σπλαγχνιζομαι • SPLAGCNIZOMAI SPLAGXNIZOMAI • splanchnizomai

Search: Σπλαγχνισθεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σπλαγχνισθειςσπλαγχνίζομαισπλαγχνισ·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg

σπλαγχνίζομαι (σπλαγχνιζ-, -, -, -, -, σπλαγχνισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνιζωσπλαγχνιζ·ωσπλαγχνιζομαι[GNT]σπλαγχνιζ·ομαι
2ndσπλαγχνιζειςσπλαγχνιζ·ειςσπλαγχνιζῃ, σπλαγχνιζει, σπλαγχνιζεσαισπλαγχνιζ·ῃ, σπλαγχνιζ·ει classical, σπλαγχνιζ·εσαι alt
3rdσπλαγχνιζεισπλαγχνιζ·εισπλαγχνιζεταισπλαγχνιζ·εται
Pl1stσπλαγχνιζομενσπλαγχνιζ·ομενσπλαγχνιζομεθασπλαγχνιζ·ομεθα
2ndσπλαγχνιζετεσπλαγχνιζ·ετεσπλαγχνιζεσθεσπλαγχνιζ·εσθε
3rdσπλαγχνιζουσιν, σπλαγχνιζουσισπλαγχνιζ·ουσι(ν)σπλαγχνιζονταισπλαγχνιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνιζωσπλαγχνιζ·ωσπλαγχνιζωμαισπλαγχνιζ·ωμαι
2ndσπλαγχνιζῃςσπλαγχνιζ·ῃςσπλαγχνιζῃσπλαγχνιζ·ῃ
3rdσπλαγχνιζῃσπλαγχνιζ·ῃσπλαγχνιζηταισπλαγχνιζ·ηται
Pl1stσπλαγχνιζωμενσπλαγχνιζ·ωμενσπλαγχνιζωμεθασπλαγχνιζ·ωμεθα
2ndσπλαγχνιζητεσπλαγχνιζ·ητεσπλαγχνιζησθεσπλαγχνιζ·ησθε
3rdσπλαγχνιζωσιν, σπλαγχνιζωσισπλαγχνιζ·ωσι(ν)σπλαγχνιζωνταισπλαγχνιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνιζοιμισπλαγχνιζ·οιμισπλαγχνιζοιμηνσπλαγχνιζ·οιμην
2ndσπλαγχνιζοιςσπλαγχνιζ·οιςσπλαγχνιζοιοσπλαγχνιζ·οιο
3rdσπλαγχνιζοισπλαγχνιζ·οισπλαγχνιζοιτοσπλαγχνιζ·οιτο
Pl1stσπλαγχνιζοιμενσπλαγχνιζ·οιμενσπλαγχνιζοιμεθασπλαγχνιζ·οιμεθα
2ndσπλαγχνιζοιτεσπλαγχνιζ·οιτεσπλαγχνιζοισθεσπλαγχνιζ·οισθε
3rdσπλαγχνιζοιεν, σπλαγχνιζοισανσπλαγχνιζ·οιεν, σπλαγχνιζ·οισαν altσπλαγχνιζοιντοσπλαγχνιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπλαγχνιζεσπλαγχνιζ·εσπλαγχνιζουσπλαγχνιζ·ου
3rdσπλαγχνιζετωσπλαγχνιζ·ετωσπλαγχνιζεσθωσπλαγχνιζ·εσθω
Pl1st
2ndσπλαγχνιζετεσπλαγχνιζ·ετεσπλαγχνιζεσθεσπλαγχνιζ·εσθε
3rdσπλαγχνιζετωσαν, σπλαγχνιζοντωνσπλαγχνιζ·ετωσαν, σπλαγχνιζ·οντων classicalσπλαγχνιζεσθωσαν, σπλαγχνιζεσθωνσπλαγχνιζ·εσθωσαν, σπλαγχνιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπλαγχνιζειν[LXX]​σπλαγχνιζ·εινσπλαγχνιζεσθαι​σπλαγχνιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπλαγχνιζουσασπλαγχνιζονσπλαγχνιζ·ουσ·ασπλαγχνιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπλαγχνιζωνσπλαγχνιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπλαγχνιζουσανσπλαγχνιζοντασπλαγχνιζ·ουσ·ανσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·α
