λυω • LUW • luō

Search: Λυσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λυσον; λυσον; λυσονλύωλυ·σον; λυ·σο[υ]ν[τ]; λυ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λυσονλύωλυ·σον1aor act imp 2nd sg
λυσονλύωλυ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
λυσονλύωλυ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυωλυ·ωλυομαιλυ·ομαι
2ndλυειςλυ·ειςλυῃ, λυει[GNT][LXX], λυεσαιλυ·ῃ, λυ·ει classical, λυ·εσαι alt
3rdλυει[GNT][LXX]λυ·ειλυεταιλυ·εται
Pl1stλυομενλυ·ομενλυομεθαλυ·ομεθα
2ndλυετε[GNT]λυ·ετελυεσθελυ·εσθε
3rdλυουσιν[GNT], λυουσιλυ·ουσι(ν), λυ·ουσι(ν)λυονταιλυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυωλυ·ωλυωμαιλυ·ωμαι
2ndλυῃςλυ·ῃςλυῃλυ·ῃ
3rdλυῃλυ·ῃλυηταιλυ·ηται
Pl1stλυωμενλυ·ωμενλυωμεθαλυ·ωμεθα
2ndλυητελυ·ητελυησθελυ·ησθε
3rdλυωσιν, λυωσιλυ·ωσι(ν)λυωνταιλυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυοιμιλυ·οιμιλυοιμηνλυ·οιμην
2ndλυοιςλυ·οιςλυοιολυ·οιο
3rdλυοιλυ·οιλυοιτολυ·οιτο
Pl1stλυοιμενλυ·οιμενλυοιμεθαλυ·οιμεθα
2ndλυοιτελυ·οιτελυοισθελυ·οισθε
3rdλυοιεν, λυοισανλυ·οιεν, λυ·οισαν altλυοιντολυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυε[LXX]λυ·ελυουλυ·ου
3rdλυετωλυ·ετωλυεσθωλυ·εσθω
Pl1st
2ndλυετε[GNT]λυ·ετελυεσθελυ·εσθε
3rdλυετωσαν, λυοντων[GNT]λυ·ετωσαν, λυ·οντων classicalλυεσθωσαν, λυεσθωνλυ·εσθωσαν, λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυειν​λυ·ειν​λυεσθαι​λυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυουσα[LXX]λυονλυ·ουσ·αλυ·ο[υ]ν[τ]
Nomλυων[LXX]λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλυουσανλυονταλυ·ουσ·ανλυ·ο[υ]ντ·α
Datλυουσῃλυοντιλυ·ουσ·ῃλυ·ο[υ]ντ·ι
Genλυουσηςλυοντοςλυ·ουσ·ηςλυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλυουσαιλυοντες[GNT]λυονταλυ·ουσ·αιλυ·ο[υ]ντ·εςλυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλυουσαςλυονταςλυ·ουσ·αςλυ·ο[υ]ντ·ας
Datλυουσαιςλυουσι, λυουσιν[GNT]λυ·ουσ·αιςλυ·ου[ντ]·σι(ν), λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλυουσωνλυοντων[GNT]λυ·ουσ·ωνλυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυομενηλυομενελυ·ομεν·ηλυ·ομεν·ε
Nomλυομενοςλυ·ομεν·ος
Accλυομενηνλυομενονλυ·ομεν·ηνλυ·ομεν·ον
Datλυομενῃλυομενῳλυ·ομεν·ῃλυ·ομεν·ῳ
Genλυομενηςλυομενουλυ·ομεν·ηςλυ·ομεν·ου
PlVocλυομεναιλυομενοιλυομεναλυ·ομεν·αιλυ·ομεν·οιλυ·ομεν·α
Nom
Accλυομεναςλυομενουςλυ·ομεν·αςλυ·ομεν·ους
Datλυομεναιςλυομενοιςλυ·ομεν·αιςλυ·ομεν·οις
Genλυομενων[GNT]λυομενων[GNT]λυ·ομεν·ωνλυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυονε·λυ·ονελυομηνε·λυ·ομην
2ndελυεςε·λυ·εςελυουε·λυ·ου
3rdελυεν[GNT], ελυεε·λυ·ε(ν), ε·λυ·ε(ν)ελυετο[GNT]ε·λυ·ετο
