αιρω • AIRW • airō

Search: αιρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιρει; αιρειαἴρωαιρ·ει; αιρ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
αιρει; αιρει; αιρειαἱρέωαιρ(ε)·ε; αιρ(ε)·ει; αιρ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιρειαἱρέωαιρ(ε)·εpres act imp 2nd sg
αιρειαἱρέωαιρ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
αιρειαἴρωαιρ·ειpres act ind 3rd sg
αιρειαἱρέωαιρ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical
αιρειαἴρωαιρ·ειpres mp ind 2nd sg classical

αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ·ωαιρομαιαιρ·ομαι
2ndαιρεις[GNT]αιρ·ειςαιρῃ, αιρει[GNT], αιρεσαιαιρ·ῃ, αιρ·ει classical, αιρ·εσαι alt
3rdαιρει[GNT]αιρ·ειαιρεται[GNT][LXX]αιρ·εται
Pl1stαιρομεναιρ·ομεναιρομεθααιρ·ομεθα
2ndαιρετε[GNT][LXX]αιρ·ετεαιρεσθεαιρ·εσθε
3rdαιρουσιν[LXX], αιρουσιαιρ·ουσι(ν), αιρ·ουσι(ν)αιρονται[LXX]αιρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ·ωαιρωμαιαιρ·ωμαι
2ndαιρῃςαιρ·ῃςαιρῃαιρ·ῃ
3rdαιρῃαιρ·ῃαιρηταιαιρ·ηται
Pl1stαιρωμεναιρ·ωμεναιρωμεθααιρ·ωμεθα
2ndαιρητεαιρ·ητεαιρησθεαιρ·ησθε
3rdαιρωσιν[GNT], αιρωσιαιρ·ωσι(ν), αιρ·ωσι(ν)αιρωνταιαιρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιροιμιαιρ·οιμιαιροιμηναιρ·οιμην
2ndαιροιςαιρ·οιςαιροιοαιρ·οιο
3rdαιροιαιρ·οιαιροιτοαιρ·οιτο
Pl1stαιροιμεναιρ·οιμεναιροιμεθααιρ·οιμεθα
2ndαιροιτεαιρ·οιτεαιροισθεαιρ·οισθε
3rdαιροιεν, αιροισαναιρ·οιεν, αιρ·οισαν altαιροιντοαιρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιρε[GNT]αιρ·εαιρουαιρ·ου
3rdαιρετωαιρ·ετωαιρεσθωαιρ·εσθω
Pl1st
2ndαιρετε[GNT][LXX]αιρ·ετεαιρεσθεαιρ·εσθε
3rdαιρετωσαν, αιροντων[LXX]αιρ·ετωσαν, αιρ·οντων classicalαιρεσθωσαν, αιρεσθωναιρ·εσθωσαν, αιρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιρειν[LXX]​αιρ·ειναιρεσθαι​αιρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρουσα[LXX]αιρον[LXX]αιρ·ουσ·ααιρ·ο[υ]ν[τ]
Nomαιρων[GNT][LXX]αιρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαιρουσαναιροντα[LXX]αιρ·ουσ·αναιρ·ο[υ]ντ·α
Datαιρουσῃαιροντι[LXX]αιρ·ουσ·ῃαιρ·ο[υ]ντ·ι
Genαιρουσηςαιροντος[GNT][LXX]αιρ·ουσ·ηςαιρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαιρουσαι[LXX]αιροντες[LXX]αιροντα[LXX]αιρ·ουσ·αιαιρ·ο[υ]ντ·εςαιρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαιρουσας[LXX]αιροντας[LXX]αιρ·ουσ·αςαιρ·ο[υ]ντ·ας
Datαιρουσαιςαιρουσι, αιρουσιν[LXX]αιρ·ουσ·αιςαιρ·ου[ντ]·σι(ν), αιρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαιρουσωναιροντων[LXX]αιρ·ουσ·ωναιρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρομενηαιρομενεαιρ·ομεν·ηαιρ·ομεν·ε
Nomαιρομενοςαιρ·ομεν·ος
Accαιρομενηναιρομενον[GNT]αιρ·ομεν·ηναιρ·ομεν·ον
Datαιρομενῃαιρομενῳαιρ·ομεν·ῃαιρ·ομεν·ῳ
