ταπεινοω • TAPEINOW • tapeinoō

Search: Ταπεινωθητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταπεινωθητε; ταπεινωθητεταπεινόωταπεινω·θητε; ταπεινω·θητεaor θη imp 2nd pl; aor θη sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταπεινωθητεταπεινόωταπεινω·θητεaor θη imp 2nd pl
ταπεινωθητεταπεινόωταπεινω·θητεaor θη sub 2nd pl

ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωταπειν(ο)·ωταπεινουμαιταπειν(ο)·ομαι
2ndταπεινοις[GNT][LXX]ταπειν(ο)·ειςταπεινοι[LXX], ταπεινουσαιταπειν(ο)·ῃ, ταπειν(ο)·ει classical, ταπειν(ο)·εσαι alt
3rdταπεινοι[LXX]ταπειν(ο)·ειταπεινουται[LXX]ταπειν(ο)·εται
Pl1stταπεινουμενταπειν(ο)·ομενταπεινουμεθαταπειν(ο)·ομεθα
2ndταπεινουτεταπειν(ο)·ετεταπεινουσθεταπειν(ο)·εσθε
3rdταπεινουσιν, ταπεινουσιταπειν(ο)·ουσι(ν)ταπεινουνταιταπειν(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωταπειν(ο)·ωταπεινωμαιταπειν(ο)·ωμαι
2ndταπεινοις[GNT][LXX]ταπειν(ο)·ῃςταπεινοι[LXX]ταπειν(ο)·ῃ
3rdταπεινοι[LXX]ταπειν(ο)·ῃταπεινωταιταπειν(ο)·ηται
Pl1stταπεινωμενταπειν(ο)·ωμενταπεινωμεθαταπειν(ο)·ωμεθα
2ndταπεινωτεταπειν(ο)·ητεταπεινωσθεταπειν(ο)·ησθε
3rdταπεινωσιν[GNT][LXX], ταπεινωσιταπειν(ο)·ωσι(ν), ταπειν(ο)·ωσι(ν)ταπεινωνταιταπειν(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινοιμιταπειν(ο)·οιμιταπεινοιμηνταπειν(ο)·οιμην
2ndταπεινοις[GNT][LXX]ταπειν(ο)·οιςταπεινοιοταπειν(ο)·οιο
3rdταπεινοι[LXX]ταπειν(ο)·οιταπεινοιτοταπειν(ο)·οιτο
Pl1stταπεινοιμενταπειν(ο)·οιμενταπεινοιμεθαταπειν(ο)·οιμεθα
2ndταπεινοιτεταπειν(ο)·οιτεταπεινοισθεταπειν(ο)·οισθε
3rdταπεινοιεν, ταπεινοισανταπειν(ο)·οιεν, ταπειν(ο)·οισαν altταπεινοιντοταπειν(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndταπεινου[LXX]ταπειν(ο)·εταπεινου[LXX]ταπειν(ο)·ου
3rdταπεινουτωταπειν(ο)·ετωταπεινουσθωταπειν(ο)·εσθω
Pl1st
2ndταπεινουτεταπειν(ο)·ετεταπεινουσθεταπειν(ο)·εσθε
3rdταπεινουτωσαν, ταπεινουντωνταπειν(ο)·ετωσαν, ταπειν(ο)·οντων classicalταπεινουσθωσαν, ταπεινουσθωνταπειν(ο)·εσθωσαν, ταπειν(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταπεινουν[LXX]​ταπειν(ο)·εινταπεινουσθαι[GNT][LXX]​ταπειν(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινουσαταπεινουν[LXX]ταπειν(ο)·ουσ·αταπειν(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomταπεινων[GNT][LXX]ταπειν(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accταπεινουσανταπεινουνταταπειν(ο)·ουσ·ανταπειν(ο)·ο[υ]ντ·α
