βοσκω • BOSKW • boskō

Search: βοσκησω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοσκησω; βοσκησωβόσκωβοσκη·σω; βοσκη·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βοσκησωβόσκωβοσκη·σω1aor act sub 1st sg
βοσκησωβόσκωβοσκη·σωfut act ind 1st sg

βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκωβοσκ·ωβοσκομαιβοσκ·ομαι
2ndβοσκειςβοσκ·ειςβοσκῃ, βοσκει, βοσκεσαιβοσκ·ῃ, βοσκ·ει classical, βοσκ·εσαι alt
3rdβοσκειβοσκ·ειβοσκεταιβοσκ·εται
Pl1stβοσκομενβοσκ·ομενβοσκομεθαβοσκ·ομεθα
2ndβοσκετε[LXX]βοσκ·ετεβοσκεσθεβοσκ·εσθε
3rdβοσκουσιν[LXX], βοσκουσιβοσκ·ουσι(ν), βοσκ·ουσι(ν)βοσκονταιβοσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκωβοσκ·ωβοσκωμαιβοσκ·ωμαι
2ndβοσκῃςβοσκ·ῃςβοσκῃβοσκ·ῃ
3rdβοσκῃβοσκ·ῃβοσκηταιβοσκ·ηται
Pl1stβοσκωμενβοσκ·ωμενβοσκωμεθαβοσκ·ωμεθα
2ndβοσκητεβοσκ·ητεβοσκησθεβοσκ·ησθε
3rdβοσκωσιν, βοσκωσιβοσκ·ωσι(ν)βοσκωνταιβοσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκοιμιβοσκ·οιμιβοσκοιμηνβοσκ·οιμην
2ndβοσκοιςβοσκ·οιςβοσκοιοβοσκ·οιο
3rdβοσκοιβοσκ·οιβοσκοιτοβοσκ·οιτο
Pl1stβοσκοιμενβοσκ·οιμενβοσκοιμεθαβοσκ·οιμεθα
2ndβοσκοιτεβοσκ·οιτεβοσκοισθεβοσκ·οισθε
3rdβοσκοιεν, βοσκοισανβοσκ·οιεν, βοσκ·οισαν altβοσκοιντοβοσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοσκε[GNT][LXX]βοσκ·εβοσκουβοσκ·ου
3rdβοσκετωβοσκ·ετωβοσκεσθωβοσκ·εσθω
Pl1st
2ndβοσκετε[LXX]βοσκ·ετεβοσκεσθεβοσκ·εσθε
3rdβοσκετωσαν, βοσκοντωνβοσκ·ετωσαν, βοσκ·οντων classicalβοσκεσθωσαν, βοσκεσθωνβοσκ·εσθωσαν, βοσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοσκειν[GNT][LXX]​βοσκ·εινβοσκεσθαι[LXX]​βοσκ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκουσαβοσκονβοσκ·ουσ·αβοσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomβοσκων[LXX]βοσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβοσκουσανβοσκονταβοσκ·ουσ·ανβοσκ·ο[υ]ντ·α
Datβοσκουσῃβοσκοντιβοσκ·ουσ·ῃβοσκ·ο[υ]ντ·ι
Genβοσκουσηςβοσκοντοςβοσκ·ουσ·ηςβοσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβοσκουσαιβοσκοντες[GNT]βοσκονταβοσκ·ουσ·αιβοσκ·ο[υ]ντ·εςβοσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβοσκουσαςβοσκονταςβοσκ·ουσ·αςβοσκ·ο[υ]ντ·ας
Datβοσκουσαιςβοσκουσι, βοσκουσιν[LXX]βοσκ·ουσ·αιςβοσκ·ου[ντ]·σι(ν), βοσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβοσκουσωνβοσκοντωνβοσκ·ουσ·ωνβοσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκομενη[GNT]βοσκομενεβοσκ·ομεν·ηβοσκ·ομεν·ε
Nomβοσκομενοςβοσκ·ομεν·ος
Accβοσκομενηνβοσκομενονβοσκ·ομεν·ηνβοσκ·ομεν·ον
Datβοσκομενῃβοσκομενῳβοσκ·ομεν·ῃβοσκ·ομεν·ῳ
Genβοσκομενηςβοσκομενουβοσκ·ομεν·ηςβοσκ·ομεν·ου
PlVocβοσκομεναιβοσκομενοιβοσκομεναβοσκ·ομεν·αιβοσκ·ομεν·οιβοσκ·ομεν·α
Nom
Accβοσκομεναςβοσκομενουςβοσκ·ομεν·αςβοσκ·ομεν·ους
