βουλευω • BOULEUW • bouleuō

Search: βεβουλευμαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβουλευμαιβουλεύωβεβουλευ·μαιperf mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβουλευμαιβουλεύωβεβουλευ·μαιperf mp ind 1st sg

βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευωβουλευ·ωβουλευομαι[GNT]βουλευ·ομαι
2ndβουλευειςβουλευ·ειςβουλευῃ, βουλευει, βουλευεσαιβουλευ·ῃ, βουλευ·ει classical, βουλευ·εσαι alt
3rdβουλευειβουλευ·ειβουλευεται[GNT]βουλευ·εται
Pl1stβουλευομενβουλευ·ομενβουλευομεθαβουλευ·ομεθα
2ndβουλευετεβουλευ·ετεβουλευεσθε[LXX]βουλευ·εσθε
3rdβουλευουσιν, βουλευουσιβουλευ·ουσι(ν)βουλευονται[LXX]βουλευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευωβουλευ·ωβουλευωμαιβουλευ·ωμαι
2ndβουλευῃςβουλευ·ῃςβουλευῃβουλευ·ῃ
3rdβουλευῃβουλευ·ῃβουλευηταιβουλευ·ηται
Pl1stβουλευωμενβουλευ·ωμενβουλευωμεθαβουλευ·ωμεθα
2ndβουλευητεβουλευ·ητεβουλευησθεβουλευ·ησθε
3rdβουλευωσιν, βουλευωσιβουλευ·ωσι(ν)βουλευωνταιβουλευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευοιμιβουλευ·οιμιβουλευοιμηνβουλευ·οιμην
2ndβουλευοιςβουλευ·οιςβουλευοιοβουλευ·οιο
3rdβουλευοιβουλευ·οιβουλευοιτοβουλευ·οιτο
Pl1stβουλευοιμενβουλευ·οιμενβουλευοιμεθαβουλευ·οιμεθα
2ndβουλευοιτεβουλευ·οιτεβουλευοισθεβουλευ·οισθε
3rdβουλευοιεν, βουλευοισανβουλευ·οιεν, βουλευ·οισαν altβουλευοιντοβουλευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβουλευεβουλευ·εβουλευου[LXX]βουλευ·ου
3rdβουλευετωβουλευ·ετωβουλευεσθωβουλευ·εσθω
Pl1st
2ndβουλευετεβουλευ·ετεβουλευεσθε[LXX]βουλευ·εσθε
3rdβουλευετωσαν, βουλευοντωνβουλευ·ετωσαν, βουλευ·οντων classicalβουλευεσθωσαν, βουλευεσθωνβουλευ·εσθωσαν, βουλευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βουλευειν​βουλευ·ειν​βουλευεσθαι​βουλευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευουσαβουλευονβουλευ·ουσ·αβουλευ·ο[υ]ν[τ]
Nomβουλευωνβουλευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβουλευουσανβουλευονταβουλευ·ουσ·ανβουλευ·ο[υ]ντ·α
Datβουλευουσῃβουλευοντιβουλευ·ουσ·ῃβουλευ·ο[υ]ντ·ι
Genβουλευουσηςβουλευοντοςβουλευ·ουσ·ηςβουλευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβουλευουσαιβουλευοντες[LXX]βουλευονταβουλευ·ουσ·αιβουλευ·ο[υ]ντ·εςβουλευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβουλευουσαςβουλευονταςβουλευ·ουσ·αςβουλευ·ο[υ]ντ·ας
Datβουλευουσαιςβουλευουσι, βουλευουσινβουλευ·ουσ·αιςβουλευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβουλευουσωνβουλευοντωνβουλευ·ουσ·ωνβουλευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευομενηβουλευομενεβουλευ·ομεν·ηβουλευ·ομεν·ε
Nomβουλευομενος[GNT]βουλευ·ομεν·ος
Accβουλευομενηνβουλευομενονβουλευ·ομεν·ηνβουλευ·ομεν·ον
Datβουλευομενῃβουλευομενῳβουλευ·ομεν·ῃβουλευ·ομεν·ῳ