Datταπεινουσῃταπεινουντιταπειν(ο)·ουσ·ῃταπειν(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genταπεινουσηςταπεινουντοςταπειν(ο)·ουσ·ηςταπειν(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocταπεινουσαιταπεινουντες[LXX]ταπεινουνταταπειν(ο)·ουσ·αιταπειν(ο)·ο[υ]ντ·εςταπειν(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accταπεινουσαςταπεινουνταςταπειν(ο)·ουσ·αςταπειν(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datταπεινουσαιςταπεινουσι, ταπεινουσινταπειν(ο)·ουσ·αιςταπειν(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genταπεινουσωνταπεινουντωνταπειν(ο)·ουσ·ωνταπειν(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινουμενηταπεινουμενεταπειν(ο)·ομεν·ηταπειν(ο)·ομεν·ε
Nomταπεινουμενοςταπειν(ο)·ομεν·ος
Accταπεινουμενην[LXX]ταπεινουμενονταπειν(ο)·ομεν·ηνταπειν(ο)·ομεν·ον
Datταπεινουμενῃταπεινουμενῳταπειν(ο)·ομεν·ῃταπειν(ο)·ομεν·ῳ
Genταπεινουμενηςταπεινουμενουταπειν(ο)·ομεν·ηςταπειν(ο)·ομεν·ου
PlVocταπεινουμεναιταπεινουμενοιταπεινουμεναταπειν(ο)·ομεν·αιταπειν(ο)·ομεν·οιταπειν(ο)·ομεν·α
Nom
Accταπεινουμεναςταπεινουμενουςταπειν(ο)·ομεν·αςταπειν(ο)·ομεν·ους
Datταπεινουμεναιςταπεινουμενοιςταπειν(ο)·ομεν·αιςταπειν(ο)·ομεν·οις
Genταπεινουμενωνταπεινουμενωνταπειν(ο)·ομεν·ωνταπειν(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεταπεινουν[LXX]ε·ταπειν(ο)·ονεταπεινουμην[LXX]ε·ταπειν(ο)·ομην
2ndεταπεινουςε·ταπειν(ο)·εςεταπεινου[LXX]ε·ταπειν(ο)·ου
3rdεταπεινου[LXX]ε·ταπειν(ο)·εεταπεινουτοε·ταπειν(ο)·ετο
Pl1stεταπεινουμενε·ταπειν(ο)·ομενεταπεινουμεθαε·ταπειν(ο)·ομεθα
2ndεταπεινουτεε·ταπειν(ο)·ετεεταπεινουσθεε·ταπειν(ο)·εσθε
3rdεταπεινουν[LXX], εταπεινουσανε·ταπειν(ο)·ον, ε·ταπειν(ο)·οσαν altεταπεινουντοε·ταπειν(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωσω[LXX]ταπεινω·σωταπεινωσομαιταπεινω·σομαι
2ndταπεινωσεις[LXX]ταπεινω·σειςταπεινωσῃ[GNT], ταπεινωσει[GNT][LXX], ταπεινωσεσαιταπεινω·σῃ, ταπεινω·σει classical, ταπεινω·σεσαι alt
3rdταπεινωσει[GNT][LXX]ταπεινω·σειταπεινωσεταιταπεινω·σεται
Pl1stταπεινωσομενταπεινω·σομενταπεινωσομεθαταπεινω·σομεθα
2ndταπεινωσετε[LXX]ταπεινω·σετεταπεινωσεσθεταπεινω·σεσθε
3rdταπεινωσουσιν[LXX], ταπεινωσουσιταπεινω·σουσι(ν), ταπεινω·σουσι(ν)ταπεινωσονταιταπεινω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωσοιμιταπεινω·σοιμιταπεινωσοιμηνταπεινω·σοιμην
2ndταπεινωσοιςταπεινω·σοιςταπεινωσοιοταπεινω·σοιο
3rdταπεινωσοιταπεινω·σοιταπεινωσοιτοταπεινω·σοιτο
Pl1stταπεινωσοιμενταπεινω·σοιμενταπεινωσοιμεθαταπεινω·σοιμεθα
2ndταπεινωσοιτεταπεινω·σοιτεταπεινωσοισθεταπεινω·σοισθε
