αισθανομαι • AISQANOMAI • aisthanomai

Search: αισθησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αισθησῃ; αισθησῃαἰσθάνομαιαισθη·σῃ; αισθη·σῃ1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αισθησῃαἰσθάνομαιαισθη·σῃ1aor mp sub 2nd sg
αισθησῃαἰσθάνομαιαισθη·σῃfut mp ind 2nd sg

αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθανομαιαισθαν·ομαι
2ndαισθανῃ, αισθανει, αισθανεσαιαισθαν·ῃ, αισθαν·ει classical, αισθαν·εσαι alt
3rdαισθανεται[LXX]αισθαν·εται
Pl1stαισθανομεθααισθαν·ομεθα
2ndαισθανεσθεαισθαν·εσθε
3rdαισθανονται[LXX]αισθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθανωμαιαισθαν·ωμαι
2ndαισθανῃαισθαν·ῃ
3rdαισθανηταιαισθαν·ηται
Pl1stαισθανωμεθααισθαν·ωμεθα
2ndαισθανησθεαισθαν·ησθε
3rdαισθανωνταιαισθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθανοιμηναισθαν·οιμην
2ndαισθανοιοαισθαν·οιο
3rdαισθανοιτοαισθαν·οιτο
Pl1stαισθανοιμεθααισθαν·οιμεθα
2ndαισθανοισθεαισθαν·οισθε
3rdαισθανοιντοαισθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισθανουαισθαν·ου
3rdαισθανεσθωαισθαν·εσθω
Pl1st
2ndαισθανεσθεαισθαν·εσθε
3rdαισθανεσθωσαν, αισθανεσθωναισθαν·εσθωσαν, αισθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισθανεσθαι​αισθαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθανομενηαισθανομενεαισθαν·ομεν·ηαισθαν·ομεν·ε
Nomαισθανομενοςαισθαν·ομεν·ος
Accαισθανομενηναισθανομενοναισθαν·ομεν·ηναισθαν·ομεν·ον
Datαισθανομενῃαισθανομενῳαισθαν·ομεν·ῃαισθαν·ομεν·ῳ
Genαισθανομενηςαισθανομενουαισθαν·ομεν·ηςαισθαν·ομεν·ου
PlVocαισθανομεναιαισθανομενοιαισθανομενααισθαν·ομεν·αιαισθαν·ομεν·οιαισθαν·ομεν·α
Nom
Accαισθανομεναςαισθανομενουςαισθαν·ομεν·αςαισθαν·ομεν·ους
Datαισθανομεναιςαισθανομενοιςαισθαν·ομεν·αιςαισθαν·ομεν·οις
Genαισθανομενωναισθανομενωναισθαν·ομεν·ωναισθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσθανομηνε·αισθαν·ομην
2ndῃσθανουε·αισθαν·ου
3rdῃσθανετοε·αισθαν·ετο
Pl1stῃσθανομεθαε·αισθαν·ομεθα
2ndῃσθανεσθεε·αισθαν·εσθε
3rdῃσθανοντο[LXX]ε·αισθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθησομαιαισθη·σομαι
2ndαισθησῃ[LXX], αισθησει[GNT][LXX], αισθησεσαιαισθη·σῃ, αισθη·σει classical, αισθη·σεσαι alt
3rdαισθησεταιαισθη·σεται
Pl1stαισθησομεθααισθη·σομεθα
2ndαισθησεσθεαισθη·σεσθε
3rdαισθησονταιαισθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθησοιμηναισθη·σοιμην
2ndαισθησοιοαισθη·σοιο
3rdαισθησοιτοαισθη·σοιτο
Pl1stαισθησοιμεθααισθη·σοιμεθα
2ndαισθησοισθεαισθη·σοισθε
3rdαισθησοιντοαισθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισθησεσθαι​αισθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθησομενηαισθησομενεαισθη·σομεν·ηαισθη·σομεν·ε
Nomαισθησομενοςαισθη·σομεν·ος
Accαισθησομενηναισθησομενοναισθη·σομεν·ηναισθη·σομεν·ον
Datαισθησομενῃαισθησομενῳαισθη·σομεν·ῃαισθη·σομεν·ῳ