Genαιρομενηςαιρομενουαιρ·ομεν·ηςαιρ·ομεν·ου
PlVocαιρομεναιαιρομενοι[LXX]αιρομενα[LXX]αιρ·ομεν·αιαιρ·ομεν·οιαιρ·ομεν·α
Nom
Accαιρομεναςαιρομενους[LXX]αιρ·ομεν·αςαιρ·ομεν·ους
Datαιρομεναιςαιρομενοιςαιρ·ομεν·αιςαιρ·ομεν·οις
Genαιρομενων[LXX]αιρομενων[LXX]αιρ·ομεν·ωναιρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃρον[LXX]ε·αιρ·ονῃρομηνε·αιρ·ομην
2ndῃρεςε·αιρ·εςῃρουε·αιρ·ου
3rdῃρεν, ῃρεε·αιρ·ε(ν)ῃρετοε·αιρ·ετο
Pl1stῃρομενε·αιρ·ομενῃρομεθαε·αιρ·ομεθα
2ndῃρετεε·αιρ·ετεῃρεσθεε·αιρ·εσθε
3rdῃρον[LXX], ῃροσανε·αιρ·ον, ε·αιρ·οσαν altῃροντοε·αιρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρω[GNT][LXX]αρ(ε)·[σ]ωαρουμαιαρ(ε)·[σ]ομαι
2ndαρεις[LXX]αρ(ε)·[σ]ειςαρῃ[GNT][LXX], αρει[LXX], αρεισαιαρ(ε)·[σ]ῃ, αρ(ε)·[σ]ει classical, αρ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαρει[LXX]αρ(ε)·[σ]ειαρειταιαρ(ε)·[σ]εται
Pl1stαρουμεναρ(ε)·[σ]ομεναρουμεθααρ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαρειτεαρ(ε)·[σ]ετεαρεισθεαρ(ε)·[σ]εσθε
3rdαρουσιν[GNT][LXX], αρουσιαρ(ε)·[σ]ουσι(ν), αρ(ε)·[σ]ουσι(ν)αρουνταιαρ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροιμιαρ(ε)·[σ]οιμιαροιμηναρ(ε)·[σ]οιμην
2ndαροιςαρ(ε)·[σ]οιςαροιοαρ(ε)·[σ]οιο
3rdαροιαρ(ε)·[σ]οιαροιτοαρ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαροιμεναρ(ε)·[σ]οιμεναροιμεθααρ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαροιτεαρ(ε)·[σ]οιτεαροισθεαρ(ε)·[σ]οισθε
3rdαροιεναρ(ε)·[σ]οιεναροιντοαρ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρειν​αρ(ε)·[σ]ειν​αρεισθαι​αρ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρουσααρουναρ(ε)·[σ]ουσ·ααρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαρωναρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαρουσαναρουντααρ(ε)·[σ]ουσ·αναρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαρουσῃαρουντιαρ(ε)·[σ]ουσ·ῃαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαρουσηςαρουντοςαρ(ε)·[σ]ουσ·ηςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαρουσαιαρουντεςαρουντααρ(ε)·[σ]ουσ·αιαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρουσαςαρουνταςαρ(ε)·[σ]ουσ·αςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαρουσαιςαρουσι, αρουσιν[GNT][LXX]αρ(ε)·[σ]ουσ·αιςαρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαρουσωναρουντωναρ(ε)·[σ]ουσ·ωναρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρουμενηαρουμενεαρ(ε)·[σ]ομεν·ηαρ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαρουμενοςαρ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαρουμενηναρουμενοναρ(ε)·[σ]ομεν·ηναρ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαρουμενῃαρουμενῳαρ(ε)·[σ]ομεν·ῃαρ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαρουμενηςαρουμενουαρ(ε)·[