βλεπω • BLEPW • blepō

Search: βλεπειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλεπεινβλέπωβλεπ·εινpres act inf

βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεπω[GNT][LXX]βλεπ·ωβλεπομαιβλεπ·ομαι
2ndβλεπεις[GNT][LXX]βλεπ·ειςβλεπῃ[GNT], βλεπει[GNT][LXX], βλεπεσαιβλεπ·ῃ, βλεπ·ει classical, βλεπ·εσαι alt
3rdβλεπει[GNT][LXX]βλεπ·ειβλεπεταιβλεπ·εται
Pl1stβλεπομεν[GNT]βλεπ·ομενβλεπομεθαβλεπ·ομεθα
2ndβλεπετε[GNT][LXX]βλεπ·ετεβλεπεσθεβλεπ·εσθε
3rdβλεπουσιν[GNT][LXX], βλεπουσιβλεπ·ουσι(ν), βλεπ·ουσι(ν)βλεπονταιβλεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεπω[GNT][LXX]βλεπ·ωβλεπωμαιβλεπ·ωμαι
2ndβλεπῃς[GNT]βλεπ·ῃςβλεπῃ[GNT]βλεπ·ῃ
3rdβλεπῃ[GNT]βλεπ·ῃβλεπηταιβλεπ·ηται
Pl1stβλεπωμενβλεπ·ωμενβλεπωμεθαβλεπ·ωμεθα
2ndβλεπητεβλεπ·ητεβλεπησθεβλεπ·ησθε
3rdβλεπωσιν[GNT], βλεπωσιβλεπ·ωσι(ν), βλεπ·ωσι(ν)βλεπωνταιβλεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεποιμιβλεπ·οιμιβλεποιμηνβλεπ·οιμην
2ndβλεποιςβλεπ·οιςβλεποιοβλεπ·οιο
3rdβλεποιβλεπ·οιβλεποιτοβλεπ·οιτο
Pl1stβλεποιμενβλεπ·οιμενβλεποιμεθαβλεπ·οιμεθα
2ndβλεποιτεβλεπ·οιτεβλεποισθεβλεπ·οισθε
3rdβλεποιεν, βλεποισανβλεπ·οιεν, βλεπ·οισαν altβλεποιντοβλεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλεπε[GNT][LXX]βλεπ·εβλεπουβλεπ·ου
3rdβλεπετω[GNT][LXX]βλεπ·ετωβλεπεσθωβλεπ·εσθω
Pl1st
2ndβλεπετε[GNT][LXX]βλεπ·ετεβλεπεσθεβλεπ·εσθε
3rdβλεπετωσαν[LXX], βλεποντων[GNT][LXX]βλεπ·ετωσαν, βλεπ·οντων classicalβλεπεσθωσαν, βλεπεσθωνβλεπ·εσθωσαν, βλεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλεπειν[GNT][LXX]​βλεπ·εινβλεπεσθαι​βλεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεπουσα[LXX]βλεπον[LXX]βλεπ·ουσ·αβλεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomβλεπων[GNT][LXX]βλεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβλεπουσαν[LXX]βλεποντα[GNT][LXX]βλεπ·ουσ·ανβλεπ·ο[υ]ντ·α
Datβλεπουσῃβλεποντιβλεπ·ουσ·ῃβλεπ·ο[υ]ντ·ι
Genβλεπουσης[LXX]βλεποντος[LXX]βλεπ·ουσ·ηςβλεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβλεπουσαι[LXX]βλεποντες[GNT][LXX]βλεποντα[GNT][LXX]βλεπ·ουσ·αιβλεπ·ο[υ]ντ·εςβλεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβλεπουσαςβλεποντας[GNT]βλεπ·ουσ·αςβλεπ·ο[υ]ντ·ας
Datβλεπουσαιςβλεπουσι, βλεπουσιν[GNT][LXX]βλεπ·ουσ·αιςβλεπ·ου[ντ]·σι(ν), βλεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβλεπουσων[LXX]βλεποντων[GNT][LXX]βλεπ·ουσ·ωνβλεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεπομενη[GNT]βλεπομενεβλεπ·ομεν·ηβλεπ·ομεν·ε
Nomβλεπομενος[LXX]βλεπ·ομεν·ος
Accβλεπομενηνβλεπομενον[GNT]βλεπ·ομεν·ηνβλεπ·ομεν·ον
Datβλεπομενῃβλεπομενῳβλεπ·ομεν·ῃβλεπ·ομεν·ῳ
