αιτεω • AITEW • aiteō

Search: αιτησωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιτησωνταιαἰτέωαιτη·σωνται1aor mp sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιτησωνταιαἰτέωαιτη·σωνται1aor mp sub 3rd pl

αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτωαιτ(ε)·ωαιτουμαι[GNT][LXX]αιτ(ε)·ομαι
2ndαιτεις[GNT][LXX]αιτ(ε)·ειςαιτῃ, αιτει[LXX], αιτεισαιαιτ(ε)·ῃ, αιτ(ε)·ει classical, αιτ(ε)·εσαι alt
3rdαιτει[LXX]αιτ(ε)·ειαιτειται[LXX]αιτ(ε)·εται
Pl1stαιτουμεναιτ(ε)·ομεναιτουμεθα[GNT]αιτ(ε)·ομεθα
2ndαιτειτε[GNT]αιτ(ε)·ετεαιτεισθε[GNT][LXX]αιτ(ε)·εσθε
3rdαιτουσιν[GNT][LXX], αιτουσιαιτ(ε)·ουσι(ν), αιτ(ε)·ουσι(ν)αιτουνταιαιτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτωαιτ(ε)·ωαιτωμαιαιτ(ε)·ωμαι
2ndαιτῃςαιτ(ε)·ῃςαιτῃαιτ(ε)·ῃ
3rdαιτῃαιτ(ε)·ῃαιτηταιαιτ(ε)·ηται
Pl1stαιτωμεν[GNT]αιτ(ε)·ωμεναιτωμεθα[GNT]αιτ(ε)·ωμεθα
2ndαιτητεαιτ(ε)·ητεαιτησθε[GNT]αιτ(ε)·ησθε
3rdαιτωσιν, αιτωσιαιτ(ε)·ωσι(ν)αιτωνταιαιτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτοιμιαιτ(ε)·οιμιαιτοιμηναιτ(ε)·οιμην
2ndαιτοιςαιτ(ε)·οιςαιτοιοαιτ(ε)·οιο
3rdαιτοιαιτ(ε)·οιαιτοιτοαιτ(ε)·οιτο
Pl1stαιτοιμεναιτ(ε)·οιμεναιτοιμεθααιτ(ε)·οιμεθα
2ndαιτοιτεαιτ(ε)·οιτεαιτοισθεαιτ(ε)·οισθε
3rdαιτοιεν, αιτοισαναιτ(ε)·οιεν, αιτ(ε)·οισαν altαιτοιντοαιτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιτει[LXX]αιτ(ε)·εαιτουαιτ(ε)·ου
3rdαιτειτω[GNT]αιτ(ε)·ετωαιτεισθωαιτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαιτειτε[GNT]αιτ(ε)·ετεαιτεισθε[GNT][LXX]αιτ(ε)·εσθε
3rdαιτειτωσαν, αιτουντωναιτ(ε)·ετωσαν, αιτ(ε)·οντων classicalαιτεισθωσαν, αιτεισθωναιτ(ε)·εσθωσαν, αιτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιτειν[GNT]​αιτ(ε)·ειναιτεισθαι[GNT]​αιτ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτουσα[GNT]αιτουναιτ(ε)·ουσ·ααιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαιτων[GNT]αιτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαιτουσαναιτουντααιτ(ε)·ουσ·αναιτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαιτουσῃαιτουντι[GNT]αιτ(ε)·ουσ·ῃαιτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαιτουσηςαιτουντοςαιτ(ε)·ουσ·ηςαιτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαιτουσαιαιτουντεςαιτουντααιτ(ε)·ουσ·αιαιτ(ε)·ο[υ]ντ·εςαιτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαιτουσαςαιτουντας[LXX]αιτ(ε)·ουσ·αςαιτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαιτουσαιςαιτουσι, αιτουσιν[GNT][LXX]αιτ(ε)·ουσ·αιςαιτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αιτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαιτουσωναιτουντωναιτ(ε)·ουσ·ωναιτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτουμενηαιτουμενεαιτ(ε)·ομεν·ηαιτ(ε)·ομεν·ε
Nomαιτουμενοςαιτ(ε)·ομεν·ος
Accαιτουμενηναιτουμενοναιτ(ε)·ομεν·ηναιτ(ε)·ομεν·ον
Datαιτουμενῃαιτουμενῳαιτ(ε)·ομεν·ῃαιτ(ε)·ομεν·ῳ
Genαιτουμενηςαιτουμενουαιτ(ε)·ομεν·ηςαιτ(ε)·ομεν·ου
PlVocαιτουμεναιαιτουμενοι[GNT][LXX]αιτουμενααιτ(ε)·ομεν·αιαιτ(ε)·ομεν·οιαιτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαιτουμεναςαιτουμενουςαιτ(ε)·ομεν·αςαιτ(ε)·ομεν·ους
Datαιτουμεναιςαιτουμενοιςαιτ(ε)·ομεν·αιςαιτ(ε)·ομεν·οις
Genαιτουμενωναιτουμενωναιτ(ε)·ομεν·ωναιτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτουνε·αιτ(ε)·ονῃτουμηνε·αιτ(ε)·ομην
2ndῃτειςε·αιτ(ε)·εςῃτουε·αιτ(ε)·ου
3rdῃτειε·αιτ(ε)·εῃτειτοε·αιτ(ε)·ετο
Pl1stῃτουμεν[LXX]ε·αιτ(ε)·ομενῃτουμεθαε·αιτ(ε)·ομεθα
2ndῃτειτεε·αιτ(ε)·ετεῃτεισθεε·αιτ(ε)·εσθε
3rdῃτουν, ῃτουσανε·αιτ(ε)·ον, ε·αιτ(ε)·οσαν altῃτουντο[GNT]ε·αιτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτησω[LXX]αιτη·σωαιτησομαι[GNT][LXX]αιτη·σομαι
2ndαιτησειςαιτη·σειςαιτησῃ[GNT][LXX], αιτησει[GNT][LXX], αιτησεσαιαιτη·σῃ, αιτη·σει classical, αιτη·σεσαι alt
3rdαιτησει[GNT][LXX]αιτη·σειαιτησεταιαιτη·σεται
Pl1stαιτησομεναιτη·σομεναιτησομεθααιτη·σομεθα
2ndαιτησετεαιτη·σετεαιτησεσθε[GNT]αιτη·σεσθε
3rdαιτησουσιν[GNT], αιτησουσιαιτη·σουσι(ν), αιτη·σουσι(ν)αιτησονταιαιτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτησοιμιαιτη·σοιμιαιτησοιμηναιτη·σοιμην
2ndαιτησοιςαιτη·σοιςαιτησοιοαιτη·σοιο
3rdαιτησοιαιτη·σοιαιτησοιτοαιτη·σοιτο
Pl1stαιτησοιμεναιτη·σοιμεναιτησοιμεθααιτη·σοιμεθα
2ndαιτησοιτεαιτη·σοιτεαιτησοισθεαιτη·σοισθε
3rdαιτησοιεναιτη·σοιεναιτησοιντοαιτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιτησειν​αιτη·σειν​αιτησεσθαι​αιτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτησουσααιτησον[GNT][LXX]αιτη·σουσ·ααιτη·σο[υ]ν[τ]
Nomαιτησωναιτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαιτησουσαναιτησοντααιτη·σουσ·αναιτη·σο[υ]ντ·α
Datαιτησουσῃαιτησοντιαιτη·σουσ·ῃαιτη·σο[υ]ντ·ι