3rdταπεινωσοιενταπεινω·σοιενταπεινωσοιντοταπεινω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταπεινωσειν​ταπεινω·σειν​ταπεινωσεσθαι​ταπεινω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωσουσαταπεινωσον[LXX]ταπεινω·σουσ·αταπεινω·σο[υ]ν[τ]
Nomταπεινωσωνταπεινω·σο[υ]ν[τ]·^
Accταπεινωσουσανταπεινωσονταταπεινω·σουσ·ανταπεινω·σο[υ]ντ·α
Datταπεινωσουσῃταπεινωσοντιταπεινω·σουσ·ῃταπεινω·σο[υ]ντ·ι
Genταπεινωσουσηςταπεινωσοντοςταπεινω·σουσ·ηςταπεινω·σο[υ]ντ·ος
PlVocταπεινωσουσαιταπεινωσοντεςταπεινωσονταταπεινω·σουσ·αιταπεινω·σο[υ]ντ·εςταπεινω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accταπεινωσουσαςταπεινωσονταςταπεινω·σουσ·αςταπεινω·σο[υ]ντ·ας
Datταπεινωσουσαιςταπεινωσουσι, ταπεινωσουσιν[LXX]ταπεινω·σουσ·αιςταπεινω·σου[ντ]·σι(ν), ταπεινω·σου[ντ]·σι(ν)
Genταπεινωσουσωνταπεινωσοντωνταπεινω·σουσ·ωνταπεινω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωσομενηταπεινωσομενεταπεινω·σομεν·ηταπεινω·σομεν·ε
Nomταπεινωσομενοςταπεινω·σομεν·ος
Accταπεινωσομενηνταπεινωσομενονταπεινω·σομεν·ηνταπεινω·σομεν·ον
Datταπεινωσομενῃταπεινωσομενῳταπεινω·σομεν·ῃταπεινω·σομεν·ῳ
Genταπεινωσομενηςταπεινωσομενουταπεινω·σομεν·ηςταπεινω·σομεν·ου
PlVocταπεινωσομεναιταπεινωσομενοιταπεινωσομεναταπεινω·σομεν·αιταπεινω·σομεν·οιταπεινω·σομεν·α
Nom
Accταπεινωσομεναςταπεινωσομενουςταπεινω·σομεν·αςταπεινω·σομεν·ους
Datταπεινωσομεναιςταπεινωσομενοιςταπεινω·σομεν·αιςταπεινω·σομεν·οις
Genταπεινωσομενωνταπεινωσομενωνταπεινω·σομεν·ωνταπεινω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεταπεινωσα[LXX]ε·ταπεινω·σαεταπεινωσαμηνε·ταπεινω·σαμην
2ndεταπεινωσας[LXX]ε·ταπεινω·σαςεταπεινωσωε·ταπεινω·σω
3rdεταπεινωσεν[GNT][LXX], εταπεινωσεε·ταπεινω·σε(ν), ε·ταπεινω·σε(ν)εταπεινωσατοε·ταπεινω·σατο
Pl1stεταπεινωσαμεν[LXX]ε·ταπεινω·σαμενεταπεινωσαμεθαε·ταπεινω·σαμεθα
2ndεταπεινωσατεε·ταπεινω·σατεεταπεινωσασθεε·ταπεινω·σασθε
3rdεταπεινωσαν[LXX]ε·ταπεινω·σανεταπεινωσαντοε·ταπεινω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωσω[LXX]ταπεινω·σωταπεινωσωμαιταπεινω·σωμαι
2ndταπεινωσῃς[LXX]ταπεινω·σῃςταπεινωσῃ[GNT]ταπεινω·σῃ
3rdταπεινωσῃ[GNT]ταπεινω·σῃταπεινωσηταιταπεινω·σηται
Pl1stταπεινωσωμενταπεινω·σωμενταπεινωσωμεθαταπεινω·σωμεθα
2ndταπεινωσητεταπεινω·σητεταπεινωσησθεταπεινω·σησθε
3rdταπεινωσωσιν, ταπεινωσωσιταπεινω·σωσι(ν)ταπεινωσωνταιταπεινω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταπεινωσαιμιταπεινω·σαιμιταπεινωσαιμηνταπεινω·σαιμην
2ndταπεινωσαις, ταπεινωσειαςταπεινω·σαις, ταπεινω·σειας classicalταπεινωσαιοταπεινω·σαιο
3rdταπεινωσαι[LXX], ταπεινωσειεταπεινω·σαι, ταπεινω·σειε classicalταπεινωσαιτοταπεινω·σαιτο
