βεβηλοω • BEBHLOW • bebēloō

Search: βεβηλωθεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβηλωθενβεβηλόωβεβηλω·θε[ι]ν[τ]aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βεβηλωθενβεβηλόωβεβηλω·θε[ι]ν[τ]aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg

βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλω[LXX]βεβηλ(ο)·ωβεβηλουμαιβεβηλ(ο)·ομαι
2ndβεβηλοις[GNT][LXX]βεβηλ(ο)·ειςβεβηλοι[LXX], βεβηλουσαιβεβηλ(ο)·ῃ, βεβηλ(ο)·ει classical, βεβηλ(ο)·εσαι alt
3rdβεβηλοι[LXX]βεβηλ(ο)·ειβεβηλουται[LXX]βεβηλ(ο)·εται
Pl1stβεβηλουμενβεβηλ(ο)·ομενβεβηλουμεθαβεβηλ(ο)·ομεθα
2ndβεβηλουτε[LXX]βεβηλ(ο)·ετεβεβηλουσθεβεβηλ(ο)·εσθε
3rdβεβηλουσιν[GNT][LXX], βεβηλουσιβεβηλ(ο)·ουσι(ν), βεβηλ(ο)·ουσι(ν)βεβηλουνται[LXX]βεβηλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλω[LXX]βεβηλ(ο)·ωβεβηλωμαιβεβηλ(ο)·ωμαι
2ndβεβηλοις[GNT][LXX]βεβηλ(ο)·ῃςβεβηλοι[LXX]βεβηλ(ο)·ῃ
3rdβεβηλοι[LXX]βεβηλ(ο)·ῃβεβηλωταιβεβηλ(ο)·ηται
Pl1stβεβηλωμενβεβηλ(ο)·ωμενβεβηλωμεθαβεβηλ(ο)·ωμεθα
2ndβεβηλωτεβεβηλ(ο)·ητεβεβηλωσθεβεβηλ(ο)·ησθε
3rdβεβηλωσιν[LXX], βεβηλωσιβεβηλ(ο)·ωσι(ν), βεβηλ(ο)·ωσι(ν)βεβηλωνται[LXX]βεβηλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλοιμιβεβηλ(ο)·οιμιβεβηλοιμηνβεβηλ(ο)·οιμην
2ndβεβηλοις[GNT][LXX]βεβηλ(ο)·οιςβεβηλοιοβεβηλ(ο)·οιο
3rdβεβηλοι[LXX]βεβηλ(ο)·οιβεβηλοιτοβεβηλ(ο)·οιτο
Pl1stβεβηλοιμενβεβηλ(ο)·οιμενβεβηλοιμεθαβεβηλ(ο)·οιμεθα
2ndβεβηλοιτεβεβηλ(ο)·οιτεβεβηλοισθεβεβηλ(ο)·οισθε
3rdβεβηλοιεν, βεβηλοισανβεβηλ(ο)·οιεν, βεβηλ(ο)·οισαν altβεβηλοιντοβεβηλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβηλου[LXX]βεβηλ(ο)·εβεβηλου[LXX]βεβηλ(ο)·ου
3rdβεβηλουτωβεβηλ(ο)·ετωβεβηλουσθωβεβηλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndβεβηλουτε[LXX]βεβηλ(ο)·ετεβεβηλουσθεβεβηλ(ο)·εσθε
3rdβεβηλουτωσαν, βεβηλουντωνβεβηλ(ο)·ετωσαν, βεβηλ(ο)·οντων classicalβεβηλουσθωσαν, βεβηλουσθωνβεβηλ(ο)·εσθωσαν, βεβηλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηλουν[LXX]​βεβηλ(ο)·εινβεβηλουσθαι​βεβηλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλουσαβεβηλουν[LXX]βεβηλ(ο)·ουσ·αβεβηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomβεβηλων[LXX]βεβηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accβεβηλουσανβεβηλουνταβεβηλ(ο)·ουσ·ανβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datβεβηλουσῃβεβηλουντιβεβηλ(ο)·ουσ·ῃβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