βλαπτω • BLAPTW • blaptō

Search: βλαψῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλαψῃ; βλαψῃβλάπτωβλαπτ·σῃ; βλαπτ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλαψῃβλάπτωβλαπτ·σῃ1aor act sub 3rd sg
βλαψῃβλάπτωβλαπτ·σῃ1aor mp sub 2nd sg

βλάπτω (βλαπτ-, -, βλαψ-, -, -, βλαβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαπτωβλαπτ·ωβλαπτομαι[LXX]βλαπτ·ομαι
2ndβλαπτειςβλαπτ·ειςβλαπτῃ, βλαπτει[LXX], βλαπτεσαιβλαπτ·ῃ, βλαπτ·ει classical, βλαπτ·εσαι alt
3rdβλαπτει[LXX]βλαπτ·ειβλαπτεταιβλαπτ·εται
Pl1stβλαπτομενβλαπτ·ομενβλαπτομεθαβλαπτ·ομεθα
2ndβλαπτετεβλαπτ·ετεβλαπτεσθεβλαπτ·εσθε
3rdβλαπτουσιν[LXX], βλαπτουσιβλαπτ·ουσι(ν), βλαπτ·ουσι(ν)βλαπτονταιβλαπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαπτωβλαπτ·ωβλαπτωμαιβλαπτ·ωμαι
2ndβλαπτῃςβλαπτ·ῃςβλαπτῃβλαπτ·ῃ
3rdβλαπτῃβλαπτ·ῃβλαπτηταιβλαπτ·ηται
Pl1stβλαπτωμενβλαπτ·ωμενβλαπτωμεθαβλαπτ·ωμεθα
2ndβλαπτητεβλαπτ·ητεβλαπτησθεβλαπτ·ησθε
3rdβλαπτωσιν, βλαπτωσιβλαπτ·ωσι(ν)βλαπτωνταιβλαπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαπτοιμιβλαπτ·οιμιβλαπτοιμηνβλαπτ·οιμην
2ndβλαπτοιςβλαπτ·οιςβλαπτοιοβλαπτ·οιο
3rdβλαπτοιβλαπτ·οιβλαπτοιτοβλαπτ·οιτο
Pl1stβλαπτοιμενβλαπτ·οιμενβλαπτοιμεθαβλαπτ·οιμεθα
2ndβλαπτοιτεβλαπτ·οιτεβλαπτοισθεβλαπτ·οισθε
3rdβλαπτοιεν, βλαπτοισανβλαπτ·οιεν, βλαπτ·οισαν altβλαπτοιντοβλαπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλαπτεβλαπτ·εβλαπτουβλαπτ·ου
3rdβλαπτετωβλαπτ·ετωβλαπτεσθωβλαπτ·εσθω
Pl1st
2ndβλαπτετεβλαπτ·ετεβλαπτεσθεβλαπτ·εσθε
3rdβλαπτετωσαν, βλαπτοντωνβλαπτ·ετωσαν, βλαπτ·οντων classicalβλαπτεσθωσαν, βλαπτεσθωνβλαπτ·εσθωσαν, βλαπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλαπτειν[LXX]​βλαπτ·εινβλαπτεσθαι[LXX]​βλαπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαπτουσαβλαπτονβλαπτ·ουσ·αβλαπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomβλαπτωνβλαπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβλαπτουσανβλαπτονταβλαπτ·ουσ·ανβλαπτ·ο[υ]ντ·α
Datβλαπτουσῃβλαπτοντιβλαπτ·ουσ·ῃβλαπτ·ο[υ]ντ·ι
Genβλαπτουσηςβλαπτοντοςβλαπτ·ουσ·ηςβλαπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβλαπτουσαιβλαπτοντεςβλαπτονταβλαπτ·ουσ·αιβλαπτ·ο[υ]ντ·εςβλαπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβλαπτουσαςβλαπτονταςβλαπτ·ουσ·αςβλαπτ·ο[υ]ντ·ας
Datβλαπτουσαιςβλαπτουσι, βλαπτουσιν[LXX]βλαπτ·ουσ·αιςβλαπτ·ου[ντ]·σι(ν), βλαπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβλαπτουσωνβλαπτοντωνβλαπτ·ουσ·ωνβλαπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαπτομενηβλαπτομενεβλαπτ·ομεν·ηβλαπτ·ομεν·ε
Nomβλαπτομενοςβλαπτ·ομεν·ος
Accβλαπτομενηνβλαπτομενονβλαπτ·ομεν·ηνβλαπτ·ομεν·ον
Datβλαπτομενῃβλαπτομενῳβλαπτ·ομεν·ῃβλαπτ·ομεν·ῳ
Genβλαπτομενηςβλαπτομενουβλαπτ·ομεν·ηςβλαπτ·ομεν·ου
PlVocβλαπτομεναιβλαπτομενοιβλαπτομεναβλαπτ·ομεν·αιβλαπτ·ομεν·οιβλαπτ·ομεν·α
Nom
Accβλαπτομεναςβλαπτομενουςβλαπτ·ομεν·αςβλαπτ·ομεν·ους
Datβλαπτομεναιςβλαπτομενοιςβλαπτ·ομεν·αιςβλαπτ·ομεν·οις
