φραζω • FRAZW • phrazō

Search: Φρασον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρασον; φρασον; φρασονφράζωφρα·σον; φρα·σο[υ]ν[τ]; φρα·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρασονφράζωφρα·σον1aor act imp 2nd sg
φρασονφράζωφρα·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
φρασονφράζωφρα·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

φράζω (-, φρα·σ-, φρα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασωφρα·σωφρασομαιφρα·σομαι
2ndφρασειςφρα·σειςφρασῃ[LXX], φρασει, φρασεσαιφρα·σῃ, φρα·σει classical, φρα·σεσαι alt
3rdφρασειφρα·σειφρασεταιφρα·σεται
Pl1stφρασομεν[LXX]φρα·σομενφρασομεθαφρα·σομεθα
2ndφρασετεφρα·σετεφρασεσθεφρα·σεσθε
3rdφρασουσιν, φρασουσιφρα·σουσι(ν)φρασονταιφρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασοιμιφρα·σοιμιφρασοιμηνφρα·σοιμην
2ndφρασοιςφρα·σοιςφρασοιοφρα·σοιο
3rdφρασοιφρα·σοιφρασοιτοφρα·σοιτο
Pl1stφρασοιμενφρα·σοιμενφρασοιμεθαφρα·σοιμεθα
2ndφρασοιτεφρα·σοιτεφρασοισθεφρα·σοισθε
3rdφρασοιενφρα·σοιενφρασοιντοφρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρασειν​φρα·σειν​φρασεσθαι​φρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασουσαφρασον[GNT]φρα·σουσ·αφρα·σο[υ]ν[τ]
Nomφρασωνφρα·σο[υ]ν[τ]·^
Accφρασουσανφρασονταφρα·σουσ·ανφρα·σο[υ]ντ·α
Datφρασουσῃφρασοντιφρα·σουσ·ῃφρα·σο[υ]ντ·ι
Genφρασουσηςφρασοντοςφρα·σουσ·ηςφρα·σο[υ]ντ·ος
PlVocφρασουσαιφρασοντεςφρασονταφρα·σουσ·αιφρα·σο[υ]ντ·εςφρα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφρασουσαςφρασονταςφρα·σουσ·αςφρα·σο[υ]ντ·ας
Datφρασουσαιςφρασουσι, φρασουσινφρα·σουσ·αιςφρα·σου[ντ]·σι(ν)
Genφρασουσωνφρασοντωνφρα·σουσ·ωνφρα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασομενηφρασομενεφρα·σομεν·ηφρα·σομεν·ε
Nomφρασομενοςφρα·σομεν·ος
Accφρασομενηνφρασομενονφρα·σομεν·ηνφρα·σομεν·ον
Datφρασομενῃφρασομενῳφρα·σομεν·ῃφρα·σομεν·ῳ
Genφρασομενηςφρασομενουφρα·σομεν·ηςφρα·σομεν·ου
PlVocφρασομεναιφρασομενοιφρασομεναφρα·σομεν·αιφρα·σομεν·οιφρα·σομεν·α
Nom
Accφρασομεναςφρασομενουςφρα·σομεν·αςφρα·σομεν·ους
Datφρασομεναιςφρασομενοιςφρα·σομεν·αιςφρα·σομεν·οις
Genφρασομενωνφρασομενωνφρα·σομεν·ωνφρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφρασαε·φρα·σαεφρασαμηνε·φρα·σαμην
2ndεφρασαςε·φρα·σαςεφρασωε·φρα·σω
3rdεφρασεν, εφρασεε·φρα·σε(ν)εφρασατοε·φρα·σατο
Pl1stεφρασαμενε·φρα·σαμενεφρασαμεθαε·φρα·σαμεθα
2ndεφρασατεε·φρα·σατεεφρασασθεε·φρα·σασθε
3rdεφρασανε·φρα·σανεφρασαντοε·φρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασωφρα·σωφρασωμαιφρα·σωμαι
2ndφρασῃςφρα·σῃςφρασῃ[LXX]φρα·σῃ
3rdφρασῃ[LXX]φρα·σῃφρασηταιφρα·σηται
Pl1stφρασωμενφρα·σωμενφρασωμεθαφρα·σωμεθα
2ndφρασητεφρα·σητεφρασησθεφρα·σησθε
3rdφρασωσιν, φρασωσιφρα·σωσι(ν)φρασωνταιφρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασαιμιφρα·σαιμιφρασαιμηνφρα·σαιμην
2ndφρασαις, φρασειαςφρα·σαις, φρα·σειας classicalφρασαιοφρα·σαιο
3rdφρασαι, φρασειεφρα·σαι, φρα·σειε classicalφρασαιτοφρα·σαιτο
Pl1stφρασαιμενφρα·σαιμενφρασαιμεθαφρα·σαιμεθα
2ndφρασαιτεφρα·σαιτεφρασαισθεφρα·σαισθε
3rdφρασαιεν, φρασαισαν, φρασειαν, φρασειενφρα·σαιεν, φρα·σαισαν alt, φρα·σειαν classical, φρα·σειεν classicalφρασαιντοφρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφρασον[GNT]φρα·σονφρασαιφρα·σαι
3rdφρασατωφρα·σατωφρασασθωφρα·σασθω
Pl1st
2ndφρασατε[LXX]φρα·σατεφρασασθεφρα·σασθε
3rdφρασατωσαν, φρασαντωνφρα·σατωσαν, φρα·σαντων classicalφρασασθωσαν, φρασασθωνφρα·σασθωσαν, φρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρασαι​φρα·σαι​φρασασθαι​φρα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασασαφρασαςφρασανφρα·σασ·αφρα·σα[ντ]·ςφρα·σαν[τ]
Nom
Accφρασασανφρασανταφρα·σασ·ανφρα·σαντ·α
Datφρασασῃφρασαντιφρα·σασ·ῃφρα·σαντ·ι
Genφρασασηςφρασαντοςφρα·σασ·ηςφρα·σαντ·ος
PlVocφρασασαιφρασαντεςφρασανταφρα·σασ·αιφρα·σαντ·εςφρα·σαντ·α
Nom
Accφρασασαςφρασανταςφρα·σασ·αςφρα·σαντ·ας
Datφρασασαιςφρασασι, φρασασινφρα·σασ·αιςφρα·σα[ντ]·σι(ν)
Genφρασασωνφρασαντωνφρα·σασ·ωνφρα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασαμενηφρασαμενεφρα·σαμεν·ηφρα·σαμεν·ε
Nomφρασαμενοςφρα·σαμεν·ος
Accφρασαμενηνφρασαμενονφρα·σαμεν·ηνφρα·σαμεν·ον
Datφρασαμενῃφρασαμενῳφρα·σαμεν·ῃφρα·σαμεν·ῳ
Genφρασαμενηςφρασαμενουφρα·σαμεν·ηςφρα·σαμεν·ου
PlVocφρασαμεναιφρασαμενοιφρασαμεναφρα·σαμεν·αιφρα·σαμεν·οιφρα·σαμεν·α
Nom
Accφρασαμεναςφρασαμενουςφρα·σαμεν·αςφρα·σαμεν·ους
Datφρασαμεναιςφρασαμενοιςφρα·σαμεν·αιςφρα·σαμεν·οις
Genφρασαμενωνφρασαμενωνφρα·σαμεν·ωνφρα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 18:48:47 EST