Genαιτησουσηςαιτησοντοςαιτη·σουσ·ηςαιτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαιτησουσαιαιτησοντεςαιτησοντααιτη·σουσ·αιαιτη·σο[υ]ντ·εςαιτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαιτησουσαςαιτησονταςαιτη·σουσ·αςαιτη·σο[υ]ντ·ας
Datαιτησουσαιςαιτησουσι, αιτησουσιν[GNT]αιτη·σουσ·αιςαιτη·σου[ντ]·σι(ν), αιτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαιτησουσωναιτησοντωναιτη·σουσ·ωναιτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτησομενηαιτησομενεαιτη·σομεν·ηαιτη·σομεν·ε
Nomαιτησομενοςαιτη·σομεν·ος
Accαιτησομενηναιτησομενοναιτη·σομεν·ηναιτη·σομεν·ον
Datαιτησομενῃαιτησομενῳαιτη·σομεν·ῃαιτη·σομεν·ῳ
Genαιτησομενηςαιτησομενουαιτη·σομεν·ηςαιτη·σομεν·ου
PlVocαιτησομεναιαιτησομενοιαιτησομενααιτη·σομεν·αιαιτη·σομεν·οιαιτη·σομεν·α
Nom
Accαιτησομεναςαιτησομενουςαιτη·σομεν·αςαιτη·σομεν·ους
Datαιτησομεναιςαιτησομενοιςαιτη·σομεν·αιςαιτη·σομεν·οις
Genαιτησομενωναιτησομενωναιτη·σομεν·ωναιτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτησα[LXX]ε·αιτη·σαῃτησαμην[LXX]ε·αιτη·σαμην
2ndῃτησας[GNT][LXX]ε·αιτη·σαςῃτησω[LXX]ε·αιτη·σω
3rdῃτησεν[LXX], ῃτησεε·αιτη·σε(ν), ε·αιτη·σε(ν)ῃτησατο[GNT][LXX]ε·αιτη·σατο
Pl1stῃτησαμενε·αιτη·σαμενῃτησαμεθαε·αιτη·σαμεθα
2ndῃτησατε[GNT]ε·αιτη·σατεῃτησασθε[GNT]ε·αιτη·σασθε
3rdῃτησαν[LXX]ε·αιτη·σανῃτησαντο[GNT][LXX]ε·αιτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτησω[LXX]αιτη·σωαιτησωμαι[GNT]αιτη·σωμαι
2ndαιτησῃς[GNT]αιτη·σῃςαιτησῃ[GNT][LXX]αιτη·σῃ
3rdαιτησῃ[GNT][LXX]αιτη·σῃαιτησηται[GNT]αιτη·σηται
Pl1stαιτησωμεν[GNT]αιτη·σωμεναιτησωμεθααιτη·σωμεθα
2ndαιτησητε[GNT]αιτη·σητεαιτησησθεαιτη·σησθε
3rdαιτησωσιν[LXX], αιτησωσιαιτη·σωσι(ν), αιτη·σωσι(ν)αιτησωνται[GNT]αιτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτησαιμιαιτη·σαιμιαιτησαιμηναιτη·σαιμην
2ndαιτησαις, αιτησειαςαιτη·σαις, αιτη·σειας classicalαιτησαιοαιτη·σαιο
3rdαιτησαι[GNT][LXX], αιτησειεαιτη·σαι, αιτη·σειε classicalαιτησαιτοαιτη·σαιτο
Pl1stαιτησαιμεναιτη·σαιμεναιτησαιμεθααιτη·σαιμεθα
2ndαιτησαιτεαιτη·σαιτεαιτησαισθεαιτη·σαισθε
3rdαιτησαιεν, αιτησαισαν, αιτησειαν, αιτησειεναιτη·σαιεν, αιτη·σαισαν alt, αιτη·σειαν classical, αιτη·σειεν classicalαιτησαιντοαιτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιτησον[GNT][LXX]αιτη·σοναιτησαι[GNT][LXX]αιτη·σαι
