βατταλογεω βαττολογεω • BATTALOGEW BATTOLOGEW • battalogeō battologeō

Search: βαττολογησητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαττολογησητεβαττολογέωβαττολογη·σητε1aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαττολογησητεβαττολογέωβαττολογη·σητε1aor act sub 2nd pl

βαττα·λογέω v.l. βαττο- (-, -, βατταλογη·σ-/βαττολογη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβατταλογησα, εβαττολογησαε·βατταλογη·σα, ε·βαττολογη·σαεβατταλογησαμην, εβαττολογησαμηνε·βατταλογη·σαμην, ε·βαττολογη·σαμην
2ndεβατταλογησας, εβαττολογησαςε·βατταλογη·σας, ε·βαττολογη·σαςεβατταλογησω, εβαττολογησωε·βατταλογη·σω, ε·βαττολογη·σω
3rdεβατταλογησεν, εβατταλογησε, εβαττολογησεν, εβαττολογησεε·βατταλογη·σε(ν), ε·βαττολογη·σε(ν)εβατταλογησατο, εβαττολογησατοε·βατταλογη·σατο, ε·βαττολογη·σατο
Pl1stεβατταλογησαμεν, εβαττολογησαμενε·βατταλογη·σαμεν, ε·βαττολογη·σαμενεβατταλογησαμεθα, εβαττολογησαμεθαε·βατταλογη·σαμεθα, ε·βαττολογη·σαμεθα
2ndεβατταλογησατε, εβαττολογησατεε·βατταλογη·σατε, ε·βαττολογη·σατεεβατταλογησασθε, εβαττολογησασθεε·βατταλογη·σασθε, ε·βαττολογη·σασθε
3rdεβατταλογησαν, εβαττολογησανε·βατταλογη·σαν, ε·βαττολογη·σανεβατταλογησαντο, εβαττολογησαντοε·βατταλογη·σαντο, ε·βαττολογη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβατταλογησω, βαττολογησωβατταλογη·σω, βαττολογη·σωβατταλογησωμαι, βαττολογησωμαιβατταλογη·σωμαι, βαττολογη·σωμαι
2ndβατταλογησῃς, βαττολογησῃςβατταλογη·σῃς, βαττολογη·σῃςβατταλογησῃ, βαττολογησῃβατταλογη·σῃ, βαττολογη·σῃ
3rdβατταλογησῃ, βαττολογησῃβατταλογη·σῃ, βαττολογη·σῃβατταλογησηται, βαττολογησηταιβατταλογη·σηται, βαττολογη·σηται
Pl1stβατταλογησωμεν, βαττολογησωμενβατταλογη·σωμεν, βαττολογη·σωμενβατταλογησωμεθα, βαττολογησωμεθαβατταλογη·σωμεθα, βαττολογη·σωμεθα
2ndβατταλογησητε[GNT], βαττολογησητε[GNT]βατταλογη·σητε, βαττολογη·σητεβατταλογησησθε, βαττολογησησθεβατταλογη·σησθε, βαττολογη·σησθε
3rdβατταλογησωσιν, βατταλογησωσι, βαττολογησωσιν, βαττολογησωσιβατταλογη·σωσι(ν), βαττολογη·σωσι(ν)βατταλογησωνται, βαττολογησωνταιβατταλογη·σωνται, βαττολογη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβατταλογησαιμι, βαττολογησαιμιβατταλογη·σαιμι, βαττολογη·σαιμιβατταλογησαιμην, βαττολογησαιμηνβατταλογη·σαιμην, βαττολογη·σαιμην
2ndβατταλογησαις, βατταλογησειας, βαττολογησαις, βαττολογησειαςβατταλογη·σαις, βατταλογη·σειας classical, βαττολογη·σαις, βαττολογη·σειας classicalβατταλογησαιο, βαττολογησαιοβατταλογη·σαιο, βαττολογη·σαιο
3rdβατταλογησαι, βατταλογησειε, βαττολογησαι, βαττολογησειεβατταλογη·σαι, βατταλογη·σειε classical, βαττολογη·σαι, βαττολογη·σειε classicalβατταλογησαιτο, βαττολογησαιτοβατταλογη·σαιτο, βαττολογη·σαιτο
Pl1stβατταλογησαιμεν, βαττολογησαιμενβατταλογη·σαιμεν, βαττολογη·σαιμενβατταλογησαιμεθα, βαττολογησαιμεθαβατταλογη·σαιμεθα, βαττολογη·σαιμεθα
2ndβατταλογησαιτε, βαττολογησαιτεβατταλογη·σαιτε, βαττολογη·σαιτεβατταλογησαισθε, βαττολογησαισθεβατταλογη·σαισθε, βαττολογη·σαισθε
3rdβατταλογησαιεν, βατταλογησαισαν, βατταλογησειαν, βατταλογησειεν, βαττολογησαιεν, βαττολογησαισαν, βαττολογησειαν, βαττολογησειενβατταλογη·σαιεν, βατταλογη·σαισαν alt, βατταλογη·σειαν classical, βατταλογη·σειεν classical, βαττολογη·σαιεν, βαττολογη·σαισαν alt, βαττολογη·σειαν classical, βαττολογη·σειεν classicalβατταλογησαιντο, βαττολογησαιντοβατταλογη·σαιντο, βαττολογη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβατταλογησον, βαττολογησονβατταλογη·σον, βαττολογη·σονβατταλογησαι, βαττολογησαιβατταλογη·σαι, βαττολογη·σαι
