σπουδαζω • SPOUDAZW • spoudazō

Search: Σπουδασωμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπουδασωμενσπουδάζωσπουδα·σωμεν1aor act sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπουδασωμενσπουδάζωσπουδα·σωμεν1aor act sub 1st pl

σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδαζωσπουδαζ·ωσπουδαζομαισπουδαζ·ομαι
2ndσπουδαζειςσπουδαζ·ειςσπουδαζῃ, σπουδαζει, σπουδαζεσαισπουδαζ·ῃ, σπουδαζ·ει classical, σπουδαζ·εσαι alt
3rdσπουδαζεισπουδαζ·εισπουδαζεταισπουδαζ·εται
Pl1stσπουδαζομενσπουδαζ·ομενσπουδαζομεθασπουδαζ·ομεθα
2ndσπουδαζετεσπουδαζ·ετεσπουδαζεσθεσπουδαζ·εσθε
3rdσπουδαζουσιν, σπουδαζουσισπουδαζ·ουσι(ν)σπουδαζονταισπουδαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδαζωσπουδαζ·ωσπουδαζωμαισπουδαζ·ωμαι
2ndσπουδαζῃςσπουδαζ·ῃςσπουδαζῃσπουδαζ·ῃ
3rdσπουδαζῃσπουδαζ·ῃσπουδαζηταισπουδαζ·ηται
Pl1stσπουδαζωμενσπουδαζ·ωμενσπουδαζωμεθασπουδαζ·ωμεθα
2ndσπουδαζητεσπουδαζ·ητεσπουδαζησθεσπουδαζ·ησθε
3rdσπουδαζωσιν, σπουδαζωσισπουδαζ·ωσι(ν)σπουδαζωνταισπουδαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδαζοιμισπουδαζ·οιμισπουδαζοιμηνσπουδαζ·οιμην
2ndσπουδαζοιςσπουδαζ·οιςσπουδαζοιοσπουδαζ·οιο
3rdσπουδαζοισπουδαζ·οισπουδαζοιτοσπουδαζ·οιτο
Pl1stσπουδαζοιμενσπουδαζ·οιμενσπουδαζοιμεθασπουδαζ·οιμεθα
2ndσπουδαζοιτεσπουδαζ·οιτεσπουδαζοισθεσπουδαζ·οισθε
3rdσπουδαζοιεν, σπουδαζοισανσπουδαζ·οιεν, σπουδαζ·οισαν altσπουδαζοιντοσπουδαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπουδαζεσπουδαζ·εσπουδαζουσπουδαζ·ου
3rdσπουδαζετωσπουδαζ·ετωσπουδαζεσθωσπουδαζ·εσθω
Pl1st
2ndσπουδαζετεσπουδαζ·ετεσπουδαζεσθεσπουδαζ·εσθε
3rdσπουδαζετωσαν, σπουδαζοντωνσπουδαζ·ετωσαν, σπουδαζ·οντων classicalσπουδαζεσθωσαν, σπουδαζεσθωνσπουδαζ·εσθωσαν, σπουδαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπουδαζειν​σπουδαζ·ειν​σπουδαζεσθαι​σπουδαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδαζουσασπουδαζονσπουδαζ·ουσ·ασπουδαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπουδαζωνσπουδαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπουδαζουσανσπουδαζοντασπουδαζ·ουσ·ανσπουδαζ·ο[υ]ντ·α
Datσπουδαζουσῃσπουδαζοντισπουδαζ·ουσ·ῃσπουδαζ·ο[υ]ντ·ι
Genσπουδαζουσηςσπουδαζοντοςσπουδαζ·ουσ·ηςσπουδαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπουδαζουσαισπουδαζοντες[GNT]σπουδαζοντασπουδαζ·ουσ·αισπουδαζ·ο[υ]ντ·εςσπουδαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπουδαζουσαςσπουδαζονταςσπουδαζ·ουσ·αςσπουδαζ·ο[υ]ντ·ας
Datσπουδαζουσαιςσπουδαζουσι, σπουδαζουσινσπουδαζ·ουσ·αιςσπουδαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπουδαζουσωνσπουδαζοντωνσπουδαζ·ουσ·ωνσπουδαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδαζομενησπουδαζομενεσπουδαζ·ομεν·ησπουδαζ·ομεν·ε
