ψαλλω • YALLW • psallō

Search: Ψαλλετω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψαλλετωψάλλωψαλλ·ετωpres act imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψαλλετωψάλλωψαλλ·ετωpres act imp 3rd sg

ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλλωψαλλ·ωψαλλομαιψαλλ·ομαι
2ndψαλλειςψαλλ·ειςψαλλῃ, ψαλλει, ψαλλεσαιψαλλ·ῃ, ψαλλ·ει classical, ψαλλ·εσαι alt
3rdψαλλειψαλλ·ειψαλλεταιψαλλ·εται
Pl1stψαλλομενψαλλ·ομενψαλλομεθαψαλλ·ομεθα
2ndψαλλετεψαλλ·ετεψαλλεσθεψαλλ·εσθε
3rdψαλλουσιν, ψαλλουσιψαλλ·ουσι(ν)ψαλλονταιψαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλλωψαλλ·ωψαλλωμαιψαλλ·ωμαι
2ndψαλλῃςψαλλ·ῃςψαλλῃψαλλ·ῃ
3rdψαλλῃψαλλ·ῃψαλληταιψαλλ·ηται
Pl1stψαλλωμενψαλλ·ωμενψαλλωμεθαψαλλ·ωμεθα
2ndψαλλητεψαλλ·ητεψαλλησθεψαλλ·ησθε
3rdψαλλωσιν, ψαλλωσιψαλλ·ωσι(ν)ψαλλωνταιψαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλλοιμιψαλλ·οιμιψαλλοιμηνψαλλ·οιμην
2ndψαλλοιςψαλλ·οιςψαλλοιοψαλλ·οιο
3rdψαλλοιψαλλ·οιψαλλοιτοψαλλ·οιτο
Pl1stψαλλοιμενψαλλ·οιμενψαλλοιμεθαψαλλ·οιμεθα
2ndψαλλοιτεψαλλ·οιτεψαλλοισθεψαλλ·οισθε
3rdψαλλοιεν, ψαλλοισανψαλλ·οιεν, ψαλλ·οισαν altψαλλοιντοψαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψαλλε[LXX]ψαλλ·εψαλλουψαλλ·ου
3rdψαλλετω[GNT]ψαλλ·ετωψαλλεσθωψαλλ·εσθω
Pl1st
2ndψαλλετεψαλλ·ετεψαλλεσθεψαλλ·εσθε
3rdψαλλετωσαν, ψαλλοντων[LXX]ψαλλ·ετωσαν, ψαλλ·οντων classicalψαλλεσθωσαν, ψαλλεσθωνψαλλ·εσθωσαν, ψαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψαλλειν[LXX]​ψαλλ·εινψαλλεσθαι​ψαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλλουσαψαλλονψαλλ·ουσ·αψαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomψαλλων[LXX]ψαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accψαλλουσανψαλλοντα[LXX]ψαλλ·ουσ·ανψαλλ·ο[υ]ντ·α
Datψαλλουσῃψαλλοντιψαλλ·ουσ·ῃψαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genψαλλουσης[LXX]ψαλλοντοςψαλλ·ουσ·ηςψαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocψαλλουσαιψαλλοντες[GNT]ψαλλοντα[LXX]ψαλλ·ουσ·αιψαλλ·ο[υ]ντ·εςψαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accψαλλουσαςψαλλονταςψαλλ·ουσ·αςψαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datψαλλουσαιςψαλλουσι, ψαλλουσινψαλλ·ουσ·αιςψαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genψαλλουσωνψαλλοντων[LXX]ψαλλ·ουσ·ωνψαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλλομενηψαλλομενεψαλλ·ομεν·ηψαλλ·ομεν·ε
Nomψαλλομενοςψαλλ·ομεν·ος
Accψαλλομενηνψαλλομενονψαλλ·ομεν·ηνψαλλ·ομεν·ον
Datψαλλομενῃψαλλομενῳψαλλ·ομεν·ῃψαλλ·ομεν·ῳ
Genψαλλομενηςψαλλομενουψαλλ·ομεν·ηςψαλλ·ομεν·ου
PlVocψαλλομεναιψαλλομενοιψαλλομεναψαλλ·ομεν·αιψαλλ·ομεν·οιψαλλ·ομεν·α
Nom
Accψαλλομεναςψαλλομενουςψαλλ·ομεν·αςψαλλ·ομεν·ους
Datψαλλομεναιςψαλλομενοιςψαλλ·ομεν·αιςψαλλ·ομεν·οις
Genψαλλομενωνψαλλομενωνψαλλ·ομεν·ωνψαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψαλλον[LXX]ε·ψαλλ·ονεψαλλομηνε·ψαλλ·ομην
2ndεψαλλεςε·ψαλλ·εςεψαλλουε·ψαλλ·ου
3rdεψαλλεν[LXX], εψαλλεε·ψαλλ·ε(ν), ε·ψαλλ·ε(ν)εψαλλετοε·ψαλλ·ετο
