ο • hO • ho

Search: Το

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τοτ·οneu nom|acc sg

ὁ ἡ τό

Article (Definite)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomη[GNT][LXX]ο[GNT][LXX]το[GNT][LXX][τ]·η[τ]·ο[ς]τ·ο
Accτην[GNT][LXX]τον[GNT][LXX]τ·ηντ·ον
Datτῃ[GNT][LXX]τῳ[GNT][LXX]τ·ῃτ·ῳ
Genτης[GNT][LXX]του[GNT][LXX]τ·ηςτ·ου
PlVoc
Nomαι[GNT][LXX]οι[GNT][LXX]τα[GNT][LXX][τ]·αι[τ]·οιτ·α
Accτας[GNT][LXX]τους[GNT][LXX]τ·αςτ·ους
Datταις[GNT][LXX]τοις[GNT][LXX]τ·αιςτ·οις
Genτων[GNT][LXX]τ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-May-2021 10:43:17 EDT