αιτιαομαι • AITIAOMAI • aitiaomai

Search: αιτιαται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιτιαται; αιτιαταιαἰτιάομαιαιτι(α)·εται; αιτι(α)·ηταιpres mp ind 3rd sg; pres mp sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αιτιαταιαἰτιάομαιαιτι(α)·εταιpres mp ind 3rd sg
αιτιαταιαἰτιάομαιαιτι(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg

αἰτιάομαι [LXX] (αιτι(α)-, αιτια·σ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτιωμαιαιτι(α)·ομαι
2ndαιτιᾳ[LXX], αιτιασαιαιτι(α)·ῃ, αιτι(α)·ει classical, αιτι(α)·εσαι alt
3rdαιτιαται[LXX]αιτι(α)·εται
Pl1stαιτιωμεθααιτι(α)·ομεθα
2ndαιτιασθεαιτι(α)·εσθε
3rdαιτιωνταιαιτι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτιωμαιαιτι(α)·ωμαι
2ndαιτιᾳ[LXX]αιτι(α)·ῃ
3rdαιτιαται[LXX]αιτι(α)·ηται
Pl1stαιτιωμεθααιτι(α)·ωμεθα
2ndαιτιασθεαιτι(α)·ησθε
3rdαιτιωνταιαιτι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτιῳμηναιτι(α)·οιμην
2ndαιτιῳοαιτι(α)·οιο
3rdαιτιῳτοαιτι(α)·οιτο
Pl1stαιτιῳμεθααιτι(α)·οιμεθα
2ndαιτιῳσθεαιτι(α)·οισθε
3rdαιτιῳντοαιτι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιτιωαιτι(α)·ου
3rdαιτιασθωαιτι(α)·εσθω
Pl1st
2ndαιτιασθεαιτι(α)·εσθε
3rdαιτιασθωσαν, αιτιασθωναιτι(α)·εσθωσαν, αιτι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιτιασθαι​αιτι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτιωμενηαιτιωμενεαιτι(α)·ομεν·ηαιτι(α)·ομεν·ε
Nomαιτιωμενοςαιτι(α)·ομεν·ος
Accαιτιωμενηναιτιωμενοναιτι(α)·ομεν·ηναιτι(α)·ομεν·ον
Datαιτιωμενῃαιτιωμενῳαιτι(α)·ομεν·ῃαιτι(α)·ομεν·ῳ
Genαιτιωμενηςαιτιωμενουαιτι(α)·ομεν·ηςαιτι(α)·ομεν·ου
PlVocαιτιωμεναιαιτιωμενοιαιτιωμενααιτι(α)·ομεν·αιαιτι(α)·ομεν·οιαιτι(α)·ομεν·α
Nom
Accαιτιωμεναςαιτιωμενουςαιτι(α)·ομεν·αςαιτι(α)·ομεν·ους
Datαιτιωμεναιςαιτιωμενοιςαιτι(α)·ομεν·αιςαιτι(α)·ομεν·οις
Genαιτιωμενωναιτιωμενωναιτι(α)·ομεν·ωναιτι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃτιωμηνε·αιτι(α)·ομην
2ndῃτιωε·αιτι(α)·ου
3rdῃτιατοε·αιτι(α)·ετο
Pl1stῃτιωμεθαε·αιτι(α)·ομεθα
2ndῃτιασθεε·αιτι(α)·εσθε
3rdῃτιωντοε·αιτι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτιασομαιαιτια·σομαι
2ndαιτιασῃ, αιτιασει, αιτιασεσαιαιτια·σῃ, αιτια·σει classical, αιτια·σεσαι alt
3rdαιτιασεται[LXX]αιτια·σεται
Pl1stαιτιασομεθααιτια·σομεθα
2ndαιτιασεσθεαιτια·σεσθε
3rdαιτιασονταιαιτια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιτιασοιμηναιτια·σοιμην
2ndαιτιασοιοαιτια·σοιο
3rdαιτιασοιτοαιτια·σοιτο
Pl1stαιτιασοιμεθααιτια·σοιμεθα
2ndαιτιασοισθεαιτια·σοισθε
3rdαιτιασοιντοαιτια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιτιασεσθαι​αιτια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτιασομενηαιτιασομενεαιτια·σομεν·ηαιτια·σομεν·ε
Nomαιτιασομενοςαιτια·σομεν·ος
Accαιτιασομενηναιτιασομενοναιτια·σομεν·ηναιτια·σομεν·ον
Datαιτιασομενῃαιτιασομενῳαιτια·σομεν·ῃαιτια·σομεν·ῳ
Genαιτιασομενηςαιτιασομενουαιτια·σομεν·ηςαιτια·σομεν·ου
PlVocαιτιασομεναιαιτιασομενοιαιτιασομενααιτια·σομεν·αιαιτια·σομεν·οιαιτια·σομεν·α
Nom
Accαιτιασομεναςαιτιασομενουςαιτια·σομεν·αςαιτια·σομεν·ους
Datαιτιασομεναιςαιτιασομενοιςαιτια·σομεν·αιςαιτια·σομεν·οις
Genαιτιασομενωναιτιασομενωναιτια·σομεν·ωναιτια·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:25:13 EST