αιρεω • hAIREW • haireō

Search: αιρειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιρειναἱρέωαιρ(ε)·εινpres act inf
αιρειναἴρωαιρ·εινpres act inf

αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ(ε)·ωαιρουμαιαιρ(ε)·ομαι
2ndαιρεις[GNT]αιρ(ε)·ειςαιρῃ, αιρει[GNT], αιρεισαιαιρ(ε)·ῃ, αιρ(ε)·ει classical, αιρ(ε)·εσαι alt
3rdαιρει[GNT]αιρ(ε)·ειαιρειται[LXX]αιρ(ε)·εται
Pl1stαιρουμεναιρ(ε)·ομεναιρουμεθααιρ(ε)·ομεθα
2ndαιρειτεαιρ(ε)·ετεαιρεισθεαιρ(ε)·εσθε
3rdαιρουσιν[LXX], αιρουσιαιρ(ε)·ουσι(ν), αιρ(ε)·ουσι(ν)αιρουνταιαιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ(ε)·ωαιρωμαιαιρ(ε)·ωμαι
2ndαιρῃςαιρ(ε)·ῃςαιρῃαιρ(ε)·ῃ
3rdαιρῃαιρ(ε)·ῃαιρηταιαιρ(ε)·ηται
Pl1stαιρωμεναιρ(ε)·ωμεναιρωμεθααιρ(ε)·ωμεθα
2ndαιρητεαιρ(ε)·ητεαιρησθεαιρ(ε)·ησθε
3rdαιρωσιν[GNT], αιρωσιαιρ(ε)·ωσι(ν), αιρ(ε)·ωσι(ν)αιρωνταιαιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιροιμιαιρ(ε)·οιμιαιροιμηναιρ(ε)·οιμην
2ndαιροιςαιρ(ε)·οιςαιροιοαιρ(ε)·οιο
3rdαιροιαιρ(ε)·οιαιροιτοαιρ(ε)·οιτο
Pl1stαιροιμεναιρ(ε)·οιμεναιροιμεθααιρ(ε)·οιμεθα
2ndαιροιτεαιρ(ε)·οιτεαιροισθεαιρ(ε)·οισθε
3rdαιροιεν, αιροισαναιρ(ε)·οιεν, αιρ(ε)·οισαν altαιροιντοαιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιρει[GNT]αιρ(ε)·εαιρουαιρ(ε)·ου
3rdαιρειτωαιρ(ε)·ετωαιρεισθωαιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαιρειτεαιρ(ε)·ετεαιρεισθεαιρ(ε)·εσθε
3rdαιρειτωσαν, αιρουντωναιρ(ε)·ετωσαν, αιρ(ε)·οντων classicalαιρεισθωσαν, αιρεισθωναιρ(ε)·εσθωσαν, αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιρειν[LXX]​αιρ(ε)·ειναιρεισθαι​αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρουσα[LXX]αιρουναιρ(ε)·ουσ·ααιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαιρων[GNT][LXX]αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαιρουσαναιρουντααιρ(ε)·ουσ·αναιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαιρουσῃαιρουντιαιρ(ε)·ουσ·ῃαιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαιρουσηςαιρουντοςαιρ(ε)·ουσ·ηςαιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαιρουσαι[LXX]αιρουντεςαιρουντααιρ(ε)·ουσ·αιαιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςαιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαιρουσας[LXX]αιρουνταςαιρ(ε)·ουσ·αςαιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαιρουσαιςαιρουσι, αιρουσιν[LXX]αιρ(ε)·ουσ·αιςαιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαιρουσωναιρουντωναιρ(ε)·ουσ·ωναιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρουμενηαιρουμενεαιρ(ε)·ομεν·ηαιρ(ε)·ομεν·ε