Nomσπουδαζομενοςσπουδαζ·ομεν·ος
Accσπουδαζομενηνσπουδαζομενονσπουδαζ·ομεν·ηνσπουδαζ·ομεν·ον
Datσπουδαζομενῃσπουδαζομενῳσπουδαζ·ομεν·ῃσπουδαζ·ομεν·ῳ
Genσπουδαζομενηςσπουδαζομενουσπουδαζ·ομεν·ηςσπουδαζ·ομεν·ου
PlVocσπουδαζομεναισπουδαζομενοισπουδαζομενασπουδαζ·ομεν·αισπουδαζ·ομεν·οισπουδαζ·ομεν·α
Nom
Accσπουδαζομεναςσπουδαζομενουςσπουδαζ·ομεν·αςσπουδαζ·ομεν·ους
Datσπουδαζομεναιςσπουδαζομενοιςσπουδαζ·ομεν·αιςσπουδαζ·ομεν·οις
Genσπουδαζομενωνσπουδαζομενωνσπουδαζ·ομεν·ωνσπουδαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδαζονε·σπουδαζ·ονεσπουδαζομηνε·σπουδαζ·ομην
2ndεσπουδαζεςε·σπουδαζ·εςεσπουδαζουε·σπουδαζ·ου
3rdεσπουδαζεν, εσπουδαζεε·σπουδαζ·ε(ν)εσπουδαζετοε·σπουδαζ·ετο
Pl1stεσπουδαζομενε·σπουδαζ·ομενεσπουδαζομεθαε·σπουδαζ·ομεθα
2ndεσπουδαζετεε·σπουδαζ·ετεεσπουδαζεσθεε·σπουδαζ·εσθε
3rdεσπουδαζον, εσπουδαζοσανε·σπουδαζ·ον, ε·σπουδαζ·οσαν altεσπουδαζοντοε·σπουδαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδασω[GNT]σπουδα·σωσπουδασομαισπουδα·σομαι
2ndσπουδασειςσπουδα·σειςσπουδασῃ, σπουδασει, σπουδασεσαισπουδα·σῃ, σπουδα·σει classical, σπουδα·σεσαι alt
3rdσπουδασεισπουδα·σεισπουδασεταισπουδα·σεται
Pl1stσπουδασομενσπουδα·σομενσπουδασομεθασπουδα·σομεθα
2ndσπουδασετεσπουδα·σετεσπουδασεσθεσπουδα·σεσθε
3rdσπουδασουσιν, σπουδασουσισπουδα·σουσι(ν)σπουδασονταισπουδα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδασοιμισπουδα·σοιμισπουδασοιμηνσπουδα·σοιμην
2ndσπουδασοιςσπουδα·σοιςσπουδασοιοσπουδα·σοιο
3rdσπουδασοισπουδα·σοισπουδασοιτοσπουδα·σοιτο
Pl1stσπουδασοιμενσπουδα·σοιμενσπουδασοιμεθασπουδα·σοιμεθα
2ndσπουδασοιτεσπουδα·σοιτεσπουδασοισθεσπουδα·σοισθε
3rdσπουδασοιενσπουδα·σοιενσπουδασοιντοσπουδα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπουδασειν​σπουδα·σειν​σπουδασεσθαι​σπουδα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδασουσασπουδασον[GNT]σπουδα·σουσ·ασπουδα·σο[υ]ν[τ]
Nomσπουδασωνσπουδα·σο[υ]ν[τ]·^
Accσπουδασουσανσπουδασοντασπουδα·σουσ·ανσπουδα·σο[υ]ντ·α
Datσπουδασουσῃσπουδασοντισπουδα·σουσ·ῃσπουδα·σο[υ]ντ·ι
Genσπουδασουσηςσπουδασοντοςσπουδα·σουσ·ηςσπουδα·σο[υ]ντ·ος
PlVocσπουδασουσαισπουδασοντεςσπουδασοντασπουδα·σουσ·αισπουδα·σο[υ]ντ·εςσπουδα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσπουδασουσαςσπουδασονταςσπουδα·σουσ·αςσπουδα·σο[υ]ντ·ας
Datσπουδασουσαιςσπουδασουσι, σπουδασουσινσπουδα·σουσ·αιςσπουδα·σου[ντ]·σι(ν)
Genσπουδασουσωνσπουδασοντωνσπουδα·σουσ·ωνσπουδα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδασομενησπουδασομενεσπουδα·σομεν·ησπουδα·σομεν·ε
Nomσπουδασομενοςσπουδα·σομεν·ος
Accσπουδασομενηνσπουδασομενονσπουδα·σομεν·ηνσπουδα·σομεν·ον
Datσπουδασομενῃσπουδασομενῳσπουδα·σομεν·ῃσπουδα·σομεν·ῳ
