αυχεω • AUCEW AUXEW • aucheō

Search: αυχει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυχει; αυχει; αυχειαὐχέωαυχ(ε)·ε; αυχ(ε)·ει; αυχ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυχειαὐχέωαυχ(ε)·εpres act imp 2nd sg
αυχειαὐχέωαυχ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
αυχειαὐχέωαυχ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

αὐχέω (αυχ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυχωαυχ(ε)·ωαυχουμαιαυχ(ε)·ομαι
2ndαυχειςαυχ(ε)·ειςαυχῃ, αυχει[GNT], αυχεισαιαυχ(ε)·ῃ, αυχ(ε)·ει classical, αυχ(ε)·εσαι alt
3rdαυχει[GNT]αυχ(ε)·ειαυχειταιαυχ(ε)·εται
Pl1stαυχουμεναυχ(ε)·ομεναυχουμεθααυχ(ε)·ομεθα
2ndαυχειτεαυχ(ε)·ετεαυχεισθεαυχ(ε)·εσθε
3rdαυχουσιν, αυχουσιαυχ(ε)·ουσι(ν)αυχουνταιαυχ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυχωαυχ(ε)·ωαυχωμαιαυχ(ε)·ωμαι
2ndαυχῃςαυχ(ε)·ῃςαυχῃαυχ(ε)·ῃ
3rdαυχῃαυχ(ε)·ῃαυχηταιαυχ(ε)·ηται
Pl1stαυχωμεναυχ(ε)·ωμεναυχωμεθααυχ(ε)·ωμεθα
2ndαυχητεαυχ(ε)·ητεαυχησθεαυχ(ε)·ησθε
3rdαυχωσιν, αυχωσιαυχ(ε)·ωσι(ν)αυχωνταιαυχ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυχοιμιαυχ(ε)·οιμιαυχοιμηναυχ(ε)·οιμην
2ndαυχοιςαυχ(ε)·οιςαυχοιοαυχ(ε)·οιο
3rdαυχοιαυχ(ε)·οιαυχοιτοαυχ(ε)·οιτο
Pl1stαυχοιμεναυχ(ε)·οιμεναυχοιμεθααυχ(ε)·οιμεθα
2ndαυχοιτεαυχ(ε)·οιτεαυχοισθεαυχ(ε)·οισθε
3rdαυχοιεν, αυχοισαναυχ(ε)·οιεν, αυχ(ε)·οισαν altαυχοιντοαυχ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυχει[GNT]αυχ(ε)·εαυχουαυχ(ε)·ου
3rdαυχειτωαυχ(ε)·ετωαυχεισθωαυχ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαυχειτεαυχ(ε)·ετεαυχεισθεαυχ(ε)·εσθε
3rdαυχειτωσαν, αυχουντωναυχ(ε)·ετωσαν, αυχ(ε)·οντων classicalαυχεισθωσαν, αυχεισθωναυχ(ε)·εσθωσαν, αυχ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυχειν​αυχ(ε)·ειν​αυχεισθαι​αυχ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυχουσααυχουναυχ(ε)·ουσ·ααυχ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαυχωναυχ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαυχουσαναυχουντααυχ(ε)·ουσ·αναυχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαυχουσῃαυχουντιαυχ(ε)·ουσ·ῃαυχ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαυχουσηςαυχουντοςαυχ(ε)·ουσ·ηςαυχ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαυχουσαιαυχουντεςαυχουντααυχ(ε)·ουσ·αιαυχ(ε)·ο[υ]ντ·εςαυχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαυχουσαςαυχουνταςαυχ(ε)·ουσ·αςαυχ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαυχουσαιςαυχουσι, αυχουσιναυχ(ε)·ουσ·αιςαυχ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαυχουσωναυχουντωναυχ(ε)·ουσ·ωναυχ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυχουμενηαυχουμενεαυχ(ε)·ομεν·ηαυχ(ε)·ομεν·ε
Nomαυχουμενοςαυχ(ε)·ομεν·ος
Accαυχουμενηναυχουμενοναυχ(ε)·ομεν·ηναυχ(ε)·ομεν·ον
Datαυχουμενῃαυχουμενῳαυχ(ε)·ομεν·ῃαυχ(ε)·ομεν·ῳ
Genαυχουμενηςαυχουμενουαυχ(ε)·ομεν·ηςαυχ(ε)·ομεν·ου
PlVocαυχουμεναιαυχουμενοιαυχουμενααυχ(ε)·ομεν·αιαυχ(ε)·ομεν·οιαυχ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαυχουμεναςαυχουμενουςαυχ(ε)·ομεν·αςαυχ(ε)·ομεν·ους
Datαυχουμεναιςαυχουμενοιςαυχ(ε)·ομεν·αιςαυχ(ε)·ομεν·οις
Genαυχουμενωναυχουμενωναυχ(ε)·ομεν·ωναυχ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυχουνε·αυχ(ε)·ονηυχουμηνε·αυχ(ε)·ομην
2ndηυχειςε·αυχ(ε)·εςηυχουε·αυχ(ε)·ου
3rdηυχειε·αυχ(ε)·εηυχειτοε·αυχ(ε)·ετο
Pl1stηυχουμενε·αυχ(ε)·ομενηυχουμεθαε·αυχ(ε)·ομεθα
2ndηυχειτεε·αυχ(ε)·ετεηυχεισθεε·αυχ(ε)·εσθε
3rdηυχουν, ηυχουσανε·αυχ(ε)·ον, ε·αυχ(ε)·οσαν altηυχουντοε·αυχ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 05:25:49 EDT