3rdαιτησατω[LXX]αιτη·σατωαιτησασθωαιτη·σασθω
Pl1st
2ndαιτησατεαιτη·σατεαιτησασθε[GNT]αιτη·σασθε
3rdαιτησατωσαν, αιτησαντωναιτη·σατωσαν, αιτη·σαντων classicalαιτησασθωσαν, αιτησασθωναιτη·σασθωσαν, αιτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιτησαι[GNT][LXX]​αιτη·σαιαιτησασθαι[LXX]​αιτη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτησασααιτησας[GNT]αιτησαναιτη·σασ·ααιτη·σα[ντ]·ςαιτη·σαν[τ]
Nom
Accαιτησασαναιτησαντααιτη·σασ·αναιτη·σαντ·α
Datαιτησασῃαιτησαντιαιτη·σασ·ῃαιτη·σαντ·ι
Genαιτησασηςαιτησαντοςαιτη·σασ·ηςαιτη·σαντ·ος
PlVocαιτησασαιαιτησαντες[LXX]αιτησαντααιτη·σασ·αιαιτη·σαντ·εςαιτη·σαντ·α
Nom
Accαιτησασαςαιτησανταςαιτη·σασ·αςαιτη·σαντ·ας
Datαιτησασαιςαιτησασι, αιτησασιναιτη·σασ·αιςαιτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαιτησασωναιτησαντωναιτη·σασ·ωναιτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτησαμενηαιτησαμενεαιτη·σαμεν·ηαιτη·σαμεν·ε
Nomαιτησαμενος[LXX]αιτη·σαμεν·ος
Accαιτησαμενηναιτησαμενοναιτη·σαμεν·ηναιτη·σαμεν·ον
Datαιτησαμενῃαιτησαμενῳαιτη·σαμεν·ῃαιτη·σαμεν·ῳ
Genαιτησαμενηςαιτησαμενουαιτη·σαμεν·ηςαιτη·σαμεν·ου
PlVocαιτησαμεναιαιτησαμενοιαιτησαμενααιτη·σαμεν·αιαιτη·σαμεν·οιαιτη·σαμεν·α
Nom
Accαιτησαμεναςαιτησαμενουςαιτη·σαμεν·αςαιτη·σαμεν·ους
Datαιτησαμεναιςαιτησαμενοιςαιτη·σαμεν·αιςαιτη·σαμεν·οις
Genαιτησαμενωναιτησαμενωναιτη·σαμεν·ωναιτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτηκαῃτη·καῃτημαιῃτη·μαι
2ndῃτηκας, ῃτηκεςῃτη·κας, ῃτη·κες altῃτησαι[LXX]ῃτη·σαι
3rdῃτηκεν, ῃτηκεῃτη·κε(ν)ῃτηταιῃτη·ται
Pl1stῃτηκαμεν[GNT]ῃτη·καμενῃτημεθαῃτη·μεθα
2ndῃτηκατεῃτη·κατεῃτησθεῃτη·σθε
3rdῃτηκασιν, ῃτηκασι, ῃτηκανῃτη·κασι(ν), ῃτη·καν altῃτηνταιῃτη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτησομαιῃτη·σομαι
2ndῃτησῃ, ῃτησειῃτη·σῃ, ῃτη·σει classical
3rdῃτησεταιῃτη·σεται
Pl1stῃτησομεθαῃτη·σομεθα
2ndῃτησεσθεῃτη·σεσθε
3rdῃτησονταιῃτη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτηκωῃτη·κω
2ndῃτηκῃςῃτη·κῃς
3rdῃτηκῃῃτη·κῃ
Pl1stῃτηκωμενῃτη·κωμεν
2ndῃτηκητεῃτη·κητε
3rdῃτηκωσιν, ῃτηκωσιῃτη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτηκοιμι, ῃτηκοιηνῃτη·κοιμι, ῃτη·κοιην classical
2ndῃτηκοις, ῃτηκοιηςῃτη·κοις, ῃτη·κοιης classical
3rdῃτηκοι, ῃτηκοιηῃτη·κοι, ῃτη·κοιη classical
Pl1stῃτηκοιμενῃτη·κοιμεν
2ndῃτηκοιτεῃτη·κοιτε