Pl1stταπεινωσαιμενταπεινω·σαιμενταπεινωσαιμεθαταπεινω·σαιμεθα
2ndταπεινωσαιτεταπεινω·σαιτεταπεινωσαισθεταπεινω·σαισθε
3rdταπεινωσαιεν, ταπεινωσαισαν, ταπεινωσειαν, ταπεινωσειενταπεινω·σαιεν, ταπεινω·σαισαν alt, ταπεινω·σειαν classical, ταπεινω·σειεν classicalταπεινωσαιντοταπεινω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndταπεινωσον[LXX]ταπεινω·σονταπεινωσαι[LXX]ταπεινω·σαι
3rdταπεινωσατωταπεινω·σατωταπεινωσασθωταπεινω·σασθω
Pl1st
2ndταπεινωσατε[LXX]ταπεινω·σατεταπεινωσασθεταπεινω·σασθε
3rdταπεινωσατωσαν, ταπεινωσαντων[LXX]ταπεινω·σατωσαν, ταπεινω·σαντων classicalταπεινωσασθωσαν, ταπεινωσασθωνταπεινω·σασθωσαν, ταπεινω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταπεινωσαι[LXX]​ταπεινω·σαιταπεινωσασθαι​ταπεινω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωσασαταπεινωσας[LXX]ταπεινωσανταπεινω·σασ·αταπεινω·σα[ντ]·ςταπεινω·σαν[τ]
Nom
Accταπεινωσασανταπεινωσανταταπεινω·σασ·ανταπεινω·σαντ·α
Datταπεινωσασῃταπεινωσαντιταπεινω·σασ·ῃταπεινω·σαντ·ι
Genταπεινωσασηςταπεινωσαντοςταπεινω·σασ·ηςταπεινω·σαντ·ος
PlVocταπεινωσασαιταπεινωσαντεςταπεινωσανταταπεινω·σασ·αιταπεινω·σαντ·εςταπεινω·σαντ·α
Nom
Accταπεινωσασαςταπεινωσανταςταπεινω·σασ·αςταπεινω·σαντ·ας
Datταπεινωσασαιςταπεινωσασι, ταπεινωσασινταπεινω·σασ·αιςταπεινω·σα[ντ]·σι(ν)
Genταπεινωσασωνταπεινωσαντων[LXX]ταπεινω·σασ·ωνταπεινω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωσαμενηταπεινωσαμενεταπεινω·σαμεν·ηταπεινω·σαμεν·ε
Nomταπεινωσαμενοςταπεινω·σαμεν·ος
Accταπεινωσαμενηνταπεινωσαμενονταπεινω·σαμεν·ηνταπεινω·σαμεν·ον
Datταπεινωσαμενῃταπεινωσαμενῳταπεινω·σαμεν·ῃταπεινω·σαμεν·ῳ
Genταπεινωσαμενηςταπεινωσαμενουταπεινω·σαμεν·ηςταπεινω·σαμεν·ου
PlVocταπεινωσαμεναιταπεινωσαμενοιταπεινωσαμεναταπεινω·σαμεν·αιταπεινω·σαμεν·οιταπεινω·σαμεν·α
Nom
Accταπεινωσαμεναςταπεινωσαμενουςταπεινω·σαμεν·αςταπεινω·σαμεν·ους
Datταπεινωσαμεναιςταπεινωσαμενοιςταπεινω·σαμεν·αιςταπεινω·σαμεν·οις
Genταπεινωσαμενωνταπεινωσαμενωνταπεινω·σαμεν·ωνταπεινω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταπεινωμαιτεταπεινω·μαι
2ndτεταπεινωσαιτεταπεινω·σαι
3rdτεταπεινωταιτεταπεινω·ται
Pl1stτεταπεινωμεθατεταπεινω·μεθα
2ndτεταπεινωσθετεταπεινω·σθε
3rdτεταπεινωνταιτεταπεινω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταπεινωσομαιτεταπεινω·σομαι
2ndτεταπεινωσῃ, τεταπεινωσειτεταπεινω·σῃ, τεταπεινω·σει classical
3rdτεταπεινωσεταιτεταπεινω·σεται
Pl1stτεταπεινωσομεθατεταπεινω·σομεθα
2ndτεταπεινωσεσθετεταπεινω·σεσθε
