προπεμπω • PROPEMPW • propempō

Search: Προεπεμπον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
προεπεμπον; προεπεμπονπροπέμπωπρο·ε·πεμπ·ον; προ·ε·πεμπ·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl

προ·πέμπω (προ+πεμπ-, προ+πεμψ-, προ+πεμψ-, -, -, προ+πεμφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμπωπρο·πεμπ·ωπροπεμπομαιπρο·πεμπ·ομαι
2ndπροπεμπειςπρο·πεμπ·ειςπροπεμπῃ, προπεμπει, προπεμπεσαιπρο·πεμπ·ῃ, προ·πεμπ·ει classical, προ·πεμπ·εσαι alt
3rdπροπεμπειπρο·πεμπ·ειπροπεμπεταιπρο·πεμπ·εται
Pl1stπροπεμπομενπρο·πεμπ·ομενπροπεμπομεθαπρο·πεμπ·ομεθα
2ndπροπεμπετεπρο·πεμπ·ετεπροπεμπεσθεπρο·πεμπ·εσθε
3rdπροπεμπουσιν, προπεμπουσιπρο·πεμπ·ουσι(ν)προπεμπονταιπρο·πεμπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμπωπρο·πεμπ·ωπροπεμπωμαιπρο·πεμπ·ωμαι
2ndπροπεμπῃςπρο·πεμπ·ῃςπροπεμπῃπρο·πεμπ·ῃ
3rdπροπεμπῃπρο·πεμπ·ῃπροπεμπηταιπρο·πεμπ·ηται
Pl1stπροπεμπωμενπρο·πεμπ·ωμενπροπεμπωμεθαπρο·πεμπ·ωμεθα
2ndπροπεμπητεπρο·πεμπ·ητεπροπεμπησθεπρο·πεμπ·ησθε
3rdπροπεμπωσιν[LXX], προπεμπωσιπρο·πεμπ·ωσι(ν), προ·πεμπ·ωσι(ν)προπεμπωνταιπρο·πεμπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμποιμιπρο·πεμπ·οιμιπροπεμποιμηνπρο·πεμπ·οιμην
2ndπροπεμποιςπρο·πεμπ·οιςπροπεμποιοπρο·πεμπ·οιο
3rdπροπεμποιπρο·πεμπ·οιπροπεμποιτοπρο·πεμπ·οιτο
Pl1stπροπεμποιμενπρο·πεμπ·οιμενπροπεμποιμεθαπρο·πεμπ·οιμεθα
2ndπροπεμποιτεπρο·πεμπ·οιτεπροπεμποισθεπρο·πεμπ·οισθε
3rdπροπεμποιεν, προπεμποισανπρο·πεμπ·οιεν, προ·πεμπ·οισαν altπροπεμποιντοπρο·πεμπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροπεμπεπρο·πεμπ·επροπεμπουπρο·πεμπ·ου
3rdπροπεμπετωπρο·πεμπ·ετωπροπεμπεσθωπρο·πεμπ·εσθω
Pl1st
2ndπροπεμπετεπρο·πεμπ·ετεπροπεμπεσθεπρο·πεμπ·εσθε
3rdπροπεμπετωσαν, προπεμποντων[GNT]προ·πεμπ·ετωσαν, προ·πεμπ·οντων classicalπροπεμπεσθωσαν, προπεμπεσθωνπρο·πεμπ·εσθωσαν, προ·πεμπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προπεμπειν[LXX]​προ·πεμπ·εινπροπεμπεσθαι​προ·πεμπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμπουσαπροπεμπονπρο·πεμπ·ουσ·απρο·πεμπ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροπεμπωνπρο·πεμπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροπεμπουσανπροπεμπονταπρο·πεμπ·ουσ·ανπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·α
Datπροπεμπουσῃπροπεμποντιπρο·πεμπ·ουσ·ῃπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·ι
Genπροπεμπουσηςπροπεμποντοςπρο·πεμπ·ουσ·ηςπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροπεμπουσαιπροπεμποντεςπροπεμπονταπρο·πεμπ·ουσ·αιπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·εςπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροπεμπουσαςπροπεμπονταςπρο·πεμπ·ουσ·αςπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·ας
