μεταβαινω • METABAINW • metabainō

Search: Μεταβηθι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταβηθιμεταβαίνωμετα·β(η)·θι2aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταβηθιμεταβαίνωμετα·β(η)·θι2aor act imp 2nd sg

μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαινωμετα·βαιν·ωμεταβαινομαιμετα·βαιν·ομαι
2ndμεταβαινειςμετα·βαιν·ειςμεταβαινῃ, μεταβαινει, μεταβαινεσαιμετα·βαιν·ῃ, μετα·βαιν·ει classical, μετα·βαιν·εσαι alt
3rdμεταβαινειμετα·βαιν·ειμεταβαινεταιμετα·βαιν·εται
Pl1stμεταβαινομενμετα·βαιν·ομενμεταβαινομεθαμετα·βαιν·ομεθα
2ndμεταβαινετε[GNT]μετα·βαιν·ετεμεταβαινεσθεμετα·βαιν·εσθε
3rdμεταβαινουσιν, μεταβαινουσιμετα·βαιν·ουσι(ν)μεταβαινονταιμετα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαινωμετα·βαιν·ωμεταβαινωμαιμετα·βαιν·ωμαι
2ndμεταβαινῃςμετα·βαιν·ῃςμεταβαινῃμετα·βαιν·ῃ
3rdμεταβαινῃμετα·βαιν·ῃμεταβαινηταιμετα·βαιν·ηται
Pl1stμεταβαινωμενμετα·βαιν·ωμενμεταβαινωμεθαμετα·βαιν·ωμεθα
2ndμεταβαινητεμετα·βαιν·ητεμεταβαινησθεμετα·βαιν·ησθε
3rdμεταβαινωσιν, μεταβαινωσιμετα·βαιν·ωσι(ν)μεταβαινωνταιμετα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαινοιμιμετα·βαιν·οιμιμεταβαινοιμηνμετα·βαιν·οιμην
2ndμεταβαινοιςμετα·βαιν·οιςμεταβαινοιομετα·βαιν·οιο
3rdμεταβαινοιμετα·βαιν·οιμεταβαινοιτομετα·βαιν·οιτο
Pl1stμεταβαινοιμενμετα·βαιν·οιμενμεταβαινοιμεθαμετα·βαιν·οιμεθα
2ndμεταβαινοιτεμετα·βαιν·οιτεμεταβαινοισθεμετα·βαιν·οισθε
3rdμεταβαινοιεν, μεταβαινοισανμετα·βαιν·οιεν, μετα·βαιν·οισαν altμεταβαινοιντομετα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβαινεμετα·βαιν·εμεταβαινουμετα·βαιν·ου
3rdμεταβαινετωμετα·βαιν·ετωμεταβαινεσθωμετα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndμεταβαινετε[GNT]μετα·βαιν·ετεμεταβαινεσθεμετα·βαιν·εσθε
3rdμεταβαινετωσαν, μεταβαινοντωνμετα·βαιν·ετωσαν, μετα·βαιν·οντων classicalμεταβαινεσθωσαν, μεταβαινεσθωνμετα·βαιν·εσθωσαν, μετα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβαινειν[LXX]​μετα·βαιν·εινμεταβαινεσθαι​μετα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαινουσα[LXX]μεταβαινονμετα·βαιν·ουσ·αμετα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταβαινωνμετα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταβαινουσανμεταβαινονταμετα·βαιν·ουσ·ανμετα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datμεταβαινουσῃμεταβαινοντιμετα·βαιν·ουσ·ῃμετα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genμεταβαινουσηςμεταβαινοντοςμετα·βαιν·ουσ·ηςμετα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταβαινουσαιμεταβαινοντεςμεταβαινονταμετα·βαιν·ουσ·αιμετα·βαιν·ο[υ]ντ·εςμετα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταβαινουσαςμεταβαινονταςμετα·βαιν·ουσ·αςμετα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datμεταβαινουσαιςμεταβαινουσι, μεταβαινουσινμετα·βαιν·ουσ·αιςμετα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταβαινουσωνμεταβαινοντωνμετα·βαιν·ουσ·ωνμετα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαινομενημεταβαινομενεμετα·βαιν·ομεν·ημετα·βαιν·ομεν·ε
Nomμεταβαινομενοςμετα·βαιν·ομεν·ος
Accμεταβαινομενηνμεταβαινομενονμετα·βαιν·ομεν·ηνμετα·βαιν·ομεν·ον
Datμεταβαινομενῃμεταβαινομενῳμετα·βαιν·ομεν·ῃμετα·βαιν·ομεν·ῳ
Genμεταβαινομενηςμεταβαινομενουμετα·βαιν·ομεν·ηςμετα·βαιν·ομεν·ου