Genσπουδασομενηςσπουδασομενουσπουδα·σομεν·ηςσπουδα·σομεν·ου
PlVocσπουδασομεναισπουδασομενοισπουδασομενασπουδα·σομεν·αισπουδα·σομεν·οισπουδα·σομεν·α
Nom
Accσπουδασομεναςσπουδασομενουςσπουδα·σομεν·αςσπουδα·σομεν·ους
Datσπουδασομεναιςσπουδασομενοιςσπουδα·σομεν·αιςσπουδα·σομεν·οις
Genσπουδασομενωνσπουδασομενωνσπουδα·σομεν·ωνσπουδα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδασα[GNT][LXX]ε·σπουδα·σαεσπουδασαμηνε·σπουδα·σαμην
2ndεσπουδασας[LXX]ε·σπουδα·σαςεσπουδασωε·σπουδα·σω
3rdεσπουδασεν[LXX], εσπουδασεε·σπουδα·σε(ν), ε·σπουδα·σε(ν)εσπουδασατοε·σπουδα·σατο
Pl1stεσπουδασαμεν[GNT]ε·σπουδα·σαμενεσπουδασαμεθαε·σπουδα·σαμεθα
2ndεσπουδασατεε·σπουδα·σατεεσπουδασασθεε·σπουδα·σασθε
3rdεσπουδασαν[LXX]ε·σπουδα·σανεσπουδασαντοε·σπουδα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδασω[GNT]σπουδα·σωσπουδασωμαισπουδα·σωμαι
2ndσπουδασῃς[LXX]σπουδα·σῃςσπουδασῃσπουδα·σῃ
3rdσπουδασῃσπουδα·σῃσπουδασηταισπουδα·σηται
Pl1stσπουδασωμεν[GNT]σπουδα·σωμενσπουδασωμεθασπουδα·σωμεθα
2ndσπουδασητεσπουδα·σητεσπουδασησθεσπουδα·σησθε
3rdσπουδασωσιν, σπουδασωσισπουδα·σωσι(ν)σπουδασωνταισπουδα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπουδασαιμισπουδα·σαιμισπουδασαιμηνσπουδα·σαιμην
2ndσπουδασαις, σπουδασειαςσπουδα·σαις, σπουδα·σειας classicalσπουδασαιοσπουδα·σαιο
3rdσπουδασαι, σπουδασειεσπουδα·σαι, σπουδα·σειε classicalσπουδασαιτοσπουδα·σαιτο
Pl1stσπουδασαιμενσπουδα·σαιμενσπουδασαιμεθασπουδα·σαιμεθα
2ndσπουδασαιτεσπουδα·σαιτεσπουδασαισθεσπουδα·σαισθε
3rdσπουδασαιεν, σπουδασαισαν, σπουδασειαν, σπουδασειενσπουδα·σαιεν, σπουδα·σαισαν alt, σπουδα·σειαν classical, σπουδα·σειεν classicalσπουδασαιντοσπουδα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπουδασον[GNT]σπουδα·σονσπουδασαισπουδα·σαι
3rdσπουδασατωσπουδα·σατωσπουδασασθωσπουδα·σασθω
Pl1st
2ndσπουδασατε[GNT]σπουδα·σατεσπουδασασθεσπουδα·σασθε
3rdσπουδασατωσαν, σπουδασαντωνσπουδα·σατωσαν, σπουδα·σαντων classicalσπουδασασθωσαν, σπουδασασθωνσπουδα·σασθωσαν, σπουδα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπουδασαι​σπουδα·σαι​σπουδασασθαι​σπουδα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδασασασπουδασαςσπουδασανσπουδα·σασ·ασπουδα·σα[ντ]·ςσπουδα·σαν[τ]
Nom
Accσπουδασασανσπουδασαντασπουδα·σασ·ανσπουδα·σαντ·α
Datσπουδασασῃσπουδασαντισπουδα·σασ·ῃσπουδα·σαντ·ι
Genσπουδασασηςσπουδασαντοςσπουδα·σασ·ηςσπουδα·σαντ·ος
PlVocσπουδασασαισπουδασαντεςσπουδασαντασπουδα·σασ·αισπουδα·σαντ·εςσπουδα·σαντ·α
Nom
Accσπουδασασαςσπουδασανταςσπουδα·σασ·αςσπουδα·σαντ·ας
Datσπουδασασαιςσπουδασασι, σπουδασασινσπουδα·σασ·αιςσπουδα·σα[ντ]·σι(ν)
Genσπουδασασωνσπουδασαντωνσπουδα·σασ·ωνσπουδα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπουδασαμενησπουδασαμενεσπουδα·σαμεν·ησπουδα·σαμεν·ε