Genβλεπομενηςβλεπομενουβλεπ·ομεν·ηςβλεπ·ομεν·ου
PlVocβλεπομεναιβλεπομενοιβλεπομενα[GNT][LXX]βλεπ·ομεν·αιβλεπ·ομεν·οιβλεπ·ομεν·α
Nom
Accβλεπομεναςβλεπομενουςβλεπ·ομεν·αςβλεπ·ομεν·ους
Datβλεπομεναιςβλεπομενοιςβλεπ·ομεν·αιςβλεπ·ομεν·οις
Genβλεπομενων[GNT]βλεπομενων[GNT]βλεπ·ομεν·ωνβλεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλεπον[GNT][LXX]ε·βλεπ·ονεβλεπομηνε·βλεπ·ομην
2ndεβλεπεςε·βλεπ·εςεβλεπουε·βλεπ·ου
3rdεβλεπεν[GNT][LXX], εβλεπεε·βλεπ·ε(ν), ε·βλεπ·ε(ν)εβλεπετοε·βλεπ·ετο
Pl1stεβλεπομενε·βλεπ·ομενεβλεπομεθαε·βλεπ·ομεθα
2ndεβλεπετεε·βλεπ·ετεεβλεπεσθεε·βλεπ·εσθε
3rdεβλεπον[GNT][LXX], εβλεποσανε·βλεπ·ον, ε·βλεπ·οσαν altεβλεποντο[LXX]ε·βλεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεψωβλεπ·σωβλεψομαιβλεπ·σομαι
2ndβλεψειςβλεπ·σειςβλεψῃ[LXX], βλεψει, βλεψεσαιβλεπ·σῃ, βλεπ·σει classical, βλεπ·σεσαι alt
3rdβλεψειβλεπ·σειβλεψεταιβλεπ·σεται
Pl1stβλεψομενβλεπ·σομενβλεψομεθαβλεπ·σομεθα
2ndβλεψετε[GNT][LXX]βλεπ·σετεβλεψεσθεβλεπ·σεσθε
3rdβλεψουσιν, βλεψουσιβλεπ·σουσι(ν)βλεψονται[LXX]βλεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεψοιμιβλεπ·σοιμιβλεψοιμηνβλεπ·σοιμην
2ndβλεψοιςβλεπ·σοιςβλεψοιοβλεπ·σοιο
3rdβλεψοιβλεπ·σοιβλεψοιτοβλεπ·σοιτο
Pl1stβλεψοιμενβλεπ·σοιμενβλεψοιμεθαβλεπ·σοιμεθα
2ndβλεψοιτεβλεπ·σοιτεβλεψοισθεβλεπ·σοισθε
3rdβλεψοιενβλεπ·σοιενβλεψοιντοβλεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλεψειν​βλεπ·σειν​βλεψεσθαι​βλεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεψουσαβλεψον[GNT][LXX]βλεπ·σουσ·αβλεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomβλεψωνβλεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβλεψουσανβλεψονταβλεπ·σουσ·ανβλεπ·σο[υ]ντ·α
Datβλεψουσῃβλεψοντιβλεπ·σουσ·ῃβλεπ·σο[υ]ντ·ι
Genβλεψουσηςβλεψοντοςβλεπ·σουσ·ηςβλεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβλεψουσαιβλεψοντεςβλεψονταβλεπ·σουσ·αιβλεπ·σο[υ]ντ·εςβλεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβλεψουσαςβλεψονταςβλεπ·σουσ·αςβλεπ·σο[υ]ντ·ας
Datβλεψουσαιςβλεψουσι, βλεψουσινβλεπ·σουσ·αιςβλεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβλεψουσωνβλεψοντωνβλεπ·σουσ·ωνβλεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεψομενηβλεψομενεβλεπ·σομεν·ηβλεπ·σομεν·ε
Nomβλεψομενοςβλεπ·σομεν·ος
Accβλεψομενηνβλεψομενονβλεπ·σομεν·ηνβλεπ·σομεν·ον
Datβλεψομενῃβλεψομενῳβλεπ·σομεν·ῃβλεπ·σομεν·ῳ
Genβλεψομενηςβλεψομενουβλεπ·σομεν·ηςβλεπ·σομεν·ου
PlVocβλεψομεναιβλεψομενοιβλεψομεναβλεπ·σομεν·αιβλεπ·σομεν·οιβλεπ·σομεν·α
Nom
Accβλεψομεναςβλεψομενουςβλεπ·σομεν·αςβλεπ·σομεν·ους
Datβλεψομεναιςβλεψομενοιςβλεπ·σομεν·αιςβλεπ·σομεν·οις