Genβουλευομενηςβουλευομενουβουλευ·ομεν·ηςβουλευ·ομεν·ου
PlVocβουλευομεναιβουλευομενοι[LXX]βουλευομεναβουλευ·ομεν·αιβουλευ·ομεν·οιβουλευ·ομεν·α
Nom
Accβουλευομεναςβουλευομενουςβουλευ·ομεν·αςβουλευ·ομεν·ους
Datβουλευομεναιςβουλευομενοιςβουλευ·ομεν·αιςβουλευ·ομεν·οις
Genβουλευομενων[LXX]βουλευομενων[LXX]βουλευ·ομεν·ωνβουλευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβουλευονε·βουλευ·ονεβουλευομηνε·βουλευ·ομην
2ndεβουλευεςε·βουλευ·εςεβουλευουε·βουλευ·ου
3rdεβουλευεν, εβουλευεε·βουλευ·ε(ν)εβουλευετο[LXX]ε·βουλευ·ετο
Pl1stεβουλευομενε·βουλευ·ομενεβουλευομεθαε·βουλευ·ομεθα
2ndεβουλευετεε·βουλευ·ετεεβουλευεσθεε·βουλευ·εσθε
3rdεβουλευον, εβουλευοσανε·βουλευ·ον, ε·βουλευ·οσαν altεβουλευοντο[GNT][LXX]ε·βουλευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευσωβουλευ·σωβουλευσομαιβουλευ·σομαι
2ndβουλευσειςβουλευ·σειςβουλευσῃ, βουλευσει, βουλευσεσαιβουλευ·σῃ, βουλευ·σει classical, βουλευ·σεσαι alt
3rdβουλευσειβουλευ·σειβουλευσεται[GNT][LXX]βουλευ·σεται
Pl1stβουλευσομενβουλευ·σομενβουλευσομεθαβουλευ·σομεθα
2ndβουλευσετεβουλευ·σετεβουλευσεσθεβουλευ·σεσθε
3rdβουλευσουσιν, βουλευσουσιβουλευ·σουσι(ν)βουλευσονται[LXX]βουλευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευσοιμιβουλευ·σοιμιβουλευσοιμηνβουλευ·σοιμην
2ndβουλευσοιςβουλευ·σοιςβουλευσοιοβουλευ·σοιο
3rdβουλευσοιβουλευ·σοιβουλευσοιτοβουλευ·σοιτο
Pl1stβουλευσοιμενβουλευ·σοιμενβουλευσοιμεθαβουλευ·σοιμεθα
2ndβουλευσοιτεβουλευ·σοιτεβουλευσοισθεβουλευ·σοισθε
3rdβουλευσοιενβουλευ·σοιενβουλευσοιντοβουλευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βουλευσειν​βουλευ·σειν​βουλευσεσθαι​βουλευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευσουσαβουλευσονβουλευ·σουσ·αβουλευ·σο[υ]ν[τ]
Nomβουλευσωνβουλευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβουλευσουσανβουλευσονταβουλευ·σουσ·ανβουλευ·σο[υ]ντ·α
Datβουλευσουσῃβουλευσοντιβουλευ·σουσ·ῃβουλευ·σο[υ]ντ·ι
Genβουλευσουσηςβουλευσοντοςβουλευ·σουσ·ηςβουλευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβουλευσουσαιβουλευσοντεςβουλευσονταβουλευ·σουσ·αιβουλευ·σο[υ]ντ·εςβουλευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβουλευσουσαςβουλευσονταςβουλευ·σουσ·αςβουλευ·σο[υ]ντ·ας
Datβουλευσουσαιςβουλευσουσι, βουλευσουσινβουλευ·σουσ·αιςβουλευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβουλευσουσωνβουλευσοντωνβουλευ·σουσ·ωνβουλευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευσομενηβουλευσομενεβουλευ·σομεν·ηβουλευ·σομεν·ε
Nomβουλευσομενοςβουλευ·σομεν·ος
Accβουλευσομενηνβουλευσομενονβουλευ·σομεν·ηνβουλευ·σομεν·ον
Datβουλευσομενῃβουλευσομενῳβουλευ·σομεν·ῃβουλευ·σομεν·ῳ
Genβουλευσομενηςβουλευσομενουβουλευ·σομεν·ηςβουλευ·σομεν·ου