3rdῃτηκοιενῃτη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτησοιμηνῃτη·σοιμην
2ndῃτησοιοῃτη·σοιο
3rdῃτησοιτοῃτη·σοιτο
Pl1stῃτησοιμεθαῃτη·σοιμεθα
2ndῃτησοισθεῃτη·σοισθε
3rdῃτησοιντοῃτη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndῃτηκεῃτη·κεῃτησοῃτη·σο
3rdῃτηκετωῃτη·κετωῃτησθωῃτη·σθω
Pl1st
2ndῃτηκετεῃτη·κετεῃτησθεῃτη·σθε
3rdῃτηκετωσανῃτη·κετωσανῃτησθωσαν, ῃτησθωνῃτη·σθωσαν, ῃτη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃτηκεναι​ῃτη·κεναι​ῃτησθαι​ῃτη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ῃτησεσθαι​ῃτη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῃτηκυιαῃτηκοςῃτη·κυι·αῃτη·κο[τ]·ς
Nomῃτηκωςῃτη·κο[τ]·^ς
Accῃτηκυιανῃτηκοταῃτη·κυι·ανῃτη·κοτ·α
Datῃτηκυιᾳῃτηκοτιῃτη·κυι·ᾳῃτη·κοτ·ι
Genῃτηκυιαςῃτηκοτοςῃτη·κυι·αςῃτη·κοτ·ος
PlVocῃτηκυιαιῃτηκοτεςῃτηκοταῃτη·κυι·αιῃτη·κοτ·εςῃτη·κοτ·α
Nom
Accῃτηκυιαςῃτηκοταςῃτη·κυι·αςῃτη·κοτ·ας
Datῃτηκυιαιςῃτηκοσι, ῃτηκοσινῃτη·κυι·αιςῃτη·κο[τ]·σι(ν)
Genῃτηκυιωνῃτηκοτωνῃτη·κυι·ωνῃτη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocῃτημενηῃτημενεῃτη·μεν·ηῃτη·μεν·ε
Nomῃτημενοςῃτη·μεν·ος
Accῃτημενηνῃτημενονῃτη·μεν·ηνῃτη·μεν·ον
Datῃτημενῃῃτημενῳῃτη·μεν·ῃῃτη·μεν·ῳ
Genῃτημενηςῃτημενουῃτη·μεν·ηςῃτη·μεν·ου
PlVocῃτημεναιῃτημενοιῃτημεναῃτη·μεν·αιῃτη·μεν·οιῃτη·μεν·α
Nom
Accῃτημεναςῃτημενουςῃτη·μεν·αςῃτη·μεν·ους
Datῃτημεναιςῃτημενοιςῃτη·μεν·αιςῃτη·μεν·οις
Genῃτημενωνῃτημενωνῃτη·μεν·ωνῃτη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτηκειν, ῃτηκηε·ῃτη·κειν, ε·ῃτη·κη classicalῃτημηνε·ῃτη·μην
2ndῃτηκεις, ῃτηκηςε·ῃτη·κεις, ε·ῃτη·κης classicalῃτησοε·ῃτη·σο
3rdῃτηκειε·ῃτη·κειῃτητοε·ῃτη·το
Pl1stῃτηκειμεν, ῃτηκεμενε·ῃτη·κειμεν, ε·ῃτη·κεμεν classicalῃτημεθαε·ῃτη·μεθα
2ndῃτηκειτε, ῃτηκετεε·ῃτη·κειτε, ε·ῃτη·κετε classicalῃτησθεε·ῃτη·σθε
3rdῃτηκεισαν, ῃτηκεσανε·ῃτη·κεισαν, ε·ῃτη·κεσαν classicalῃτηντοε·ῃτη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῃτηθηνε·αιτη·θην
2ndῃτηθηςε·αιτη·θης
3rdῃτηθηε·αιτη·θη
Pl1stῃτηθημενε·αιτη·θημεν
2ndῃτηθητεε·αιτη·θητε
3rdῃτηθησανε·αιτη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαιτηθησομαιαιτη·θησομαι
2ndαιτηθησῃ, αιτηθησειαιτη·θησῃ, αιτη·θησει classical
3rdαιτηθησεταιαιτη·θησεται
Pl1stαιτηθησομεθααιτη·θησομεθα
2ndαιτηθησεσθεαιτη·θησεσθε
3rdαιτηθησονταιαιτη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαιτηθωαιτη·θω