genβεβηλουσηςβεβηλουντοςβεβηλ(ο)·ουσ·ηςβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocβεβηλουσαιβεβηλουντεςβεβηλουνταβεβηλ(ο)·ουσ·αιβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·εςβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβεβηλουσαςβεβηλουνταςβεβηλ(ο)·ουσ·αςβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datβεβηλουσαιςβεβηλουσι, βεβηλουσιν[GNT][LXX]βεβηλ(ο)·ουσ·αιςβεβηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), βεβηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genβεβηλουσωνβεβηλουντωνβεβηλ(ο)·ουσ·ωνβεβηλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλουμενηβεβηλουμενεβεβηλ(ο)·ομεν·ηβεβηλ(ο)·ομεν·ε
Nomβεβηλουμενοςβεβηλ(ο)·ομεν·ος
Accβεβηλουμενηνβεβηλουμενονβεβηλ(ο)·ομεν·ηνβεβηλ(ο)·ομεν·ον
Datβεβηλουμενῃβεβηλουμενῳβεβηλ(ο)·ομεν·ῃβεβηλ(ο)·ομεν·ῳ
Genβεβηλουμενηςβεβηλουμενουβεβηλ(ο)·ομεν·ηςβεβηλ(ο)·ομεν·ου
PlVocβεβηλουμεναιβεβηλουμενοιβεβηλουμεναβεβηλ(ο)·ομεν·αιβεβηλ(ο)·ομεν·οιβεβηλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accβεβηλουμεναςβεβηλουμενουςβεβηλ(ο)·ομεν·αςβεβηλ(ο)·ομεν·ους
Datβεβηλουμεναιςβεβηλουμενοιςβεβηλ(ο)·ομεν·αιςβεβηλ(ο)·ομεν·οις
Genβεβηλουμενωνβεβηλουμενωνβεβηλ(ο)·ομεν·ωνβεβηλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβηλουν[LXX]ε·βεβηλ(ο)·ονεβεβηλουμην[LXX]ε·βεβηλ(ο)·ομην
2ndεβεβηλουςε·βεβηλ(ο)·εςεβεβηλουε·βεβηλ(ο)·ου
3rdεβεβηλουε·βεβηλ(ο)·εεβεβηλουτοε·βεβηλ(ο)·ετο
Pl1stεβεβηλουμενε·βεβηλ(ο)·ομενεβεβηλουμεθαε·βεβηλ(ο)·ομεθα
2ndεβεβηλουτεε·βεβηλ(ο)·ετεεβεβηλουσθεε·βεβηλ(ο)·εσθε
3rdεβεβηλουν[LXX], εβεβηλουσαν[LXX]ε·βεβηλ(ο)·ον, ε·βεβηλ(ο)·οσαν altεβεβηλουντοε·βεβηλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσω[LXX]βεβηλω·σωβεβηλωσομαιβεβηλω·σομαι
2ndβεβηλωσεις[LXX]βεβηλω·σειςβεβηλωσῃ[LXX], βεβηλωσει[LXX], βεβηλωσεσαιβεβηλω·σῃ, βεβηλω·σει classical, βεβηλω·σεσαι alt
3rdβεβηλωσει[LXX]βεβηλω·σειβεβηλωσεταιβεβηλω·σεται
Pl1stβεβηλωσομενβεβηλω·σομενβεβηλωσομεθαβεβηλω·σομεθα
2ndβεβηλωσετε[LXX]βεβηλω·σετεβεβηλωσεσθεβεβηλω·σεσθε
3rdβεβηλωσουσιν[LXX], βεβηλωσουσιβεβηλω·σουσι(ν), βεβηλω·σουσι(ν)βεβηλωσονταιβεβηλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσοιμιβεβηλω·σοιμιβεβηλωσοιμηνβεβηλω·σοιμην
2ndβεβηλωσοιςβεβηλω·σοιςβεβηλωσοιοβεβηλω·σοιο
3rdβεβηλωσοιβεβηλω·σοιβεβηλωσοιτοβεβηλω·σοιτο
Pl1stβεβηλωσοιμενβεβηλω·σοιμενβεβηλωσοιμεθαβεβηλω·σοιμεθα
