βιοω • BIOW • bioō

Search: βιωσεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιωσειςβιόωβιω·σειςfut act ind 2nd sg
βιωσεις; βιωσειςβίωσιςβιωσ(ι)·ας; βιωσ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιωσειςβιόωβιω·σειςfut act ind 2nd sg
βιωσειςβίωσιςβιωσ(ι)·ας(fem) acc pl
βιωσειςβίωσιςβιωσ(ι)·ες(fem) nom|voc pl

βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωβι(ο)·ωβιουμαιβι(ο)·ομαι
2ndβιοιςβι(ο)·ειςβιοι, βιουσαιβι(ο)·ῃ, βι(ο)·ει classical, βι(ο)·εσαι alt
3rdβιοιβι(ο)·ειβιουταιβι(ο)·εται
Pl1stβιουμενβι(ο)·ομενβιουμεθαβι(ο)·ομεθα
2ndβιουτεβι(ο)·ετεβιουσθεβι(ο)·εσθε
3rdβιουσιν[LXX], βιουσιβι(ο)·ουσι(ν), βι(ο)·ουσι(ν)βιουνταιβι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωβι(ο)·ωβιωμαιβι(ο)·ωμαι
2ndβιοιςβι(ο)·ῃςβιοιβι(ο)·ῃ
3rdβιοιβι(ο)·ῃβιωταιβι(ο)·ηται
Pl1stβιωμενβι(ο)·ωμενβιωμεθαβι(ο)·ωμεθα
2ndβιωτεβι(ο)·ητεβιωσθεβι(ο)·ησθε
3rdβιωσιν[GNT], βιωσιβι(ο)·ωσι(ν), βι(ο)·ωσι(ν)βιωνταιβι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιοιμιβι(ο)·οιμιβιοιμηνβι(ο)·οιμην
2ndβιοιςβι(ο)·οιςβιοιοβι(ο)·οιο
3rdβιοιβι(ο)·οιβιοιτοβι(ο)·οιτο
Pl1stβιοιμενβι(ο)·οιμενβιοιμεθαβι(ο)·οιμεθα
2ndβιοιτεβι(ο)·οιτεβιοισθεβι(ο)·οισθε
3rdβιοιεν, βιοισανβι(ο)·οιεν, βι(ο)·οισαν altβιοιντοβι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβιου[GNT][LXX]βι(ο)·εβιου[GNT][LXX]βι(ο)·ου
3rdβιουτωβι(ο)·ετωβιουσθωβι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndβιουτεβι(ο)·ετεβιουσθεβι(ο)·εσθε
3rdβιουτωσαν, βιουντων[LXX]βι(ο)·ετωσαν, βι(ο)·οντων classicalβιουσθωσαν, βιουσθωνβι(ο)·εσθωσαν, βι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βιουν​βι(ο)·ειν​βιουσθαι​βι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιουσαβιουνβι(ο)·ουσ·αβι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomβιωνβι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβιουσανβιουνταβι(ο)·ουσ·ανβι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datβιουσῃβιουντιβι(ο)·ουσ·ῃβι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genβιουσηςβιουντοςβι(ο)·ουσ·ηςβι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβιουσαιβιουντεςβιουνταβι(ο)·ουσ·αιβι(ο)·ο[υ]ντ·εςβι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβιουσαςβιουνταςβι(ο)·ουσ·αςβι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datβιουσαιςβιουσι, βιουσιν[LXX]βι(ο)·ουσ·αιςβι(ο)·ου[ντ]·σι(ν), βι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβιουσωνβιουντων[LXX]βι(ο)·ουσ·ωνβι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιουμενηβιουμενεβι(ο)·ομεν·ηβι(ο)·ομεν·ε
