βλασφημεω • BLASFHMEW • blasphēmeō

Search: βλασφημειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλασφημεινβλασφημέωβλασφημ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βλασφημεινβλασφημέωβλασφημ(ε)·εινpres act inf

βλασ·φημέω (βλασφημ(ε)-, -, βλασφημη·σ-, -, -, βλασφημη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλασφημωβλασφημ(ε)·ωβλασφημουμαι[GNT]βλασφημ(ε)·ομαι
2ndβλασφημεις[GNT]βλασφημ(ε)·ειςβλασφημῃ, βλασφημει[GNT], βλασφημεισαιβλασφημ(ε)·ῃ, βλασφημ(ε)·ει classical, βλασφημ(ε)·εσαι alt
3rdβλασφημει[GNT]βλασφημ(ε)·ειβλασφημειται[GNT][LXX]βλασφημ(ε)·εται
Pl1stβλασφημουμενβλασφημ(ε)·ομενβλασφημουμεθα[GNT]βλασφημ(ε)·ομεθα
2ndβλασφημειτεβλασφημ(ε)·ετεβλασφημεισθεβλασφημ(ε)·εσθε
3rdβλασφημουσιν[GNT], βλασφημουσιβλασφημ(ε)·ουσι(ν), βλασφημ(ε)·ουσι(ν)βλασφημουνταιβλασφημ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλασφημωβλασφημ(ε)·ωβλασφημωμαιβλασφημ(ε)·ωμαι
2ndβλασφημῃςβλασφημ(ε)·ῃςβλασφημῃβλασφημ(ε)·ῃ
3rdβλασφημῃβλασφημ(ε)·ῃβλασφημηται[GNT]βλασφημ(ε)·ηται
Pl1stβλασφημωμενβλασφημ(ε)·ωμενβλασφημωμεθαβλασφημ(ε)·ωμεθα
2ndβλασφημητεβλασφημ(ε)·ητεβλασφημησθεβλασφημ(ε)·ησθε
3rdβλασφημωσιν, βλασφημωσιβλασφημ(ε)·ωσι(ν)βλασφημωνταιβλασφημ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλασφημοιμιβλασφημ(ε)·οιμιβλασφημοιμηνβλασφημ(ε)·οιμην
2ndβλασφημοις[LXX]βλασφημ(ε)·οιςβλασφημοιοβλασφημ(ε)·οιο
3rdβλασφημοι[GNT]βλασφημ(ε)·οιβλασφημοιτοβλασφημ(ε)·οιτο
Pl1stβλασφημοιμενβλασφημ(ε)·οιμενβλασφημοιμεθαβλασφημ(ε)·οιμεθα
2ndβλασφημοιτεβλασφημ(ε)·οιτεβλασφημοισθεβλασφημ(ε)·οισθε
3rdβλασφημοιεν, βλασφημοισανβλασφημ(ε)·οιεν, βλασφημ(ε)·οισαν altβλασφημοιντοβλασφημ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλασφημει[GNT]βλασφημ(ε)·εβλασφημουβλασφημ(ε)·ου
3rdβλασφημειτωβλασφημ(ε)·ετωβλασφημεισθω[GNT]βλασφημ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndβλασφημειτεβλασφημ(ε)·ετεβλασφημεισθεβλασφημ(ε)·εσθε
3rdβλασφημειτωσαν, βλασφημουντων[GNT]βλασφημ(ε)·ετωσαν, βλασφημ(ε)·οντων classicalβλασφημεισθωσαν, βλασφημεισθωνβλασφημ(ε)·εσθωσαν, βλασφημ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλασφημειν[GNT][LXX]​βλασφημ(ε)·εινβλασφημεισθαι​βλασφημ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημουσαβλασφημουνβλασφημ(ε)·ουσ·αβλασφημ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomβλασφημωνβλασφημ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβλασφημουσανβλασφημουνταβλασφημ(ε)·ουσ·ανβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datβλασφημουσῃβλασφημουντιβλασφημ(ε)·ουσ·ῃβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genβλασφημουσηςβλασφημουντοςβλασφημ(ε)·ουσ·ηςβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβλασφημουσαιβλασφημουντες[GNT][LXX]βλασφημουνταβλασφημ(ε)·ουσ·αιβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·εςβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβλασφημουσαςβλασφημουντας[GNT]βλασφημ(ε)·ουσ·αςβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datβλασφημουσαιςβλασφημουσι, βλασφημουσιν[GNT]βλασφημ(ε)·ουσ·αιςβλασφημ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), βλασφημ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβλασφημουσωνβλασφημουντων[GNT]βλασφημ(ε)·ουσ·ωνβλασφημ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημουμενηβλασφημουμενεβλασφημ(ε)·ομεν·ηβλασφημ(ε)·ομεν·ε
Nomβλασφημουμενοςβλασφημ(ε)·ομεν·ος
Accβλασφημουμενηνβλασφημουμενονβλασφημ(ε)·ομεν·ηνβλασφημ(ε)·ομεν·ον
Datβλασφημουμενῃβλασφημουμενῳβλασφημ(ε)·ομεν·ῃβλασφημ(ε)·ομεν·ῳ
Genβλασφημουμενηςβλασφημουμενουβλασφημ(ε)·ομεν·ηςβλασφημ(ε)·ομεν·ου
PlVocβλασφημουμεναιβλασφημουμενοι[GNT]βλασφημουμεναβλασφημ(ε)·ομεν·αιβλασφημ(ε)·ομεν·οιβλασφημ(ε)·ομεν·α
Nom
Accβλασφημουμεναςβλασφημουμενουςβλασφημ(ε)·ομεν·αςβλασφημ(ε)·ομεν·ους
Datβλασφημουμεναιςβλασφημουμενοιςβλασφημ(ε)·ομεν·αιςβλασφημ(ε)·ομεν·οις
Genβλασφημουμενωνβλασφημουμενωνβλασφημ(ε)·ομεν·ωνβλασφημ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλασφημουν[GNT][LXX]ε·βλασφημ(ε)·ονεβλασφημουμηνε·βλασφημ(ε)·ομην
2ndεβλασφημειςε·βλασφημ(ε)·εςεβλασφημουε·βλασφημ(ε)·ου
3rdεβλασφημει[GNT]ε·βλασφημ(ε)·εεβλασφημειτοε·βλασφημ(ε)·ετο
Pl1stεβλασφημουμενε·βλασφημ(ε)·ομενεβλασφημουμεθαε·βλασφημ(ε)·ομεθα
2ndεβλασφημειτεε·βλασφημ(ε)·ετεεβλασφημεισθεε·βλασφημ(ε)·εσθε
3rdεβλασφημουν[GNT][LXX], εβλασφημουσανε·βλασφημ(ε)·ον, ε·βλασφημ(ε)·οσαν altεβλασφημουντοε·βλασφημ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβλασφημησαε·βλασφημη·σαεβλασφημησαμηνε·βλασφημη·σαμην
2ndεβλασφημησας[LXX]ε·βλασφημη·σαςεβλασφημησωε·βλασφημη·σω
3rdεβλασφημησεν[GNT][LXX], εβλασφημησεε·βλασφημη·σε(ν), ε·βλασφημη·σε(ν)εβλασφημησατοε·βλασφημη·σατο
Pl1stεβλασφημησαμενε·βλασφημη·σαμενεβλασφημησαμεθαε·βλασφημη·σαμεθα
2ndεβλασφημησατεε·βλασφημη·σατεεβλασφημησασθεε·βλασφημη·σασθε
3rdεβλασφημησαν[GNT][LXX]ε·βλασφημη·σανεβλασφημησαντοε·βλασφημη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλασφημησωβλασφημη·σωβλασφημησωμαιβλασφημη·σωμαι
2ndβλασφημησῃςβλασφημη·σῃςβλασφημησῃ[GNT][LXX]βλασφημη·σῃ
3rdβλασφημησῃ[GNT][LXX]βλασφημη·σῃβλασφημησηταιβλασφημη·σηται
Pl1stβλασφημησωμενβλασφημη·σωμενβλασφημησωμεθαβλασφημη·σωμεθα
2ndβλασφημησητεβλασφημη·σητεβλασφημησησθεβλασφημη·σησθε
3rdβλασφημησωσιν[GNT], βλασφημησωσιβλασφημη·σωσι(ν), βλασφημη·σωσι(ν)βλασφημησωνταιβλασφημη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβλασφημησαιμιβλασφημη·σαιμιβλασφημησαιμηνβλασφημη·σαιμην
2ndβλασφημησαις, βλασφημησειαςβλασφημη·σαις, βλασφημη·σειας classicalβλασφημησαιοβλασφημη·σαιο
3rdβλασφημησαι[GNT], βλασφημησειεβλασφημη·σαι, βλασφημη·σειε classicalβλασφημησαιτοβλασφημη·σαιτο
