βασιλεια • BASILEIA • basileia

Search: βασιλειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασιλειανβασιλείαβασιλει·αν(fem) acc sg

βασιλεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβασιλεια[GNT][LXX]βασιλει·α
Nom
Accβασιλειαν[GNT][LXX]βασιλει·αν
Datβασιλειᾳ[GNT][LXX]βασιλει·ᾳ
Genβασιλειας[GNT][LXX]βασιλει·ας
PlVocβασιλειαι[LXX]βασιλει·αι
Nom
Accβασιλειας[GNT][LXX]βασιλει·ας
Datβασιλειαις[LXX]βασιλει·αις
Genβασιλειων[GNT][LXX]βασιλει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 18:33:48 EDT