μεν·αιβεβοηθη·μεν·οιβεβοηθη·μεν·α
Nom
Accβεβοηθημεναςβεβοηθημενουςβεβοηθη·μεν·αςβεβοηθη·μεν·ους
Datβεβοηθημεναιςβεβοηθημενοιςβεβοηθη·μεν·αιςβεβοηθη·μεν·οις
Genβεβοηθημενωνβεβοηθημενωνβεβοηθη·μεν·ωνβεβοηθη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβοηθημηνε·βεβοηθη·μην
2ndεβεβοηθησοε·βεβοηθη·σο
3rdεβεβοηθητοε·βεβοηθη·το
Pl1stεβεβοηθημεθαε·βεβοηθη·μεθα
2ndεβεβοηθησθεε·βεβοηθη·σθε
3rdεβεβοηθηντοε·βεβοηθη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβοηθημην[ε]·βεβοηθη·μην
2ndβεβοηθησο[ε]·βεβοηθη·σο
3rdβεβοηθητο[ε]·βεβοηθη·το
Pl1stβεβοηθημεθα[ε]·βεβοηθη·μεθα
2ndβεβοηθησθε[ε]·βεβοηθη·σθε
3rdβεβοηθηντο[ε]·βεβοηθη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβοηθηθην[LXX]ε·βοηθη·θην
2ndεβοηθηθηςε·βοηθη·θης
3rdεβοηθηθηε·βοηθη·θη
Pl1stεβοηθηθημενε·βοηθη·θημεν
2ndεβοηθηθητεε·βοηθη·θητε
3rdεβοηθηθησανε·βοηθη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθηθησομαιβοηθη·θησομαι
2ndβοηθηθησῃ[LXX], βοηθηθησειβοηθη·θησῃ, βοηθη·θησει classical
3rdβοηθηθησεταιβοηθη·θησεται
Pl1stβοηθηθησομεθαβοηθη·θησομεθα
2ndβοηθηθησεσθεβοηθη·θησεσθε
3rdβοηθηθησονται[LXX]βοηθη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθηθωβοηθη·θω
2ndβοηθηθῃςβοηθη·θῃς
3rdβοηθηθῃβοηθη·θῃ
Pl1stβοηθηθωμενβοηθη·θωμεν
2ndβοηθηθητεβοηθη·θητε
3rdβοηθηθωσιν, βοηθηθωσιβοηθη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθηθειηνβοηθη·θειην
2ndβοηθηθειηςβοηθη·θειης
3rdβοηθηθειηβοηθη·θειη
Pl1stβοηθηθειημεν, βοηθηθειμενβοηθη·θειημεν, βοηθη·θειμεν classical
2ndβοηθηθειητε, βοηθηθειτεβοηθη·θειητε, βοηθη·θειτε classical
3rdβοηθηθειησαν, βοηθηθειενβοηθη·θειησαν, βοηθη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοηθηθησοιμηνβοηθη·θησοιμην
2ndβοηθηθησοιοβοηθη·θησοιο
3rdβοηθηθησοιτοβοηθη·θησοιτο
Pl1stβοηθηθησοιμεθαβοηθη·θησοιμεθα
2ndβοηθηθησοισθεβοηθη·θησοισθε
3rdβοηθηθησοιντοβοηθη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοηθηθητιβοηθη·θητι
3rdβοηθηθητωβοηθη·θητω
Pl1st
2ndβοηθηθητεβοηθη·θητε
3rdβοηθηθητωσαν, βοηθηθεντωνβοηθη·θητωσαν, βοηθη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βοηθηθηναι[LXX]​βοηθη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βοηθηθησεσθαι​βοηθη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθηθεισαβοηθηθειςβοηθηθενβοηθη·θεισ·αβοηθη·θει[ντ]·ςβοηθη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβοηθηθεισανβοηθηθενταβοηθη·θεισ·ανβοηθη·θε[ι]ντ·α
Datβοηθηθεισῃβοηθηθεντιβοηθη·θεισ·ῃβοηθη·θε[ι]ντ·ι
Genβοηθηθεισηςβοηθηθεντοςβοηθη·θεισ·ηςβοηθη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβοηθηθεισαιβοηθηθεντεςβοηθηθενταβοηθη·θεισ·αιβοηθη·θε[ι]ντ·εςβοηθη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβοηθηθεισαςβοηθηθενταςβοηθη·θεισ·αςβοηθη·θε[ι]ντ·ας
Datβοηθηθεισαιςβοηθηθεισι, βοηθηθεισινβοηθη·θεισ·αιςβοηθη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβοηθηθεισωνβοηθηθεντωνβοηθη·θεισ·ωνβοηθη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθηθησομενηβοηθηθησομενεβοηθη·θησομεν·ηβοηθη·θησομεν·ε
Nomβοηθηθησομενοςβοηθη·θησομεν·ος
Accβοηθηθησομενηνβοηθηθησομενονβοηθη·θησομεν·ηνβοηθη·θησομεν·ον
Datβοηθηθησομενῃβοηθηθησομενῳβοηθη·θησομεν·ῃβοηθη·θησομεν·ῳ
Genβοηθηθησομενηςβοηθηθησομενουβοηθη·θησομεν·ηςβοηθη·θησομεν·ου
PlVocβοηθηθησομεναιβοηθηθησομενοιβοηθηθησομεναβοηθη·θησομεν·αιβοηθη·θησομεν·οιβοηθη·θησομεν·α
Nom
Accβοηθηθησομεναςβοηθηθησομενουςβοηθη·θησομεν·αςβοηθη·θησομεν·ους
Datβοηθηθησομεναιςβοηθηθησομενοιςβοηθη·θησομεν·αιςβοηθη·θησομεν·οις
Genβοηθηθησομενωνβοηθηθησομενωνβοηθη·θησομεν·ωνβοηθη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 23:27:15 EST