PlVocμεταβαινομεναιμεταβαινομενοιμεταβαινομεναμετα·βαιν·ομεν·αιμετα·βαιν·ομεν·οιμετα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accμεταβαινομεναςμεταβαινομενουςμετα·βαιν·ομεν·αςμετα·βαιν·ομεν·ους
Datμεταβαινομεναιςμεταβαινομενοιςμετα·βαιν·ομεν·αιςμετα·βαιν·ομεν·οις
Genμεταβαινομενωνμεταβαινομενωνμετα·βαιν·ομεν·ωνμετα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβαινονμετα·ε·βαιν·ονμετεβαινομηνμετα·ε·βαιν·ομην
2ndμετεβαινεςμετα·ε·βαιν·εςμετεβαινουμετα·ε·βαιν·ου
3rdμετεβαινεν[LXX], μετεβαινεμετα·ε·βαιν·ε(ν), μετα·ε·βαιν·ε(ν)μετεβαινετομετα·ε·βαιν·ετο
Pl1stμετεβαινομενμετα·ε·βαιν·ομενμετεβαινομεθαμετα·ε·βαιν·ομεθα
2ndμετεβαινετεμετα·ε·βαιν·ετεμετεβαινεσθεμετα·ε·βαιν·εσθε
3rdμετεβαινον, μετεβαινοσανμετα·ε·βαιν·ον, μετα·ε·βαιν·οσαν altμετεβαινοντομετα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβησομαιμετα·βη·σομαι
2ndμεταβησῃ, μεταβησει, μεταβησεσαιμετα·βη·σῃ, μετα·βη·σει classical, μετα·βη·σεσαι alt
3rdμεταβησεται[GNT]μετα·βη·σεται
Pl1stμεταβησομεθαμετα·βη·σομεθα
2ndμεταβησεσθεμετα·βη·σεσθε
3rdμεταβησονταιμετα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβησοιμηνμετα·βη·σοιμην
2ndμεταβησοιομετα·βη·σοιο
3rdμεταβησοιτομετα·βη·σοιτο
Pl1stμεταβησοιμεθαμετα·βη·σοιμεθα
2ndμεταβησοισθεμετα·βη·σοισθε
3rdμεταβησοιντομετα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβησεσθαι​μετα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβησομενημεταβησομενεμετα·βη·σομεν·ημετα·βη·σομεν·ε
Nomμεταβησομενοςμετα·βη·σομεν·ος
Accμεταβησομενηνμεταβησομενονμετα·βη·σομεν·ηνμετα·βη·σομεν·ον
Datμεταβησομενῃμεταβησομενῳμετα·βη·σομεν·ῃμετα·βη·σομεν·ῳ
Genμεταβησομενηςμεταβησομενουμετα·βη·σομεν·ηςμετα·βη·σομεν·ου
PlVocμεταβησομεναιμεταβησομενοιμεταβησομεναμετα·βη·σομεν·αιμετα·βη·σομεν·οιμετα·βη·σομεν·α
Nom
Accμεταβησομεναςμεταβησομενουςμετα·βη·σομεν·αςμετα·βη·σομεν·ους
Datμεταβησομεναιςμεταβησομενοιςμετα·βη·σομεν·αιςμετα·βη·σομεν·οις
Genμεταβησομενωνμεταβησομενωνμετα·βη·σομεν·ωνμετα·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβηνμετα·ε·β(η)·^ν
2ndμετεβης, μετεβησθαμετα·ε·β(η)·^ς, μετα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdμετεβη[GNT]μετα·ε·β(η)·^
Pl1stμετεβημενμετα·ε·β(η)·μεν
2ndμετεβητεμετα·ε·β(η)·τε
3rdμετεβησανμετα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβωμετα·β(η)·ω
2ndμεταβῃςμετα·β(η)·ῃς
3rdμεταβῃ[GNT]μετα·β(η)·ῃ
Pl1stμεταβωμενμετα·β(η)·ωμεν
2ndμεταβητεμετα·β(η)·ητε
3rdμεταβωσιν, μεταβωσιμετα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαιηνμετα·β(α)·ιην
2ndμεταβαιηςμετα·β(α)·ιης
3rdμεταβαιημετα·β(α)·ιη
Pl1stμεταβαιημεν, μεταβαιμενμετα·β(α)·ιημεν, μετα·β(α)·ιμεν classical
2ndμεταβαιητε, μεταβαιτεμετα·β(α)·ιητε, μετα·β(α)·ιτε classical
3rdμεταβαιησαν, μεταβαιενμετα·β(α)·ιησαν, μετα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβα[GNT]μετα·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβηθι[GNT], μεταβηςμετα·β(η)·θι, μετα·β(η)·ς
3rdμεταβητωμετα·β(η)·τω
Pl1st
2ndμεταβητεμετα·β(η)·τε
3rdμεταβητωσαν, μεταβηντωνμετα·β(η)·τωσαν, μετα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβηναι​μετα·β(η)·ναι, μετα·β(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβασαμεταβας[GNT]μεταβανμετα·β(α)·εσ·αμετα·β(α)·[ντ]·ςμετα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accμεταβασανμεταβανταμετα·β(α)·εσ·ανμετα·β(α)·ντ·α