2ndβεβηλωσοιτεβεβηλω·σοιτεβεβηλωσοισθεβεβηλω·σοισθε
3rdβεβηλωσοιενβεβηλω·σοιενβεβηλωσοιντοβεβηλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηλωσειν​βεβηλω·σειν​βεβηλωσεσθαι​βεβηλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωσουσαβεβηλωσονβεβηλω·σουσ·αβεβηλω·σο[υ]ν[τ]
Nomβεβηλωσωνβεβηλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accβεβηλωσουσανβεβηλωσονταβεβηλω·σουσ·ανβεβηλω·σο[υ]ντ·α
Datβεβηλωσουσῃβεβηλωσοντιβεβηλω·σουσ·ῃβεβηλω·σο[υ]ντ·ι
Genβεβηλωσουσηςβεβηλωσοντοςβεβηλω·σουσ·ηςβεβηλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocβεβηλωσουσαιβεβηλωσοντεςβεβηλωσονταβεβηλω·σουσ·αιβεβηλω·σο[υ]ντ·εςβεβηλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβεβηλωσουσαςβεβηλωσονταςβεβηλω·σουσ·αςβεβηλω·σο[υ]ντ·ας
Datβεβηλωσουσαιςβεβηλωσουσι, βεβηλωσουσιν[LXX]βεβηλω·σουσ·αιςβεβηλω·σου[ντ]·σι(ν), βεβηλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genβεβηλωσουσωνβεβηλωσοντωνβεβηλω·σουσ·ωνβεβηλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωσομενηβεβηλωσομενεβεβηλω·σομεν·ηβεβηλω·σομεν·ε
Nomβεβηλωσομενοςβεβηλω·σομεν·ος
Accβεβηλωσομενηνβεβηλωσομενονβεβηλω·σομεν·ηνβεβηλω·σομεν·ον
Datβεβηλωσομενῃβεβηλωσομενῳβεβηλω·σομεν·ῃβεβηλω·σομεν·ῳ
Genβεβηλωσομενηςβεβηλωσομενουβεβηλω·σομεν·ηςβεβηλω·σομεν·ου
PlVocβεβηλωσομεναιβεβηλωσομενοιβεβηλωσομεναβεβηλω·σομεν·αιβεβηλω·σομεν·οιβεβηλω·σομεν·α
Nom
Accβεβηλωσομεναςβεβηλωσομενουςβεβηλω·σομεν·αςβεβηλω·σομεν·ους
Datβεβηλωσομεναιςβεβηλωσομενοιςβεβηλω·σομεν·αιςβεβηλω·σομεν·οις
Genβεβηλωσομενωνβεβηλωσομενωνβεβηλω·σομεν·ωνβεβηλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβηλωσαε·βεβηλω·σαεβεβηλωσαμηνε·βεβηλω·σαμην
2ndεβεβηλωσας[LXX]ε·βεβηλω·σαςεβεβηλωσωε·βεβηλω·σω
3rdεβεβηλωσεν[LXX], εβεβηλωσεε·βεβηλω·σε(ν), ε·βεβηλω·σε(ν)εβεβηλωσατοε·βεβηλω·σατο
Pl1stεβεβηλωσαμενε·βεβηλω·σαμενεβεβηλωσαμεθαε·βεβηλω·σαμεθα
2ndεβεβηλωσατε[LXX]ε·βεβηλω·σατεεβεβηλωσασθεε·βεβηλω·σασθε
3rdεβεβηλωσαν[LXX]ε·βεβηλω·σανεβεβηλωσαντοε·βεβηλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσω[LXX]βεβηλω·σωβεβηλωσωμαιβεβηλω·σωμαι
2ndβεβηλωσῃςβεβηλω·σῃςβεβηλωσῃ[LXX]βεβηλω·σῃ
3rdβεβηλωσῃ[LXX]βεβηλω·σῃβεβηλωσηταιβεβηλω·σηται
Pl1stβεβηλωσωμενβεβηλω·σωμενβεβηλωσωμεθαβεβηλω·σωμεθα
2ndβεβηλωσητεβεβηλω·σητεβεβηλωσησθεβεβηλω·σησθε
3rdβεβηλωσωσιν[LXX], βεβηλωσωσιβεβηλω·σωσι(ν), βεβηλω·σωσι(ν)βεβηλωσωνταιβεβηλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσαιμιβεβηλω·σαιμιβεβηλωσαιμηνβεβηλω·σαιμην