Genβλαπτομενωνβλαπτομενωνβλαπτ·ομεν·ωνβλαπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλαπτονε·βλαπτ·ονεβλαπτομηνε·βλαπτ·ομην
2ndεβλαπτεςε·βλαπτ·εςεβλαπτουε·βλαπτ·ου
3rdεβλαπτεν, εβλαπτεε·βλαπτ·ε(ν)εβλαπτετοε·βλαπτ·ετο
Pl1stεβλαπτομενε·βλαπτ·ομενεβλαπτομεθαε·βλαπτ·ομεθα
2ndεβλαπτετεε·βλαπτ·ετεεβλαπτεσθεε·βλαπτ·εσθε
3rdεβλαπτον, εβλαπτοσανε·βλαπτ·ον, ε·βλαπτ·οσαν altεβλαπτοντοε·βλαπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλαψαε·βλαπτ·σαεβλαψαμηνε·βλαπτ·σαμην
2ndεβλαψαςε·βλαπτ·σαςεβλαψωε·βλαπτ·σω
3rdεβλαψεν, εβλαψεε·βλαπτ·σε(ν)εβλαψατοε·βλαπτ·σατο
Pl1stεβλαψαμενε·βλαπτ·σαμενεβλαψαμεθαε·βλαπτ·σαμεθα
2ndεβλαψατεε·βλαπτ·σατεεβλαψασθεε·βλαπτ·σασθε
3rdεβλαψανε·βλαπτ·σανεβλαψαντοε·βλαπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαψωβλαπτ·σωβλαψωμαιβλαπτ·σωμαι
2ndβλαψῃςβλαπτ·σῃςβλαψῃ[GNT]βλαπτ·σῃ
3rdβλαψῃ[GNT]βλαπτ·σῃβλαψηταιβλαπτ·σηται
Pl1stβλαψωμενβλαπτ·σωμενβλαψωμεθαβλαπτ·σωμεθα
2ndβλαψητεβλαπτ·σητεβλαψησθεβλαπτ·σησθε
3rdβλαψωσιν, βλαψωσιβλαπτ·σωσι(ν)βλαψωνταιβλαπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλαψαιμιβλαπτ·σαιμιβλαψαιμηνβλαπτ·σαιμην
2ndβλαψαις, βλαψειαςβλαπτ·σαις, βλαπτ·σειας classicalβλαψαιοβλαπτ·σαιο
3rdβλαψαι, βλαψειεβλαπτ·σαι, βλαπτ·σειε classicalβλαψαιτοβλαπτ·σαιτο
Pl1stβλαψαιμενβλαπτ·σαιμενβλαψαιμεθαβλαπτ·σαιμεθα
2ndβλαψαιτεβλαπτ·σαιτεβλαψαισθεβλαπτ·σαισθε
3rdβλαψαιεν, βλαψαισαν, βλαψειαν, βλαψειενβλαπτ·σαιεν, βλαπτ·σαισαν alt, βλαπτ·σειαν classical, βλαπτ·σειεν classicalβλαψαιντοβλαπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλαψονβλαπτ·σονβλαψαιβλαπτ·σαι
3rdβλαψατωβλαπτ·σατωβλαψασθωβλαπτ·σασθω
Pl1st
2ndβλαψατεβλαπτ·σατεβλαψασθεβλαπτ·σασθε
3rdβλαψατωσαν, βλαψαντωνβλαπτ·σατωσαν, βλαπτ·σαντων classicalβλαψασθωσαν, βλαψασθωνβλαπτ·σασθωσαν, βλαπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλαψαι​βλαπτ·σαι​βλαψασθαι​βλαπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαψασαβλαψαςβλαψαν[GNT]βλαπτ·σασ·αβλαπτ·σα[ντ]·ςβλαπτ·σαν[τ]
Nom
Accβλαψασανβλαψανταβλαπτ·σασ·ανβλαπτ·σαντ·α
Datβλαψασῃβλαψαντιβλαπτ·σασ·ῃβλαπτ·σαντ·ι
Genβλαψασηςβλαψαντοςβλαπτ·σασ·ηςβλαπτ·σαντ·ος
PlVocβλαψασαιβλαψαντεςβλαψανταβλαπτ·σασ·αιβλαπτ·σαντ·εςβλαπτ·σαντ·α
Nom
Accβλαψασαςβλαψανταςβλαπτ·σασ·αςβλαπτ·σαντ·ας
Datβλαψασαιςβλαψασι, βλαψασινβλαπτ·σασ·αιςβλαπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβλαψασωνβλαψαντωνβλαπτ·σασ·ωνβλαπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαψαμενηβλαψαμενεβλαπτ·σαμεν·ηβλαπτ·σαμεν·ε
Nomβλαψαμενοςβλαπτ·σαμεν·ος
Accβλαψαμενηνβλαψαμενονβλαπτ·σαμεν·ηνβλαπτ·σαμεν·ον
Datβλαψαμενῃβλαψαμενῳβλαπτ·σαμεν·ῃβλαπτ·σαμεν·ῳ
Genβλαψαμενηςβλαψαμενουβλαπτ·σαμεν·ηςβλαπτ·σαμεν·ου
PlVocβλαψαμεναιβλαψαμενοιβλαψαμεναβλαπτ·σαμεν·αιβλαπτ·σαμεν·οιβλαπτ·σαμεν·α
Nom
Accβλαψαμεναςβλαψαμενουςβλαπτ·σαμεν·αςβλαπτ·σαμεν·ους
Datβλαψαμεναιςβλαψαμενοιςβλαπτ·σαμεν·αιςβλαπτ·σαμεν·οις
Genβλαψαμενωνβλαψαμενωνβλαπτ·σαμεν·ωνβλαπτ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβλαβηνε·βλαβ·[θ]ην
2ndεβλαβηςε·βλαβ·[θ]ης
3rdεβλαβηε·βλαβ·[θ]η
Pl1stεβλαβημενε·βλαβ·[θ]ημεν