σ]ομεν·ηςαρ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαρουμεναιαρουμενοιαρουμενααρ(ε)·[σ]ομεν·αιαρ(ε)·[σ]ομεν·οιαρ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαρουμεναςαρουμενουςαρ(ε)·[σ]ομεν·αςαρ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαρουμεναιςαρουμενοιςαρ(ε)·[σ]ομεν·αιςαρ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαρουμενωναρουμενωναρ(ε)·[σ]ομεν·ωναρ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρα[LXX]ε·αρ·[σ]αηραμηνε·αρ·[σ]αμην
2ndηρας[LXX]ε·αρ·[σ]αςηρωε·αρ·[σ]ω
3rdηρεν[GNT][LXX], ηρεε·αρ·[σ]ε(ν), ε·αρ·[σ]ε(ν)ηρατοε·αρ·[σ]ατο
Pl1stηραμενε·αρ·[σ]αμενηραμεθαε·αρ·[σ]αμεθα
2ndηρατε[GNT]ε·αρ·[σ]ατεηρασθεε·αρ·[σ]ασθε
3rdηραν[GNT][LXX]ε·αρ·[σ]ανηραντοε·αρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρω[GNT][LXX]αρ·[σ]ωαρωμαιαρ·[σ]ωμαι
2ndαρῃς[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃςαρῃ[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃ
3rdαρῃ[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃαρηταιαρ·[σ]ηται
Pl1stαρωμεν[LXX]αρ·[σ]ωμεναρωμεθααρ·[σ]ωμεθα
2ndαρητε[LXX]αρ·[σ]ητεαρησθεαρ·[σ]ησθε
3rdαρωσιν, αρωσιαρ·[σ]ωσι(ν)αρωνταιαρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαραιμιαρ·[σ]αιμιαραιμηναρ·[σ]αιμην
2ndαραις[LXX], αρειαςαρ·[σ]αις, αρ·[σ]ειας classicalαραιοαρ·[σ]αιο
3rdαραι[GNT][LXX], αρειεαρ·[σ]αι, αρ·[σ]ειε classicalαραιτοαρ·[σ]αιτο
Pl1stαραιμεναρ·[σ]αιμεναραιμεθααρ·[σ]αιμεθα
2ndαραιτεαρ·[σ]αιτεαραισθεαρ·[σ]αισθε
3rdαραιεν, αραισαν, αρειαν, αρειεναρ·[σ]αιεν, αρ·[σ]αισαν alt, αρ·[σ]ειαν classical, αρ·[σ]ειεν classicalαραιντοαρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρον[GNT][LXX]αρ·[σ]οναραι[GNT][LXX]αρ·[σ]αι
3rdαρατω[GNT][LXX]αρ·[σ]ατωαρασθωαρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαρατε[GNT][LXX]αρ·[σ]ατεαρασθεαρ·[σ]ασθε
3rdαρατωσαν, αραντωναρ·[σ]ατωσαν, αρ·[σ]αντων classicalαρασθωσαν, αρασθωναρ·[σ]ασθωσαν, αρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αραι[GNT][LXX]​αρ·[σ]αιαρασθαι[LXX]​αρ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρασααρας[GNT][LXX]αραν[LXX]αρ·[σ]ασ·ααρ·[σ]α[ντ]·ςαρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαρασαναραντααρ·[σ]ασ·αναρ·[σ]αντ·α
Datαρασῃαραντιαρ·[σ]ασ·ῃαρ·[σ]αντ·ι
Genαρασηςαραντοςαρ·[σ]ασ·ηςαρ·[σ]αντ·ος
PlVocαρασαι[LXX]αραντες[GNT][LXX]αραντααρ·[σ]ασ·αιαρ·[σ]αντ·εςαρ·[σ]αντ·α
Nom
Accαρασαςαρανταςαρ·[σ]ασ·αςαρ·[σ]αντ·ας
Datαρασαιςαρασι, αρασιναρ·[σ]ασ·αιςαρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαρασωναραντωναρ·[σ]ασ·ωναρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαραμενηαραμενεαρ·[σ]αμεν·ηαρ·[σ]αμεν·ε
Nomαραμενοςαρ·[σ]αμεν·ος
Accαραμενηναραμενοναρ·[σ]αμεν·ηναρ·[σ]αμεν·ον
