Μηδος • MHDOS • Mēdos

Search: Μηδων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μηδωνΜῆδοςμηδ·ων(mas) gen pl

Μῆδος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμηδε[GNT][LXX]μηδ·ε
Nomμηδος[LXX]μηδ·ος
Accμηδονμηδ·ον
Datμηδῳμηδ·ῳ
Genμηδουμηδ·ου
PlVocμηδοι[GNT][LXX]μηδ·οι
Nom
Accμηδους[LXX]μηδ·ους
Datμηδοις[LXX]μηδ·οις
Genμηδων[LXX]μηδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:46:47 EDT