Datσπλαγχνιζουσῃσπλαγχνιζοντισπλαγχνιζ·ουσ·ῃσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσπλαγχνιζουσηςσπλαγχνιζοντοςσπλαγχνιζ·ουσ·ηςσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπλαγχνιζουσαισπλαγχνιζοντεςσπλαγχνιζοντασπλαγχνιζ·ουσ·αισπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·εςσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπλαγχνιζουσαςσπλαγχνιζονταςσπλαγχνιζ·ουσ·αςσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσπλαγχνιζουσαιςσπλαγχνιζουσι, σπλαγχνιζουσινσπλαγχνιζ·ουσ·αιςσπλαγχνιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπλαγχνιζουσωνσπλαγχνιζοντωνσπλαγχνιζ·ουσ·ωνσπλαγχνιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπλαγχνιζομενησπλαγχνιζομενεσπλαγχνιζ·ομεν·ησπλαγχνιζ·ομεν·ε
Nomσπλαγχνιζομενοςσπλαγχνιζ·ομεν·ος
Accσπλαγχνιζομενηνσπλαγχνιζομενονσπλαγχνιζ·ομεν·ηνσπλαγχνιζ·ομεν·ον
Datσπλαγχνιζομενῃσπλαγχνιζομενῳσπλαγχνιζ·ομεν·ῃσπλαγχνιζ·ομεν·ῳ
Genσπλαγχνιζομενηςσπλαγχνιζομενουσπλαγχνιζ·ομεν·ηςσπλαγχνιζ·ομεν·ου
PlVocσπλαγχνιζομεναισπλαγχνιζομενοισπλαγχνιζομενασπλαγχνιζ·ομεν·αισπλαγχνιζ·ομεν·οισπλαγχνιζ·ομεν·α
Nom
Accσπλαγχνιζομεναςσπλαγχνιζομενουςσπλαγχνιζ·ομεν·αςσπλαγχνιζ·ομεν·ους
Datσπλαγχνιζομεναιςσπλαγχνιζομενοιςσπλαγχνιζ·ομεν·αιςσπλαγχνιζ·ομεν·οις
Genσπλαγχνιζομενωνσπλαγχνιζομενωνσπλαγχνιζ·ομεν·ωνσπλαγχνιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπλαγχνιζονε·σπλαγχνιζ·ονεσπλαγχνιζομηνε·σπλαγχνιζ·ομην
2ndεσπλαγχνιζεςε·σπλαγχνιζ·εςεσπλαγχνιζουε·σπλαγχνιζ·ου
3rdεσπλαγχνιζεν, εσπλαγχνιζεε·σπλαγχνιζ·ε(ν)εσπλαγχνιζετοε·σπλαγχνιζ·ετο
Pl1stεσπλαγχνιζομενε·σπλαγχνιζ·ομενεσπλαγχνιζομεθαε·σπλαγχνιζ·ομεθα
2ndεσπλαγχνιζετεε·σπλαγχνιζ·ετεεσπλαγχνιζεσθεε·σπλαγχνιζ·εσθε
3rdεσπλαγχνιζον, εσπλαγχνιζοσανε·σπλαγχνιζ·ον, ε·σπλαγχνιζ·οσαν altεσπλαγχνιζοντοε·σπλαγχνιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσπλαγχνισθηνε·σπλαγχνισ·θην
2ndεσπλαγχνισθηςε·σπλαγχνισ·θης
3rdεσπλαγχνισθη[GNT]ε·σπλαγχνισ·θη
Pl1stεσπλαγχνισθημενε·σπλαγχνισ·θημεν
2ndεσπλαγχνισθητεε·σπλαγχνισ·θητε
3rdεσπλαγχνισθησανε·σπλαγχνισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνισθησομαισπλαγχνισ·θησομαι
2ndσπλαγχνισθησῃ, σπλαγχνισθησεισπλαγχνισ·θησῃ, σπλαγχνισ·θησει classical
3rdσπλαγχνισθησεταισπλαγχνισ·θησεται
Pl1stσπλαγχνισθησομεθασπλαγχνισ·θησομεθα
2ndσπλαγχνισθησεσθεσπλαγχνισ·θησεσθε
3rdσπλαγχνισθησονταισπλαγχνισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνισθωσπλαγχνισ·θω
2ndσπλαγχνισθῃςσπλαγχνισ·θῃς
3rdσπλαγχνισθῃσπλαγχνισ·θῃ
Pl1stσπλαγχνισθωμενσπλαγχνισ·θωμεν
2ndσπλαγχνισθητεσπλαγχνισ·θητε
3rdσπλαγχνισθωσιν, σπλαγχνισθωσισπλαγχνισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνισθειηνσπλαγχνισ·θειην
2ndσπλαγχνισθειηςσπλαγχνισ·θειης
3rdσπλαγχνισθειησπλαγχνισ·θειη
Pl1stσπλαγχνισθειημεν, σπλαγχνισθειμενσπλαγχνισ·θειημεν, σπλαγχνισ·θειμεν classical
