αυξανω αυξω • AUXANW AUXW AUCANW AUCW • auxanō auxō

Search: αυξανει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυξανει; αυξανειαὐξάνωαυξαν·ει; αυξαν·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυξανειαὐξάνωαυξαν·ειpres act ind 3rd sg
αυξανειαὐξάνωαυξαν·ειpres mp ind 2nd sg classical

αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξανω[LXX], αυξωαυξαν·ω, αυξ·ωαυξανομαι, αυξομαιαυξαν·ομαι, αυξ·ομαι
2ndαυξανεις, αυξειςαυξαν·εις, αυξ·ειςαυξανῃ, αυξανει[GNT], αυξανεσαι, αυξῃ, αυξει[GNT], αυξεσαιαυξαν·ῃ, αυξαν·ει classical, αυξαν·εσαι alt, αυξ·ῃ, αυξ·ει classical, αυξ·εσαι alt
3rdαυξανει[GNT], αυξει[GNT]αυξαν·ει, αυξ·ειαυξανεται, αυξεταιαυξαν·εται, αυξ·εται
Pl1stαυξανομεν, αυξομεναυξαν·ομεν, αυξ·ομεναυξανομεθα, αυξομεθααυξαν·ομεθα, αυξ·ομεθα
2ndαυξανετε[GNT], αυξετεαυξαν·ετε, αυξ·ετεαυξανεσθε[LXX], αυξεσθεαυξαν·εσθε, αυξ·εσθε
3rdαυξανουσιν[GNT], αυξανουσι, αυξουσιν, αυξουσιαυξαν·ουσι(ν), αυξαν·ουσι(ν), αυξ·ουσι(ν)αυξανονται, αυξονται[LXX]αυξαν·ονται, αυξ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξανω[LXX], αυξωαυξαν·ω, αυξ·ωαυξανωμαι, αυξωμαιαυξαν·ωμαι, αυξ·ωμαι
2ndαυξανῃς, αυξῃςαυξαν·ῃς, αυξ·ῃςαυξανῃ, αυξῃαυξαν·ῃ, αυξ·ῃ
3rdαυξανῃ, αυξῃαυξαν·ῃ, αυξ·ῃαυξανηται, αυξηταιαυξαν·ηται, αυξ·ηται
Pl1stαυξανωμεν, αυξωμεναυξαν·ωμεν, αυξ·ωμεναυξανωμεθα, αυξωμεθααυξαν·ωμεθα, αυξ·ωμεθα
2ndαυξανητε, αυξητεαυξαν·ητε, αυξ·ητεαυξανησθε, αυξησθεαυξαν·ησθε, αυξ·ησθε
3rdαυξανωσιν, αυξανωσι, αυξωσιν, αυξωσιαυξαν·ωσι(ν), αυξ·ωσι(ν)αυξανωνται, αυξωνταιαυξαν·ωνται, αυξ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξανοιμι, αυξοιμιαυξαν·οιμι, αυξ·οιμιαυξανοιμην, αυξοιμηναυξαν·οιμην, αυξ·οιμην
2ndαυξανοις, αυξοιςαυξαν·οις, αυξ·οιςαυξανοιο, αυξοιοαυξαν·οιο, αυξ·οιο
3rdαυξανοι, αυξοιαυξαν·οι, αυξ·οιαυξανοιτο, αυξοιτοαυξαν·οιτο, αυξ·οιτο
Pl1stαυξανοιμεν, αυξοιμεναυξαν·οιμεν, αυξ·οιμεναυξανοιμεθα, αυξοιμεθααυξαν·οιμεθα, αυξ·οιμεθα
2ndαυξανοιτε, αυξοιτεαυξαν·οιτε, αυξ·οιτεαυξανοισθε, αυξοισθεαυξαν·οισθε, αυξ·οισθε
3rdαυξανοιεν, αυξανοισαν, αυξοιεν, αυξοισαναυξαν·οιεν, αυξαν·οισαν alt, αυξ·οιεν, αυξ·οισαν altαυξανοιντο, αυξοιντοαυξαν·οιντο, αυξ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυξανε, αυξεαυξαν·ε, αυξ·εαυξανου[LXX], αυξουαυξαν·ου, αυξ·ου
3rdαυξανετω, αυξετωαυξαν·ετω, αυξ·ετωαυξανεσθω, αυξεσθωαυξαν·εσθω, αυξ·εσθω
Pl1st
2ndαυξανετε[GNT], αυξετεαυξαν·ετε, αυξ·ετεαυξανεσθε[LXX], αυξεσθεαυξαν·εσθε, αυξ·εσθε