2ndβεβηλωσαις, βεβηλωσειαςβεβηλω·σαις, βεβηλω·σειας classicalβεβηλωσαιοβεβηλω·σαιο
3rdβεβηλωσαι[GNT][LXX], βεβηλωσειεβεβηλω·σαι, βεβηλω·σειε classicalβεβηλωσαιτοβεβηλω·σαιτο
Pl1stβεβηλωσαιμενβεβηλω·σαιμενβεβηλωσαιμεθαβεβηλω·σαιμεθα
2ndβεβηλωσαιτεβεβηλω·σαιτεβεβηλωσαισθεβεβηλω·σαισθε
3rdβεβηλωσαιεν, βεβηλωσαισαν, βεβηλωσειαν, βεβηλωσειενβεβηλω·σαιεν, βεβηλω·σαισαν alt, βεβηλω·σειαν classical, βεβηλω·σειεν classicalβεβηλωσαιντοβεβηλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβηλωσονβεβηλω·σονβεβηλωσαι[GNT][LXX]βεβηλω·σαι
3rdβεβηλωσατωβεβηλω·σατωβεβηλωσασθωβεβηλω·σασθω
Pl1st
2ndβεβηλωσατεβεβηλω·σατεβεβηλωσασθεβεβηλω·σασθε
3rdβεβηλωσατωσαν, βεβηλωσαντωνβεβηλω·σατωσαν, βεβηλω·σαντων classicalβεβηλωσασθωσαν, βεβηλωσασθωνβεβηλω·σασθωσαν, βεβηλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηλωσαι[GNT][LXX]​βεβηλω·σαιβεβηλωσασθαι​βεβηλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωσασαβεβηλωσαςβεβηλωσανβεβηλω·σασ·αβεβηλω·σα[ντ]·ςβεβηλω·σαν[τ]
Nom
Accβεβηλωσασανβεβηλωσανταβεβηλω·σασ·ανβεβηλω·σαντ·α
Datβεβηλωσασῃβεβηλωσαντιβεβηλω·σασ·ῃβεβηλω·σαντ·ι
Genβεβηλωσασηςβεβηλωσαντοςβεβηλω·σασ·ηςβεβηλω·σαντ·ος
PlVocβεβηλωσασαιβεβηλωσαντεςβεβηλωσανταβεβηλω·σασ·αιβεβηλω·σαντ·εςβεβηλω·σαντ·α
Nom
Accβεβηλωσασαςβεβηλωσανταςβεβηλω·σασ·αςβεβηλω·σαντ·ας
Datβεβηλωσασαιςβεβηλωσασι, βεβηλωσασινβεβηλω·σασ·αιςβεβηλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genβεβηλωσασωνβεβηλωσαντωνβεβηλω·σασ·ωνβεβηλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωσαμενηβεβηλωσαμενεβεβηλω·σαμεν·ηβεβηλω·σαμεν·ε
Nomβεβηλωσαμενοςβεβηλω·σαμεν·ος
Accβεβηλωσαμενηνβεβηλωσαμενονβεβηλω·σαμεν·ηνβεβηλω·σαμεν·ον
Datβεβηλωσαμενῃβεβηλωσαμενῳβεβηλω·σαμεν·ῃβεβηλω·σαμεν·ῳ
Genβεβηλωσαμενηςβεβηλωσαμενουβεβηλω·σαμεν·ηςβεβηλω·σαμεν·ου
PlVocβεβηλωσαμεναιβεβηλωσαμενοιβεβηλωσαμεναβεβηλω·σαμεν·αιβεβηλω·σαμεν·οιβεβηλω·σαμεν·α
Nom
Accβεβηλωσαμεναςβεβηλωσαμενουςβεβηλω·σαμεν·αςβεβηλω·σαμεν·ους
Datβεβηλωσαμεναιςβεβηλωσαμενοιςβεβηλω·σαμεν·αιςβεβηλω·σαμεν·οις
Genβεβηλωσαμενωνβεβηλωσαμενωνβεβηλω·σαμεν·ωνβεβηλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωμαιβεβηλω·μαι
2ndβεβηλωσαι[GNT][LXX]βεβηλω·σαι
3rdβεβηλωταιβεβηλω·ται
Pl1stβεβηλωμεθαβεβηλω·μεθα
2ndβεβηλωσθεβεβηλω·σθε
3rdβεβηλωνται[LXX]βεβηλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσομαιβεβηλω·σομαι
