μακαριζω • MAKARIZW • makarizō

Search: Μακαριοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακαριοιμακαρίζωμακαρι(ε)·[σ]οιfut act opt 3rd sg
μακαριοιμακάριοςμακαρι·οιmas nom|voc pl

μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαριζω[LXX]μακαριζ·ωμακαριζομαιμακαριζ·ομαι
2ndμακαριζειςμακαριζ·ειςμακαριζῃ, μακαριζει[LXX], μακαριζεσαιμακαριζ·ῃ, μακαριζ·ει classical, μακαριζ·εσαι alt
3rdμακαριζει[LXX]μακαριζ·ειμακαριζεταιμακαριζ·εται
Pl1stμακαριζομεν[GNT][LXX]μακαριζ·ομενμακαριζομεθαμακαριζ·ομεθα
2ndμακαριζετεμακαριζ·ετεμακαριζεσθεμακαριζ·εσθε
3rdμακαριζουσιν[LXX], μακαριζουσιμακαριζ·ουσι(ν), μακαριζ·ουσι(ν)μακαριζονταιμακαριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαριζω[LXX]μακαριζ·ωμακαριζωμαιμακαριζ·ωμαι
2ndμακαριζῃςμακαριζ·ῃςμακαριζῃμακαριζ·ῃ
3rdμακαριζῃμακαριζ·ῃμακαριζηταιμακαριζ·ηται
Pl1stμακαριζωμενμακαριζ·ωμενμακαριζωμεθαμακαριζ·ωμεθα
2ndμακαριζητεμακαριζ·ητεμακαριζησθεμακαριζ·ησθε
3rdμακαριζωσιν, μακαριζωσιμακαριζ·ωσι(ν)μακαριζωνταιμακαριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαριζοιμιμακαριζ·οιμιμακαριζοιμηνμακαριζ·οιμην
2ndμακαριζοιςμακαριζ·οιςμακαριζοιομακαριζ·οιο
3rdμακαριζοιμακαριζ·οιμακαριζοιτομακαριζ·οιτο
Pl1stμακαριζοιμενμακαριζ·οιμενμακαριζοιμεθαμακαριζ·οιμεθα
2ndμακαριζοιτεμακαριζ·οιτεμακαριζοισθεμακαριζ·οισθε
3rdμακαριζοιεν, μακαριζοισανμακαριζ·οιεν, μακαριζ·οισαν altμακαριζοιντομακαριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμακαριζε[LXX]μακαριζ·εμακαριζουμακαριζ·ου
3rdμακαριζετωμακαριζ·ετωμακαριζεσθωμακαριζ·εσθω
Pl1st
2ndμακαριζετεμακαριζ·ετεμακαριζεσθεμακαριζ·εσθε
3rdμακαριζετωσαν, μακαριζοντωνμακαριζ·ετωσαν, μακαριζ·οντων classicalμακαριζεσθωσαν, μακαριζεσθωνμακαριζ·εσθωσαν, μακαριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακαριζειν​μακαριζ·ειν​μακαριζεσθαι​μακαριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαριζουσαμακαριζονμακαριζ·ουσ·αμακαριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomμακαριζωνμακαριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμακαριζουσανμακαριζονταμακαριζ·ουσ·ανμακαριζ·ο[υ]ντ·α
Datμακαριζουσῃμακαριζοντιμακαριζ·ουσ·ῃμακαριζ·ο[υ]ντ·ι
Genμακαριζουσηςμακαριζοντοςμακαριζ·ουσ·ηςμακαριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμακαριζουσαιμακαριζοντες[LXX]μακαριζονταμακαριζ·ουσ·αιμακαριζ·ο[υ]ντ·εςμακαριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμακαριζουσαςμακαριζονταςμακαριζ·ουσ·αςμακαριζ·ο[υ]ντ·ας
Datμακαριζουσαιςμακαριζουσι, μακαριζουσιν[LXX]μακαριζ·ουσ·αιςμακαριζ·ου[ντ]·σι(ν), μακαριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμακαριζουσωνμακαριζοντωνμακαριζ·ουσ·ωνμακαριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαριζομενημακαριζομενεμακαριζ·ομεν·ημακαριζ·ομεν·ε
Nomμακαριζομενοςμακαριζ·ομεν·ος
Accμακαριζομενηνμακαριζομενονμακαριζ·ομεν·ηνμακαριζ·ομεν·ον
Datμακαριζομενῃμακαριζομενῳμακαριζ·ομεν·ῃμακαριζ·ομεν·ῳ
Genμακαριζομενηςμακαριζομενουμακαριζ·ομεν·ηςμακαριζ·ομεν·ου
PlVocμακαριζομεναιμακαριζομενοιμακαριζομεναμακαριζ·ομεν·αιμακαριζ·ομεν·οιμακαριζ·ομεν·α
Nom
Accμακαριζομεναςμακαριζομενουςμακαριζ·ομεν·αςμακαριζ·ομεν·ους
Datμακαριζομεναιςμακαριζομενοιςμακαριζ·ομεν·αιςμακαριζ·ομεν·οις
Genμακαριζομενωνμακαριζομενωνμακαριζ·ομεν·ωνμακαριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμακαριζον[LXX]ε·μακαριζ·ονεμακαριζομηνε·μακαριζ·ομην