Datαραμενῃαραμενῳαρ·[σ]αμεν·ῃαρ·[σ]αμεν·ῳ
Genαραμενηςαραμενουαρ·[σ]αμεν·ηςαρ·[σ]αμεν·ου
PlVocαραμεναιαραμενοιαραμενααρ·[σ]αμεν·αιαρ·[σ]αμεν·οιαρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαραμεναςαραμενουςαρ·[σ]αμεν·αςαρ·[σ]αμεν·ους
Datαραμεναιςαραμενοιςαρ·[σ]αμεν·αιςαρ·[σ]αμεν·οις
Genαραμενωναραμενωναρ·[σ]αμεν·ωναρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκαηρ·καηρμαιηρ·μαι
2ndηρκας, ηρκεςηρ·κας, ηρ·κες altηρσαιηρ·σαι
3rdηρκεν[GNT][LXX], ηρκεηρ·κε(ν), ηρ·κε(ν)ηρται[LXX]ηρ·ται
Pl1stηρκαμενηρ·καμενηρμεθαηρ·μεθα
2ndηρκατεηρ·κατεηρθεηρ·σθε
3rdηρκασιν, ηρκασι, ηρκανηρ·κασι(ν), ηρ·καν altηραταιηρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρσομαιηρ·σομαι
2ndηρσῃ, ηρσειηρ·σῃ, ηρ·σει classical
3rdηρσεταιηρ·σεται
Pl1stηρσομεθαηρ·σομεθα
2ndηρσεσθεηρ·σεσθε
3rdηρσονταιηρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκωηρ·κω
2ndηρκῃςηρ·κῃς
3rdηρκῃηρ·κῃ
Pl1stηρκωμενηρ·κωμεν
2ndηρκητεηρ·κητε
3rdηρκωσιν, ηρκωσιηρ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκοιμι, ηρκοιηνηρ·κοιμι, ηρ·κοιην classical
2ndηρκοις, ηρκοιηςηρ·κοις, ηρ·κοιης classical
3rdηρκοι, ηρκοιηηρ·κοι, ηρ·κοιη classical
Pl1stηρκοιμενηρ·κοιμεν
2ndηρκοιτεηρ·κοιτε
3rdηρκοιενηρ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρσοιμηνηρ·σοιμην
2ndηρσοιοηρ·σοιο
3rdηρσοιτοηρ·σοιτο
Pl1stηρσοιμεθαηρ·σοιμεθα
2ndηρσοισθεηρ·σοισθε
3rdηρσοιντοηρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρκεηρ·κεηρσοηρ·σο
3rdηρκετωηρ·κετωηρθωηρ·σθω
Pl1st
2ndηρκετεηρ·κετεηρθεηρ·σθε
3rdηρκετωσανηρ·κετωσανηρθωσαν, ηρθωνηρ·σθωσαν, ηρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρκεναι​ηρ·κεναι​ηρθαι​ηρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρσεσθαι​ηρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρκυιαηρκοςηρ·κυι·αηρ·κο[τ]·ς
Nomηρκωςηρ·κο[τ]·^ς
Accηρκυιανηρκοταηρ·κυι·ανηρ·κοτ·α
Datηρκυιᾳηρκοτιηρ·κυι·ᾳηρ·κοτ·ι
Genηρκυιαςηρκοτοςηρ·κυι·αςηρ·κοτ·ος
PlVocηρκυιαιηρκοτεςηρκοταηρ·κυι·αιηρ·κοτ·εςηρ·κοτ·α
Nom
Accηρκυιαςηρκοταςηρ·κυι·αςηρ·κοτ·ας
Datηρκυιαιςηρκοσι, ηρκοσινηρ·κυι·αιςηρ·κο[τ]·σι(ν)
Genηρκυιωνηρκοτωνηρ·κυι·ωνηρ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρμενηηρμενεηρ·μεν·ηηρ·μεν·ε
Nomηρμενοςηρ·μεν·ος
Accηρμενηνηρμενον[GNT]ηρ·μεν·ηνηρ·μεν·ον
Datηρμενῃηρμενῳηρ·μεν·ῃηρ·μεν·ῳ
Genηρμενηςηρμενουηρ·μεν·ηςηρ·μεν·ου
PlVocηρμεναιηρμενοιηρμεναηρ·μεν·αιηρ·μεν·οιηρ·μεν·α
Nom
Accηρμεναςηρμενουςηρ·μεν·αςηρ·μεν·ους
Datηρμεναιςηρμενοιςηρ·μεν·αιςηρ·μεν·οις
Genηρμενωνηρμενωνηρ·μεν·ωνηρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκειν, ηρκηε·ηρ·κειν, ε·ηρ·κη classicalηρμηνε·ηρ·μην
2ndηρκεις, ηρκηςε·ηρ·κεις, ε·ηρ·κης classicalηρσοε·ηρ·σο
3rdηρκειε·ηρ·κειηρτοε·ηρ·το