2ndαιτηθῃςαιτη·θῃς
3rdαιτηθῃαιτη·θῃ
Pl1stαιτηθωμεναιτη·θωμεν
2ndαιτηθητεαιτη·θητε
3rdαιτηθωσιν, αιτηθωσιαιτη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαιτηθειηναιτη·θειην
2ndαιτηθειηςαιτη·θειης
3rdαιτηθειηαιτη·θειη
Pl1stαιτηθειημεν, αιτηθειμεναιτη·θειημεν, αιτη·θειμεν classical
2ndαιτηθειητε, αιτηθειτεαιτη·θειητε, αιτη·θειτε classical
3rdαιτηθειησαν, αιτηθειεναιτη·θειησαν, αιτη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαιτηθησοιμηναιτη·θησοιμην
2ndαιτηθησοιοαιτη·θησοιο
3rdαιτηθησοιτοαιτη·θησοιτο
Pl1stαιτηθησοιμεθααιτη·θησοιμεθα
2ndαιτηθησοισθεαιτη·θησοισθε
3rdαιτηθησοιντοαιτη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιτηθητιαιτη·θητι
3rdαιτηθητωαιτη·θητω
Pl1st
2ndαιτηθητεαιτη·θητε
3rdαιτηθητωσαν, αιτηθεντωναιτη·θητωσαν, αιτη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αιτηθηναι​αιτη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αιτηθησεσθαι​αιτη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτηθεισααιτηθεις[LXX]αιτηθεναιτη·θεισ·ααιτη·θει[ντ]·ςαιτη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαιτηθεισαναιτηθεντααιτη·θεισ·αναιτη·θε[ι]ντ·α
Datαιτηθεισῃαιτηθεντιαιτη·θεισ·ῃαιτη·θε[ι]ντ·ι
Genαιτηθεισηςαιτηθεντοςαιτη·θεισ·ηςαιτη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαιτηθεισαιαιτηθεντεςαιτηθεντααιτη·θεισ·αιαιτη·θε[ι]ντ·εςαιτη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαιτηθεισαςαιτηθενταςαιτη·θεισ·αςαιτη·θε[ι]ντ·ας
Datαιτηθεισαιςαιτηθεισι, αιτηθεισιναιτη·θεισ·αιςαιτη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαιτηθεισωναιτηθεντωναιτη·θεισ·ωναιτη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτηθησομενηαιτηθησομενεαιτη·θησομεν·ηαιτη·θησομεν·ε
Nomαιτηθησομενοςαιτη·θησομεν·ος
Accαιτηθησομενηναιτηθησομενοναιτη·θησομεν·ηναιτη·θησομεν·ον
Datαιτηθησομενῃαιτηθησομενῳαιτη·θησομεν·ῃαιτη·θησομεν·ῳ
Genαιτηθησομενηςαιτηθησομενουαιτη·θησομεν·ηςαιτη·θησομεν·ου
PlVocαιτηθησομεναιαιτηθησομενοιαιτηθησομενααιτη·θησομεν·αιαιτη·θησομεν·οιαιτη·θησομεν·α
Nom
Accαιτηθησομεναςαιτηθησομενουςαιτη·θησομεν·αςαιτη·θησομεν·ους
Datαιτηθησομεναιςαιτηθησομενοιςαιτη·θησομεν·αιςαιτη·θησομεν·οις
Genαιτηθησομενωναιτηθησομενωναιτη·θησομεν·ωναιτη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 03:07:47 EST