3rdβατταλογησατω, βαττολογησατωβατταλογη·σατω, βαττολογη·σατωβατταλογησασθω, βαττολογησασθωβατταλογη·σασθω, βαττολογη·σασθω
Pl1st
2ndβατταλογησατε, βαττολογησατεβατταλογη·σατε, βαττολογη·σατεβατταλογησασθε, βαττολογησασθεβατταλογη·σασθε, βαττολογη·σασθε
3rdβατταλογησατωσαν, βατταλογησαντων, βαττολογησατωσαν, βαττολογησαντωνβατταλογη·σατωσαν, βατταλογη·σαντων classical, βαττολογη·σατωσαν, βαττολογη·σαντων classicalβατταλογησασθωσαν, βατταλογησασθων, βαττολογησασθωσαν, βαττολογησασθωνβατταλογη·σασθωσαν, βατταλογη·σασθων classical, βαττολογη·σασθωσαν, βαττολογη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βατταλογησαι, βαττολογησαι​βατταλογη·σαι, βαττολογη·σαι​βατταλογησασθαι, βαττολογησασθαι​βατταλογη·σασθαι, βαττολογη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβατταλογησασα, βαττολογησασαβατταλογησας, βαττολογησαςβατταλογησαν, βαττολογησανβατταλογη·σασ·α, βαττολογη·σασ·αβατταλογη·σα[ντ]·ς, βαττολογη·σα[ντ]·ςβατταλογη·σαν[τ], βαττολογη·σαν[τ]
Nom
Accβατταλογησασαν, βαττολογησασανβατταλογησαντα, βαττολογησανταβατταλογη·σασ·αν, βαττολογη·σασ·ανβατταλογη·σαντ·α, βαττολογη·σαντ·α
Datβατταλογησασῃ, βαττολογησασῃβατταλογησαντι, βαττολογησαντιβατταλογη·σασ·ῃ, βαττολογη·σασ·ῃβατταλογη·σαντ·ι, βαττολογη·σαντ·ι
Genβατταλογησασης, βαττολογησασηςβατταλογησαντος, βαττολογησαντοςβατταλογη·σασ·ης, βαττολογη·σασ·ηςβατταλογη·σαντ·ος, βαττολογη·σαντ·ος
PlVocβατταλογησασαι, βαττολογησασαιβατταλογησαντες, βαττολογησαντεςβατταλογησαντα, βαττολογησανταβατταλογη·σασ·αι, βαττολογη·σασ·αιβατταλογη·σαντ·ες, βαττολογη·σαντ·εςβατταλογη·σαντ·α, βαττολογη·σαντ·α
Nom
Accβατταλογησασας, βαττολογησασαςβατταλογησαντας, βαττολογησανταςβατταλογη·σασ·ας, βαττολογη·σασ·αςβατταλογη·σαντ·ας, βαττολογη·σαντ·ας
Datβατταλογησασαις, βαττολογησασαιςβατταλογησασι, βατταλογησασιν, βαττολογησασι, βαττολογησασινβατταλογη·σασ·αις, βαττολογη·σασ·αιςβατταλογη·σα[ντ]·σι(ν), βαττολογη·σα[ντ]·σι(ν)
Genβατταλογησασων, βαττολογησασωνβατταλογησαντων, βαττολογησαντωνβατταλογη·σασ·ων, βαττολογη·σασ·ωνβατταλογη·σαντ·ων, βαττολογη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβατταλογησαμενη, βαττολογησαμενηβατταλογησαμενε, βαττολογησαμενεβατταλογη·σαμεν·η, βαττολογη·σαμεν·ηβατταλογη·σαμεν·ε, βαττολογη·σαμεν·ε
Nomβατταλογησαμενος, βαττολογησαμενοςβατταλογη·σαμεν·ος, βαττολογη·σαμεν·ος
Accβατταλογησαμενην, βαττολογησαμενηνβατταλογησαμενον, βαττολογησαμενονβατταλογη·σαμεν·ην, βαττολογη·σαμεν·ηνβατταλογη·σαμεν·ον, βαττολογη·σαμεν·ον
Datβατταλογησαμενῃ, βαττολογησαμενῃβατταλογησαμενῳ, βαττολογησαμενῳβατταλογη·σαμεν·ῃ, βαττολογη·σαμεν·ῃβατταλογη·σαμεν·ῳ, βαττολογη·σαμεν·ῳ
Genβατταλογησαμενης, βαττολογησαμενηςβατταλογησαμενου, βαττολογησαμενουβατταλογη·σαμεν·ης, βαττολογη·σαμεν·ηςβατταλογη·σαμεν·ου, βαττολογη·σαμεν·ου
PlVocβατταλογησαμεναι, βαττολογησαμεναιβατταλογησαμενοι, βαττολογησαμενοιβατταλογησαμενα, βαττολογησαμεναβατταλογη·σαμεν·αι, βαττολογη·σαμεν·αιβατταλογη·σαμεν·οι, βαττολογη·σαμεν·οιβατταλογη·σαμεν·α, βαττολογη·σαμεν·α
Nom
Accβατταλογησαμενας, βαττολογησαμεναςβατταλογησαμενους, βαττολογησαμενουςβατταλογη·σαμεν·ας, βαττολογη·σαμεν·αςβατταλογη·σαμεν·ους, βαττολογη·σαμεν·ους
Datβατταλογησαμεναις, βαττολογησαμεναιςβατταλογησαμενοις, βαττολογησαμενοιςβατταλογη·σαμεν·αις, βαττολογη·σαμεν·αιςβατταλογη·σαμεν·οις, βαττολογη·σαμεν·οις
Genβατταλογησαμενων, βαττολογησαμενωνβατταλογησαμενων, βαττολογησαμενωνβατταλογη·σαμεν·ων, βαττολογη·σαμεν·ωνβατταλογη·σαμεν·ων, βαττολογη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 21:55:46 EST