Pl1stβλασφημησαιμενβλασφημη·σαιμενβλασφημησαιμεθαβλασφημη·σαιμεθα
2ndβλασφημησαιτεβλασφημη·σαιτεβλασφημησαισθεβλασφημη·σαισθε
3rdβλασφημησαιεν, βλασφημησαισαν, βλασφημησειαν, βλασφημησειενβλασφημη·σαιεν, βλασφημη·σαισαν alt, βλασφημη·σειαν classical, βλασφημη·σειεν classicalβλασφημησαιντοβλασφημη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλασφημησονβλασφημη·σονβλασφημησαι[GNT]βλασφημη·σαι
3rdβλασφημησατωβλασφημη·σατωβλασφημησασθωβλασφημη·σασθω
Pl1st
2ndβλασφημησατεβλασφημη·σατεβλασφημησασθεβλασφημη·σασθε
3rdβλασφημησατωσαν, βλασφημησαντωνβλασφημη·σατωσαν, βλασφημη·σαντων classicalβλασφημησασθωσαν, βλασφημησασθωνβλασφημη·σασθωσαν, βλασφημη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βλασφημησαι[GNT]​βλασφημη·σαιβλασφημησασθαι​βλασφημη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημησασαβλασφημησαςβλασφημησανβλασφημη·σασ·αβλασφημη·σα[ντ]·ςβλασφημη·σαν[τ]
Nom
Accβλασφημησασανβλασφημησανταβλασφημη·σασ·ανβλασφημη·σαντ·α
Datβλασφημησασῃβλασφημησαντι[GNT]βλασφημη·σασ·ῃβλασφημη·σαντ·ι
Genβλασφημησασηςβλασφημησαντοςβλασφημη·σασ·ηςβλασφημη·σαντ·ος
PlVocβλασφημησασαιβλασφημησαντεςβλασφημησανταβλασφημη·σασ·αιβλασφημη·σαντ·εςβλασφημη·σαντ·α
Nom
Accβλασφημησασαςβλασφημησανταςβλασφημη·σασ·αςβλασφημη·σαντ·ας
Datβλασφημησασαιςβλασφημησασι, βλασφημησασινβλασφημη·σασ·αιςβλασφημη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβλασφημησασωνβλασφημησαντωνβλασφημη·σασ·ωνβλασφημη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημησαμενηβλασφημησαμενεβλασφημη·σαμεν·ηβλασφημη·σαμεν·ε
Nomβλασφημησαμενοςβλασφημη·σαμεν·ος
Accβλασφημησαμενηνβλασφημησαμενονβλασφημη·σαμεν·ηνβλασφημη·σαμεν·ον
Datβλασφημησαμενῃβλασφημησαμενῳβλασφημη·σαμεν·ῃβλασφημη·σαμεν·ῳ
Genβλασφημησαμενηςβλασφημησαμενουβλασφημη·σαμεν·ηςβλασφημη·σαμεν·ου
PlVocβλασφημησαμεναιβλασφημησαμενοιβλασφημησαμεναβλασφημη·σαμεν·αιβλασφημη·σαμεν·οιβλασφημη·σαμεν·α
Nom
Accβλασφημησαμεναςβλασφημησαμενουςβλασφημη·σαμεν·αςβλασφημη·σαμεν·ους
Datβλασφημησαμεναιςβλασφημησαμενοιςβλασφημη·σαμεν·αιςβλασφημη·σαμεν·οις
Genβλασφημησαμενωνβλασφημησαμενωνβλασφημη·σαμεν·ωνβλασφημη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβλασφημηθηνε·βλασφημη·θην
2ndεβλασφημηθηςε·βλασφημη·θης
3rdεβλασφημηθηε·βλασφημη·θη
Pl1stεβλασφημηθημενε·βλασφημη·θημεν
2ndεβλασφημηθητεε·βλασφημη·θητε
3rdεβλασφημηθησανε·βλασφημη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβλασφημηθησομαιβλασφημη·θησομαι
2ndβλασφημηθησῃ, βλασφημηθησειβλασφημη·θησῃ, βλασφημη·θησει classical
3rdβλασφημηθησεται[GNT]βλασφημη·θησεται
Pl1stβλασφημηθησομεθαβλασφημη·θησομεθα
2ndβλασφημηθησεσθεβλασφημη·θησεσθε
3rdβλασφημηθησονταιβλασφημη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβλασφημηθωβλασφημη·θω
2ndβλασφημηθῃςβλασφημη·θῃς
3rdβλασφημηθῃβλασφημη·θῃ
Pl1stβλασφημηθωμενβλασφημη·θωμεν
2ndβλασφημηθητεβλασφημη·θητε
3rdβλασφημηθωσιν, βλασφημηθωσιβλασφημη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβλασφημηθειηνβλασφημη·θειην
2ndβλασφημηθειηςβλασφημη·θειης
3rdβλασφημηθειηβλασφημη·θειη
Pl1stβλασφημηθειημεν, βλασφημηθειμενβλασφημη·θειημεν, βλασφημη·θειμεν classical
2ndβλασφημηθειητε, βλασφημηθειτεβλασφημη·θειητε, βλασφημη·θειτε classical
3rdβλασφημηθειησαν, βλασφημηθειενβλασφημη·θειησαν, βλασφημη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβλασφημηθησοιμηνβλασφημη·θησοιμην
2ndβλασφημηθησοιοβλασφημη·θησοιο
3rdβλασφημηθησοιτοβλασφημη·θησοιτο
Pl1stβλασφημηθησοιμεθαβλασφημη·θησοιμεθα
2ndβλασφημηθησοισθεβλασφημη·θησοισθε
3rdβλασφημηθησοιντοβλασφημη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβλασφημηθητιβλασφημη·θητι
3rdβλασφημηθητωβλασφημη·θητω
Pl1st
2ndβλασφημηθητεβλασφημη·θητε
3rdβλασφημηθητωσαν, βλασφημηθεντωνβλασφημη·θητωσαν, βλασφημη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βλασφημηθηναι​βλασφημη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βλασφημηθησεσθαι​βλασφημη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημηθεισαβλασφημηθειςβλασφημηθενβλασφημη·θεισ·αβλασφημη·θει[ντ]·ςβλασφημη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβλασφημηθεισανβλασφημηθενταβλασφημη·θεισ·ανβλασφημη·θε[ι]ντ·α
Datβλασφημηθεισῃβλασφημηθεντιβλασφημη·θεισ·ῃβλασφημη·θε[ι]ντ·ι
Genβλασφημηθεισηςβλασφημηθεντοςβλασφημη·θεισ·ηςβλασφημη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβλασφημηθεισαιβλασφημηθεντεςβλασφημηθενταβλασφημη·θεισ·αιβλασφημη·θε[ι]ντ·εςβλασφημη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβλασφημηθεισαςβλασφημηθενταςβλασφημη·θεισ·αςβλασφημη·θε[ι]ντ·ας
Datβλασφημηθεισαιςβλασφημηθεισι, βλασφημηθεισινβλασφημη·θεισ·αιςβλασφημη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβλασφημηθεισωνβλασφημηθεντωνβλασφημη·θεισ·ωνβλασφημη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβλασφημηθησομενηβλασφημηθησομενεβλασφημη·θησομεν·ηβλασφημη·θησομεν·ε
Nomβλασφημηθησομενοςβλασφημη·θησομεν·ος
Accβλασφημηθησομενηνβλασφημηθησομενονβλασφημη·θησομεν·ηνβλασφημη·θησομεν·ον
Datβλασφημηθησομενῃβλασφημηθησομενῳβλασφημη·θησομεν·ῃβλασφημη·θησομεν·ῳ
Genβλασφημηθησομενηςβλασφημηθησομενουβλασφημη·θησομεν·ηςβλασφημη·θησομεν·ου
PlVocβλασφημηθησομεναιβλασφημηθησομενοιβλασφημηθησομεναβλασφημη·θησομεν·αιβλασφημη·θησομεν·οιβλασφημη·θησομεν·α
Nom
Accβλασφημηθησομεναςβλασφημηθησομενουςβλασφημη·θησομεν·αςβλασφημη·θησομεν·ους
Datβλασφημηθησομεναιςβλασφημηθησομενοιςβλασφημη·θησομεν·αιςβλασφημη·θησομεν·οις
Genβλασφημηθησομενωνβλασφημηθησομενωνβλασφημη·θησομεν·ωνβλασφημη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:16:34 EST