Datπροπεμπουσαιςπροπεμπουσι, προπεμπουσινπρο·πεμπ·ουσ·αιςπρο·πεμπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροπεμπουσωνπροπεμποντων[GNT]προ·πεμπ·ουσ·ωνπρο·πεμπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμπομενηπροπεμπομενεπρο·πεμπ·ομεν·ηπρο·πεμπ·ομεν·ε
Nomπροπεμπομενοςπρο·πεμπ·ομεν·ος
Accπροπεμπομενηνπροπεμπομενονπρο·πεμπ·ομεν·ηνπρο·πεμπ·ομεν·ον
Datπροπεμπομενῃπροπεμπομενῳπρο·πεμπ·ομεν·ῃπρο·πεμπ·ομεν·ῳ
Genπροπεμπομενηςπροπεμπομενουπρο·πεμπ·ομεν·ηςπρο·πεμπ·ομεν·ου
PlVocπροπεμπομεναιπροπεμπομενοιπροπεμπομεναπρο·πεμπ·ομεν·αιπρο·πεμπ·ομεν·οιπρο·πεμπ·ομεν·α
Nom
Accπροπεμπομεναςπροπεμπομενουςπρο·πεμπ·ομεν·αςπρο·πεμπ·ομεν·ους
Datπροπεμπομεναιςπροπεμπομενοιςπρο·πεμπ·ομεν·αιςπρο·πεμπ·ομεν·οις
Genπροπεμπομενωνπροπεμπομενωνπρο·πεμπ·ομεν·ωνπρο·πεμπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεπεμπον[GNT]προ·ε·πεμπ·ονπροεπεμπομηνπρο·ε·πεμπ·ομην
2ndπροεπεμπεςπρο·ε·πεμπ·εςπροεπεμπουπρο·ε·πεμπ·ου
3rdπροεπεμπεν, προεπεμπεπρο·ε·πεμπ·ε(ν)προεπεμπετοπρο·ε·πεμπ·ετο
Pl1stπροεπεμπομενπρο·ε·πεμπ·ομενπροεπεμπομεθαπρο·ε·πεμπ·ομεθα
2ndπροεπεμπετεπρο·ε·πεμπ·ετεπροεπεμπεσθεπρο·ε·πεμπ·εσθε
3rdπροεπεμπον[GNT], προεπεμποσανπρο·ε·πεμπ·ον, προ·ε·πεμπ·οσαν altπροεπεμποντοπρο·ε·πεμπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμψωπρο·πεμπ·σωπροπεμψομαιπρο·πεμπ·σομαι
2ndπροπεμψειςπρο·πεμπ·σειςπροπεμψῃ, προπεμψει, προπεμψεσαιπρο·πεμπ·σῃ, προ·πεμπ·σει classical, προ·πεμπ·σεσαι alt
3rdπροπεμψειπρο·πεμπ·σειπροπεμψεταιπρο·πεμπ·σεται
Pl1stπροπεμψομενπρο·πεμπ·σομενπροπεμψομεθαπρο·πεμπ·σομεθα
2ndπροπεμψετεπρο·πεμπ·σετεπροπεμψεσθεπρο·πεμπ·σεσθε
3rdπροπεμψουσιν[LXX], προπεμψουσιπρο·πεμπ·σουσι(ν), προ·πεμπ·σουσι(ν)προπεμψονταιπρο·πεμπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμψοιμιπρο·πεμπ·σοιμιπροπεμψοιμηνπρο·πεμπ·σοιμην
2ndπροπεμψοιςπρο·πεμπ·σοιςπροπεμψοιοπρο·πεμπ·σοιο
3rdπροπεμψοιπρο·πεμπ·σοιπροπεμψοιτοπρο·πεμπ·σοιτο
Pl1stπροπεμψοιμενπρο·πεμπ·σοιμενπροπεμψοιμεθαπρο·πεμπ·σοιμεθα
2ndπροπεμψοιτεπρο·πεμπ·σοιτεπροπεμψοισθεπρο·πεμπ·σοισθε
3rdπροπεμψοιενπρο·πεμπ·σοιενπροπεμψοιντοπρο·πεμπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προπεμψειν​προ·πεμπ·σειν​προπεμψεσθαι​προ·πεμπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμψουσαπροπεμψον[GNT]προ·πεμπ·σουσ·απρο·πεμπ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροπεμψωνπρο·πεμπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροπεμψουσανπροπεμψονταπρο·πεμπ·σουσ·ανπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·α