Nomβιουμενοςβι(ο)·ομεν·ος
Accβιουμενηνβιουμενονβι(ο)·ομεν·ηνβι(ο)·ομεν·ον
Datβιουμενῃβιουμενῳβι(ο)·ομεν·ῃβι(ο)·ομεν·ῳ
Genβιουμενηςβιουμενουβι(ο)·ομεν·ηςβι(ο)·ομεν·ου
PlVocβιουμεναιβιουμενοιβιουμεναβι(ο)·ομεν·αιβι(ο)·ομεν·οιβι(ο)·ομεν·α
Nom
Accβιουμεναςβιουμενουςβι(ο)·ομεν·αςβι(ο)·ομεν·ους
Datβιουμεναιςβιουμενοιςβι(ο)·ομεν·αιςβι(ο)·ομεν·οις
Genβιουμενωνβιουμενωνβι(ο)·ομεν·ωνβι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβιουνε·βι(ο)·ονεβιουμηνε·βι(ο)·ομην
2ndεβιουςε·βι(ο)·εςεβιουε·βι(ο)·ου
3rdεβιουε·βι(ο)·εεβιουτοε·βι(ο)·ετο
Pl1stεβιουμενε·βι(ο)·ομενεβιουμεθαε·βι(ο)·ομεθα
2ndεβιουτεε·βι(ο)·ετεεβιουσθεε·βι(ο)·εσθε
3rdεβιουν, εβιουσανε·βι(ο)·ον, ε·βι(ο)·οσαν altεβιουντοε·βι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωσω[LXX]βιω·σωβιωσομαιβιω·σομαι
2ndβιωσεις[LXX]βιω·σειςβιωσῃ, βιωσει, βιωσεσαιβιω·σῃ, βιω·σει classical, βιω·σεσαι alt
3rdβιωσειβιω·σειβιωσεταιβιω·σεται
Pl1stβιωσομενβιω·σομενβιωσομεθαβιω·σομεθα
2ndβιωσετεβιω·σετεβιωσεσθεβιω·σεσθε
3rdβιωσουσιν, βιωσουσιβιω·σουσι(ν)βιωσονταιβιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωσοιμιβιω·σοιμιβιωσοιμηνβιω·σοιμην
2ndβιωσοιςβιω·σοιςβιωσοιοβιω·σοιο
3rdβιωσοιβιω·σοιβιωσοιτοβιω·σοιτο
Pl1stβιωσοιμενβιω·σοιμενβιωσοιμεθαβιω·σοιμεθα
2ndβιωσοιτεβιω·σοιτεβιωσοισθεβιω·σοισθε
3rdβιωσοιενβιω·σοιενβιωσοιντοβιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βιωσειν​βιω·σειν​βιωσεσθαι​βιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιωσουσαβιωσονβιω·σουσ·αβιω·σο[υ]ν[τ]
Nomβιωσωνβιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accβιωσουσανβιωσονταβιω·σουσ·ανβιω·σο[υ]ντ·α
Datβιωσουσῃβιωσοντιβιω·σουσ·ῃβιω·σο[υ]ντ·ι
Genβιωσουσηςβιωσοντοςβιω·σουσ·ηςβιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocβιωσουσαιβιωσοντεςβιωσονταβιω·σουσ·αιβιω·σο[υ]ντ·εςβιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβιωσουσαςβιωσονταςβιω·σουσ·αςβιω·σο[υ]ντ·ας
Datβιωσουσαιςβιωσουσι, βιωσουσινβιω·σουσ·αιςβιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genβιωσουσωνβιωσοντωνβιω·σουσ·ωνβιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιωσομενηβιωσομενεβιω·σομεν·ηβιω·σομεν·ε
Nomβιωσομενοςβιω·σομεν·ος
Accβιωσομενηνβιωσομενονβιω·σομεν·ηνβιω·σομεν·ον
Datβιωσομενῃβιωσομενῳβιω·σομεν·ῃβιω·σομεν·ῳ
Genβιωσομενηςβιωσομενουβιω·σομεν·ηςβιω·σομεν·ου
PlVocβιωσομεναιβιωσομενοιβιωσομεναβιω·σομεν·αιβιω·σομεν·οιβιω·σομεν·α
Nom
Accβιωσομεναςβιωσομενουςβιω·σομεν·αςβιω·σομεν·ους