Datβοσκομεναιςβοσκομενοιςβοσκ·ομεν·αιςβοσκ·ομεν·οις
Genβοσκομενων[GNT]βοσκομενων[GNT]βοσκ·ομεν·ωνβοσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοσκονε·βοσκ·ονεβοσκομηνε·βοσκ·ομην
2ndεβοσκεςε·βοσκ·εςεβοσκουε·βοσκ·ου
3rdεβοσκεν[LXX], εβοσκεε·βοσκ·ε(ν), ε·βοσκ·ε(ν)εβοσκετοε·βοσκ·ετο
Pl1stεβοσκομενε·βοσκ·ομενεβοσκομεθαε·βοσκ·ομεθα
2ndεβοσκετεε·βοσκ·ετεεβοσκεσθεε·βοσκ·εσθε
3rdεβοσκον, εβοσκοσανε·βοσκ·ον, ε·βοσκ·οσαν altεβοσκοντο[LXX]ε·βοσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκησω[LXX]βοσκη·σωβοσκησομαιβοσκη·σομαι
2ndβοσκησειςβοσκη·σειςβοσκησῃ, βοσκησει, βοσκησεσαιβοσκη·σῃ, βοσκη·σει classical, βοσκη·σεσαι alt
3rdβοσκησειβοσκη·σειβοσκησεταιβοσκη·σεται
Pl1stβοσκησομενβοσκη·σομενβοσκησομεθαβοσκη·σομεθα
2ndβοσκησετεβοσκη·σετεβοσκησεσθεβοσκη·σεσθε
3rdβοσκησουσιν[LXX], βοσκησουσιβοσκη·σουσι(ν), βοσκη·σουσι(ν)βοσκησονταιβοσκη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκησοιμιβοσκη·σοιμιβοσκησοιμηνβοσκη·σοιμην
2ndβοσκησοιςβοσκη·σοιςβοσκησοιοβοσκη·σοιο
3rdβοσκησοιβοσκη·σοιβοσκησοιτοβοσκη·σοιτο
Pl1stβοσκησοιμενβοσκη·σοιμενβοσκησοιμεθαβοσκη·σοιμεθα
2ndβοσκησοιτεβοσκη·σοιτεβοσκησοισθεβοσκη·σοισθε
3rdβοσκησοιενβοσκη·σοιενβοσκησοιντοβοσκη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοσκησειν​βοσκη·σειν​βοσκησεσθαι​βοσκη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκησουσαβοσκησονβοσκη·σουσ·αβοσκη·σο[υ]ν[τ]
Nomβοσκησωνβοσκη·σο[υ]ν[τ]·^
Accβοσκησουσανβοσκησονταβοσκη·σουσ·ανβοσκη·σο[υ]ντ·α
Datβοσκησουσῃβοσκησοντιβοσκη·σουσ·ῃβοσκη·σο[υ]ντ·ι
Genβοσκησουσηςβοσκησοντοςβοσκη·σουσ·ηςβοσκη·σο[υ]ντ·ος
PlVocβοσκησουσαιβοσκησοντεςβοσκησονταβοσκη·σουσ·αιβοσκη·σο[υ]ντ·εςβοσκη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβοσκησουσαςβοσκησονταςβοσκη·σουσ·αςβοσκη·σο[υ]ντ·ας
Datβοσκησουσαιςβοσκησουσι, βοσκησουσιν[LXX]βοσκη·σουσ·αιςβοσκη·σου[ντ]·σι(ν), βοσκη·σου[ντ]·σι(ν)
Genβοσκησουσωνβοσκησοντωνβοσκη·σουσ·ωνβοσκη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκησομενηβοσκησομενεβοσκη·σομεν·ηβοσκη·σομεν·ε
Nomβοσκησομενοςβοσκη·σομεν·ος
Accβοσκησομενηνβοσκησομενονβοσκη·σομεν·ηνβοσκη·σομεν·ον
Datβοσκησομενῃβοσκησομενῳβοσκη·σομεν·ῃβοσκη·σομεν·ῳ
Genβοσκησομενηςβοσκησομενουβοσκη·σομεν·ηςβοσκη·σομεν·ου
PlVocβοσκησομεναιβοσκησομενοιβοσκησομεναβοσκη·σομεν·αιβοσκη·σομεν·οιβοσκη·σομεν·α
Nom
Accβοσκησομεναςβοσκησομενουςβοσκη·σομεν·αςβοσκη·σομεν·ους
Datβοσκησομεναιςβοσκησομενοιςβοσκη·σομεν·αιςβοσκη·σομεν·οις
Genβοσκησομενωνβοσκησομενωνβοσκη·σομεν·ωνβοσκη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβοσκησαε·βοσκη·σαεβοσκησαμηνε·βοσκη·σαμην
2ndεβοσκησαςε·βοσκη·σαςεβοσκησωε·βοσκη·σω
3rdεβοσκησεν, εβοσκησεε·βοσκη·σε(ν)εβοσκησατοε·βοσκη·σατο
Pl1stεβοσκησαμενε·βοσκη·σαμενεβοσκησαμεθαε·βοσκη·σαμεθα