3rdαυξανετωσαν, αυξανοντων, αυξετωσαν, αυξοντωναυξαν·ετωσαν, αυξαν·οντων classical, αυξ·ετωσαν, αυξ·οντων classicalαυξανεσθωσαν, αυξανεσθων, αυξεσθωσαν, αυξεσθωναυξαν·εσθωσαν, αυξαν·εσθων classical, αυξ·εσθωσαν, αυξ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυξανειν[GNT], αυξειν​αυξαν·ειν, αυξ·ειν​αυξανεσθαι, αυξεσθαι​αυξαν·εσθαι, αυξ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξανουσα, αυξουσααυξανον, αυξοναυξαν·ουσ·α, αυξ·ουσ·ααυξαν·ο[υ]ν[τ], αυξ·ο[υ]ν[τ]
Nomαυξανων[GNT], αυξωναυξαν·ο[υ]ν[τ]·^, αυξ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαυξανουσαν, αυξουσαν[LXX]αυξανοντα[GNT], αυξοντααυξαν·ουσ·αν, αυξ·ουσ·αναυξαν·ο[υ]ντ·α, αυξ·ο[υ]ντ·α
Datαυξανουσῃ, αυξουσῃαυξανοντι, αυξοντιαυξαν·ουσ·ῃ, αυξ·ουσ·ῃαυξαν·ο[υ]ντ·ι, αυξ·ο[υ]ντ·ι
Genαυξανουσης, αυξουσηςαυξανοντος, αυξοντοςαυξαν·ουσ·ης, αυξ·ουσ·ηςαυξαν·ο[υ]ντ·ος, αυξ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαυξανουσαι, αυξουσαιαυξανοντες, αυξοντεςαυξανοντα[GNT], αυξοντααυξαν·ουσ·αι, αυξ·ουσ·αιαυξαν·ο[υ]ντ·ες, αυξ·ο[υ]ντ·εςαυξαν·ο[υ]ντ·α, αυξ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαυξανουσας, αυξουσαςαυξανοντας, αυξονταςαυξαν·ουσ·ας, αυξ·ουσ·αςαυξαν·ο[υ]ντ·ας, αυξ·ο[υ]ντ·ας
Datαυξανουσαις, αυξουσαιςαυξανουσι, αυξανουσιν[GNT], αυξουσι, αυξουσιναυξαν·ουσ·αις, αυξ·ουσ·αιςαυξαν·ου[ντ]·σι(ν), αυξαν·ου[ντ]·σι(ν), αυξ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαυξανουσων, αυξουσωναυξανοντων, αυξοντωναυξαν·ουσ·ων, αυξ·ουσ·ωναυξαν·ο[υ]ντ·ων, αυξ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξανομενη, αυξομενηαυξανομενε, αυξομενεαυξαν·ομεν·η, αυξ·ομεν·ηαυξαν·ομεν·ε, αυξ·ομεν·ε
Nomαυξανομενος[LXX], αυξομενοςαυξαν·ομεν·ος, αυξ·ομεν·ος
Accαυξανομενην, αυξομενηναυξανομενον[GNT], αυξομενοναυξαν·ομεν·ην, αυξ·ομεν·ηναυξαν·ομεν·ον, αυξ·ομεν·ον
Datαυξανομενῃ, αυξομενῃαυξανομενῳ, αυξομενῳαυξαν·ομεν·ῃ, αυξ·ομεν·ῃαυξαν·ομεν·ῳ, αυξ·ομεν·ῳ
Genαυξανομενης[GNT], αυξομενηςαυξανομενου, αυξομενουαυξαν·ομεν·ης, αυξ·ομεν·ηςαυξαν·ομεν·ου, αυξ·ομεν·ου
PlVocαυξανομεναι, αυξομεναιαυξανομενοι[GNT], αυξομενοιαυξανομενα[GNT], αυξομενααυξαν·ομεν·αι, αυξ·ομεν·αιαυξαν·ομεν·οι, αυξ·ομεν·οιαυξαν·ομεν·α, αυξ·ομεν·α
Nom
Accαυξανομενας, αυξομεναςαυξανομενους, αυξομενουςαυξαν·ομεν·ας, αυξ·ομεν·αςαυξαν·ομεν·ους, αυξ·ομεν·ους
Datαυξανομεναις, αυξομεναιςαυξανομενοις, αυξομενοιςαυξαν·ομεν·αις, αυξ·ομεν·αιςαυξαν·ομεν·οις, αυξ·ομεν·οις