Pl1stελυομενε·λυ·ομενελυομεθαε·λυ·ομεθα
2ndελυετεε·λυ·ετεελυεσθεε·λυ·εσθε
3rdελυον, ελυοσανε·λυ·ον, ε·λυ·οσαν altελυοντοε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυσω[GNT]λυ·σωλυσομαιλυ·σομαι
2ndλυσεις[LXX]λυ·σειςλυσῃ[GNT], λυσει[LXX], λυσεσαιλυ·σῃ, λυ·σει classical, λυ·σεσαι alt
3rdλυσει[LXX]λυ·σειλυσεταιλυ·σεται
Pl1stλυσομενλυ·σομενλυσομεθαλυ·σομεθα
2ndλυσετελυ·σετελυσεσθελυ·σεσθε
3rdλυσουσιν[LXX], λυσουσιλυ·σουσι(ν), λυ·σουσι(ν)λυσονταιλυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυσοιμιλυ·σοιμιλυσοιμηνλυ·σοιμην
2ndλυσοιςλυ·σοιςλυσοιολυ·σοιο
3rdλυσοιλυ·σοιλυσοιτολυ·σοιτο
Pl1stλυσοιμενλυ·σοιμενλυσοιμεθαλυ·σοιμεθα
2ndλυσοιτελυ·σοιτελυσοισθελυ·σοισθε
3rdλυσοιενλυ·σοιενλυσοιντολυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυσειν​λυ·σειν​λυσεσθαι​λυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυσουσαλυσον[GNT]λυ·σουσ·αλυ·σο[υ]ν[τ]
Nomλυσωνλυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accλυσουσανλυσονταλυ·σουσ·ανλυ·σο[υ]ντ·α
Datλυσουσῃλυσοντιλυ·σουσ·ῃλυ·σο[υ]ντ·ι
Genλυσουσηςλυσοντοςλυ·σουσ·ηςλυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocλυσουσαιλυσοντεςλυσονταλυ·σουσ·αιλυ·σο[υ]ντ·εςλυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλυσουσαςλυσονταςλυ·σουσ·αςλυ·σο[υ]ντ·ας
Datλυσουσαιςλυσουσι, λυσουσιν[LXX]λυ·σουσ·αιςλυ·σου[ντ]·σι(ν), λυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genλυσουσωνλυσοντωνλυ·σουσ·ωνλυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυσομενηλυσομενελυ·σομεν·ηλυ·σομεν·ε
Nomλυσομενοςλυ·σομεν·ος
Accλυσομενηνλυσομενονλυ·σομεν·ηνλυ·σομεν·ον
Datλυσομενῃλυσομενῳλυ·σομεν·ῃλυ·σομεν·ῳ
Genλυσομενηςλυσομενουλυ·σομεν·ηςλυ·σομεν·ου
PlVocλυσομεναιλυσομενοιλυσομεναλυ·σομεν·αιλυ·σομεν·οιλυ·σομεν·α
Nom
Accλυσομεναςλυσομενουςλυ·σομεν·αςλυ·σομεν·ους
Datλυσομεναιςλυσομενοιςλυ·σομεν·αιςλυ·σομεν·οις
Genλυσομενωνλυσομενωνλυ·σομεν·ωνλυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυσα[LXX]ε·λυ·σαελυσαμηνε·λυ·σαμην
2ndελυσας[LXX]ε·λυ·σαςελυσωε·λυ·σω
3rdελυσεν[GNT][LXX], ελυσεε·λυ·σε(ν), ε·λυ·σε(ν)ελυσατοε·λυ·σατο
Pl1stελυσαμενε·λυ·σαμενελυσαμεθαε·λυ·σαμεθα
2ndελυσατεε·λυ·σατεελυσασθεε·λυ·σασθε
3rdελυσαν[LXX]ε·λυ·σανελυσαντοε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυσω[GNT]λυ·σωλυσωμαιλυ·σωμαι
2ndλυσῃς[GNT]λυ·σῃςλυσῃ[GNT]λυ·σῃ
3rdλυσῃ[GNT]λυ·σῃλυσηταιλυ·σηται
Pl1stλυσωμενλυ·σωμενλυσωμεθαλυ·σωμεθα
2ndλυσητε[GNT]λυ·σητελυσησθελυ·σησθε
3rdλυσωσιν, λυσωσιλυ·σωσι(ν)λυσωνταιλυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυσαιμιλυ·σαιμιλυσαιμηνλυ·σαιμην
2ndλυσαις, λυσειαςλυ·σαις, λυ·σειας classicalλυσαιολυ·σαιο