Datπροπεμψουσῃπροπεμψοντιπρο·πεμπ·σουσ·ῃπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·ι
Genπροπεμψουσηςπροπεμψοντοςπρο·πεμπ·σουσ·ηςπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροπεμψουσαιπροπεμψοντεςπροπεμψονταπρο·πεμπ·σουσ·αιπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·εςπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροπεμψουσαςπροπεμψονταςπρο·πεμπ·σουσ·αςπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·ας
Datπροπεμψουσαιςπροπεμψουσι, προπεμψουσιν[LXX]προ·πεμπ·σουσ·αιςπρο·πεμπ·σου[ντ]·σι(ν), προ·πεμπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροπεμψουσωνπροπεμψοντωνπρο·πεμπ·σουσ·ωνπρο·πεμπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμψομενηπροπεμψομενεπρο·πεμπ·σομεν·ηπρο·πεμπ·σομεν·ε
Nomπροπεμψομενοςπρο·πεμπ·σομεν·ος
Accπροπεμψομενηνπροπεμψομενονπρο·πεμπ·σομεν·ηνπρο·πεμπ·σομεν·ον
Datπροπεμψομενῃπροπεμψομενῳπρο·πεμπ·σομεν·ῃπρο·πεμπ·σομεν·ῳ
Genπροπεμψομενηςπροπεμψομενουπρο·πεμπ·σομεν·ηςπρο·πεμπ·σομεν·ου
PlVocπροπεμψομεναιπροπεμψομενοιπροπεμψομεναπρο·πεμπ·σομεν·αιπρο·πεμπ·σομεν·οιπρο·πεμπ·σομεν·α
Nom
Accπροπεμψομεναςπροπεμψομενουςπρο·πεμπ·σομεν·αςπρο·πεμπ·σομεν·ους
Datπροπεμψομεναιςπροπεμψομενοιςπρο·πεμπ·σομεν·αιςπρο·πεμπ·σομεν·οις
Genπροπεμψομενωνπροπεμψομενωνπρο·πεμπ·σομεν·ωνπρο·πεμπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροεπεμψαπρο·ε·πεμπ·σαπροεπεμψαμηνπρο·ε·πεμπ·σαμην
2ndπροεπεμψαςπρο·ε·πεμπ·σαςπροεπεμψωπρο·ε·πεμπ·σω
3rdπροεπεμψεν, προεπεμψεπρο·ε·πεμπ·σε(ν)προεπεμψατοπρο·ε·πεμπ·σατο
Pl1stπροεπεμψαμενπρο·ε·πεμπ·σαμενπροεπεμψαμεθαπρο·ε·πεμπ·σαμεθα
2ndπροεπεμψατεπρο·ε·πεμπ·σατεπροεπεμψασθεπρο·ε·πεμπ·σασθε
3rdπροεπεμψανπρο·ε·πεμπ·σανπροεπεμψαντοπρο·ε·πεμπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμψωπρο·πεμπ·σωπροπεμψωμαιπρο·πεμπ·σωμαι
2ndπροπεμψῃςπρο·πεμπ·σῃςπροπεμψῃπρο·πεμπ·σῃ
3rdπροπεμψῃπρο·πεμπ·σῃπροπεμψηταιπρο·πεμπ·σηται
Pl1stπροπεμψωμενπρο·πεμπ·σωμενπροπεμψωμεθαπρο·πεμπ·σωμεθα
2ndπροπεμψητε[GNT]προ·πεμπ·σητεπροπεμψησθεπρο·πεμπ·σησθε
3rdπροπεμψωσιν[LXX], προπεμψωσιπρο·πεμπ·σωσι(ν), προ·πεμπ·σωσι(ν)προπεμψωνταιπρο·πεμπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροπεμψαιμιπρο·πεμπ·σαιμιπροπεμψαιμηνπρο·πεμπ·σαιμην
2ndπροπεμψαις, προπεμψειαςπρο·πεμπ·σαις, προ·πεμπ·σειας classicalπροπεμψαιοπρο·πεμπ·σαιο
3rdπροπεμψαι, προπεμψειεπρο·πεμπ·σαι, προ·πεμπ·σειε classicalπροπεμψαιτοπρο·πεμπ·σαιτο
Pl1stπροπεμψαιμενπρο·πεμπ·σαιμενπροπεμψαιμεθαπρο·πεμπ·σαιμεθα
2ndπροπεμψαιτεπρο·πεμπ·σαιτεπροπεμψαισθεπρο·πεμπ·σαισθε