Nomαιρουμενοςαιρ(ε)·ομεν·ος
Accαιρουμενηναιρουμενοναιρ(ε)·ομεν·ηναιρ(ε)·ομεν·ον
Datαιρουμενῃαιρουμενῳαιρ(ε)·ομεν·ῃαιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genαιρουμενηςαιρουμενουαιρ(ε)·ομεν·ηςαιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocαιρουμεναιαιρουμενοι[LXX]αιρουμενααιρ(ε)·ομεν·αιαιρ(ε)·ομεν·οιαιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαιρουμεναςαιρουμενουςαιρ(ε)·ομεν·αςαιρ(ε)·ομεν·ους
Datαιρουμεναιςαιρουμενοιςαιρ(ε)·ομεν·αιςαιρ(ε)·ομεν·οις
Genαιρουμενωναιρουμενωναιρ(ε)·ομεν·ωναιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃρουνε·αιρ(ε)·ονῃρουμηνε·αιρ(ε)·ομην
2ndῃρειςε·αιρ(ε)·εςῃρουε·αιρ(ε)·ου
3rdῃρειε·αιρ(ε)·εῃρειτο[LXX]ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stῃρουμενε·αιρ(ε)·ομενῃρουμεθαε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndῃρειτεε·αιρ(ε)·ετεῃρεισθεε·αιρ(ε)·εσθε
3rdῃρουν, ῃρουσανε·αιρ(ε)·ον, ε·αιρ(ε)·οσαν altῃρουντοε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρησωαιρη·σωαιρησομαι[GNT]αιρη·σομαι
2ndαιρησειςαιρη·σειςαιρησῃ, αιρησει, αιρησεσαιαιρη·σῃ, αιρη·σει classical, αιρη·σεσαι alt
3rdαιρησειαιρη·σειαιρησεταιαιρη·σεται
Pl1stαιρησομεναιρη·σομεναιρησομεθααιρη·σομεθα
2ndαιρησετεαιρη·σετεαιρησεσθεαιρη·σεσθε
3rdαιρησουσιν, αιρησουσιαιρη·σουσι(ν)αιρησονταιαιρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρησοιμιαιρη·σοιμιαιρησοιμηναιρη·σοιμην
2ndαιρησοιςαιρη·σοιςαιρησοιοαιρη·σοιο
3rdαιρησοιαιρη·σοιαιρησοιτοαιρη·σοιτο
Pl1stαιρησοιμεναιρη·σοιμεναιρησοιμεθααιρη·σοιμεθα
2ndαιρησοιτεαιρη·σοιτεαιρησοισθεαιρη·σοισθε
3rdαιρησοιεναιρη·σοιεναιρησοιντοαιρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιρησειν​αιρη·σειν​αιρησεσθαι​αιρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρησουσααιρησοναιρη·σουσ·ααιρη·σο[υ]ν[τ]
Nomαιρησωναιρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαιρησουσαναιρησοντααιρη·σουσ·αναιρη·σο[υ]ντ·α
Datαιρησουσῃαιρησοντιαιρη·σουσ·ῃαιρη·σο[υ]ντ·ι
Genαιρησουσηςαιρησοντοςαιρη·σουσ·ηςαιρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαιρησουσαιαιρησοντεςαιρησοντααιρη·σουσ·αιαιρη·σο[υ]ντ·εςαιρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαιρησουσαςαιρησονταςαιρη·σουσ·αςαιρη·σο[υ]ντ·ας
Datαιρησουσαιςαιρησουσι, αιρησουσιναιρη·σουσ·αιςαιρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαιρησουσωναιρησοντωναιρη·σουσ·ωναιρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρησομενηαιρησομενεαιρη·σομεν·ηαιρη·σομεν·ε