Genαισθησομενηςαισθησομενουαισθη·σομεν·ηςαισθη·σομεν·ου
PlVocαισθησομεναιαισθησομενοιαισθησομενααισθη·σομεν·αιαισθη·σομεν·οιαισθη·σομεν·α
Nom
Accαισθησομεναςαισθησομενουςαισθη·σομεν·αςαισθη·σομεν·ους
Datαισθησομεναιςαισθησομενοιςαισθη·σομεν·αιςαισθη·σομεν·οις
Genαισθησομενωναισθησομενωναισθη·σομεν·ωναισθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσθησαμηνε·αισθη·σαμην
2ndῃσθησωε·αισθη·σω
3rdῃσθησατοε·αισθη·σατο
Pl1stῃσθησαμεθαε·αισθη·σαμεθα
2ndῃσθησασθεε·αισθη·σασθε
3rdῃσθησαντοε·αισθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθησωμαιαισθη·σωμαι
2ndαισθησῃ[LXX]αισθη·σῃ
3rdαισθησηταιαισθη·σηται
Pl1stαισθησωμεθααισθη·σωμεθα
2ndαισθησησθεαισθη·σησθε
3rdαισθησωνταιαισθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθησαιμηναισθη·σαιμην
2ndαισθησαιοαισθη·σαιο
3rdαισθησαιτοαισθη·σαιτο
Pl1stαισθησαιμεθααισθη·σαιμεθα
2ndαισθησαισθεαισθη·σαισθε
3rdαισθησαιντοαισθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισθησαιαισθη·σαι
3rdαισθησασθωαισθη·σασθω
Pl1st
2ndαισθησασθεαισθη·σασθε
3rdαισθησασθωσαν, αισθησασθωναισθη·σασθωσαν, αισθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισθησασθαι​αισθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθησαμενηαισθησαμενεαισθη·σαμεν·ηαισθη·σαμεν·ε
Nomαισθησαμενοςαισθη·σαμεν·ος
Accαισθησαμενηναισθησαμενοναισθη·σαμεν·ηναισθη·σαμεν·ον
Datαισθησαμενῃαισθησαμενῳαισθη·σαμεν·ῃαισθη·σαμεν·ῳ
Genαισθησαμενηςαισθησαμενουαισθη·σαμεν·ηςαισθη·σαμεν·ου
PlVocαισθησαμεναιαισθησαμενοιαισθησαμενααισθη·σαμεν·αιαισθη·σαμεν·οιαισθη·σαμεν·α
Nom
Accαισθησαμεναςαισθησαμενουςαισθη·σαμεν·αςαισθη·σαμεν·ους
Datαισθησαμεναιςαισθησαμενοιςαισθη·σαμεν·αιςαισθη·σαμεν·οις
Genαισθησαμενωναισθησαμενωναισθη·σαμεν·ωναισθη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃσθομηνε·αισθ·ομην
2ndῃσθουε·αισθ·ου
3rdῃσθετοε·αισθ·ετο
Pl1stῃσθομεθαε·αισθ·ομεθα
2ndῃσθεσθεε·αισθ·εσθε
3rdῃσθοντο[LXX]ε·αισθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθωμαιαισθ·ωμαι
2ndαισθῃαισθ·ῃ
3rdαισθηταιαισθ·ηται
Pl1stαισθωμεθααισθ·ωμεθα
2ndαισθησθεαισθ·ησθε
3rdαισθωνται[GNT]αισθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαισθοιμην[LXX]αισθ·οιμην
2ndαισθοιοαισθ·οιο
3rdαισθοιτοαισθ·οιτο
Pl1stαισθοιμεθααισθ·οιμεθα
2ndαισθοισθεαισθ·οισθε
3rdαισθοιντοαισθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισθουαισθ·ου
3rdαισθεσθωαισθ·εσθω
Pl1st
2ndαισθεσθεαισθ·εσθε
3rdαισθεσθωσαν, αισθεσθωναισθ·εσθωσαν, αισθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αισθεσθαι[LXX]​αισθ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθομενηαισθομενεαισθ·ομεν·ηαισθ·ομεν·ε
Nomαισθομενοςαισθ·ομεν·ος
Accαισθομενηναισθομενοναισθ·ομεν·ηναισθ·ομεν·ον
Datαισθομενῃαισθομενῳαισθ·ομεν·ῃαισθ·ομεν·ῳ
Genαισθομενηςαισθομενουαισθ·ομεν·ηςαισθ·ομεν·ου
PlVocαισθομεναιαισθομενοιαισθομενααισθ·ομεν·αιαισθ·ομεν·οιαισθ·ομεν·α