Pl1stηρκειμεν, ηρκεμενε·ηρ·κειμεν, ε·ηρ·κεμεν classicalηρμεθαε·ηρ·μεθα
2ndηρκειτε, ηρκετεε·ηρ·κειτε, ε·ηρ·κετε classicalηρθεε·ηρ·σθε
3rdηρκεισαν, ηρκεσανε·ηρ·κεισαν, ε·ηρ·κεσαν classicalηρατοε·ηρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρθηνε·αρ·θην
2ndηρθηςε·αρ·θης
3rdηρθη[GNT][LXX]ε·αρ·θη
Pl1stηρθημενε·αρ·θημεν
2ndηρθητεε·αρ·θητε
3rdηρθησαν[LXX]ε·αρ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρθησομαιαρ·θησομαι
2ndαρθησῃ, αρθησειαρ·θησῃ, αρ·θησει classical
3rdαρθησεται[GNT][LXX]αρ·θησεται
Pl1stαρθησομεθααρ·θησομεθα
2ndαρθησεσθεαρ·θησεσθε
3rdαρθησονται[LXX]αρ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρθωαρ·θω
2ndαρθῃςαρ·θῃς
3rdαρθῃ[GNT][LXX]αρ·θῃ
Pl1stαρθωμεναρ·θωμεν
2ndαρθητεαρ·θητε
3rdαρθωσιν[GNT], αρθωσιαρ·θωσι(ν), αρ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρθειηναρ·θειην
2ndαρθειηςαρ·θειης
3rdαρθειηαρ·θειη
Pl1stαρθειημεν, αρθειμεναρ·θειημεν, αρ·θειμεν classical
2ndαρθειητε, αρθειτεαρ·θειητε, αρ·θειτε classical
3rdαρθειησαν, αρθειεναρ·θειησαν, αρ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρθησοιμηναρ·θησοιμην
2ndαρθησοιοαρ·θησοιο
3rdαρθησοιτοαρ·θησοιτο
Pl1stαρθησοιμεθααρ·θησοιμεθα
2ndαρθησοισθεαρ·θησοισθε
3rdαρθησοιντοαρ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρθητι[GNT]αρ·θητι
3rdαρθητω[GNT][LXX]αρ·θητω
Pl1st
2ndαρθητεαρ·θητε
3rdαρθητωσαν, αρθεντωναρ·θητωσαν, αρ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αρθηναι​αρ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αρθησεσθαι​αρ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρθεισα[LXX]αρθειςαρθεναρ·θεισ·ααρ·θει[ντ]·ςαρ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαρθεισαναρθεντααρ·θεισ·αναρ·θε[ι]ντ·α
Datαρθεισῃαρθεντιαρ·θεισ·ῃαρ·θε[ι]ντ·ι
Genαρθεισηςαρθεντοςαρ·θεισ·ηςαρ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαρθεισαιαρθεντεςαρθεντααρ·θεισ·αιαρ·θε[ι]ντ·εςαρ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαρθεισαςαρθενταςαρ·θεισ·αςαρ·θε[ι]ντ·ας
Datαρθεισαιςαρθεισι, αρθεισιναρ·θεισ·αιςαρ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαρθεισωναρθεντωναρ·θεισ·ωναρ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρθησομενηαρθησομενεαρ·θησομεν·ηαρ·θησομεν·ε
Nomαρθησομενοςαρ·θησομεν·ος
Accαρθησομενηναρθησομενοναρ·θησομεν·ηναρ·θησομεν·ον
Datαρθησομενῃαρθησομενῳαρ·θησομεν·ῃαρ·θησομεν·ῳ
Genαρθησομενηςαρθησομενουαρ·θησομεν·ηςαρ·θησομεν·ου
PlVocαρθησομεναιαρθησομενοιαρθησομενααρ·θησομεν·αιαρ·θησομεν·οιαρ·θησομεν·α
Nom
Accαρθησομεναςαρθησομενουςαρ·θησομεν·αςαρ·θησομεν·ους
Datαρθησομεναιςαρθησομενοιςαρ·θησομεν·αιςαρ·θησομεν·οις
Genαρθησομενωναρθησομενωναρ·θησομεν·ωναρ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 22:49:49 EST