αυλεω • AULEW • auleō

Search: αυλης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυλῃςαὐλέωαυλ(ε)·ῃςpres act sub 2nd sg
αυληςαὐλήαυλ·ης(fem) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αυληςαὐλήαυλ·ης(fem) gen sg
αυλῃςαὐλέωαυλ(ε)·ῃςpres act sub 2nd sg

αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυλωαυλ(ε)·ωαυλουμαιαυλ(ε)·ομαι
2ndαυλειςαυλ(ε)·ειςαυλῃ[GNT][LXX], αυλει, αυλεισαιαυλ(ε)·ῃ, αυλ(ε)·ει classical, αυλ(ε)·εσαι alt
3rdαυλειαυλ(ε)·ειαυλειταιαυλ(ε)·εται
Pl1stαυλουμεναυλ(ε)·ομεναυλουμεθααυλ(ε)·ομεθα
2ndαυλειτεαυλ(ε)·ετεαυλεισθεαυλ(ε)·εσθε
3rdαυλουσιν, αυλουσιαυλ(ε)·ουσι(ν)αυλουνταιαυλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυλωαυλ(ε)·ωαυλωμαιαυλ(ε)·ωμαι
2ndαυλῃςαυλ(ε)·ῃςαυλῃ[GNT][LXX]αυλ(ε)·ῃ
3rdαυλῃ[GNT][LXX]αυλ(ε)·ῃαυληταιαυλ(ε)·ηται
Pl1stαυλωμεναυλ(ε)·ωμεναυλωμεθααυλ(ε)·ωμεθα
2ndαυλητεαυλ(ε)·ητεαυλησθεαυλ(ε)·ησθε
3rdαυλωσιν[LXX], αυλωσιαυλ(ε)·ωσι(ν), αυλ(ε)·ωσι(ν)αυλωνταιαυλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυλοιμιαυλ(ε)·οιμιαυλοιμηναυλ(ε)·οιμην
2ndαυλοις[LXX]αυλ(ε)·οιςαυλοιοαυλ(ε)·οιο
3rdαυλοι[LXX]αυλ(ε)·οιαυλοιτοαυλ(ε)·οιτο
Pl1stαυλοιμεναυλ(ε)·οιμεναυλοιμεθααυλ(ε)·οιμεθα
2ndαυλοιτεαυλ(ε)·οιτεαυλοισθεαυλ(ε)·οισθε
3rdαυλοιεν, αυλοισαναυλ(ε)·οιεν, αυλ(ε)·οισαν altαυλοιντοαυλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυλειαυλ(ε)·εαυλου[LXX]αυλ(ε)·ου
3rdαυλειτωαυλ(ε)·ετωαυλεισθωαυλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαυλειτεαυλ(ε)·ετεαυλεισθεαυλ(ε)·εσθε
3rdαυλειτωσαν, αυλουντωναυλ(ε)·ετωσαν, αυλ(ε)·οντων classicalαυλεισθωσαν, αυλεισθωναυλ(ε)·εσθωσαν, αυλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυλειν​αυλ(ε)·ειν​αυλεισθαι​αυλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυλουσααυλουναυλ(ε)·ουσ·ααυλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαυλων[LXX]αυλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαυλουσαναυλουντααυλ(ε)·ουσ·αναυλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαυλουσῃαυλουντιαυλ(ε)·ουσ·ῃαυλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαυλουσηςαυλουντοςαυλ(ε)·ουσ·ηςαυλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαυλουσαιαυλουντεςαυλουντααυλ(ε)·ουσ·αιαυλ(ε)·ο[υ]ντ·εςαυλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαυλουσαςαυλουνταςαυλ(ε)·ουσ·αςαυλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαυλουσαιςαυλουσι, αυλουσιναυλ(ε)·ουσ·αιςαυλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαυλουσωναυλουντωναυλ(ε)·ουσ·ωναυλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυλουμενηαυλουμενεαυλ(ε)·ομεν·ηαυλ(ε)·ομεν·ε
Nomαυλουμενοςαυλ(ε)·ομεν·ος
Accαυλουμενηναυλουμενον[GNT]αυλ(ε)·ομεν·ηναυλ(ε)·ομεν·ον
Datαυλουμενῃαυλουμενῳαυλ(ε)·ομεν·ῃαυλ(ε)·ομεν·ῳ
Genαυλουμενηςαυλουμενουαυλ(ε)·ομεν·ηςαυλ(ε)·ομεν·ου
PlVocαυλουμεναιαυλουμενοιαυλουμενααυλ(ε)·ομεν·αιαυλ(ε)·ομεν·οιαυλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαυλουμεναςαυλουμενουςαυλ(ε)·ομεν·αςαυλ(ε)·ομεν·ους