3rdλυσαι[GNT][LXX], λυσειελυ·σαι, λυ·σειε classicalλυσαιτολυ·σαιτο
Pl1stλυσαιμενλυ·σαιμενλυσαιμεθαλυ·σαιμεθα
2ndλυσαιτελυ·σαιτελυσαισθελυ·σαισθε
3rdλυσαιεν, λυσαισαν, λυσειαν, λυσειενλυ·σαιεν, λυ·σαισαν alt, λυ·σειαν classical, λυ·σειεν classicalλυσαιντολυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυσον[GNT]λυ·σονλυσαι[GNT][LXX]λυ·σαι
3rdλυσατωλυ·σατωλυσασθωλυ·σασθω
Pl1st
2ndλυσατε[GNT][LXX]λυ·σατελυσασθελυ·σασθε
3rdλυσατωσαν, λυσαντωνλυ·σατωσαν, λυ·σαντων classicalλυσασθωσαν, λυσασθωνλυ·σασθωσαν, λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυσαι[GNT][LXX]​λυ·σαιλυσασθαι​λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυσασαλυσας[GNT][LXX]λυσανλυ·σασ·αλυ·σα[ντ]·ςλυ·σαν[τ]
Nom
Accλυσασανλυσανταλυ·σασ·ανλυ·σαντ·α
Datλυσασῃλυσαντι[GNT]λυ·σασ·ῃλυ·σαντ·ι
Genλυσασηςλυσαντοςλυ·σασ·ηςλυ·σαντ·ος
PlVocλυσασαιλυσαντες[GNT][LXX]λυσανταλυ·σασ·αιλυ·σαντ·εςλυ·σαντ·α
Nom
Accλυσασαςλυσανταςλυ·σασ·αςλυ·σαντ·ας
Datλυσασαιςλυσασι, λυσασινλυ·σασ·αιςλυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genλυσασωνλυσαντωνλυ·σασ·ωνλυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυσαμενηλυσαμενελυ·σαμεν·ηλυ·σαμεν·ε
Nomλυσαμενοςλυ·σαμεν·ος
Accλυσαμενηνλυσαμενονλυ·σαμεν·ηνλυ·σαμεν·ον
Datλυσαμενῃλυσαμενῳλυ·σαμεν·ῃλυ·σαμεν·ῳ
Genλυσαμενηςλυσαμενουλυ·σαμεν·ηςλυ·σαμεν·ου
PlVocλυσαμεναιλυσαμενοιλυσαμεναλυ·σαμεν·αιλυ·σαμεν·οιλυ·σαμεν·α
Nom
Accλυσαμεναςλυσαμενουςλυ·σαμεν·αςλυ·σαμεν·ους
Datλυσαμεναιςλυσαμενοιςλυ·σαμεν·αιςλυ·σαμεν·οις
Genλυσαμενωνλυσαμενωνλυ·σαμεν·ωνλυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυκαλελυ·καλελυμαιλελυ·μαι
2ndλελυκας, λελυκεςλελυ·κας, λελυ·κες altλελυσαι[GNT]λελυ·σαι
3rdλελυκεν, λελυκελελυ·κε(ν)λελυται[LXX]λελυ·ται
Pl1stλελυκαμενλελυ·καμενλελυμεθαλελυ·μεθα
2ndλελυκατελελυ·κατελελυσθελελυ·σθε
3rdλελυκασιν, λελυκασι, λελυκανλελυ·κασι(ν), λελυ·καν altλελυνταιλελυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυσομαιλελυ·σομαι
2ndλελυσῃ, λελυσειλελυ·σῃ, λελυ·σει classical
3rdλελυσεταιλελυ·σεται
Pl1stλελυσομεθαλελυ·σομεθα
2ndλελυσεσθελελυ·σεσθε
3rdλελυσονταιλελυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυκωλελυ·κω
2ndλελυκῃςλελυ·κῃς
3rdλελυκῃλελυ·κῃ
Pl1stλελυκωμενλελυ·κωμεν
2ndλελυκητελελυ·κητε
3rdλελυκωσιν, λελυκωσιλελυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυκοιμι, λελυκοιηνλελυ·κοιμι, λελυ·κοιην classical
2ndλελυκοις, λελυκοιηςλελυ·κοις, λελυ·κοιης classical
3rdλελυκοι, λελυκοιηλελυ·κοι, λελυ·κοιη classical
Pl1stλελυκοιμενλελυ·κοιμεν
2ndλελυκοιτελελυ·κοιτε
3rdλελυκοιενλελυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυσοιμηνλελυ·σοιμην