Nom
Accαισθομεναςαισθομενουςαισθ·ομεν·αςαισθ·ομεν·ους
Datαισθομεναιςαισθομενοιςαισθ·ομεν·αιςαισθ·ομεν·οις
Genαισθομενωναισθομενωναισθ·ομεν·ωναισθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stῃσθανθην, ῃσθηθηνε·αισθαν·θην, ε·αισθη·θην
2ndῃσθανθης, ῃσθηθηςε·αισθαν·θης, ε·αισθη·θης
3rdῃσθανθη, ῃσθηθηε·αισθαν·θη, ε·αισθη·θη
Pl1stῃσθανθημεν, ῃσθηθημενε·αισθαν·θημεν, ε·αισθη·θημεν
2ndῃσθανθητε, ῃσθηθητεε·αισθαν·θητε, ε·αισθη·θητε
3rdῃσθανθησαν, ῃσθηθησανε·αισθαν·θησαν, ε·αισθη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαισθανθησομαι, αισθηθησομαιαισθαν·θησομαι, αισθη·θησομαι
2ndαισθανθησῃ, αισθανθησει, αισθηθησῃ, αισθηθησειαισθαν·θησῃ, αισθαν·θησει classical, αισθη·θησῃ, αισθη·θησει classical
3rdαισθανθησεται[LXX], αισθηθησεταιαισθαν·θησεται, αισθη·θησεται
Pl1stαισθανθησομεθα, αισθηθησομεθααισθαν·θησομεθα, αισθη·θησομεθα
2ndαισθανθησεσθε, αισθηθησεσθε[LXX]αισθαν·θησεσθε, αισθη·θησεσθε
3rdαισθανθησονται, αισθηθησονταιαισθαν·θησονται, αισθη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαισθανθω, αισθηθωαισθαν·θω, αισθη·θω
2ndαισθανθῃς, αισθηθῃςαισθαν·θῃς, αισθη·θῃς
3rdαισθανθῃ, αισθηθῃ[LXX]αισθαν·θῃ, αισθη·θῃ
Pl1stαισθανθωμεν, αισθηθωμεναισθαν·θωμεν, αισθη·θωμεν
2ndαισθανθητε, αισθηθητεαισθαν·θητε, αισθη·θητε
3rdαισθανθωσιν, αισθανθωσι, αισθηθωσιν, αισθηθωσιαισθαν·θωσι(ν), αισθη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαισθανθειην, αισθηθειηναισθαν·θειην, αισθη·θειην
2ndαισθανθειης, αισθηθειηςαισθαν·θειης, αισθη·θειης
3rdαισθανθειη, αισθηθειηαισθαν·θειη, αισθη·θειη
Pl1stαισθανθειημεν, αισθανθειμεν, αισθηθειημεν, αισθηθειμεναισθαν·θειημεν, αισθαν·θειμεν classical, αισθη·θειημεν, αισθη·θειμεν classical
2ndαισθανθειητε, αισθανθειτε, αισθηθειητε, αισθηθειτεαισθαν·θειητε, αισθαν·θειτε classical, αισθη·θειητε, αισθη·θειτε classical
3rdαισθανθειησαν, αισθανθειεν, αισθηθειησαν, αισθηθειεναισθαν·θειησαν, αισθαν·θειεν classical, αισθη·θειησαν, αισθη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαισθανθησοιμην, αισθηθησοιμηναισθαν·θησοιμην, αισθη·θησοιμην
2ndαισθανθησοιο, αισθηθησοιοαισθαν·θησοιο, αισθη·θησοιο
3rdαισθανθησοιτο, αισθηθησοιτοαισθαν·θησοιτο, αισθη·θησοιτο
Pl1stαισθανθησοιμεθα, αισθηθησοιμεθααισθαν·θησοιμεθα, αισθη·θησοιμεθα
2ndαισθανθησοισθε, αισθηθησοισθεαισθαν·θησοισθε, αισθη·θησοισθε
3rdαισθανθησοιντο, αισθηθησοιντοαισθαν·θησοιντο, αισθη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαισθανθητι, αισθηθητιαισθαν·θητι, αισθη·θητι
3rdαισθανθητω, αισθηθητωαισθαν·θητω, αισθη·θητω
Pl1st
2ndαισθανθητε, αισθηθητεαισθαν·θητε, αισθη·θητε