2ndβεβηλωσῃ[LXX], βεβηλωσει[LXX]βεβηλω·σῃ, βεβηλω·σει classical
3rdβεβηλωσεταιβεβηλω·σεται
Pl1stβεβηλωσομεθαβεβηλω·σομεθα
2ndβεβηλωσεσθεβεβηλω·σεσθε
3rdβεβηλωσονταιβεβηλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωσοιμηνβεβηλω·σοιμην
2ndβεβηλωσοιοβεβηλω·σοιο
3rdβεβηλωσοιτοβεβηλω·σοιτο
Pl1stβεβηλωσοιμεθαβεβηλω·σοιμεθα
2ndβεβηλωσοισθεβεβηλω·σοισθε
3rdβεβηλωσοιντοβεβηλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβηλωσοβεβηλω·σο
3rdβεβηλωσθωβεβηλω·σθω
Pl1st
2ndβεβηλωσθεβεβηλω·σθε
3rdβεβηλωσθωσαν, βεβηλωσθωνβεβηλω·σθωσαν, βεβηλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηλωσθαι​βεβηλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηλωσεσθαι​βεβηλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωμενηβεβηλωμενεβεβηλω·μεν·ηβεβηλω·μεν·ε
Nomβεβηλωμενοςβεβηλω·μεν·ος
Accβεβηλωμενην[LXX]βεβηλωμενον[LXX]βεβηλω·μεν·ηνβεβηλω·μεν·ον
Datβεβηλωμενῃβεβηλωμενῳβεβηλω·μεν·ῃβεβηλω·μεν·ῳ
Genβεβηλωμενηςβεβηλωμενου[LXX]βεβηλω·μεν·ηςβεβηλω·μεν·ου
PlVocβεβηλωμεναιβεβηλωμενοιβεβηλωμεναβεβηλω·μεν·αιβεβηλω·μεν·οιβεβηλω·μεν·α
Nom
Accβεβηλωμεναςβεβηλωμενουςβεβηλω·μεν·αςβεβηλω·μεν·ους
Datβεβηλωμεναιςβεβηλωμενοιςβεβηλω·μεν·αιςβεβηλω·μεν·οις
Genβεβηλωμενωνβεβηλωμενωνβεβηλω·μεν·ωνβεβηλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβηλωμηνε·βεβηλω·μην
2ndεβεβηλωσοε·βεβηλω·σο
3rdεβεβηλωτοε·βεβηλω·το
Pl1stεβεβηλωμεθαε·βεβηλω·μεθα
2ndεβεβηλωσθεε·βεβηλω·σθε
3rdεβεβηλωντοε·βεβηλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωμην[ε]·βεβηλω·μην
2ndβεβηλωσο[ε]·βεβηλω·σο
3rdβεβηλωτο[ε]·βεβηλω·το
Pl1stβεβηλωμεθα[ε]·βεβηλω·μεθα
2ndβεβηλωσθε[ε]·βεβηλω·σθε
3rdβεβηλωντο[ε]·βεβηλω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβεβηλωθηνε·βεβηλω·θην
2ndεβεβηλωθηςε·βεβηλω·θης
3rdεβεβηλωθη[LXX]ε·βεβηλω·θη
Pl1stεβεβηλωθημενε·βεβηλω·θημεν
2ndεβεβηλωθητεε·βεβηλω·θητε
3rdεβεβηλωθησανε·βεβηλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωθησομαιβεβηλω·θησομαι
2ndβεβηλωθησῃ, βεβηλωθησειβεβηλω·θησῃ, βεβηλω·θησει classical
3rdβεβηλωθησεται[LXX]βεβηλω·θησεται
Pl1stβεβηλωθησομεθαβεβηλω·θησομεθα
2ndβεβηλωθησεσθεβεβηλω·θησεσθε
3rdβεβηλωθησονταιβεβηλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωθωβεβηλω·θω
2ndβεβηλωθῃςβεβηλω·θῃς
3rdβεβηλωθῃ[LXX]βεβηλω·θῃ
Pl1stβεβηλωθωμενβεβηλω·θωμεν
2ndβεβηλωθητεβεβηλω·θητε