2ndεμακαριζεςε·μακαριζ·εςεμακαριζουε·μακαριζ·ου
3rdεμακαριζεν[LXX], εμακαριζεε·μακαριζ·ε(ν), ε·μακαριζ·ε(ν)εμακαριζετοε·μακαριζ·ετο
Pl1stεμακαριζομενε·μακαριζ·ομενεμακαριζομεθαε·μακαριζ·ομεθα
2ndεμακαριζετεε·μακαριζ·ετεεμακαριζεσθεε·μακαριζ·εσθε
3rdεμακαριζον[LXX], εμακαριζοσανε·μακαριζ·ον, ε·μακαριζ·οσαν altεμακαριζοντοε·μακαριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαριωμακαρι(ε)·[σ]ωμακαριουμαιμακαρι(ε)·[σ]ομαι
2ndμακαριειςμακαρι(ε)·[σ]ειςμακαριῃ, μακαριει[LXX], μακαριεισαιμακαρι(ε)·[σ]ῃ, μακαρι(ε)·[σ]ει classical, μακαρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμακαριει[LXX]μακαρι(ε)·[σ]ειμακαριειταιμακαρι(ε)·[σ]εται
Pl1stμακαριουμεν[LXX]μακαρι(ε)·[σ]ομενμακαριουμεθαμακαρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndμακαριειτεμακαρι(ε)·[σ]ετεμακαριεισθεμακαρι(ε)·[σ]εσθε
3rdμακαριουσιν[GNT][LXX], μακαριουσιμακαρι(ε)·[σ]ουσι(ν), μακαρι(ε)·[σ]ουσι(ν)μακαριουνταιμακαρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαριοιμιμακαρι(ε)·[σ]οιμιμακαριοιμηνμακαρι(ε)·[σ]οιμην
2ndμακαριοιςμακαρι(ε)·[σ]οιςμακαριοιομακαρι(ε)·[σ]οιο
3rdμακαριοι[GNT][LXX]μακαρι(ε)·[σ]οιμακαριοιτομακαρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμακαριοιμενμακαρι(ε)·[σ]οιμενμακαριοιμεθαμακαρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμακαριοιτεμακαρι(ε)·[σ]οιτεμακαριοισθεμακαρι(ε)·[σ]οισθε
3rdμακαριοιενμακαρι(ε)·[σ]οιενμακαριοιντομακαρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακαριειν​μακαρι(ε)·[σ]ειν​μακαριεισθαι​μακαρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαριουσαμακαριουνμακαρι(ε)·[σ]ουσ·αμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμακαριωνμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμακαριουσανμακαριουνταμακαρι(ε)·[σ]ουσ·ανμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμακαριουσῃμακαριουντιμακαρι(ε)·[σ]ουσ·ῃμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμακαριουσηςμακαριουντοςμακαρι(ε)·[σ]ουσ·ηςμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμακαριουσαιμακαριουντεςμακαριουνταμακαρι(ε)·[σ]ουσ·αιμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμακαριουσαςμακαριουνταςμακαρι(ε)·[σ]ουσ·αςμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμακαριουσαιςμακαριουσι, μακαριουσιν[GNT][LXX]μακαρι(ε)·[σ]ουσ·αιςμακαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), μακαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμακαριουσωνμακαριουντωνμακαρι(ε)·[σ]ουσ·ωνμακαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαριουμενημακαριουμενεμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ημακαρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμακαριουμενοςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμακαριουμενηνμακαριουμενονμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ηνμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμακαριουμενῃμακαριουμενῳμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ῃμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμακαριουμενηςμακαριουμενουμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ηςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμακαριουμεναιμακαριουμενοιμακαριουμεναμακαρι(ε)·[σ]ομεν·αιμακαρι(ε)·[σ]ομεν·οιμακαρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμακαριουμεναςμακαριουμενουςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·αςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμακαριουμεναιςμακαριουμενοιςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·αιςμακαρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμακαριουμενωνμακαριουμενωνμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ωνμακαρι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμακαρισα[LXX]ε·μακαρι·σαεμακαρισαμηνε·μακαρι·σαμην
2ndεμακαρισαςε·μακαρι·σαςεμακαρισωε·μακαρι·σω
3rdεμακαρισεν[LXX], εμακαρισεε·μακαρι·σε(ν), ε·μακαρι·σε(ν)εμακαρισατοε·μακαρι·σατο
Pl1stεμακαρισαμενε·μακαρι·σαμενεμακαρισαμεθαε·μακαρι·σαμεθα
2ndεμακαρισατεε·μακαρι·σατεεμακαρισασθεε·μακαρι·σασθε
3rdεμακαρισαν[LXX]ε·μακαρι·σανεμακαρισαντοε·μακαρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαρισωμακαρι·σωμακαρισωμαιμακαρι·σωμαι
2ndμακαρισῃςμακαρι·σῃςμακαρισῃμακαρι·σῃ
3rdμακαρισῃμακαρι·σῃμακαρισηταιμακαρι·σηται
Pl1stμακαρισωμενμακαρι·σωμενμακαρισωμεθαμακαρι·σωμεθα
2ndμακαρισητεμακαρι·σητεμακαρισησθεμακαρι·σησθε
3rdμακαρισωσιν, μακαρισωσιμακαρι·σωσι(ν)μακαρισωνταιμακαρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακαρισαιμι, μακαρισαιμ’[LXX]μακαρι·σαιμι, μακαρι·σαιμιμακαρισαιμηνμακαρι·σαιμην
2ndμακαρισαις, μακαρισειαςμακαρι·σαις, μακαρι·σειας classicalμακαρισαιομακαρι·σαιο
3rdμακαρισαι[LXX], μακαρισειεμακαρι·σαι, μακαρι·σειε classicalμακαρισαιτομακαρι·σαιτο
Pl1stμακαρισαιμενμακαρι·σαιμενμακαρισαιμεθαμακαρι·σαιμεθα
2ndμακαρισαιτεμακαρι·σαιτεμακαρισαισθεμακαρι·σαισθε
3rdμακαρισαιεν, μακαρισαισαν, μακαρισειαν, μακαρισειενμακαρι·σαιεν, μακαρι·σαισαν alt, μακαρι·σειαν classical, μακαρι·σειεν classicalμακαρισαιντομακαρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμακαρισονμακαρι·σονμακαρισαι[LXX]μακαρι·σαι
3rdμακαρισατωμακαρι·σατωμακαρισασθωμακαρι·σασθω
Pl1st
2ndμακαρισατεμακαρι·σατεμακαρισασθεμακαρι·σασθε
3rdμακαρισατωσαν, μακαρισαντωνμακαρι·σατωσαν, μακαρι·σαντων classicalμακαρισασθωσαν, μακαρισασθωνμακαρι·σασθωσαν, μακαρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακαρισαι[LXX]​μακαρι·σαιμακαρισασθαι​μακαρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρισασαμακαρισαςμακαρισανμακαρι·σασ·αμακαρι·σα[ντ]·ςμακαρι·σαν[τ]
Nom
Accμακαρισασανμακαρισανταμακαρι·σασ·ανμακαρι·σαντ·α
Datμακαρισασῃμακαρισαντιμακαρι·σασ·ῃμακαρι·σαντ·ι
Genμακαρισασηςμακαρισαντοςμακαρι·σασ·ηςμακαρι·σαντ·ος
PlVocμακαρισασαιμακαρισαντεςμακαρισανταμακαρι·σασ·αιμακαρι·σαντ·εςμακαρι·σαντ·α
Nom
Accμακαρισασαςμακαρισανταςμακαρι·σασ·αςμακαρι·σαντ·ας
Datμακαρισασαιςμακαρισασι, μακαρισασινμακαρι·σασ·αιςμακαρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genμακαρισασωνμακαρισαντωνμακαρι·σασ·ωνμακαρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρισαμενημακαρισαμενεμακαρι·σαμεν·ημακαρι·σαμεν·ε
Nomμακαρισαμενοςμακαρι·σαμεν·ος
Accμακαρισαμενηνμακαρισαμενονμακαρι·σαμεν·ηνμακαρι·σαμεν·ον
Datμακαρισαμενῃμακαρισαμενῳμακαρι·σαμεν·ῃμακαρι·σαμεν·ῳ
Genμακαρισαμενηςμακαρισαμενουμακαρι·σαμεν·ηςμακαρι·σαμεν·ου
PlVocμακαρισαμεναιμακαρισαμενοιμακαρισαμεναμακαρι·σαμεν·αιμακαρι·σαμεν·οιμακαρι·σαμεν·α
Nom
Accμακαρισαμεναςμακαρισαμενουςμακαρι·σαμεν·αςμακαρι·σαμεν·ους
Datμακαρισαμεναιςμακαρισαμενοιςμακαρι·σαμεν·αιςμακαρι·σαμεν·οις