Genαυξανομενων, αυξομενωναυξανομενων, αυξομενωναυξαν·ομεν·ων, αυξ·ομεν·ωναυξαν·ομεν·ων, αυξ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξανον, ηυξονε·αυξαν·ον, ε·αυξ·ονηυξανομην, ηυξομηνε·αυξαν·ομην, ε·αυξ·ομην
2ndηυξανες, ηυξεςε·αυξαν·ες, ε·αυξ·εςηυξανου, ηυξουε·αυξαν·ου, ε·αυξ·ου
3rdηυξανεν[GNT], ηυξανε, ηυξεν, ηυξεε·αυξαν·ε(ν), ε·αυξαν·ε(ν), ε·αυξ·ε(ν)ηυξανετο, ηυξετοε·αυξαν·ετο, ε·αυξ·ετο
Pl1stηυξανομεν, ηυξομενε·αυξαν·ομεν, ε·αυξ·ομενηυξανομεθα, ηυξομεθαε·αυξαν·ομεθα, ε·αυξ·ομεθα
2ndηυξανετε, ηυξετεε·αυξαν·ετε, ε·αυξ·ετεηυξανεσθε, ηυξεσθεε·αυξαν·εσθε, ε·αυξ·εσθε
3rdηυξανον, ηυξανοσαν, ηυξον, ηυξοσανε·αυξαν·ον, ε·αυξαν·οσαν alt, ε·αυξ·ον, ε·αυξ·οσαν altηυξανοντο, ηυξοντοε·αυξαν·οντο, ε·αυξ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξησω[LXX]αυξη·σωαυξησομαιαυξη·σομαι
2ndαυξησειςαυξη·σειςαυξησῃ, αυξησει[GNT], αυξησεσαιαυξη·σῃ, αυξη·σει classical, αυξη·σεσαι alt
3rdαυξησει[GNT]αυξη·σειαυξησεταιαυξη·σεται
Pl1stαυξησομεναυξη·σομεναυξησομεθααυξη·σομεθα
2ndαυξησετεαυξη·σετεαυξησεσθεαυξη·σεσθε
3rdαυξησουσιν, αυξησουσιαυξη·σουσι(ν)αυξησονταιαυξη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξησοιμιαυξη·σοιμιαυξησοιμηναυξη·σοιμην
2ndαυξησοιςαυξη·σοιςαυξησοιοαυξη·σοιο
3rdαυξησοιαυξη·σοιαυξησοιτοαυξη·σοιτο
Pl1stαυξησοιμεναυξη·σοιμεναυξησοιμεθααυξη·σοιμεθα
2ndαυξησοιτεαυξη·σοιτεαυξησοισθεαυξη·σοισθε
3rdαυξησοιεναυξη·σοιεναυξησοιντοαυξη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυξησειν​αυξη·σειν​αυξησεσθαι​αυξη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξησουσααυξησον[LXX]αυξη·σουσ·ααυξη·σο[υ]ν[τ]
Nomαυξησωναυξη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαυξησουσαναυξησοντααυξη·σουσ·αναυξη·σο[υ]ντ·α
Datαυξησουσῃαυξησοντιαυξη·σουσ·ῃαυξη·σο[υ]ντ·ι
Genαυξησουσηςαυξησοντοςαυξη·σουσ·ηςαυξη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαυξησουσαιαυξησοντεςαυξησοντααυξη·σουσ·αιαυξη·σο[υ]ντ·εςαυξη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαυξησουσαςαυξησονταςαυξη·σουσ·αςαυξη·σο[υ]ντ·ας
Datαυξησουσαιςαυξησουσι, αυξησουσιναυξη·σουσ·αιςαυξη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαυξησουσωναυξησοντωναυξη·σουσ·ωναυξη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξησομενηαυξησομενεαυξη·σομεν·ηαυξη·σομεν·ε
Nomαυξησομενοςαυξη·σομεν·ος
Accαυξησομενηναυξησομενοναυξη·σομεν·ηναυξη·σομεν·ον