3rdαισθανθητωσαν, αισθανθεντων, αισθηθητωσαν, αισθηθεντωναισθαν·θητωσαν, αισθαν·θεντων classical, αισθη·θητωσαν, αισθη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αισθανθηναι, αισθηθηναι​αισθαν·θηναι, αισθη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αισθανθησεσθαι, αισθηθησεσθαι​αισθαν·θησεσθαι, αισθη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθανθεισα, αισθηθεισααισθανθεις, αισθηθειςαισθανθεν, αισθηθεναισθαν·θεισ·α, αισθη·θεισ·ααισθαν·θει[ντ]·ς, αισθη·θει[ντ]·ςαισθαν·θε[ι]ν[τ], αισθη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαισθανθεισαν, αισθηθεισαναισθανθεντα, αισθηθεντααισθαν·θεισ·αν, αισθη·θεισ·αναισθαν·θε[ι]ντ·α, αισθη·θε[ι]ντ·α
Datαισθανθεισῃ, αισθηθεισῃαισθανθεντι, αισθηθεντιαισθαν·θεισ·ῃ, αισθη·θεισ·ῃαισθαν·θε[ι]ντ·ι, αισθη·θε[ι]ντ·ι
Genαισθανθεισης, αισθηθεισηςαισθανθεντος, αισθηθεντοςαισθαν·θεισ·ης, αισθη·θεισ·ηςαισθαν·θε[ι]ντ·ος, αισθη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαισθανθεισαι, αισθηθεισαιαισθανθεντες, αισθηθεντεςαισθανθεντα, αισθηθεντααισθαν·θεισ·αι, αισθη·θεισ·αιαισθαν·θε[ι]ντ·ες, αισθη·θε[ι]ντ·εςαισθαν·θε[ι]ντ·α, αισθη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαισθανθεισας, αισθηθεισαςαισθανθεντας, αισθηθενταςαισθαν·θεισ·ας, αισθη·θεισ·αςαισθαν·θε[ι]ντ·ας, αισθη·θε[ι]ντ·ας
Datαισθανθεισαις, αισθηθεισαιςαισθανθεισι, αισθανθεισιν, αισθηθεισι, αισθηθεισιναισθαν·θεισ·αις, αισθη·θεισ·αιςαισθαν·θει[ντ]·σι(ν), αισθη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαισθανθεισων, αισθηθεισωναισθανθεντων, αισθηθεντωναισθαν·θεισ·ων, αισθη·θεισ·ωναισθαν·θε[ι]ντ·ος, αισθη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαισθανθησομενη, αισθηθησομενηαισθανθησομενε, αισθηθησομενεαισθαν·θησομεν·η, αισθη·θησομεν·ηαισθαν·θησομεν·ε, αισθη·θησομεν·ε
Nomαισθανθησομενος, αισθηθησομενοςαισθαν·θησομεν·ος, αισθη·θησομεν·ος
Accαισθανθησομενην, αισθηθησομενηναισθανθησομενον, αισθηθησομενοναισθαν·θησομεν·ην, αισθη·θησομεν·ηναισθαν·θησομεν·ον, αισθη·θησομεν·ον
Datαισθανθησομενῃ, αισθηθησομενῃαισθανθησομενῳ, αισθηθησομενῳαισθαν·θησομεν·ῃ, αισθη·θησομεν·ῃαισθαν·θησομεν·ῳ, αισθη·θησομεν·ῳ
Genαισθανθησομενης, αισθηθησομενηςαισθανθησομενου, αισθηθησομενουαισθαν·θησομεν·ης, αισθη·θησομεν·ηςαισθαν·θησομεν·ου, αισθη·θησομεν·ου
PlVocαισθανθησομεναι, αισθηθησομεναιαισθανθησομενοι, αισθηθησομενοιαισθανθησομενα, αισθηθησομενααισθαν·θησομεν·αι, αισθη·θησομεν·αιαισθαν·θησομεν·οι, αισθη·θησομεν·οιαισθαν·θησομεν·α, αισθη·θησομεν·α
Nom
Accαισθανθησομενας, αισθηθησομεναςαισθανθησομενους, αισθηθησομενουςαισθαν·θησομεν·ας, αισθη·θησομεν·αςαισθαν·θησομεν·ους, αισθη·θησομεν·ους
Datαισθανθησομεναις, αισθηθησομεναιςαισθανθησομενοις, αισθηθησομενοιςαισθαν·θησομεν·αις, αισθη·θησομεν·αιςαισθαν·θησομεν·οις, αισθη·θησομεν·οις
Genαισθανθησομενων, αισθηθησομενωναισθανθησομενων, αισθηθησομενωναισθαν·θησομεν·ων, αισθη·θησομεν·ωναισθαν·θησομεν·ου, αισθη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:09:34 EST