Nomαιρησομενοςαιρη·σομεν·ος
Accαιρησομενηναιρησομενοναιρη·σομεν·ηναιρη·σομεν·ον
Datαιρησομενῃαιρησομενῳαιρη·σομεν·ῃαιρη·σομεν·ῳ
Genαιρησομενηςαιρησομενουαιρη·σομεν·ηςαιρη·σομεν·ου
PlVocαιρησομεναιαιρησομενοιαιρησομενααιρη·σομεν·αιαιρη·σομεν·οιαιρη·σομεν·α
Nom
Accαιρησομεναςαιρησομενουςαιρη·σομεν·αςαιρη·σομεν·ους
Datαιρησομεναιςαιρησομενοιςαιρη·σομεν·αιςαιρη·σομεν·οις
Genαιρησομενωναιρησομενωναιρη·σομεν·ωναιρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειλαε·ελ·[σ]αειλαμηνε·ελ·[σ]αμην
2ndειλαςε·ελ·[σ]αςειλωε·ελ·[σ]ω
3rdειλεν, ειλεε·ελ·[σ]ε(ν)ειλατο[GNT][LXX]ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stειλαμενε·ελ·[σ]αμενειλαμεθαε·ελ·[σ]αμεθα
2ndειλατεε·ελ·[σ]ατεειλασθεε·ελ·[σ]ασθε
3rdειλανε·ελ·[σ]ανειλαντοε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελωελ·[σ]ωελωμαιελ·[σ]ωμαι
2ndελῃςελ·[σ]ῃςελῃελ·[σ]ῃ
3rdελῃελ·[σ]ῃεληταιελ·[σ]ηται
Pl1stελωμενελ·[σ]ωμενελωμεθα[LXX]ελ·[σ]ωμεθα
2ndελητεελ·[σ]ητεελησθεελ·[σ]ησθε
3rdελωσιν, ελωσιελ·[σ]ωσι(ν)ελωνταιελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαιμιελ·[σ]αιμιελαιμηνελ·[σ]αιμην
2ndελαις, ελειαςελ·[σ]αις, ελ·[σ]ειας classicalελαιοελ·[σ]αιο
3rdελαι, ελειεελ·[σ]αι, ελ·[σ]ειε classicalελαιτοελ·[σ]αιτο
Pl1stελαιμενελ·[σ]αιμενελαιμεθαελ·[σ]αιμεθα
2ndελαιτεελ·[σ]αιτεελαισθεελ·[σ]αισθε
3rdελαιεν, ελαισαν, ελειαν, ελειενελ·[σ]αιεν, ελ·[σ]αισαν alt, ελ·[σ]ειαν classical, ελ·[σ]ειεν classicalελαιντοελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελονελ·[σ]ονελαιελ·[σ]αι
3rdελατωελ·[σ]ατωελασθωελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndελατεελ·[σ]ατεελασθεελ·[σ]ασθε
3rdελατωσαν, ελαντωνελ·[σ]ατωσαν, ελ·[σ]αντων classicalελασθωσαν, ελασθωνελ·[σ]ασθωσαν, ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελαι​ελ·[σ]αι​ελασθαι​ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελασα[LXX]ελαςελανελ·[σ]ασ·αελ·[σ]α[ντ]·ςελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accελασανελανταελ·[σ]ασ·ανελ·[σ]αντ·α
Datελασῃελαντιελ·[σ]ασ·ῃελ·[σ]αντ·ι
Genελασηςελαντοςελ·[σ]ασ·ηςελ·[σ]αντ·ος
PlVocελασαιελαντεςελανταελ·[σ]ασ·αιελ·[σ]αντ·εςελ·[σ]αντ·α
Nom
Accελασαςελανταςελ·[σ]ασ·αςελ·[σ]αντ·ας
Datελασαιςελασι, ελασινελ·[σ]ασ·αιςελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genελασωνελαντωνελ·[σ]ασ·ωνελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελαμενηελαμενεελ·[σ]αμεν·ηελ·[σ]αμεν·ε
Nomελαμενοςελ·[σ]αμεν·ος
Accελαμενηνελαμενονελ·[σ]αμεν·ηνελ·[σ]αμεν·ον