Datαυξησομενῃαυξησομενῳαυξη·σομεν·ῃαυξη·σομεν·ῳ
Genαυξησομενηςαυξησομενουαυξη·σομεν·ηςαυξη·σομεν·ου
PlVocαυξησομεναιαυξησομενοιαυξησομενααυξη·σομεν·αιαυξη·σομεν·οιαυξη·σομεν·α
Nom
Accαυξησομεναςαυξησομενουςαυξη·σομεν·αςαυξη·σομεν·ους
Datαυξησομεναιςαυξησομενοιςαυξη·σομεν·αιςαυξη·σομεν·οις
Genαυξησομενωναυξησομενωναυξη·σομεν·ωναυξη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξησαε·αυξη·σαηυξησαμηνε·αυξη·σαμην
2ndηυξησαςε·αυξη·σαςηυξησωε·αυξη·σω
3rdηυξησεν[GNT][LXX], ηυξησεε·αυξη·σε(ν), ε·αυξη·σε(ν)ηυξησατοε·αυξη·σατο
Pl1stηυξησαμενε·αυξη·σαμενηυξησαμεθαε·αυξη·σαμεθα
2ndηυξησατεε·αυξη·σατεηυξησασθεε·αυξη·σασθε
3rdηυξησανε·αυξη·σανηυξησαντοε·αυξη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξησω[LXX]αυξη·σωαυξησωμαιαυξη·σωμαι
2ndαυξησῃςαυξη·σῃςαυξησῃαυξη·σῃ
3rdαυξησῃαυξη·σῃαυξησηταιαυξη·σηται
Pl1stαυξησωμεν[GNT]αυξη·σωμεναυξησωμεθααυξη·σωμεθα
2ndαυξησητεαυξη·σητεαυξησησθεαυξη·σησθε
3rdαυξησωσιν, αυξησωσιαυξη·σωσι(ν)αυξησωνταιαυξη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυξησαιμιαυξη·σαιμιαυξησαιμηναυξη·σαιμην
2ndαυξησαις, αυξησειαςαυξη·σαις, αυξη·σειας classicalαυξησαιοαυξη·σαιο
3rdαυξησαι[GNT][LXX], αυξησειεαυξη·σαι, αυξη·σειε classicalαυξησαιτοαυξη·σαιτο
Pl1stαυξησαιμεναυξη·σαιμεναυξησαιμεθααυξη·σαιμεθα
2ndαυξησαιτεαυξη·σαιτεαυξησαισθεαυξη·σαισθε
3rdαυξησαιεν, αυξησαισαν, αυξησειαν, αυξησειεναυξη·σαιεν, αυξη·σαισαν alt, αυξη·σειαν classical, αυξη·σειεν classicalαυξησαιντοαυξη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυξησον[LXX]αυξη·σοναυξησαι[GNT][LXX]αυξη·σαι
3rdαυξησατωαυξη·σατωαυξησασθωαυξη·σασθω
Pl1st
2ndαυξησατεαυξη·σατεαυξησασθεαυξη·σασθε
3rdαυξησατωσαν, αυξησαντωναυξη·σατωσαν, αυξη·σαντων classicalαυξησασθωσαν, αυξησασθωναυξη·σασθωσαν, αυξη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυξησαι[GNT][LXX]​αυξη·σαιαυξησασθαι​αυξη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξησασααυξησαςαυξησαναυξη·σασ·ααυξη·σα[ντ]·ςαυξη·σαν[τ]
Nom
Accαυξησασαναυξησαντααυξη·σασ·αναυξη·σαντ·α
Datαυξησασῃαυξησαντιαυξη·σασ·ῃαυξη·σαντ·ι
Genαυξησασηςαυξησαντοςαυξη·σασ·ηςαυξη·σαντ·ος
PlVocαυξησασαιαυξησαντεςαυξησαντααυξη·σασ·αιαυξη·σαντ·εςαυξη·σαντ·α
Nom
Accαυξησασαςαυξησανταςαυξη·σασ·αςαυξη·σαντ·ας
Datαυξησασαιςαυξησασι, αυξησασιναυξη·σασ·αιςαυξη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαυξησασωναυξησαντωναυξη·σασ·ωναυξη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξησαμενηαυξησαμενεαυξη·σαμεν·ηαυξη·σαμεν·ε
