βιαιος • BIAIOS • biaios

Search: βιαιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βιαιας; βιαιαςβίαιοςβιαι·ας; βιαι·αςfem acc pl; fem gen sg

βίαιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβιαιαβιαιεβιαι·αβιαι·ε
Nomβιαιος[LXX]βιαι·ος
Accβιαιανβιαιον[LXX]βιαι·ανβιαι·ον
Datβιαιᾳβιαιῳ[LXX]βιαι·ᾳβιαι·ῳ
Genβιαιας[GNT][LXX]βιαιου[LXX]βιαι·αςβιαι·ου
PlVocβιαιαιβιαιοιβιαιαβιαι·αιβιαι·οιβιαι·α
Nom
Accβιαιας[GNT][LXX]βιαιουςβιαι·αςβιαι·ους
Datβιαιαιςβιαιοιςβιαι·αιςβιαι·οις
Genβιαιων[LXX]βιαι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:05:38 EDT