3rdτεταπεινωσονταιτεταπεινω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταπεινωσοιμηντεταπεινω·σοιμην
2ndτεταπεινωσοιοτεταπεινω·σοιο
3rdτεταπεινωσοιτοτεταπεινω·σοιτο
Pl1stτεταπεινωσοιμεθατεταπεινω·σοιμεθα
2ndτεταπεινωσοισθετεταπεινω·σοισθε
3rdτεταπεινωσοιντοτεταπεινω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεταπεινωσοτεταπεινω·σο
3rdτεταπεινωσθωτεταπεινω·σθω
Pl1st
2ndτεταπεινωσθετεταπεινω·σθε
3rdτεταπεινωσθωσαν, τεταπεινωσθωντεταπεινω·σθωσαν, τεταπεινω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταπεινωσθαι​τεταπεινω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταπεινωσεσθαι​τεταπεινω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεταπεινωμενη[LXX]τεταπεινωμενετεταπεινω·μεν·ητεταπεινω·μεν·ε
Nomτεταπεινωμενος[LXX]τεταπεινω·μεν·ος
Accτεταπεινωμενην[LXX]τεταπεινωμενοντεταπεινω·μεν·ηντεταπεινω·μεν·ον
Datτεταπεινωμενῃτεταπεινωμενῳ[LXX]τεταπεινω·μεν·ῃτεταπεινω·μεν·ῳ
Genτεταπεινωμενηςτεταπεινωμενου[LXX]τεταπεινω·μεν·ηςτεταπεινω·μεν·ου
PlVocτεταπεινωμεναιτεταπεινωμενοιτεταπεινωμενα[LXX]τεταπεινω·μεν·αιτεταπεινω·μεν·οιτεταπεινω·μεν·α
Nom
Accτεταπεινωμεναςτεταπεινωμενουςτεταπεινω·μεν·αςτεταπεινω·μεν·ους
Datτεταπεινωμεναιςτεταπεινωμενοιςτεταπεινω·μεν·αιςτεταπεινω·μεν·οις
Genτεταπεινωμενωντεταπεινωμενωντεταπεινω·μεν·ωντεταπεινω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεταπεινωμηνε·τεταπεινω·μην
2ndετεταπεινωσοε·τεταπεινω·σο
3rdετεταπεινωτοε·τεταπεινω·το
Pl1stετεταπεινωμεθαε·τεταπεινω·μεθα
2ndετεταπεινωσθεε·τεταπεινω·σθε
3rdετεταπεινωντοε·τεταπεινω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταπεινωμην[ε]·τεταπεινω·μην
2ndτεταπεινωσο[ε]·τεταπεινω·σο
3rdτεταπεινωτο[ε]·τεταπεινω·το
Pl1stτεταπεινωμεθα[ε]·τεταπεινω·μεθα
2ndτεταπεινωσθε[ε]·τεταπεινω·σθε
3rdτεταπεινωντο[ε]·τεταπεινω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεταπεινωθην[LXX]ε·ταπεινω·θην
2ndεταπεινωθης[LXX]ε·ταπεινω·θης
3rdεταπεινωθη[LXX]ε·ταπεινω·θη
Pl1stεταπεινωθημενε·ταπεινω·θημεν
2ndεταπεινωθητεε·ταπεινω·θητε
3rdεταπεινωθησαν[LXX]ε·ταπεινω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταπεινωθησομαιταπεινω·θησομαι
2ndταπεινωθησῃ, ταπεινωθησειταπεινω·θησῃ, ταπεινω·θησει classical
3rdταπεινωθησεται[GNT][LXX]ταπεινω·θησεται
Pl1stταπεινωθησομεθαταπεινω·θησομεθα
2ndταπεινωθησεσθεταπεινω·θησεσθε
3rdταπεινωθησονται[LXX]ταπεινω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταπεινωθωταπεινω·θω
2ndταπεινωθῃς[LXX]ταπεινω·θῃς
3rdταπεινωθῃ[LXX]ταπεινω·θῃ
Pl1stταπεινωθωμενταπεινω·θωμεν
2ndταπεινωθητε[GNT][LXX]ταπεινω·θητε