PlVocβουλευσομεναιβουλευσομενοιβουλευσομεναβουλευ·σομεν·αιβουλευ·σομεν·οιβουλευ·σομεν·α
Nom
Accβουλευσομεναςβουλευσομενουςβουλευ·σομεν·αςβουλευ·σομεν·ους
Datβουλευσομεναιςβουλευσομενοιςβουλευ·σομεν·αιςβουλευ·σομεν·οις
Genβουλευσομενωνβουλευσομενωνβουλευ·σομεν·ωνβουλευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβουλευσαε·βουλευ·σαεβουλευσαμηνε·βουλευ·σαμην
2ndεβουλευσαςε·βουλευ·σαςεβουλευσω[LXX]ε·βουλευ·σω
3rdεβουλευσεν[LXX], εβουλευσεε·βουλευ·σε(ν), ε·βουλευ·σε(ν)εβουλευσατο[GNT][LXX]ε·βουλευ·σατο
Pl1stεβουλευσαμενε·βουλευ·σαμενεβουλευσαμεθαε·βουλευ·σαμεθα
2ndεβουλευσατεε·βουλευ·σατεεβουλευσασθε[LXX]ε·βουλευ·σασθε
3rdεβουλευσανε·βουλευ·σανεβουλευσαντο[GNT][LXX]ε·βουλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευσωβουλευ·σωβουλευσωμαιβουλευ·σωμαι
2ndβουλευσῃςβουλευ·σῃςβουλευσῃβουλευ·σῃ
3rdβουλευσῃβουλευ·σῃβουλευσηταιβουλευ·σηται
Pl1stβουλευσωμενβουλευ·σωμενβουλευσωμεθα[LXX]βουλευ·σωμεθα
2ndβουλευσητεβουλευ·σητεβουλευσησθε[LXX]βουλευ·σησθε
3rdβουλευσωσιν, βουλευσωσιβουλευ·σωσι(ν)βουλευσωνται[LXX]βουλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβουλευσαιμιβουλευ·σαιμιβουλευσαιμηνβουλευ·σαιμην
2ndβουλευσαις, βουλευσειαςβουλευ·σαις, βουλευ·σειας classicalβουλευσαιοβουλευ·σαιο
3rdβουλευσαι, βουλευσειεβουλευ·σαι, βουλευ·σειε classicalβουλευσαιτοβουλευ·σαιτο
Pl1stβουλευσαιμενβουλευ·σαιμενβουλευσαιμεθαβουλευ·σαιμεθα
2ndβουλευσαιτεβουλευ·σαιτεβουλευσαισθεβουλευ·σαισθε
3rdβουλευσαιεν, βουλευσαισαν, βουλευσειαν, βουλευσειενβουλευ·σαιεν, βουλευ·σαισαν alt, βουλευ·σειαν classical, βουλευ·σειεν classicalβουλευσαιντοβουλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβουλευσονβουλευ·σονβουλευσαιβουλευ·σαι
3rdβουλευσατωβουλευ·σατωβουλευσασθωβουλευ·σασθω
Pl1st
2ndβουλευσατεβουλευ·σατεβουλευσασθε[LXX]βουλευ·σασθε
3rdβουλευσατωσαν, βουλευσαντωνβουλευ·σατωσαν, βουλευ·σαντων classicalβουλευσασθωσαν, βουλευσασθωνβουλευ·σασθωσαν, βουλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βουλευσαι​βουλευ·σαι​βουλευσασθαι[LXX]​βουλευ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευσασαβουλευσαςβουλευσανβουλευ·σασ·αβουλευ·σα[ντ]·ςβουλευ·σαν[τ]
Nom
Accβουλευσασανβουλευσανταβουλευ·σασ·ανβουλευ·σαντ·α
Datβουλευσασῃβουλευσαντιβουλευ·σασ·ῃβουλευ·σαντ·ι
Genβουλευσασηςβουλευσαντοςβουλευ·σασ·ηςβουλευ·σαντ·ος
PlVocβουλευσασαιβουλευσαντεςβουλευσανταβουλευ·σασ·αιβουλευ·σαντ·εςβουλευ·σαντ·α
Nom
Accβουλευσασαςβουλευσανταςβουλευ·σασ·αςβουλευ·σαντ·ας
Datβουλευσασαιςβουλευσασι, βουλευσασινβουλευ·σασ·αιςβουλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβουλευσασωνβουλευσαντωνβουλευ·σασ·ωνβουλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβουλευσαμενηβουλευσαμενεβουλευ·σαμεν·ηβουλευ·σαμεν·ε