Datμεταβασῃμεταβαντιμετα·β(α)·εσ·ῃμετα·β(α)·ντ·ι
Genμεταβασηςμεταβαντοςμετα·β(α)·εσ·ηςμετα·β(α)·ντ·ος
PlVocμεταβασαιμεταβαντεςμεταβανταμετα·β(α)·εσ·αιμετα·β(α)·ντ·εςμετα·β(α)·ντ·α
Nom
Accμεταβασαςμεταβανταςμετα·β(α)·εσ·αςμετα·β(α)·ντ·ας
Datμεταβασαιςμεταβασι, μεταβασινμετα·β(α)·εσ·αιςμετα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genμεταβασωνμεταβαντωνμετα·β(α)·εσ·ωνμετα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβηκαμετα·βεβη·κα
2ndμεταβεβηκας, μεταβεβηκεςμετα·βεβη·κας, μετα·βεβη·κες alt
3rdμεταβεβηκεν[GNT], μεταβεβηκεμετα·βεβη·κε(ν), μετα·βεβη·κε(ν)
Pl1stμεταβεβηκαμεν[GNT]μετα·βεβη·καμεν
2ndμεταβεβηκατεμετα·βεβη·κατε
3rdμεταβεβηκασιν, μεταβεβηκασι, μεταβεβηκανμετα·βεβη·κασι(ν), μετα·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβηκωμετα·βεβη·κω
2ndμεταβεβηκῃςμετα·βεβη·κῃς
3rdμεταβεβηκῃμετα·βεβη·κῃ
Pl1stμεταβεβηκωμενμετα·βεβη·κωμεν
2ndμεταβεβηκητεμετα·βεβη·κητε
3rdμεταβεβηκωσιν, μεταβεβηκωσιμετα·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβηκοιμι, μεταβεβηκοιηνμετα·βεβη·κοιμι, μετα·βεβη·κοιην classical
2ndμεταβεβηκοις, μεταβεβηκοιηςμετα·βεβη·κοις, μετα·βεβη·κοιης classical
3rdμεταβεβηκοι, μεταβεβηκοιημετα·βεβη·κοι, μετα·βεβη·κοιη classical
Pl1stμεταβεβηκοιμενμετα·βεβη·κοιμεν
2ndμεταβεβηκοιτεμετα·βεβη·κοιτε
3rdμεταβεβηκοιενμετα·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβεβηκεμετα·βεβη·κε
3rdμεταβεβηκετωμετα·βεβη·κετω
Pl1st
2ndμεταβεβηκετεμετα·βεβη·κετε
3rdμεταβεβηκετωσανμετα·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβεβηκεναι[LXX]​μετα·βεβη·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβεβηκυιαμεταβεβηκοςμετα·βεβη·κυι·αμετα·βεβη·κο[τ]·ς
Nomμεταβεβηκωςμετα·βεβη·κο[τ]·^ς
Accμεταβεβηκυιανμεταβεβηκοταμετα·βεβη·κυι·ανμετα·βεβη·κοτ·α
Datμεταβεβηκυιᾳμεταβεβηκοτιμετα·βεβη·κυι·ᾳμετα·βεβη·κοτ·ι
Genμεταβεβηκυιαςμεταβεβηκοτοςμετα·βεβη·κυι·αςμετα·βεβη·κοτ·ος
PlVocμεταβεβηκυιαιμεταβεβηκοτεςμεταβεβηκοταμετα·βεβη·κυι·αιμετα·βεβη·κοτ·εςμετα·βεβη·κοτ·α
Nom
Accμεταβεβηκυιαςμεταβεβηκοταςμετα·βεβη·κυι·αςμετα·βεβη·κοτ·ας
Datμεταβεβηκυιαιςμεταβεβηκοσι, μεταβεβηκοσινμετα·βεβη·κυι·αιςμετα·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genμεταβεβηκυιωνμεταβεβηκοτωνμετα·βεβη·κυι·ωνμετα·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβεβηκειν, μετεβεβηκημετα·ε·βεβη·κειν, μετα·ε·βεβη·κη classical
2ndμετεβεβηκεις, μετεβεβηκηςμετα·ε·βεβη·κεις, μετα·ε·βεβη·κης classical
3rdμετεβεβηκειμετα·ε·βεβη·κει
Pl1stμετεβεβηκειμεν, μετεβεβηκεμενμετα·ε·βεβη·κειμεν, μετα·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndμετεβεβηκειτε, μετεβεβηκετεμετα·ε·βεβη·κειτε, μετα·ε·βεβη·κετε classical
3rdμετεβεβηκεισαν, μετεβεβηκεσανμετα·ε·βεβη·κεισαν, μετα·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβηκειν, μεταβεβηκημετα·[ε]·βεβη·κειν, μετα·[ε]·βεβη·κη classical
2ndμεταβεβηκεις, μεταβεβηκηςμετα·[ε]·βεβη·κεις, μετα·[ε]·βεβη·κης classical
3rdμεταβεβηκειμετα·[ε]·βεβη·κει
Pl1stμεταβεβηκειμεν, μεταβεβηκεμενμετα·[ε]·βεβη·κειμεν, μετα·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndμεταβεβηκειτε, μεταβεβηκετεμετα·[ε]·βεβη·κειτε, μετα·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdμεταβεβηκεισαν, μεταβεβηκεσανμετα·[ε]·βεβη·κεισαν, μετα·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:28:24 EST