Datαυλουμεναιςαυλουμενοιςαυλ(ε)·ομεν·αιςαυλ(ε)·ομεν·οις
Genαυλουμενωναυλουμενωναυλ(ε)·ομεν·ωναυλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυλουνε·αυλ(ε)·ονηυλουμηνε·αυλ(ε)·ομην
2ndηυλειςε·αυλ(ε)·εςηυλουε·αυλ(ε)·ου
3rdηυλειε·αυλ(ε)·εηυλειτοε·αυλ(ε)·ετο
Pl1stηυλουμενε·αυλ(ε)·ομενηυλουμεθαε·αυλ(ε)·ομεθα
2ndηυλειτεε·αυλ(ε)·ετεηυλεισθεε·αυλ(ε)·εσθε
3rdηυλουν, ηυλουσανε·αυλ(ε)·ον, ε·αυλ(ε)·οσαν altηυλουντοε·αυλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυλησαε·αυλη·σαηυλησαμηνε·αυλη·σαμην
2ndηυλησαςε·αυλη·σαςηυλησωε·αυλη·σω
3rdηυλησεν, ηυλησεε·αυλη·σε(ν)ηυλησατοε·αυλη·σατο
Pl1stηυλησαμεν[GNT]ε·αυλη·σαμενηυλησαμεθαε·αυλη·σαμεθα
2ndηυλησατεε·αυλη·σατεηυλησασθεε·αυλη·σασθε
3rdηυλησανε·αυλη·σανηυλησαντοε·αυλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυλησωαυλη·σωαυλησωμαιαυλη·σωμαι
2ndαυλησῃςαυλη·σῃςαυλησῃαυλη·σῃ
3rdαυλησῃαυλη·σῃαυλησηταιαυλη·σηται
Pl1stαυλησωμεναυλη·σωμεναυλησωμεθααυλη·σωμεθα
2ndαυλησητεαυλη·σητεαυλησησθεαυλη·σησθε
3rdαυλησωσιν, αυλησωσιαυλη·σωσι(ν)αυλησωνταιαυλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαυλησαιμιαυλη·σαιμιαυλησαιμηναυλη·σαιμην
2ndαυλησαις, αυλησειαςαυλη·σαις, αυλη·σειας classicalαυλησαιοαυλη·σαιο
3rdαυλησαι, αυλησειεαυλη·σαι, αυλη·σειε classicalαυλησαιτοαυλη·σαιτο
Pl1stαυλησαιμεναυλη·σαιμεναυλησαιμεθααυλη·σαιμεθα
2ndαυλησαιτεαυλη·σαιτεαυλησαισθεαυλη·σαισθε
3rdαυλησαιεν, αυλησαισαν, αυλησειαν, αυλησειεναυλη·σαιεν, αυλη·σαισαν alt, αυλη·σειαν classical, αυλη·σειεν classicalαυλησαιντοαυλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαυλησοναυλη·σοναυλησαιαυλη·σαι
3rdαυλησατωαυλη·σατωαυλησασθωαυλη·σασθω
Pl1st
2ndαυλησατεαυλη·σατεαυλησασθεαυλη·σασθε
3rdαυλησατωσαν, αυλησαντωναυλη·σατωσαν, αυλη·σαντων classicalαυλησασθωσαν, αυλησασθωναυλη·σασθωσαν, αυλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αυλησαι​αυλη·σαι​αυλησασθαι​αυλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυλησασααυλησαςαυλησαναυλη·σασ·ααυλη·σα[ντ]·ςαυλη·σαν[τ]
Nom
Accαυλησασαναυλησαντααυλη·σασ·αναυλη·σαντ·α
Datαυλησασῃαυλησαντιαυλη·σασ·ῃαυλη·σαντ·ι
Genαυλησασηςαυλησαντοςαυλη·σασ·ηςαυλη·σαντ·ος
PlVocαυλησασαιαυλησαντεςαυλησαντααυλη·σασ·αιαυλη·σαντ·εςαυλη·σαντ·α
Nom
Accαυλησασαςαυλησανταςαυλη·σασ·αςαυλη·σαντ·ας
Datαυλησασαιςαυλησασι, αυλησασιναυλη·σασ·αιςαυλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαυλησασωναυλησαντωναυλη·σασ·ωναυλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυλησαμενηαυλησαμενεαυλη·σαμεν·ηαυλη·σαμεν·ε
Nomαυλησαμενοςαυλη·σαμεν·ος
Accαυλησαμενηναυλησαμενοναυλη·σαμεν·ηναυλη·σαμεν·ον
Datαυλησαμενῃαυλησαμενῳαυλη·σαμεν·ῃαυλη·σαμεν·ῳ
Genαυλησαμενηςαυλησαμενουαυλη·σαμεν·ηςαυλη·σαμεν·ου
PlVocαυλησαμεναιαυλησαμενοιαυλησαμενααυλη·σαμεν·αιαυλη·σαμεν·οιαυλη·σαμεν·α
Nom
Accαυλησαμεναςαυλησαμενουςαυλη·σαμεν·αςαυλη·σαμεν·ους
Datαυλησαμεναιςαυλησαμενοιςαυλη·σαμεν·αιςαυλη·σαμεν·οις
Genαυλησαμενωναυλησαμενωναυλη·σαμεν·ωναυλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 08:18:12 EST