Datβιωσομεναιςβιωσομενοιςβιω·σομεν·αιςβιω·σομεν·οις
Genβιωσομενωνβιωσομενωνβιω·σομεν·ωνβιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβιωσαε·βιω·σαεβιωσαμηνε·βιω·σαμην
2ndεβιωσαςε·βιω·σαςεβιωσωε·βιω·σω
3rdεβιωσεν, εβιωσεε·βιω·σε(ν)εβιωσατοε·βιω·σατο
Pl1stεβιωσαμενε·βιω·σαμενεβιωσαμεθαε·βιω·σαμεθα
2ndεβιωσατεε·βιω·σατεεβιωσασθεε·βιω·σασθε
3rdεβιωσανε·βιω·σανεβιωσαντοε·βιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωσω[LXX]βιω·σωβιωσωμαιβιω·σωμαι
2ndβιωσῃς[LXX]βιω·σῃςβιωσῃβιω·σῃ
3rdβιωσῃβιω·σῃβιωσηταιβιω·σηται
Pl1stβιωσωμενβιω·σωμενβιωσωμεθαβιω·σωμεθα
2ndβιωσητε[LXX]βιω·σητεβιωσησθεβιω·σησθε
3rdβιωσωσιν, βιωσωσιβιω·σωσι(ν)βιωσωνταιβιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβιωσαιμιβιω·σαιμιβιωσαιμηνβιω·σαιμην
2ndβιωσαις, βιωσειαςβιω·σαις, βιω·σειας classicalβιωσαιοβιω·σαιο
3rdβιωσαι[GNT], βιωσειεβιω·σαι, βιω·σειε classicalβιωσαιτοβιω·σαιτο
Pl1stβιωσαιμενβιω·σαιμενβιωσαιμεθαβιω·σαιμεθα
2ndβιωσαιτεβιω·σαιτεβιωσαισθεβιω·σαισθε
3rdβιωσαιεν, βιωσαισαν, βιωσειαν, βιωσειενβιω·σαιεν, βιω·σαισαν alt, βιω·σειαν classical, βιω·σειεν classicalβιωσαιντοβιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβιωσονβιω·σονβιωσαι[GNT]βιω·σαι
3rdβιωσατωβιω·σατωβιωσασθωβιω·σασθω
Pl1st
2ndβιωσατεβιω·σατεβιωσασθεβιω·σασθε
3rdβιωσατωσαν, βιωσαντωνβιω·σατωσαν, βιω·σαντων classicalβιωσασθωσαν, βιωσασθωνβιω·σασθωσαν, βιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βιωσαι[GNT]​βιω·σαιβιωσασθαι​βιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιωσασαβιωσαςβιωσανβιω·σασ·αβιω·σα[ντ]·ςβιω·σαν[τ]
Nom
Accβιωσασανβιωσανταβιω·σασ·ανβιω·σαντ·α
Datβιωσασῃβιωσαντιβιω·σασ·ῃβιω·σαντ·ι
Genβιωσασηςβιωσαντοςβιω·σασ·ηςβιω·σαντ·ος
PlVocβιωσασαιβιωσαντεςβιωσανταβιω·σασ·αιβιω·σαντ·εςβιω·σαντ·α
Nom
Accβιωσασαςβιωσαντας[LXX]βιω·σασ·αςβιω·σαντ·ας
Datβιωσασαιςβιωσασι, βιωσασινβιω·σασ·αιςβιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genβιωσασωνβιωσαντωνβιω·σασ·ωνβιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιωσαμενηβιωσαμενεβιω·σαμεν·ηβιω·σαμεν·ε
Nomβιωσαμενοςβιω·σαμεν·ος
Accβιωσαμενηνβιωσαμενονβιω·σαμεν·ηνβιω·σαμεν·ον
Datβιωσαμενῃβιωσαμενῳβιω·σαμεν·ῃβιω·σαμεν·ῳ
Genβιωσαμενηςβιωσαμενουβιω·σαμεν·ηςβιω·σαμεν·ου
PlVocβιωσαμεναιβιωσαμενοιβιωσαμεναβιω·σαμεν·αιβιω·σαμεν·οιβιω·σαμεν·α
Nom
Accβιωσαμεναςβιωσαμενουςβιω·σαμεν·αςβιω·σαμεν·ους
Datβιωσαμεναιςβιωσαμενοιςβιω·σαμεν·αιςβιω·σαμεν·οις
Genβιωσαμενωνβιωσαμενωνβιω·σαμεν·ωνβιω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 03:01:20 EST