Nomβουλευσαμενοςβουλευ·σαμεν·ος
Accβουλευσαμενηνβουλευσαμενονβουλευ·σαμεν·ηνβουλευ·σαμεν·ον
Datβουλευσαμενῃβουλευσαμενῳβουλευ·σαμεν·ῃβουλευ·σαμεν·ῳ
Genβουλευσαμενηςβουλευσαμενουβουλευ·σαμεν·ηςβουλευ·σαμεν·ου
PlVocβουλευσαμεναιβουλευσαμενοιβουλευσαμεναβουλευ·σαμεν·αιβουλευ·σαμεν·οιβουλευ·σαμεν·α
Nom
Accβουλευσαμεναςβουλευσαμενους[LXX]βουλευ·σαμεν·αςβουλευ·σαμεν·ους
Datβουλευσαμεναιςβουλευσαμενοιςβουλευ·σαμεν·αιςβουλευ·σαμεν·οις
Genβουλευσαμενωνβουλευσαμενωνβουλευ·σαμεν·ωνβουλευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβουλευμαι[LXX]βεβουλευ·μαι
2ndβεβουλευσαιβεβουλευ·σαι
3rdβεβουλευται[LXX]βεβουλευ·ται
Pl1stβεβουλευμεθαβεβουλευ·μεθα
2ndβεβουλευσθεβεβουλευ·σθε
3rdβεβουλευνται[LXX]βεβουλευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβουλευσομαιβεβουλευ·σομαι
2ndβεβουλευσῃ, βεβουλευσειβεβουλευ·σῃ, βεβουλευ·σει classical
3rdβεβουλευσεταιβεβουλευ·σεται
Pl1stβεβουλευσομεθαβεβουλευ·σομεθα
2ndβεβουλευσεσθεβεβουλευ·σεσθε
3rdβεβουλευσονταιβεβουλευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβουλευσοιμηνβεβουλευ·σοιμην
2ndβεβουλευσοιοβεβουλευ·σοιο
3rdβεβουλευσοιτοβεβουλευ·σοιτο
Pl1stβεβουλευσοιμεθαβεβουλευ·σοιμεθα
2ndβεβουλευσοισθεβεβουλευ·σοισθε
3rdβεβουλευσοιντοβεβουλευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβουλευσοβεβουλευ·σο
3rdβεβουλευσθωβεβουλευ·σθω
Pl1st
2ndβεβουλευσθεβεβουλευ·σθε
3rdβεβουλευσθωσαν, βεβουλευσθωνβεβουλευ·σθωσαν, βεβουλευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβουλευσθαι​βεβουλευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβουλευσεσθαι​βεβουλευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβουλευμενηβεβουλευμενεβεβουλευ·μεν·ηβεβουλευ·μεν·ε
Nomβεβουλευμενοςβεβουλευ·μεν·ος
Accβεβουλευμενηνβεβουλευμενονβεβουλευ·μεν·ηνβεβουλευ·μεν·ον
Datβεβουλευμενῃβεβουλευμενῳβεβουλευ·μεν·ῃβεβουλευ·μεν·ῳ
Genβεβουλευμενηςβεβουλευμενουβεβουλευ·μεν·ηςβεβουλευ·μεν·ου
PlVocβεβουλευμεναιβεβουλευμενοιβεβουλευμεναβεβουλευ·μεν·αιβεβουλευ·μεν·οιβεβουλευ·μεν·α
Nom
Accβεβουλευμεναςβεβουλευμενουςβεβουλευ·μεν·αςβεβουλευ·μεν·ους
Datβεβουλευμεναιςβεβουλευμενοιςβεβουλευ·μεν·αιςβεβουλευ·μεν·οις
Genβεβουλευμενωνβεβουλευμενωνβεβουλευ·μεν·ωνβεβουλευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβουλευμηνε·βεβουλευ·μην
2ndεβεβουλευσοε·βεβουλευ·σο
3rdεβεβουλευτοε·βεβουλευ·το
Pl1stεβεβουλευμεθαε·βεβουλευ·μεθα
2ndεβεβουλευσθεε·βεβουλευ·σθε
3rdεβεβουλευντοε·βεβουλευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβουλευμην[ε]·βεβουλευ·μην
2ndβεβουλευσο[ε]·βεβουλευ·σο
3rdβεβουλευτο[ε]·βεβουλευ·το
Pl1stβεβουλευμεθα[ε]·βεβουλευ·μεθα
2ndβεβουλευσθε[ε]·βεβουλευ·σθε
3rdβεβουλευντο[ε]·βεβουλευ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 19:53:07 EST