Nomσπουδασαμενοςσπουδα·σαμεν·ος
Accσπουδασαμενηνσπουδασαμενονσπουδα·σαμεν·ηνσπουδα·σαμεν·ον
Datσπουδασαμενῃσπουδασαμενῳσπουδα·σαμεν·ῃσπουδα·σαμεν·ῳ
Genσπουδασαμενηςσπουδασαμενουσπουδα·σαμεν·ηςσπουδα·σαμεν·ου
PlVocσπουδασαμεναισπουδασαμενοισπουδασαμενασπουδα·σαμεν·αισπουδα·σαμεν·οισπουδα·σαμεν·α
Nom
Accσπουδασαμεναςσπουδασαμενουςσπουδα·σαμεν·αςσπουδα·σαμεν·ους
Datσπουδασαμεναιςσπουδασαμενοιςσπουδα·σαμεν·αιςσπουδα·σαμεν·οις
Genσπουδασαμενωνσπουδασαμενωνσπουδα·σαμεν·ωνσπουδα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδακα[LXX]εσπουδα·κα
2ndεσπουδακας, εσπουδακεςεσπουδα·κας, εσπουδα·κες alt
3rdεσπουδακεν, εσπουδακεεσπουδα·κε(ν)
Pl1stεσπουδακαμενεσπουδα·καμεν
2ndεσπουδακατεεσπουδα·κατε
3rdεσπουδακασιν, εσπουδακασι, εσπουδακανεσπουδα·κασι(ν), εσπουδα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδακωεσπουδα·κω
2ndεσπουδακῃςεσπουδα·κῃς
3rdεσπουδακῃεσπουδα·κῃ
Pl1stεσπουδακωμενεσπουδα·κωμεν
2ndεσπουδακητεεσπουδα·κητε
3rdεσπουδακωσιν, εσπουδακωσιεσπουδα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδακοιμι, εσπουδακοιηνεσπουδα·κοιμι, εσπουδα·κοιην classical
2ndεσπουδακοις, εσπουδακοιηςεσπουδα·κοις, εσπουδα·κοιης classical
3rdεσπουδακοι, εσπουδακοιηεσπουδα·κοι, εσπουδα·κοιη classical
Pl1stεσπουδακοιμενεσπουδα·κοιμεν
2ndεσπουδακοιτεεσπουδα·κοιτε
3rdεσπουδακοιενεσπουδα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσπουδακεεσπουδα·κε
3rdεσπουδακετωεσπουδα·κετω
Pl1st
2ndεσπουδακετεεσπουδα·κετε
3rdεσπουδακετωσανεσπουδα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπουδακεναι​εσπουδα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσπουδακυιαεσπουδακοςεσπουδα·κυι·αεσπουδα·κο[τ]·ς
Nomεσπουδακωςεσπουδα·κο[τ]·^ς
Accεσπουδακυιανεσπουδακοταεσπουδα·κυι·ανεσπουδα·κοτ·α
Datεσπουδακυιᾳεσπουδακοτιεσπουδα·κυι·ᾳεσπουδα·κοτ·ι
Genεσπουδακυιαςεσπουδακοτοςεσπουδα·κυι·αςεσπουδα·κοτ·ος
PlVocεσπουδακυιαιεσπουδακοτεςεσπουδακοταεσπουδα·κυι·αιεσπουδα·κοτ·εςεσπουδα·κοτ·α
Nom
Accεσπουδακυιαςεσπουδακοταςεσπουδα·κυι·αςεσπουδα·κοτ·ας
Datεσπουδακυιαιςεσπουδακοσι, εσπουδακοσινεσπουδα·κυι·αιςεσπουδα·κο[τ]·σι(ν)
Genεσπουδακυιωνεσπουδακοτωνεσπουδα·κυι·ωνεσπουδα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπουδακειν, εσπουδακηε·εσπουδα·κειν, ε·εσπουδα·κη classical
2ndεσπουδακεις, εσπουδακηςε·εσπουδα·κεις, ε·εσπουδα·κης classical
3rdεσπουδακειε·εσπουδα·κει
Pl1stεσπουδακειμεν, εσπουδακεμενε·εσπουδα·κειμεν, ε·εσπουδα·κεμεν classical
2ndεσπουδακειτε, εσπουδακετεε·εσπουδα·κειτε, ε·εσπουδα·κετε classical
3rdεσπουδακεισαν, εσπουδακεσανε·εσπουδα·κεισαν, ε·εσπουδα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:55:55 EST