συμπεμπω • SUMPEMPW • sumpempō

Search: Συνεπεμψαμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπεμψαμενσυμπέμπωσυν·ε·πεμπ·σαμεν1aor act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεπεμψαμενσυμπέμπωσυν·ε·πεμπ·σαμεν1aor act ind 1st pl

συμ·πέμπω (-, -, συν+πεμψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεπεμψασυν·ε·πεμπ·σασυνεπεμψαμηνσυν·ε·πεμπ·σαμην
2ndσυνεπεμψαςσυν·ε·πεμπ·σαςσυνεπεμψωσυν·ε·πεμπ·σω
3rdσυνεπεμψεν, συνεπεμψεσυν·ε·πεμπ·σε(ν)συνεπεμψατοσυν·ε·πεμπ·σατο
Pl1stσυνεπεμψαμεν[GNT]συν·ε·πεμπ·σαμενσυνεπεμψαμεθασυν·ε·πεμπ·σαμεθα
2ndσυνεπεμψατεσυν·ε·πεμπ·σατεσυνεπεμψασθεσυν·ε·πεμπ·σασθε
3rdσυνεπεμψανσυν·ε·πεμπ·σανσυνεπεμψαντοσυν·ε·πεμπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεμψωσυν·πεμπ·σωσυμπεμψωμαισυν·πεμπ·σωμαι
2ndσυμπεμψῃςσυν·πεμπ·σῃςσυμπεμψῃσυν·πεμπ·σῃ
3rdσυμπεμψῃσυν·πεμπ·σῃσυμπεμψηταισυν·πεμπ·σηται
Pl1stσυμπεμψωμενσυν·πεμπ·σωμενσυμπεμψωμεθασυν·πεμπ·σωμεθα
2ndσυμπεμψητεσυν·πεμπ·σητεσυμπεμψησθεσυν·πεμπ·σησθε
3rdσυμπεμψωσιν, συμπεμψωσισυν·πεμπ·σωσι(ν)συμπεμψωνταισυν·πεμπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπεμψαιμισυν·πεμπ·σαιμισυμπεμψαιμηνσυν·πεμπ·σαιμην
2ndσυμπεμψαις, συμπεμψειαςσυν·πεμπ·σαις, συν·πεμπ·σειας classicalσυμπεμψαιοσυν·πεμπ·σαιο
3rdσυμπεμψαι, συμπεμψειεσυν·πεμπ·σαι, συν·πεμπ·σειε classicalσυμπεμψαιτοσυν·πεμπ·σαιτο
Pl1stσυμπεμψαιμενσυν·πεμπ·σαιμενσυμπεμψαιμεθασυν·πεμπ·σαιμεθα
2ndσυμπεμψαιτεσυν·πεμπ·σαιτεσυμπεμψαισθεσυν·πεμπ·σαισθε
3rdσυμπεμψαιεν, συμπεμψαισαν, συμπεμψειαν, συμπεμψειενσυν·πεμπ·σαιεν, συν·πεμπ·σαισαν alt, συν·πεμπ·σειαν classical, συν·πεμπ·σειεν classicalσυμπεμψαιντοσυν·πεμπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπεμψονσυν·πεμπ·σονσυμπεμψαισυν·πεμπ·σαι
3rdσυμπεμψατωσυν·πεμπ·σατωσυμπεμψασθωσυν·πεμπ·σασθω
Pl1st
2ndσυμπεμψατεσυν·πεμπ·σατεσυμπεμψασθεσυν·πεμπ·σασθε
3rdσυμπεμψατωσαν, συμπεμψαντωνσυν·πεμπ·σατωσαν, συν·πεμπ·σαντων classicalσυμπεμψασθωσαν, συμπεμψασθωνσυν·πεμπ·σασθωσαν, συν·πεμπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπεμψαι​συν·πεμπ·σαι​συμπεμψασθαι​συν·πεμπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεμψασασυμπεμψαςσυμπεμψανσυν·πεμπ·σασ·ασυν·πεμπ·σα[ντ]·ςσυν·πεμπ·σαν[τ]
Nom
Accσυμπεμψασανσυμπεμψαντασυν·πεμπ·σασ·ανσυν·πεμπ·σαντ·α
Datσυμπεμψασῃσυμπεμψαντισυν·πεμπ·σασ·ῃσυν·πεμπ·σαντ·ι
Genσυμπεμψασηςσυμπεμψαντοςσυν·πεμπ·σασ·ηςσυν·πεμπ·σαντ·ος
PlVocσυμπεμψασαισυμπεμψαντεςσυμπεμψαντασυν·πεμπ·σασ·αισυν·πεμπ·σαντ·εςσυν·πεμπ·σαντ·α
Nom
Accσυμπεμψασαςσυμπεμψανταςσυν·πεμπ·σασ·αςσυν·πεμπ·σαντ·ας
Datσυμπεμψασαιςσυμπεμψασι, συμπεμψασινσυν·πεμπ·σασ·αιςσυν·πεμπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυμπεμψασωνσυμπεμψαντωνσυν·πεμπ·σασ·ωνσυν·πεμπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπεμψαμενησυμπεμψαμενεσυν·πεμπ·σαμεν·ησυν·πεμπ·σαμεν·ε
Nomσυμπεμψαμενοςσυν·πεμπ·σαμεν·ος
Accσυμπεμψαμενηνσυμπεμψαμενονσυν·πεμπ·σαμεν·ηνσυν·πεμπ·σαμεν·ον
Datσυμπεμψαμενῃσυμπεμψαμενῳσυν·πεμπ·σαμεν·ῃσυν·πεμπ·σαμεν·ῳ
Genσυμπεμψαμενηςσυμπεμψαμενουσυν·πεμπ·σαμεν·ηςσυν·πεμπ·σαμεν·ου
PlVocσυμπεμψαμεναισυμπεμψαμενοισυμπεμψαμενασυν·πεμπ·σαμεν·αισυν·πεμπ·σαμεν·οισυν·πεμπ·σαμεν·α
Nom
Accσυμπεμψαμεναςσυμπεμψαμενουςσυν·πεμπ·σαμεν·αςσυν·πεμπ·σαμεν·ους
Datσυμπεμψαμεναιςσυμπεμψαμενοιςσυν·πεμπ·σαμεν·αιςσυν·πεμπ·σαμεν·οις
Genσυμπεμψαμενωνσυμπεμψαμενωνσυν·πεμπ·σαμεν·ωνσυν·πεμπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 20:57:27 EST