Genμακαρισαμενωνμακαρισαμενωνμακαρι·σαμεν·ωνμακαρι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμακαρισθηνε·μακαρισ·θην
2ndεμακαρισθηςε·μακαρισ·θης
3rdεμακαρισθηε·μακαρισ·θη
Pl1stεμακαρισθημενε·μακαρισ·θημεν
2ndεμακαρισθητεε·μακαρισ·θητε
3rdεμακαρισθησανε·μακαρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμακαρισθησομαι[LXX]μακαρισ·θησομαι
2ndμακαρισθησῃ, μακαρισθησειμακαρισ·θησῃ, μακαρισ·θησει classical
3rdμακαρισθησεταιμακαρισ·θησεται
Pl1stμακαρισθησομεθαμακαρισ·θησομεθα
2ndμακαρισθησεσθεμακαρισ·θησεσθε
3rdμακαρισθησονταιμακαρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμακαρισθωμακαρισ·θω
2ndμακαρισθῃςμακαρισ·θῃς
3rdμακαρισθῃμακαρισ·θῃ
Pl1stμακαρισθωμενμακαρισ·θωμεν
2ndμακαρισθητεμακαρισ·θητε
3rdμακαρισθωσιν, μακαρισθωσιμακαρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμακαρισθειηνμακαρισ·θειην
2ndμακαρισθειηςμακαρισ·θειης
3rdμακαρισθειημακαρισ·θειη
Pl1stμακαρισθειημεν, μακαρισθειμενμακαρισ·θειημεν, μακαρισ·θειμεν classical
2ndμακαρισθειητε, μακαρισθειτεμακαρισ·θειητε, μακαρισ·θειτε classical
3rdμακαρισθειησαν, μακαρισθειενμακαρισ·θειησαν, μακαρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμακαρισθησοιμηνμακαρισ·θησοιμην
2ndμακαρισθησοιομακαρισ·θησοιο
3rdμακαρισθησοιτομακαρισ·θησοιτο
Pl1stμακαρισθησοιμεθαμακαρισ·θησοιμεθα
2ndμακαρισθησοισθεμακαρισ·θησοισθε
3rdμακαρισθησοιντομακαρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμακαρισθητιμακαρισ·θητι
3rdμακαρισθητωμακαρισ·θητω
Pl1st
2ndμακαρισθητεμακαρισ·θητε
3rdμακαρισθητωσαν, μακαρισθεντωνμακαρισ·θητωσαν, μακαρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μακαρισθηναι​μακαρισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μακαρισθησεσθαι​μακαρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρισθεισαμακαρισθειςμακαρισθενμακαρισ·θεισ·αμακαρισ·θει[ντ]·ςμακαρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμακαρισθεισανμακαρισθενταμακαρισ·θεισ·ανμακαρισ·θε[ι]ντ·α
Datμακαρισθεισῃμακαρισθεντιμακαρισ·θεισ·ῃμακαρισ·θε[ι]ντ·ι
Genμακαρισθεισηςμακαρισθεντοςμακαρισ·θεισ·ηςμακαρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμακαρισθεισαιμακαρισθεντεςμακαρισθενταμακαρισ·θεισ·αιμακαρισ·θε[ι]ντ·εςμακαρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμακαρισθεισαςμακαρισθενταςμακαρισ·θεισ·αςμακαρισ·θε[ι]ντ·ας
Datμακαρισθεισαιςμακαρισθεισι, μακαρισθεισινμακαρισ·θεισ·αιςμακαρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμακαρισθεισωνμακαρισθεντωνμακαρισ·θεισ·ωνμακαρισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρισθησομενημακαρισθησομενεμακαρισ·θησομεν·ημακαρισ·θησομεν·ε
Nomμακαρισθησομενοςμακαρισ·θησομεν·ος
Accμακαρισθησομενηνμακαρισθησομενονμακαρισ·θησομεν·ηνμακαρισ·θησομεν·ον
Datμακαρισθησομενῃμακαρισθησομενῳμακαρισ·θησομεν·ῃμακαρισ·θησομεν·ῳ
Genμακαρισθησομενηςμακαρισθησομενουμακαρισ·θησομεν·ηςμακαρισ·θησομεν·ου
PlVocμακαρισθησομεναιμακαρισθησομενοιμακαρισθησομεναμακαρισ·θησομεν·αιμακαρισ·θησομεν·οιμακαρισ·θησομεν·α
Nom
Accμακαρισθησομεναςμακαρισθησομενουςμακαρισ·θησομεν·αςμακαρισ·θησομεν·ους
Datμακαρισθησομεναιςμακαρισθησομενοιςμακαρισ·θησομεν·αιςμακαρισ·θησομεν·οις
Genμακαρισθησομενωνμακαρισθησομενωνμακαρισ·θησομεν·ωνμακαρισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 05:43:33 EDT