2ndεβοσκησατεε·βοσκη·σατεεβοσκησασθεε·βοσκη·σασθε
3rdεβοσκησαν[LXX]ε·βοσκη·σανεβοσκησαντοε·βοσκη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκησω[LXX]βοσκη·σωβοσκησωμαιβοσκη·σωμαι
2ndβοσκησῃςβοσκη·σῃςβοσκησῃβοσκη·σῃ
3rdβοσκησῃβοσκη·σῃβοσκησηταιβοσκη·σηται
Pl1stβοσκησωμενβοσκη·σωμενβοσκησωμεθαβοσκη·σωμεθα
2ndβοσκησητεβοσκη·σητεβοσκησησθεβοσκη·σησθε
3rdβοσκησωσιν, βοσκησωσιβοσκη·σωσι(ν)βοσκησωνταιβοσκη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβοσκησαιμιβοσκη·σαιμιβοσκησαιμηνβοσκη·σαιμην
2ndβοσκησαις, βοσκησειαςβοσκη·σαις, βοσκη·σειας classicalβοσκησαιοβοσκη·σαιο
3rdβοσκησαι, βοσκησειεβοσκη·σαι, βοσκη·σειε classicalβοσκησαιτοβοσκη·σαιτο
Pl1stβοσκησαιμενβοσκη·σαιμενβοσκησαιμεθαβοσκη·σαιμεθα
2ndβοσκησαιτεβοσκη·σαιτεβοσκησαισθεβοσκη·σαισθε
3rdβοσκησαιεν, βοσκησαισαν, βοσκησειαν, βοσκησειενβοσκη·σαιεν, βοσκη·σαισαν alt, βοσκη·σειαν classical, βοσκη·σειεν classicalβοσκησαιντοβοσκη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοσκησονβοσκη·σονβοσκησαιβοσκη·σαι
3rdβοσκησατωβοσκη·σατωβοσκησασθωβοσκη·σασθω
Pl1st
2ndβοσκησατεβοσκη·σατεβοσκησασθεβοσκη·σασθε
3rdβοσκησατωσαν, βοσκησαντωνβοσκη·σατωσαν, βοσκη·σαντων classicalβοσκησασθωσαν, βοσκησασθωνβοσκη·σασθωσαν, βοσκη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βοσκησαι​βοσκη·σαι​βοσκησασθαι​βοσκη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκησασαβοσκησαςβοσκησανβοσκη·σασ·αβοσκη·σα[ντ]·ςβοσκη·σαν[τ]
Nom
Accβοσκησασανβοσκησανταβοσκη·σασ·ανβοσκη·σαντ·α
Datβοσκησασῃβοσκησαντιβοσκη·σασ·ῃβοσκη·σαντ·ι
Genβοσκησασηςβοσκησαντοςβοσκη·σασ·ηςβοσκη·σαντ·ος
PlVocβοσκησασαιβοσκησαντεςβοσκησανταβοσκη·σασ·αιβοσκη·σαντ·εςβοσκη·σαντ·α
Nom
Accβοσκησασαςβοσκησανταςβοσκη·σασ·αςβοσκη·σαντ·ας
Datβοσκησασαιςβοσκησασι, βοσκησασινβοσκη·σασ·αιςβοσκη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβοσκησασωνβοσκησαντωνβοσκη·σασ·ωνβοσκη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκησαμενηβοσκησαμενεβοσκη·σαμεν·ηβοσκη·σαμεν·ε
Nomβοσκησαμενοςβοσκη·σαμεν·ος
Accβοσκησαμενηνβοσκησαμενονβοσκη·σαμεν·ηνβοσκη·σαμεν·ον
Datβοσκησαμενῃβοσκησαμενῳβοσκη·σαμεν·ῃβοσκη·σαμεν·ῳ
Genβοσκησαμενηςβοσκησαμενουβοσκη·σαμεν·ηςβοσκη·σαμεν·ου
PlVocβοσκησαμεναιβοσκησαμενοιβοσκησαμεναβοσκη·σαμεν·αιβοσκη·σαμεν·οιβοσκη·σαμεν·α
Nom
Accβοσκησαμεναςβοσκησαμενουςβοσκη·σαμεν·αςβοσκη·σαμεν·ους
Datβοσκησαμεναιςβοσκησαμενοιςβοσκη·σαμεν·αιςβοσκη·σαμεν·οις
Genβοσκησαμενωνβοσκησαμενωνβοσκη·σαμεν·ωνβοσκη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβοσκηθηνε·βοσκη·θην
2ndεβοσκηθηςε·βοσκη·θης
3rdεβοσκηθηε·βοσκη·θη
Pl1stεβοσκηθημενε·βοσκη·θημεν
2ndεβοσκηθητεε·βοσκη·θητε
3rdεβοσκηθησανε·βοσκη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοσκηθησομαιβοσκη·θησομαι
2ndβοσκηθησῃ, βοσκηθησειβοσκη·θησῃ, βοσκη·θησει classical
3rdβοσκηθησεται[LXX]βοσκη·θησεται
Pl1stβοσκηθησομεθαβοσκη·θησομεθα
2ndβοσκηθησεσθεβοσκη·θησεσθε
3rdβοσκηθησονται[LXX]βοσκη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοσκηθωβοσκη·θω
2ndβοσκηθῃςβοσκη·θῃς
3rdβοσκηθῃ[LXX]βοσκη·θῃ
Pl1stβοσκηθωμενβοσκη·θωμεν
2ndβοσκηθητεβοσκη·θητε
3rdβοσκηθωσιν, βοσκηθωσιβοσκη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβοσκηθειηνβοσκη·θειην
2ndβοσκηθειηςβοσκη·θειης
3rdβοσκηθειηβοσκη·θειη
Pl1stβοσκηθειημεν, βοσκηθειμενβοσκη·θειημεν, βοσκη·θειμεν classical
2ndβοσκηθειητε, βοσκηθειτεβοσκη·θειητε, βοσκη·θειτε classical
3rdβοσκηθειησαν, βοσκηθειενβοσκη·θειησαν, βοσκη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβοσκηθησοιμηνβοσκη·θησοιμην
2ndβοσκηθησοιοβοσκη·θησοιο
3rdβοσκηθησοιτοβοσκη·θησοιτο
Pl1stβοσκηθησοιμεθαβοσκη·θησοιμεθα
2ndβοσκηθησοισθεβοσκη·θησοισθε
3rdβοσκηθησοιντοβοσκη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβοσκηθητιβοσκη·θητι
3rdβοσκηθητωβοσκη·θητω
Pl1st
2ndβοσκηθητεβοσκη·θητε
3rdβοσκηθητωσαν, βοσκηθεντωνβοσκη·θητωσαν, βοσκη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βοσκηθηναι​βοσκη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βοσκηθησεσθαι​βοσκη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκηθεισαβοσκηθειςβοσκηθενβοσκη·θεισ·αβοσκη·θει[ντ]·ςβοσκη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβοσκηθεισανβοσκηθενταβοσκη·θεισ·ανβοσκη·θε[ι]ντ·α
Datβοσκηθεισῃβοσκηθεντιβοσκη·θεισ·ῃβοσκη·θε[ι]ντ·ι
Genβοσκηθεισηςβοσκηθεντοςβοσκη·θεισ·ηςβοσκη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβοσκηθεισαιβοσκηθεντεςβοσκηθενταβοσκη·θεισ·αιβοσκη·θε[ι]ντ·εςβοσκη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβοσκηθεισαςβοσκηθενταςβοσκη·θεισ·αςβοσκη·θε[ι]ντ·ας
Datβοσκηθεισαιςβοσκηθεισι, βοσκηθεισινβοσκη·θεισ·αιςβοσκη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβοσκηθεισωνβοσκηθεντωνβοσκη·θεισ·ωνβοσκη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοσκηθησομενηβοσκηθησομενεβοσκη·θησομεν·ηβοσκη·θησομεν·ε
Nomβοσκηθησομενοςβοσκη·θησομεν·ος
Accβοσκηθησομενηνβοσκηθησομενονβοσκη·θησομεν·ηνβοσκη·θησομεν·ον
Datβοσκηθησομενῃβοσκηθησομενῳβοσκη·θησομεν·ῃβοσκη·θησομεν·ῳ
Genβοσκηθησομενηςβοσκηθησομενουβοσκη·θησομεν·ηςβοσκη·θησομεν·ου
PlVocβοσκηθησομεναιβοσκηθησομενοιβοσκηθησομεναβοσκη·θησομεν·αιβοσκη·θησομεν·οιβοσκη·θησομεν·α
Nom
Accβοσκηθησομεναςβοσκηθησομενουςβοσκη·θησομεν·αςβοσκη·θησομεν·ους
Datβοσκηθησομεναιςβοσκηθησομενοιςβοσκη·θησομεν·αιςβοσκη·θησομεν·οις
Genβοσκηθησομενωνβοσκηθησομενωνβοσκη·θησομεν·ωνβοσκη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 09:16:59 EST