3rdταπεινωθωσιν, ταπεινωθωσιταπεινω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταπεινωθειηνταπεινω·θειην
2ndταπεινωθειηςταπεινω·θειης
3rdταπεινωθειη[LXX]ταπεινω·θειη
Pl1stταπεινωθειημεν, ταπεινωθειμενταπεινω·θειημεν, ταπεινω·θειμεν classical
2ndταπεινωθειητε, ταπεινωθειτεταπεινω·θειητε, ταπεινω·θειτε classical
3rdταπεινωθειησαν, ταπεινωθειενταπεινω·θειησαν, ταπεινω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταπεινωθησοιμηνταπεινω·θησοιμην
2ndταπεινωθησοιοταπεινω·θησοιο
3rdταπεινωθησοιτοταπεινω·θησοιτο
Pl1stταπεινωθησοιμεθαταπεινω·θησοιμεθα
2ndταπεινωθησοισθεταπεινω·θησοισθε
3rdταπεινωθησοιντοταπεινω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndταπεινωθητι[LXX]ταπεινω·θητι
3rdταπεινωθητωταπεινω·θητω
Pl1st
2ndταπεινωθητε[GNT][LXX]ταπεινω·θητε
3rdταπεινωθητωσαν, ταπεινωθεντωνταπεινω·θητωσαν, ταπεινω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ταπεινωθηναι[LXX]​ταπεινω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ταπεινωθησεσθαι​ταπεινω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωθεισαταπεινωθεις[LXX]ταπεινωθενταπεινω·θεισ·αταπεινω·θει[ντ]·ςταπεινω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accταπεινωθεισανταπεινωθενταταπεινω·θεισ·ανταπεινω·θε[ι]ντ·α
Datταπεινωθεισῃταπεινωθεντιταπεινω·θεισ·ῃταπεινω·θε[ι]ντ·ι
Genταπεινωθεισηςταπεινωθεντοςταπεινω·θεισ·ηςταπεινω·θε[ι]ντ·ος
PlVocταπεινωθεισαιταπεινωθεντεςταπεινωθενταταπεινω·θεισ·αιταπεινω·θε[ι]ντ·εςταπεινω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accταπεινωθεισαςταπεινωθενταςταπεινω·θεισ·αςταπεινω·θε[ι]ντ·ας
Datταπεινωθεισαιςταπεινωθεισι, ταπεινωθεισινταπεινω·θεισ·αιςταπεινω·θει[ντ]·σι(ν)
Genταπεινωθεισωνταπεινωθεντωνταπεινω·θεισ·ωνταπεινω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινωθησομενηταπεινωθησομενεταπεινω·θησομεν·ηταπεινω·θησομεν·ε
Nomταπεινωθησομενοςταπεινω·θησομεν·ος
Accταπεινωθησομενηνταπεινωθησομενονταπεινω·θησομεν·ηνταπεινω·θησομεν·ον
Datταπεινωθησομενῃταπεινωθησομενῳταπεινω·θησομεν·ῃταπεινω·θησομεν·ῳ
Genταπεινωθησομενηςταπεινωθησομενουταπεινω·θησομεν·ηςταπεινω·θησομεν·ου
PlVocταπεινωθησομεναιταπεινωθησομενοιταπεινωθησομεναταπεινω·θησομεν·αιταπεινω·θησομεν·οιταπεινω·θησομεν·α
Nom
Accταπεινωθησομεναςταπεινωθησομενουςταπεινω·θησομεν·αςταπεινω·θησομεν·ους
Datταπεινωθησομεναιςταπεινωθησομενοιςταπεινω·θησομεν·αιςταπεινω·θησομεν·οις
Genταπεινωθησομενωνταπεινωθησομενωνταπεινω·θησομεν·ωνταπεινω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-Jan-2020 22:19:58 EST