2ndσπλαγχνισθειητε, σπλαγχνισθειτεσπλαγχνισ·θειητε, σπλαγχνισ·θειτε classical
3rdσπλαγχνισθειησαν, σπλαγχνισθειενσπλαγχνισ·θειησαν, σπλαγχνισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπλαγχνισθησοιμηνσπλαγχνισ·θησοιμην
2ndσπλαγχνισθησοιοσπλαγχνισ·θησοιο
3rdσπλαγχνισθησοιτοσπλαγχνισ·θησοιτο
Pl1stσπλαγχνισθησοιμεθασπλαγχνισ·θησοιμεθα
2ndσπλαγχνισθησοισθεσπλαγχνισ·θησοισθε
3rdσπλαγχνισθησοιντοσπλαγχνισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπλαγχνισθητισπλαγχνισ·θητι
3rdσπλαγχνισθητωσπλαγχνισ·θητω
Pl1st
2ndσπλαγχνισθητεσπλαγχνισ·θητε
3rdσπλαγχνισθητωσαν, σπλαγχνισθεντωνσπλαγχνισ·θητωσαν, σπλαγχνισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σπλαγχνισθηναι​σπλαγχνισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σπλαγχνισθησεσθαι​σπλαγχνισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπλαγχνισθεισασπλαγχνισθεις[GNT]σπλαγχνισθενσπλαγχνισ·θεισ·ασπλαγχνισ·θει[ντ]·ςσπλαγχνισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσπλαγχνισθεισανσπλαγχνισθεντασπλαγχνισ·θεισ·ανσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·α
Datσπλαγχνισθεισῃσπλαγχνισθεντισπλαγχνισ·θεισ·ῃσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·ι
Genσπλαγχνισθεισηςσπλαγχνισθεντοςσπλαγχνισ·θεισ·ηςσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσπλαγχνισθεισαισπλαγχνισθεντεςσπλαγχνισθεντασπλαγχνισ·θεισ·αισπλαγχνισ·θε[ι]ντ·εςσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσπλαγχνισθεισαςσπλαγχνισθενταςσπλαγχνισ·θεισ·αςσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·ας
Datσπλαγχνισθεισαιςσπλαγχνισθεισι, σπλαγχνισθεισινσπλαγχνισ·θεισ·αιςσπλαγχνισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσπλαγχνισθεισωνσπλαγχνισθεντωνσπλαγχνισ·θεισ·ωνσπλαγχνισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπλαγχνισθησομενησπλαγχνισθησομενεσπλαγχνισ·θησομεν·ησπλαγχνισ·θησομεν·ε
Nomσπλαγχνισθησομενοςσπλαγχνισ·θησομεν·ος
Accσπλαγχνισθησομενηνσπλαγχνισθησομενονσπλαγχνισ·θησομεν·ηνσπλαγχνισ·θησομεν·ον
Datσπλαγχνισθησομενῃσπλαγχνισθησομενῳσπλαγχνισ·θησομεν·ῃσπλαγχνισ·θησομεν·ῳ
Genσπλαγχνισθησομενηςσπλαγχνισθησομενουσπλαγχνισ·θησομεν·ηςσπλαγχνισ·θησομεν·ου
PlVocσπλαγχνισθησομεναισπλαγχνισθησομενοισπλαγχνισθησομενασπλαγχνισ·θησομεν·αισπλαγχνισ·θησομεν·οισπλαγχνισ·θησομεν·α
Nom
Accσπλαγχνισθησομεναςσπλαγχνισθησομενουςσπλαγχνισ·θησομεν·αςσπλαγχνισ·θησομεν·ους
Datσπλαγχνισθησομεναιςσπλαγχνισθησομενοιςσπλαγχνισ·θησομεν·αιςσπλαγχνισ·θησομεν·οις
Genσπλαγχνισθησομενωνσπλαγχνισθησομενωνσπλαγχνισ·θησομεν·ωνσπλαγχνισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Jan-2021 14:30:16 EST