Nomαυξησαμενοςαυξη·σαμεν·ος
Accαυξησαμενηναυξησαμενοναυξη·σαμεν·ηναυξη·σαμεν·ον
Datαυξησαμενῃαυξησαμενῳαυξη·σαμεν·ῃαυξη·σαμεν·ῳ
Genαυξησαμενηςαυξησαμενουαυξη·σαμεν·ηςαυξη·σαμεν·ου
PlVocαυξησαμεναιαυξησαμενοιαυξησαμενααυξη·σαμεν·αιαυξη·σαμεν·οιαυξη·σαμεν·α
Nom
Accαυξησαμεναςαυξησαμενουςαυξη·σαμεν·αςαυξη·σαμεν·ους
Datαυξησαμεναιςαυξησαμενοιςαυξη·σαμεν·αιςαυξη·σαμεν·οις
Genαυξησαμενωναυξησαμενωναυξη·σαμεν·ωναυξη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξημαιηυξη·μαι
2ndηυξησαιηυξη·σαι
3rdηυξηταιηυξη·ται
Pl1stηυξημεθαηυξη·μεθα
2ndηυξησθεηυξη·σθε
3rdηυξηνταιηυξη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξησομαιηυξη·σομαι
2ndηυξησῃ, ηυξησειηυξη·σῃ, ηυξη·σει classical
3rdηυξησεταιηυξη·σεται
Pl1stηυξησομεθαηυξη·σομεθα
2ndηυξησεσθεηυξη·σεσθε
3rdηυξησονταιηυξη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξησοιμηνηυξη·σοιμην
2ndηυξησοιοηυξη·σοιο
3rdηυξησοιτοηυξη·σοιτο
Pl1stηυξησοιμεθαηυξη·σοιμεθα
2ndηυξησοισθεηυξη·σοισθε
3rdηυξησοιντοηυξη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηυξησοηυξη·σο
3rdηυξησθωηυξη·σθω
Pl1st
2ndηυξησθεηυξη·σθε
3rdηυξησθωσαν, ηυξησθωνηυξη·σθωσαν, ηυξη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηυξησθαι​ηυξη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηυξησεσθαι​ηυξη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηυξημενηηυξημενεηυξη·μεν·ηηυξη·μεν·ε
Nomηυξημενος[LXX]ηυξη·μεν·ος
Accηυξημενηνηυξημενονηυξη·μεν·ηνηυξη·μεν·ον
Datηυξημενῃηυξημενῳηυξη·μεν·ῃηυξη·μεν·ῳ
Genηυξημενηςηυξημενουηυξη·μεν·ηςηυξη·μεν·ου
PlVocηυξημεναιηυξημενοιηυξημεναηυξη·μεν·αιηυξη·μεν·οιηυξη·μεν·α
Nom
Accηυξημεναςηυξημενουςηυξη·μεν·αςηυξη·μεν·ους
Datηυξημεναιςηυξημενοιςηυξη·μεν·αιςηυξη·μεν·οις
Genηυξημενωνηυξημενωνηυξη·μεν·ωνηυξη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξημηνε·ηυξη·μην
2ndηυξησοε·ηυξη·σο
3rdηυξητοε·ηυξη·το
Pl1stηυξημεθαε·ηυξη·μεθα
2ndηυξησθεε·ηυξη·σθε
3rdηυξηντοε·ηυξη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηυξηθηνε·αυξη·θην
2ndηυξηθηςε·αυξη·θης
3rdηυξηθη[LXX]ε·αυξη·θη
Pl1stηυξηθημενε·αυξη·θημεν
2ndηυξηθητεε·αυξη·θητε
3rdηυξηθησαν[LXX]ε·αυξη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαυξηθησομαιαυξη·θησομαι
2ndαυξηθησῃ, αυξηθησειαυξη·θησῃ, αυξη·θησει classical
3rdαυξηθησεται[LXX]αυξη·θησεται
Pl1stαυξηθησομεθααυξη·θησομεθα
2ndαυξηθησεσθεαυξη·θησεσθε
