βασκαινω • BASKAINW • baskainō

Search: βασκανει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασκανει; βασκανειβασκαίνωβασκαν(ε)·[σ]ει; βασκαν(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασκανειβασκαίνωβασκαν(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
βασκανειβασκαίνωβασκαν(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

βασκαίνω (βασκαιν-, βασκαν(ε)·[σ]-, βασκαν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκαινωβασκαιν·ωβασκαινομαιβασκαιν·ομαι
2ndβασκαινειςβασκαιν·ειςβασκαινῃ, βασκαινει, βασκαινεσαιβασκαιν·ῃ, βασκαιν·ει classical, βασκαιν·εσαι alt
3rdβασκαινειβασκαιν·ειβασκαινεταιβασκαιν·εται
Pl1stβασκαινομενβασκαιν·ομενβασκαινομεθαβασκαιν·ομεθα
2ndβασκαινετεβασκαιν·ετεβασκαινεσθεβασκαιν·εσθε
3rdβασκαινουσιν, βασκαινουσιβασκαιν·ουσι(ν)βασκαινονταιβασκαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκαινωβασκαιν·ωβασκαινωμαιβασκαιν·ωμαι
2ndβασκαινῃςβασκαιν·ῃςβασκαινῃβασκαιν·ῃ
3rdβασκαινῃβασκαιν·ῃβασκαινηταιβασκαιν·ηται
Pl1stβασκαινωμενβασκαιν·ωμενβασκαινωμεθαβασκαιν·ωμεθα
2ndβασκαινητεβασκαιν·ητεβασκαινησθεβασκαιν·ησθε
3rdβασκαινωσιν, βασκαινωσιβασκαιν·ωσι(ν)βασκαινωνταιβασκαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκαινοιμιβασκαιν·οιμιβασκαινοιμηνβασκαιν·οιμην
2ndβασκαινοιςβασκαιν·οιςβασκαινοιοβασκαιν·οιο
3rdβασκαινοιβασκαιν·οιβασκαινοιτοβασκαιν·οιτο
Pl1stβασκαινοιμενβασκαιν·οιμενβασκαινοιμεθαβασκαιν·οιμεθα
2ndβασκαινοιτεβασκαιν·οιτεβασκαινοισθεβασκαιν·οισθε
3rdβασκαινοιεν, βασκαινοισανβασκαιν·οιεν, βασκαιν·οισαν altβασκαινοιντοβασκαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασκαινεβασκαιν·εβασκαινουβασκαιν·ου
3rdβασκαινετωβασκαιν·ετωβασκαινεσθωβασκαιν·εσθω
Pl1st
2ndβασκαινετεβασκαιν·ετεβασκαινεσθεβασκαιν·εσθε
3rdβασκαινετωσαν, βασκαινοντωνβασκαιν·ετωσαν, βασκαιν·οντων classicalβασκαινεσθωσαν, βασκαινεσθωνβασκαιν·εσθωσαν, βασκαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασκαινειν​βασκαιν·ειν​βασκαινεσθαι​βασκαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκαινουσαβασκαινονβασκαιν·ουσ·αβασκαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomβασκαινων[LXX]βασκαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accβασκαινουσανβασκαινονταβασκαιν·ουσ·ανβασκαιν·ο[υ]ντ·α
Datβασκαινουσῃβασκαινοντιβασκαιν·ουσ·ῃβασκαιν·ο[υ]ντ·ι
Genβασκαινουσηςβασκαινοντος[LXX]βασκαιν·ουσ·ηςβασκαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocβασκαινουσαιβασκαινοντεςβασκαινονταβασκαιν·ουσ·αιβασκαιν·ο[υ]ντ·εςβασκαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβασκαινουσαςβασκαινονταςβασκαιν·ουσ·αςβασκαιν·ο[υ]ντ·ας
Datβασκαινουσαιςβασκαινουσι, βασκαινουσινβασκαιν·ουσ·αιςβασκαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genβασκαινουσωνβασκαινοντωνβασκαιν·ουσ·ωνβασκαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκαινομενηβασκαινομενεβασκαιν·ομεν·ηβασκαιν·ομεν·ε
Nomβασκαινομενοςβασκαιν·ομεν·ος
Accβασκαινομενηνβασκαινομενονβασκαιν·ομεν·ηνβασκαιν·ομεν·ον
Datβασκαινομενῃβασκαινομενῳβασκαιν·ομεν·ῃβασκαιν·ομεν·ῳ
Genβασκαινομενηςβασκαινομενουβασκαιν·ομεν·ηςβασκαιν·ομεν·ου
PlVocβασκαινομεναιβασκαινομενοιβασκαινομεναβασκαιν·ομεν·αιβασκαιν·ομεν·οιβασκαιν·ομεν·α
Nom
Accβασκαινομεναςβασκαινομενουςβασκαιν·ομεν·αςβασκαιν·ομεν·ους
Datβασκαινομεναιςβασκαινομενοιςβασκαιν·ομεν·αιςβασκαιν·ομεν·οις
Genβασκαινομενωνβασκαινομενωνβασκαιν·ομεν·ωνβασκαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασκαινονε·βασκαιν·ονεβασκαινομηνε·βασκαιν·ομην
2ndεβασκαινεςε·βασκαιν·εςεβασκαινουε·βασκαιν·ου
3rdεβασκαινεν, εβασκαινεε·βασκαιν·ε(ν)εβασκαινετοε·βασκαιν·ετο
Pl1stεβασκαινομενε·βασκαιν·ομενεβασκαινομεθαε·βασκαιν·ομεθα
2ndεβασκαινετεε·βασκαιν·ετεεβασκαινεσθεε·βασκαιν·εσθε
3rdεβασκαινον, εβασκαινοσανε·βασκαιν·ον, ε·βασκαιν·οσαν altεβασκαινοντοε·βασκαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκανωβασκαν(ε)·[σ]ωβασκανουμαιβασκαν(ε)·[σ]ομαι
2ndβασκανειςβασκαν(ε)·[σ]ειςβασκανῃ, βασκανει[LXX], βασκανεισαιβασκαν(ε)·[σ]ῃ, βασκαν(ε)·[σ]ει classical, βασκαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdβασκανει[LXX]βασκαν(ε)·[σ]ειβασκανειταιβασκαν(ε)·[σ]εται
Pl1stβασκανουμενβασκαν(ε)·[σ]ομενβασκανουμεθαβασκαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndβασκανειτεβασκαν(ε)·[σ]ετεβασκανεισθεβασκαν(ε)·[σ]εσθε
3rdβασκανουσιν, βασκανουσιβασκαν(ε)·[σ]ουσι(ν)βασκανουνταιβασκαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκανοιμιβασκαν(ε)·[σ]οιμιβασκανοιμηνβασκαν(ε)·[σ]οιμην
2ndβασκανοιςβασκαν(ε)·[σ]οιςβασκανοιοβασκαν(ε)·[σ]οιο
3rdβασκανοιβασκαν(ε)·[σ]οιβασκανοιτοβασκαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stβασκανοιμενβασκαν(ε)·[σ]οιμενβασκανοιμεθαβασκαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndβασκανοιτεβασκαν(ε)·[σ]οιτεβασκανοισθεβασκαν(ε)·[σ]οισθε
3rdβασκανοιενβασκαν(ε)·[σ]οιενβασκανοιντοβασκαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασκανειν​βασκαν(ε)·[σ]ειν​βασκανεισθαι​βασκαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκανουσαβασκανουνβασκαν(ε)·[σ]ουσ·αβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomβασκανωνβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accβασκανουσανβασκανουνταβασκαν(ε)·[σ]ουσ·ανβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datβασκανουσῃβασκανουντιβασκαν(ε)·[σ]ουσ·ῃβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genβασκανουσηςβασκανουντοςβασκαν(ε)·[σ]ουσ·ηςβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocβασκανουσαιβασκανουντεςβασκανουνταβασκαν(ε)·[σ]ουσ·αιβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accβασκανουσαςβασκανουνταςβασκαν(ε)·[σ]ουσ·αςβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datβασκανουσαιςβασκανουσι, βασκανουσινβασκαν(ε)·[σ]ουσ·αιςβασκαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genβασκανουσωνβασκανουντωνβασκαν(ε)·[σ]ουσ·ωνβασκαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκανουμενηβασκανουμενεβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ηβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomβασκανουμενοςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accβασκανουμενηνβασκανουμενονβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ηνβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datβασκανουμενῃβασκανουμενῳβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ῃβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genβασκανουμενηςβασκανουμενουβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ηςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocβασκανουμεναιβασκανουμενοιβασκανουμεναβασκαν(ε)·[σ]ομεν·αιβασκαν(ε)·[σ]ομεν·οιβασκαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accβασκανουμεναςβασκανουμενουςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·αςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datβασκανουμεναιςβασκανουμενοιςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·αιςβασκαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genβασκανουμενωνβασκανουμενωνβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ωνβασκαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβασκαναε·βασκαν·[σ]αεβασκαναμηνε·βασκαν·[σ]αμην
2ndεβασκαναςε·βασκαν·[σ]αςεβασκανωε·βασκαν·[σ]ω
3rdεβασκανεν[GNT], εβασκανεε·βασκαν·[σ]ε(ν), ε·βασκαν·[σ]ε(ν)εβασκανατοε·βασκαν·[σ]ατο
Pl1stεβασκαναμενε·βασκαν·[σ]αμενεβασκαναμεθαε·βασκαν·[σ]αμεθα
2ndεβασκανατεε·βασκαν·[σ]ατεεβασκανασθεε·βασκαν·[σ]ασθε
3rdεβασκανανε·βασκαν·[σ]ανεβασκαναντοε·βασκαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκανωβασκαν·[σ]ωβασκανωμαιβασκαν·[σ]ωμαι
2ndβασκανῃςβασκαν·[σ]ῃςβασκανῃβασκαν·[σ]ῃ
3rdβασκανῃβασκαν·[σ]ῃβασκανηταιβασκαν·[σ]ηται
Pl1stβασκανωμενβασκαν·[σ]ωμενβασκανωμεθαβασκαν·[σ]ωμεθα
2ndβασκανητεβασκαν·[σ]ητεβασκανησθεβασκαν·[σ]ησθε
3rdβασκανωσιν, βασκανωσιβασκαν·[σ]ωσι(ν)βασκανωνταιβασκαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβασκαναιμιβασκαν·[σ]αιμιβασκαναιμηνβασκαν·[σ]αιμην
2ndβασκαναις, βασκανειαςβασκαν·[σ]αις, βασκαν·[σ]ειας classicalβασκαναιοβασκαν·[σ]αιο
3rdβασκαναι, βασκανειεβασκαν·[σ]αι, βασκαν·[σ]ειε classicalβασκαναιτοβασκαν·[σ]αιτο
Pl1stβασκαναιμενβασκαν·[σ]αιμενβασκαναιμεθαβασκαν·[σ]αιμεθα
2ndβασκαναιτεβασκαν·[σ]αιτεβασκαναισθεβασκαν·[σ]αισθε
3rdβασκαναιεν, βασκαναισαν, βασκανειαν, βασκανειενβασκαν·[σ]αιεν, βασκαν·[σ]αισαν alt, βασκαν·[σ]ειαν classical, βασκαν·[σ]ειεν classicalβασκαναιντοβασκαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβασκανονβασκαν·[σ]ονβασκαναιβασκαν·[σ]αι
3rdβασκανατωβασκαν·[σ]ατωβασκανασθωβασκαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndβασκανατεβασκαν·[σ]ατεβασκανασθεβασκαν·[σ]ασθε
3rdβασκανατωσαν, βασκαναντωνβασκαν·[σ]ατωσαν, βασκαν·[σ]αντων classicalβασκανασθωσαν, βασκανασθωνβασκαν·[σ]ασθωσαν, βασκαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βασκαναι​βασκαν·[σ]αι​βασκανασθαι​βασκαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκανασαβασκαναςβασκανανβασκαν·[σ]ασ·αβασκαν·[σ]α[ντ]·ςβασκαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accβασκανασανβασκανανταβασκαν·[σ]ασ·ανβασκαν·[σ]αντ·α
Datβασκανασῃβασκαναντιβασκαν·[σ]ασ·ῃβασκαν·[σ]αντ·ι
Genβασκανασηςβασκαναντοςβασκαν·[σ]ασ·ηςβασκαν·[σ]αντ·ος
PlVocβασκανασαιβασκαναντεςβασκανανταβασκαν·[σ]ασ·αιβασκαν·[σ]αντ·εςβασκαν·[σ]αντ·α
Nom
Accβασκανασαςβασκανανταςβασκαν·[σ]ασ·αςβασκαν·[σ]αντ·ας
Datβασκανασαιςβασκανασι, βασκανασινβασκαν·[σ]ασ·αιςβασκαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genβασκανασωνβασκαναντωνβασκαν·[σ]ασ·ωνβασκαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασκαναμενηβασκαναμενεβασκαν·[σ]αμεν·ηβασκαν·[σ]αμεν·ε
Nomβασκαναμενοςβασκαν·[σ]αμεν·ος
Accβασκαναμενηνβασκαναμενονβασκαν·[σ]αμεν·ηνβασκαν·[σ]αμεν·ον
Datβασκαναμενῃβασκαναμενῳβασκαν·[σ]αμεν·ῃβασκαν·[σ]αμεν·ῳ
Genβασκαναμενηςβασκαναμενουβασκαν·[σ]αμεν·ηςβασκαν·[σ]αμεν·ου
PlVocβασκαναμεναιβασκαναμενοιβασκαναμεναβασκαν·[σ]αμεν·αιβασκαν·[σ]αμεν·οιβασκαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accβασκαναμεναςβασκαναμενουςβασκαν·[σ]αμεν·αςβασκαν·[σ]αμεν·ους
Datβασκαναμεναιςβασκαναμενοιςβασκαν·[σ]αμεν·αιςβασκαν·[σ]αμεν·οις
Genβασκαναμενωνβασκαναμενωνβασκαν·[σ]αμεν·ωνβασκαν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:25:57 EST