3rdβεβηλωθωσιν, βεβηλωθωσιβεβηλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωθειηνβεβηλω·θειην
2ndβεβηλωθειηςβεβηλω·θειης
3rdβεβηλωθειηβεβηλω·θειη
Pl1stβεβηλωθειημεν, βεβηλωθειμενβεβηλω·θειημεν, βεβηλω·θειμεν classical
2ndβεβηλωθειητε, βεβηλωθειτεβεβηλω·θειητε, βεβηλω·θειτε classical
3rdβεβηλωθειησαν, βεβηλωθειενβεβηλω·θειησαν, βεβηλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβεβηλωθησοιμηνβεβηλω·θησοιμην
2ndβεβηλωθησοιοβεβηλω·θησοιο
3rdβεβηλωθησοιτοβεβηλω·θησοιτο
Pl1stβεβηλωθησοιμεθαβεβηλω·θησοιμεθα
2ndβεβηλωθησοισθεβεβηλω·θησοισθε
3rdβεβηλωθησοιντοβεβηλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβηλωθητιβεβηλω·θητι
3rdβεβηλωθητωβεβηλω·θητω
Pl1st
2ndβεβηλωθητεβεβηλω·θητε
3rdβεβηλωθητωσαν, βεβηλωθεντωνβεβηλω·θητωσαν, βεβηλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βεβηλωθηναι​βεβηλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βεβηλωθησεσθαι​βεβηλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωθεισαβεβηλωθειςβεβηλωθεν[LXX]βεβηλω·θεισ·αβεβηλω·θει[ντ]·ςβεβηλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβεβηλωθεισανβεβηλωθεντα[LXX]βεβηλω·θεισ·ανβεβηλω·θε[ι]ντ·α
Datβεβηλωθεισῃβεβηλωθεντιβεβηλω·θεισ·ῃβεβηλω·θε[ι]ντ·ι
Genβεβηλωθεισηςβεβηλωθεντοςβεβηλω·θεισ·ηςβεβηλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocβεβηλωθεισαιβεβηλωθεντεςβεβηλωθεντα[LXX]βεβηλω·θεισ·αιβεβηλω·θε[ι]ντ·εςβεβηλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβεβηλωθεισαςβεβηλωθενταςβεβηλω·θεισ·αςβεβηλω·θε[ι]ντ·ας
Datβεβηλωθεισαιςβεβηλωθεισι, βεβηλωθεισινβεβηλω·θεισ·αιςβεβηλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genβεβηλωθεισωνβεβηλωθεντωνβεβηλω·θεισ·ωνβεβηλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηλωθησομενηβεβηλωθησομενεβεβηλω·θησομεν·ηβεβηλω·θησομεν·ε
Nomβεβηλωθησομενοςβεβηλω·θησομεν·ος
Accβεβηλωθησομενηνβεβηλωθησομενονβεβηλω·θησομεν·ηνβεβηλω·θησομεν·ον
Datβεβηλωθησομενῃβεβηλωθησομενῳβεβηλω·θησομεν·ῃβεβηλω·θησομεν·ῳ
Genβεβηλωθησομενηςβεβηλωθησομενουβεβηλω·θησομεν·ηςβεβηλω·θησομεν·ου
PlVocβεβηλωθησομεναιβεβηλωθησομενοιβεβηλωθησομεναβεβηλω·θησομεν·αιβεβηλω·θησομεν·οιβεβηλω·θησομεν·α
Nom
Accβεβηλωθησομεναςβεβηλωθησομενουςβεβηλω·θησομεν·αςβεβηλω·θησομεν·ους
Datβεβηλωθησομεναιςβεβηλωθησομενοιςβεβηλω·θησομεν·αιςβεβηλω·θησομεν·οις
Genβεβηλωθησομενωνβεβηλωθησομενωνβεβηλω·θησομεν·ωνβεβηλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 01:16:53 EST