3rdαυξηθησονται[LXX]αυξη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαυξηθωαυξη·θω
2ndαυξηθῃς[LXX]αυξη·θῃς
3rdαυξηθῃ[GNT][LXX]αυξη·θῃ
Pl1stαυξηθωμεναυξη·θωμεν
2ndαυξηθητε[GNT][LXX]αυξη·θητε
3rdαυξηθωσιν, αυξηθωσιαυξη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαυξηθειηναυξη·θειην
2ndαυξηθειηςαυξη·θειης
3rdαυξηθειηαυξη·θειη
Pl1stαυξηθειημεν, αυξηθειμεναυξη·θειημεν, αυξη·θειμεν classical
2ndαυξηθειητε, αυξηθειτεαυξη·θειητε, αυξη·θειτε classical
3rdαυξηθειησαν, αυξηθειεναυξη·θειησαν, αυξη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαυξηθησοιμηναυξη·θησοιμην
2ndαυξηθησοιοαυξη·θησοιο
3rdαυξηθησοιτοαυξη·θησοιτο
Pl1stαυξηθησοιμεθααυξη·θησοιμεθα
2ndαυξηθησοισθεαυξη·θησοισθε
3rdαυξηθησοιντοαυξη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυξηθητιαυξη·θητι
3rdαυξηθητωαυξη·θητω
Pl1st
2ndαυξηθητε[GNT][LXX]αυξη·θητε
3rdαυξηθητωσαν, αυξηθεντωναυξη·θητωσαν, αυξη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αυξηθηναι​αυξη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αυξηθησεσθαι​αυξη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξηθεισααυξηθειςαυξηθεναυξη·θεισ·ααυξη·θει[ντ]·ςαυξη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαυξηθεισαναυξηθεντααυξη·θεισ·αναυξη·θε[ι]ντ·α
Datαυξηθεισῃαυξηθεντιαυξη·θεισ·ῃαυξη·θε[ι]ντ·ι
Genαυξηθεισηςαυξηθεντοςαυξη·θεισ·ηςαυξη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαυξηθεισαιαυξηθεντες[LXX]αυξηθεντααυξη·θεισ·αιαυξη·θε[ι]ντ·εςαυξη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαυξηθεισαςαυξηθενταςαυξη·θεισ·αςαυξη·θε[ι]ντ·ας
Datαυξηθεισαιςαυξηθεισι, αυξηθεισιναυξη·θεισ·αιςαυξη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαυξηθεισωναυξηθεντωναυξη·θεισ·ωναυξη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυξηθησομενηαυξηθησομενεαυξη·θησομεν·ηαυξη·θησομεν·ε
Nomαυξηθησομενοςαυξη·θησομεν·ος
Accαυξηθησομενηναυξηθησομενοναυξη·θησομεν·ηναυξη·θησομεν·ον
Datαυξηθησομενῃαυξηθησομενῳαυξη·θησομεν·ῃαυξη·θησομεν·ῳ
Genαυξηθησομενηςαυξηθησομενουαυξη·θησομεν·ηςαυξη·θησομεν·ου
PlVocαυξηθησομεναιαυξηθησομενοιαυξηθησομενααυξη·θησομεν·αιαυξη·θησομεν·οιαυξη·θησομεν·α
Nom
Accαυξηθησομεναςαυξηθησομενουςαυξη·θησομεν·αςαυξη·θησομεν·ους
Datαυξηθησομεναιςαυξηθησομενοιςαυξη·θησομεν·αιςαυξη·θησομεν·οις
Genαυξηθησομενωναυξηθησομενωναυξη·θησομεν·ωναυξη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 18:53:28 EST