2ndεβλαβητεε·βλαβ·[θ]ητε
3rdεβλαβησαν[LXX]ε·βλαβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβλαβησομαιβλαβ·[θ]ησομαι
2ndβλαβησῃ, βλαβησειβλαβ·[θ]ησῃ, βλαβ·[θ]ησει classical
3rdβλαβησεταιβλαβ·[θ]ησεται
Pl1stβλαβησομεθαβλαβ·[θ]ησομεθα
2ndβλαβησεσθεβλαβ·[θ]ησεσθε
3rdβλαβησονταιβλαβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβλαβωβλαβ·[θ]ω
2ndβλαβῃςβλαβ·[θ]ῃς
3rdβλαβῃβλαβ·[θ]ῃ
Pl1stβλαβωμενβλαβ·[θ]ωμεν
2ndβλαβητεβλαβ·[θ]ητε
3rdβλαβωσιν, βλαβωσιβλαβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβλαβειηνβλαβ·[θ]ειην
2ndβλαβειηςβλαβ·[θ]ειης
3rdβλαβειηβλαβ·[θ]ειη
Pl1stβλαβειημεν, βλαβειμενβλαβ·[θ]ειημεν, βλαβ·[θ]ειμεν classical
2ndβλαβειητε, βλαβειτεβλαβ·[θ]ειητε, βλαβ·[θ]ειτε classical
3rdβλαβειησαν, βλαβειενβλαβ·[θ]ειησαν, βλαβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβλαβησοιμηνβλαβ·[θ]ησοιμην
2ndβλαβησοιοβλαβ·[θ]ησοιο
3rdβλαβησοιτοβλαβ·[θ]ησοιτο
Pl1stβλαβησοιμεθαβλαβ·[θ]ησοιμεθα
2ndβλαβησοισθεβλαβ·[θ]ησοισθε
3rdβλαβησοιντοβλαβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλαβηθιβλαβ·[θ]ητι
3rdβλαβητωβλαβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndβλαβητεβλαβ·[θ]ητε
3rdβλαβητωσαν, βλαβεντωνβλαβ·[θ]ητωσαν, βλαβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βλαβηναι​βλαβ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βλαβησεσθαι​βλαβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαβεισαβλαβειςβλαβενβλαβ·[θ]εισ·αβλαβ·[θ]ει[ντ]·ςβλαβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accβλαβεισανβλαβενταβλαβ·[θ]εισ·ανβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datβλαβεισῃβλαβεντιβλαβ·[θ]εισ·ῃβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genβλαβεισηςβλαβεντοςβλαβ·[θ]εισ·ηςβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocβλαβεισαιβλαβεντεςβλαβενταβλαβ·[θ]εισ·αιβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·εςβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accβλαβεισαςβλαβενταςβλαβ·[θ]εισ·αςβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datβλαβεισαιςβλαβεισι, βλαβεισινβλαβ·[θ]εισ·αιςβλαβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genβλαβεισωνβλαβεντωνβλαβ·[θ]εισ·ωνβλαβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλαβησομενηβλαβησομενεβλαβ·[θ]ησομεν·ηβλαβ·[θ]ησομεν·ε
Nomβλαβησομενοςβλαβ·[θ]ησομεν·ος
Accβλαβησομενηνβλαβησομενονβλαβ·[θ]ησομεν·ηνβλαβ·[θ]ησομεν·ον
Datβλαβησομενῃβλαβησομενῳβλαβ·[θ]ησομεν·ῃβλαβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genβλαβησομενηςβλαβησομενουβλαβ·[θ]ησομεν·ηςβλαβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocβλαβησομεναιβλαβησομενοιβλαβησομεναβλαβ·[θ]ησομεν·αιβλαβ·[θ]ησομεν·οιβλαβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accβλαβησομεναςβλαβησομενουςβλαβ·[θ]ησομεν·αςβλαβ·[θ]ησομεν·ους
Datβλαβησομεναιςβλαβησομενοιςβλαβ·[θ]ησομεν·αιςβλαβ·[θ]ησομεν·οις
Genβλαβησομενωνβλαβησομενωνβλαβ·[θ]ησομεν·ωνβλαβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 21:26:06 EST