Genβλεψομενωνβλεψομενωνβλεπ·σομεν·ωνβλεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλεψα[GNT]ε·βλεπ·σαεβλεψαμηνε·βλεπ·σαμην
2ndεβλεψαςε·βλεπ·σαςεβλεψωε·βλεπ·σω
3rdεβλεψεν[LXX], εβλεψεε·βλεπ·σε(ν), ε·βλεπ·σε(ν)εβλεψατοε·βλεπ·σατο
Pl1stεβλεψαμενε·βλεπ·σαμενεβλεψαμεθαε·βλεπ·σαμεθα
2ndεβλεψατεε·βλεπ·σατεεβλεψασθεε·βλεπ·σασθε
3rdεβλεψανε·βλεπ·σανεβλεψαντοε·βλεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεψωβλεπ·σωβλεψωμαιβλεπ·σωμαι
2ndβλεψῃςβλεπ·σῃςβλεψῃ[LXX]βλεπ·σῃ
3rdβλεψῃ[LXX]βλεπ·σῃβλεψηταιβλεπ·σηται
Pl1stβλεψωμενβλεπ·σωμενβλεψωμεθαβλεπ·σωμεθα
2ndβλεψητε[LXX]βλεπ·σητεβλεψησθεβλεπ·σησθε
3rdβλεψωσιν, βλεψωσιβλεπ·σωσι(ν)βλεψωνταιβλεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλεψαιμιβλεπ·σαιμιβλεψαιμηνβλεπ·σαιμην
2ndβλεψαις, βλεψειαςβλεπ·σαις, βλεπ·σειας classicalβλεψαιοβλεπ·σαιο
3rdβλεψαι, βλεψειεβλεπ·σαι, βλεπ·σειε classicalβλεψαιτοβλεπ·σαιτο
Pl1stβλεψαιμενβλεπ·σαιμενβλεψαιμεθαβλεπ·σαιμεθα
2ndβλεψαιτεβλεπ·σαιτεβλεψαισθεβλεπ·σαισθε
3rdβλεψαιεν, βλεψαισαν, βλεψειαν, βλεψειενβλεπ·σαιεν, βλεπ·σαισαν alt, βλεπ·σειαν classical, βλεπ·σειεν classicalβλεψαιντοβλεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλεψον[GNT][LXX]βλεπ·σονβλεψαιβλεπ·σαι
3rdβλεψατωβλεπ·σατωβλεψασθωβλεπ·σασθω
Pl1st
2ndβλεψατεβλεπ·σατεβλεψασθεβλεπ·σασθε
3rdβλεψατωσαν, βλεψαντωνβλεπ·σατωσαν, βλεπ·σαντων classicalβλεψασθωσαν, βλεψασθωνβλεπ·σασθωσαν, βλεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλεψαι​βλεπ·σαι​βλεψασθαι​βλεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεψασαβλεψαςβλεψανβλεπ·σασ·αβλεπ·σα[ντ]·ςβλεπ·σαν[τ]
Nom
Accβλεψασανβλεψανταβλεπ·σασ·ανβλεπ·σαντ·α
Datβλεψασῃβλεψαντιβλεπ·σασ·ῃβλεπ·σαντ·ι
Genβλεψασηςβλεψαντοςβλεπ·σασ·ηςβλεπ·σαντ·ος
PlVocβλεψασαιβλεψαντεςβλεψανταβλεπ·σασ·αιβλεπ·σαντ·εςβλεπ·σαντ·α
Nom
Accβλεψασαςβλεψανταςβλεπ·σασ·αςβλεπ·σαντ·ας
Datβλεψασαιςβλεψασι, βλεψασινβλεπ·σασ·αιςβλεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβλεψασωνβλεψαντωνβλεπ·σασ·ωνβλεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλεψαμενηβλεψαμενεβλεπ·σαμεν·ηβλεπ·σαμεν·ε
Nomβλεψαμενοςβλεπ·σαμεν·ος
Accβλεψαμενηνβλεψαμενονβλεπ·σαμεν·ηνβλεπ·σαμεν·ον
Datβλεψαμενῃβλεψαμενῳβλεπ·σαμεν·ῃβλεπ·σαμεν·ῳ
Genβλεψαμενηςβλεψαμενουβλεπ·σαμεν·ηςβλεπ·σαμεν·ου
PlVocβλεψαμεναιβλεψαμενοιβλεψαμεναβλεπ·σαμεν·αιβλεπ·σαμεν·οιβλεπ·σαμεν·α
Nom
Accβλεψαμεναςβλεψαμενουςβλεπ·σαμεν·αςβλεπ·σαμεν·ους
Datβλεψαμεναιςβλεψαμενοιςβλεπ·σαμεν·αιςβλεπ·σαμεν·οις
Genβλεψαμενωνβλεψαμενωνβλεπ·σαμεν·ωνβλεπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:07:32 EDT