Pl1stεψαλλομενε·ψαλλ·ομενεψαλλομεθαε·ψαλλ·ομεθα
2ndεψαλλετεε·ψαλλ·ετεεψαλλεσθεε·ψαλλ·εσθε
3rdεψαλλον[LXX], εψαλλοσανε·ψαλλ·ον, ε·ψαλλ·οσαν altεψαλλοντοε·ψαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλω[GNT][LXX]ψαλ(ε)·[σ]ωψαλουμαιψαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndψαλειςψαλ(ε)·[σ]ειςψαλῃ[LXX], ψαλει[LXX], ψαλεισαιψαλ(ε)·[σ]ῃ, ψαλ(ε)·[σ]ει classical, ψαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdψαλει[LXX]ψαλ(ε)·[σ]ειψαλειταιψαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stψαλουμεν[LXX]ψαλ(ε)·[σ]ομενψαλουμεθαψαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndψαλειτεψαλ(ε)·[σ]ετεψαλεισθεψαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdψαλουσιν, ψαλουσιψαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)ψαλουνταιψαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλοιμιψαλ(ε)·[σ]οιμιψαλοιμηνψαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndψαλοιςψαλ(ε)·[σ]οιςψαλοιοψαλ(ε)·[σ]οιο
3rdψαλοιψαλ(ε)·[σ]οιψαλοιτοψαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stψαλοιμενψαλ(ε)·[σ]οιμενψαλοιμεθαψαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndψαλοιτεψαλ(ε)·[σ]οιτεψαλοισθεψαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdψαλοιενψαλ(ε)·[σ]οιενψαλοιντοψαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψαλειν​ψαλ(ε)·[σ]ειν​ψαλεισθαι​ψαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλουσαψαλουνψαλ(ε)·[σ]ουσ·αψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomψαλωνψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accψαλουσανψαλουνταψαλ(ε)·[σ]ουσ·ανψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datψαλουσῃψαλουντιψαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genψαλουσηςψαλουντοςψαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocψαλουσαιψαλουντεςψαλουνταψαλ(ε)·[σ]ουσ·αιψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accψαλουσαςψαλουνταςψαλ(ε)·[σ]ουσ·αςψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datψαλουσαιςψαλουσι, ψαλουσινψαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςψαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genψαλουσωνψαλουντωνψαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνψαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλουμενηψαλουμενεψαλ(ε)·[σ]ομεν·ηψαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomψαλουμενοςψαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accψαλουμενηνψαλουμενονψαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνψαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datψαλουμενῃψαλουμενῳψαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃψαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genψαλουμενηςψαλουμενουψαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςψαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocψαλουμεναιψαλουμενοιψαλουμεναψαλ(ε)·[σ]ομεν·αιψαλ(ε)·[σ]ομεν·οιψαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accψαλουμεναςψαλουμενουςψαλ(ε)·[σ]ομεν·αςψαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datψαλουμεναιςψαλουμενοιςψαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςψαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genψαλουμενωνψαλουμενωνψαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνψαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψαλαε·ψαλ·[σ]αεψαλαμηνε·ψαλ·[σ]αμην
2ndεψαλαςε·ψαλ·[σ]αςεψαλωε·ψαλ·[σ]ω
3rdεψαλεν, εψαλεε·ψαλ·[σ]ε(ν)εψαλατοε·ψαλ·[σ]ατο
Pl1stεψαλαμενε·ψαλ·[σ]αμενεψαλαμεθαε·ψαλ·[σ]αμεθα
2ndεψαλατεε·ψαλ·[σ]ατεεψαλασθεε·ψαλ·[σ]ασθε
3rdεψαλανε·ψαλ·[σ]ανεψαλαντοε·ψαλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλω[GNT][LXX]ψαλ·[σ]ωψαλωμαιψαλ·[σ]ωμαι
2ndψαλῃςψαλ·[σ]ῃςψαλῃ[LXX]ψαλ·[σ]ῃ
3rdψαλῃ[LXX]ψαλ·[σ]ῃψαληταιψαλ·[σ]ηται
Pl1stψαλωμενψαλ·[σ]ωμενψαλωμεθαψαλ·[σ]ωμεθα
2ndψαλητεψαλ·[σ]ητεψαλησθεψαλ·[σ]ησθε
3rdψαλωσιν, ψαλωσιψαλ·[σ]ωσι(ν)ψαλωνταιψαλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψαλαιμιψαλ·[σ]αιμιψαλαιμηνψαλ·[σ]αιμην
2ndψαλαις, ψαλειαςψαλ·[σ]αις, ψαλ·[σ]ειας classicalψαλαιοψαλ·[σ]αιο
3rdψαλαι, ψαλειεψαλ·[σ]αι, ψαλ·[σ]ειε classicalψαλαιτοψαλ·[σ]αιτο
Pl1stψαλαιμενψαλ·[σ]αιμενψαλαιμεθαψαλ·[σ]αιμεθα
2ndψαλαιτεψαλ·[σ]αιτεψαλαισθεψαλ·[σ]αισθε
3rdψαλαιεν, ψαλαισαν, ψαλειαν, ψαλειενψαλ·[σ]αιεν, ψαλ·[σ]αισαν alt, ψαλ·[σ]ειαν classical, ψαλ·[σ]ειεν classicalψαλαιντοψαλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψαλονψαλ·[σ]ονψαλαιψαλ·[σ]αι
3rdψαλατωψαλ·[σ]ατωψαλασθωψαλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndψαλατε[LXX]ψαλ·[σ]ατεψαλασθεψαλ·[σ]ασθε
3rdψαλατωσαν[LXX], ψαλαντωνψαλ·[σ]ατωσαν, ψαλ·[σ]αντων classicalψαλασθωσαν, ψαλασθωνψαλ·[σ]ασθωσαν, ψαλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψαλαι​ψαλ·[σ]αι​ψαλασθαι​ψαλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλασαψαλαςψαλανψαλ·[σ]ασ·αψαλ·[σ]α[ντ]·ςψαλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accψαλασανψαλανταψαλ·[σ]ασ·ανψαλ·[σ]αντ·α
Datψαλασῃψαλαντιψαλ·[σ]ασ·ῃψαλ·[σ]αντ·ι
Genψαλασηςψαλαντοςψαλ·[σ]ασ·ηςψαλ·[σ]αντ·ος
PlVocψαλασαιψαλαντεςψαλανταψαλ·[σ]ασ·αιψαλ·[σ]αντ·εςψαλ·[σ]αντ·α
Nom
Accψαλασαςψαλανταςψαλ·[σ]ασ·αςψαλ·[σ]αντ·ας
Datψαλασαιςψαλασι, ψαλασινψαλ·[σ]ασ·αιςψαλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genψαλασωνψαλαντωνψαλ·[σ]ασ·ωνψαλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψαλαμενηψαλαμενεψαλ·[σ]αμεν·ηψαλ·[σ]αμεν·ε
Nomψαλαμενοςψαλ·[σ]αμεν·ος
Accψαλαμενηνψαλαμενονψαλ·[σ]αμεν·ηνψαλ·[σ]αμεν·ον
Datψαλαμενῃψαλαμενῳψαλ·[σ]αμεν·ῃψαλ·[σ]αμεν·ῳ
Genψαλαμενηςψαλαμενουψαλ·[σ]αμεν·ηςψαλ·[σ]αμεν·ου
PlVocψαλαμεναιψαλαμενοιψαλαμεναψαλ·[σ]αμεν·αιψαλ·[σ]αμεν·οιψαλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accψαλαμεναςψαλαμενουςψαλ·[σ]αμεν·αςψαλ·[σ]αμεν·ους
Datψαλαμεναιςψαλαμενοιςψαλ·[σ]αμεν·αιςψαλ·[σ]αμεν·οις
Genψαλαμενωνψαλαμενωνψαλ·[σ]αμεν·ωνψαλ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 07:55:38 EST