Datελαμενῃελαμενῳελ·[σ]αμεν·ῃελ·[σ]αμεν·ῳ
Genελαμενηςελαμενουελ·[σ]αμεν·ηςελ·[σ]αμεν·ου
PlVocελαμεναιελαμενοιελαμεναελ·[σ]αμεν·αιελ·[σ]αμεν·οιελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accελαμεναςελαμενουςελ·[σ]αμεν·αςελ·[σ]αμεν·ους
Datελαμεναιςελαμενοιςελ·[σ]αμεν·αιςελ·[σ]αμεν·οις
Genελαμενωνελαμενωνελ·[σ]αμεν·ωνελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειλονε·ελ·ονειλομηνε·ελ·ομην
2ndειλεςε·ελ·εςειλου[LXX]ε·ελ·ου
3rdειλεν, ειλεε·ελ·ε(ν)ειλετο[GNT]ε·ελ·ετο
Pl1stειλομενε·ελ·ομενειλομεθαε·ελ·ομεθα
2ndειλετεε·ελ·ετεειλεσθεε·ελ·εσθε
3rdειλον, ειλοσανε·ελ·ον, ε·ελ·οσαν altειλοντο[LXX]ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελωελ·ωελωμαιελ·ωμαι
2ndελῃςελ·ῃςελῃελ·ῃ
3rdελῃελ·ῃεληταιελ·ηται
Pl1stελωμενελ·ωμενελωμεθα[LXX]ελ·ωμεθα
2ndελητεελ·ητεελησθεελ·ησθε
3rdελωσιν, ελωσιελ·ωσι(ν)ελωνταιελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελοιμιελ·οιμιελοιμηνελ·οιμην
2ndελοιςελ·οιςελοιοελ·οιο
3rdελοιελ·οιελοιτοελ·οιτο
Pl1stελοιμενελ·οιμενελοιμεθαελ·οιμεθα
2ndελοιτεελ·οιτεελοισθεελ·οισθε
3rdελοιεν, ελοισανελ·οιεν, ελ·οισαν altελοιντοελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεελ·εελουελ·ου
3rdελετωελ·ετωελεσθωελ·εσθω
Pl1st
2ndελετεελ·ετεελεσθε[LXX]ελ·εσθε
3rdελετωσαν, ελοντωνελ·ετωσαν, ελ·οντων classicalελεσθωσαν, ελεσθωνελ·εσθωσαν, ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελειν​ελ·ειν​ελεσθαι​ελ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελουσα[LXX]ελονελ·ουσ·αελ·ο[υ]ν[τ]
Nomελωνελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελουσανελονταελ·ουσ·ανελ·ο[υ]ντ·α
Datελουσῃελοντιελ·ουσ·ῃελ·ο[υ]ντ·ι
Genελουσηςελοντοςελ·ουσ·ηςελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελουσαιελοντεςελονταελ·ουσ·αιελ·ο[υ]ντ·εςελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελουσαςελονταςελ·ουσ·αςελ·ο[υ]ντ·ας
Datελουσαιςελουσι, ελουσινελ·ουσ·αιςελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελουσωνελοντωνελ·ουσ·ωνελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελομενηελομενεελ·ομεν·ηελ·ομεν·ε
Nomελομενος[GNT]ελ·ομεν·ος
Accελομενηνελομενονελ·ομεν·ηνελ·ομεν·ον
Datελομενῃελομενῳελ·ομεν·ῃελ·ομεν·ῳ
Genελομενηςελομενουελ·ομεν·ηςελ·ομεν·ου
PlVocελομεναιελομενοιελομεναελ·ομεν·αιελ·ομεν·οιελ·ομεν·α
Nom
Accελομεναςελομενουςελ·ομεν·αςελ·ομεν·ους
Datελομεναιςελομενοιςελ·ομεν·αιςελ·ομεν·οις
Genελομενωνελομενωνελ·ομεν·ωνελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 06:42:24 EST