3rdπροπεμψαιεν, προπεμψαισαν, προπεμψειαν, προπεμψειενπρο·πεμπ·σαιεν, προ·πεμπ·σαισαν alt, προ·πεμπ·σειαν classical, προ·πεμπ·σειεν classicalπροπεμψαιντοπρο·πεμπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροπεμψον[GNT]προ·πεμπ·σονπροπεμψαιπρο·πεμπ·σαι
3rdπροπεμψατωπρο·πεμπ·σατωπροπεμψασθωπρο·πεμπ·σασθω
Pl1st
2ndπροπεμψατε[GNT]προ·πεμπ·σατεπροπεμψασθεπρο·πεμπ·σασθε
3rdπροπεμψατωσαν, προπεμψαντωνπρο·πεμπ·σατωσαν, προ·πεμπ·σαντων classicalπροπεμψασθωσαν, προπεμψασθωνπρο·πεμπ·σασθωσαν, προ·πεμπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προπεμψαι​προ·πεμπ·σαι​προπεμψασθαι​προ·πεμπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμψασαπροπεμψας[GNT]προπεμψανπρο·πεμπ·σασ·απρο·πεμπ·σα[ντ]·ςπρο·πεμπ·σαν[τ]
Nom
Accπροπεμψασανπροπεμψανταπρο·πεμπ·σασ·ανπρο·πεμπ·σαντ·α
Datπροπεμψασῃπροπεμψαντιπρο·πεμπ·σασ·ῃπρο·πεμπ·σαντ·ι
Genπροπεμψασηςπροπεμψαντοςπρο·πεμπ·σασ·ηςπρο·πεμπ·σαντ·ος
PlVocπροπεμψασαιπροπεμψαντες[LXX]προπεμψανταπρο·πεμπ·σασ·αιπρο·πεμπ·σαντ·εςπρο·πεμπ·σαντ·α
Nom
Accπροπεμψασαςπροπεμψανταςπρο·πεμπ·σασ·αςπρο·πεμπ·σαντ·ας
Datπροπεμψασαιςπροπεμψασι, προπεμψασινπρο·πεμπ·σασ·αιςπρο·πεμπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροπεμψασωνπροπεμψαντωνπρο·πεμπ·σασ·ωνπρο·πεμπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμψαμενηπροπεμψαμενεπρο·πεμπ·σαμεν·ηπρο·πεμπ·σαμεν·ε
Nomπροπεμψαμενοςπρο·πεμπ·σαμεν·ος
Accπροπεμψαμενηνπροπεμψαμενονπρο·πεμπ·σαμεν·ηνπρο·πεμπ·σαμεν·ον
Datπροπεμψαμενῃπροπεμψαμενῳπρο·πεμπ·σαμεν·ῃπρο·πεμπ·σαμεν·ῳ
Genπροπεμψαμενηςπροπεμψαμενουπρο·πεμπ·σαμεν·ηςπρο·πεμπ·σαμεν·ου
PlVocπροπεμψαμεναιπροπεμψαμενοιπροπεμψαμεναπρο·πεμπ·σαμεν·αιπρο·πεμπ·σαμεν·οιπρο·πεμπ·σαμεν·α
Nom
Accπροπεμψαμεναςπροπεμψαμενουςπρο·πεμπ·σαμεν·αςπρο·πεμπ·σαμεν·ους
Datπροπεμψαμεναιςπροπεμψαμενοιςπρο·πεμπ·σαμεν·αιςπρο·πεμπ·σαμεν·οις
Genπροπεμψαμενωνπροπεμψαμενωνπρο·πεμπ·σαμεν·ωνπρο·πεμπ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροεπεμφθηνπρο·ε·πεμπ·θην
2ndπροεπεμφθηςπρο·ε·πεμπ·θης
3rdπροεπεμφθηπρο·ε·πεμπ·θη
Pl1stπροεπεμφθημενπρο·ε·πεμπ·θημεν
2ndπροεπεμφθητεπρο·ε·πεμπ·θητε
3rdπροεπεμφθησανπρο·ε·πεμπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροπεμφθησομαιπρο·πεμπ·θησομαι
2ndπροπεμφθησῃ, προπεμφθησειπρο·πεμπ·θησῃ, προ·πεμπ·θησει classical
3rdπροπεμφθησεταιπρο·πεμπ·θησεται
Pl1stπροπεμφθησομεθαπρο·πεμπ·θησομεθα
2ndπροπεμφθησεσθεπρο·πεμπ·θησεσθε
3rdπροπεμφθησονταιπρο·πεμπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροπεμφθωπρο·πεμπ·θω
2ndπροπεμφθῃςπρο·πεμπ·θῃς
3rdπροπεμφθῃπρο·πεμπ·θῃ
Pl1stπροπεμφθωμενπρο·πεμπ·θωμεν
2ndπροπεμφθητεπρο·πεμπ·θητε
3rdπροπεμφθωσιν, προπεμφθωσιπρο·πεμπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπροπεμφθειηνπρο·πεμπ·θειην
2ndπροπεμφθειηςπρο·πεμπ·θειης
3rdπροπεμφθειηπρο·πεμπ·θειη
Pl1stπροπεμφθειημεν, προπεμφθειμενπρο·πεμπ·θειημεν, προ·πεμπ·θειμεν classical
2ndπροπεμφθειητε, προπεμφθειτεπρο·πεμπ·θειητε, προ·πεμπ·θειτε classical
3rdπροπεμφθειησαν, προπεμφθειενπρο·πεμπ·θειησαν, προ·πεμπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπροπεμφθησοιμηνπρο·πεμπ·θησοιμην
2ndπροπεμφθησοιοπρο·πεμπ·θησοιο
3rdπροπεμφθησοιτοπρο·πεμπ·θησοιτο
Pl1stπροπεμφθησοιμεθαπρο·πεμπ·θησοιμεθα
2ndπροπεμφθησοισθεπρο·πεμπ·θησοισθε
3rdπροπεμφθησοιντοπρο·πεμπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροπεμφθητιπρο·πεμπ·θητι
3rdπροπεμφθητωπρο·πεμπ·θητω
Pl1st
2ndπροπεμφθητεπρο·πεμπ·θητε
3rdπροπεμφθητωσαν, προπεμφθεντωνπρο·πεμπ·θητωσαν, προ·πεμπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
προπεμφθηναι[GNT]​προ·πεμπ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
προπεμφθησεσθαι​προ·πεμπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμφθεισαπροπεμφθειςπροπεμφθενπρο·πεμπ·θεισ·απρο·πεμπ·θει[ντ]·ςπρο·πεμπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπροπεμφθεισανπροπεμφθενταπρο·πεμπ·θεισ·ανπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·α
Datπροπεμφθεισῃπροπεμφθεντιπρο·πεμπ·θεισ·ῃπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·ι
Genπροπεμφθεισηςπροπεμφθεντοςπρο·πεμπ·θεισ·ηςπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπροπεμφθεισαιπροπεμφθεντες[GNT]προπεμφθενταπρο·πεμπ·θεισ·αιπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·εςπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπροπεμφθεισαςπροπεμφθενταςπρο·πεμπ·θεισ·αςπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·ας
Datπροπεμφθεισαιςπροπεμφθεισι, προπεμφθεισινπρο·πεμπ·θεισ·αιςπρο·πεμπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπροπεμφθεισωνπροπεμφθεντωνπρο·πεμπ·θεισ·ωνπρο·πεμπ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροπεμφθησομενηπροπεμφθησομενεπρο·πεμπ·θησομεν·ηπρο·πεμπ·θησομεν·ε
Nomπροπεμφθησομενοςπρο·πεμπ·θησομεν·ος
Accπροπεμφθησομενηνπροπεμφθησομενονπρο·πεμπ·θησομεν·ηνπρο·πεμπ·θησομεν·ον
Datπροπεμφθησομενῃπροπεμφθησομενῳπρο·πεμπ·θησομεν·ῃπρο·πεμπ·θησομεν·ῳ
Genπροπεμφθησομενηςπροπεμφθησομενουπρο·πεμπ·θησομεν·ηςπρο·πεμπ·θησομεν·ου
PlVocπροπεμφθησομεναιπροπεμφθησομενοιπροπεμφθησομεναπρο·πεμπ·θησομεν·αιπρο·πεμπ·θησομεν·οιπρο·πεμπ·θησομεν·α
Nom
Accπροπεμφθησομεναςπροπεμφθησομενουςπρο·πεμπ·θησομεν·αςπρο·πεμπ·θησομεν·ους
Datπροπεμφθησομεναιςπροπεμφθησομενοιςπρο·πεμπ·θησομεν·αιςπρο·πεμπ·θησομεν·οις
Genπροπεμφθησομενωνπροπεμφθησομενωνπρο·πεμπ·θησομεν·ωνπρο·πεμπ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:36:20 EDT