2ndλελυσοιολελυ·σοιο
3rdλελυσοιτολελυ·σοιτο
Pl1stλελυσοιμεθαλελυ·σοιμεθα
2ndλελυσοισθελελυ·σοισθε
3rdλελυσοιντολελυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελυκελελυ·κελελυσολελυ·σο
3rdλελυκετωλελυ·κετωλελυσθωλελυ·σθω
Pl1st
2ndλελυκετελελυ·κετελελυσθελελυ·σθε
3rdλελυκετωσανλελυ·κετωσανλελυσθωσαν, λελυσθωνλελυ·σθωσαν, λελυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυκεναι​λελυ·κεναι​λελυσθαι​λελυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυσεσθαι​λελυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελυκυιαλελυκοςλελυ·κυι·αλελυ·κο[τ]·ς
Nomλελυκωςλελυ·κο[τ]·^ς
Accλελυκυιανλελυκοταλελυ·κυι·ανλελυ·κοτ·α
Datλελυκυιᾳλελυκοτιλελυ·κυι·ᾳλελυ·κοτ·ι
Genλελυκυιαςλελυκοτοςλελυ·κυι·αςλελυ·κοτ·ος
PlVocλελυκυιαιλελυκοτεςλελυκοταλελυ·κυι·αιλελυ·κοτ·εςλελυ·κοτ·α
Nom
Accλελυκυιαςλελυκοταςλελυ·κυι·αςλελυ·κοτ·ας
Datλελυκυιαιςλελυκοσι, λελυκοσινλελυ·κυι·αιςλελυ·κο[τ]·σι(ν)
Genλελυκυιωνλελυκοτωνλελυ·κυι·ωνλελυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελυμενη[LXX]λελυμενελελυ·μεν·ηλελυ·μεν·ε
Nomλελυμενοςλελυ·μεν·ος
Accλελυμενηνλελυμενον[GNT]λελυ·μεν·ηνλελυ·μεν·ον
Datλελυμενῃλελυμενῳλελυ·μεν·ῃλελυ·μεν·ῳ
Genλελυμενηςλελυμενουλελυ·μεν·ηςλελυ·μεν·ου
PlVocλελυμεναιλελυμενοιλελυμενα[GNT]λελυ·μεν·αιλελυ·μεν·οιλελυ·μεν·α
Nom
Accλελυμεναςλελυμενους[LXX]λελυ·μεν·αςλελυ·μεν·ους
Datλελυμεναιςλελυμενοιςλελυ·μεν·αιςλελυ·μεν·οις
Genλελυμενων[LXX]λελυμενων[LXX]λελυ·μεν·ωνλελυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελυκειν, ελελυκηε·λελυ·κειν, ε·λελυ·κη classicalελελυμηνε·λελυ·μην
2ndελελυκεις, ελελυκηςε·λελυ·κεις, ε·λελυ·κης classicalελελυσοε·λελυ·σο
3rdελελυκειε·λελυ·κειελελυτοε·λελυ·το
Pl1stελελυκειμεν, ελελυκεμενε·λελυ·κειμεν, ε·λελυ·κεμεν classicalελελυμεθαε·λελυ·μεθα
2ndελελυκειτε, ελελυκετεε·λελυ·κειτε, ε·λελυ·κετε classicalελελυσθεε·λελυ·σθε
3rdελελυκεισαν, ελελυκεσανε·λελυ·κεισαν, ε·λελυ·κεσαν classicalελελυντοε·λελυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυκειν, λελυκη[ε]·λελυ·κειν, [ε]·λελυ·κη classicalλελυμην[ε]·λελυ·μην
2ndλελυκεις, λελυκης[ε]·λελυ·κεις, [ε]·λελυ·κης classicalλελυσο[ε]·λελυ·σο
3rdλελυκει[ε]·λελυ·κειλελυτο[ε]·λελυ·το
Pl1stλελυκειμεν, λελυκεμεν[ε]·λελυ·κειμεν, [ε]·λελυ·κεμεν classicalλελυμεθα[ε]·λελυ·μεθα
2ndλελυκειτε, λελυκετε[ε]·λελυ·κειτε, [ε]·λελυ·κετε classicalλελυσθε[ε]·λελυ·σθε
3rdλελυκεισαν, λελυκεσαν[ε]·λελυ·κεισαν, [ε]·λελυ·κεσαν classicalλελυντο[ε]·λελυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελυθηνε·λυ·θην
2ndελυθηςε·λυ·θης
3rdελυθη[GNT]ε·λυ·θη
Pl1stελυθημενε·λυ·θημεν
2ndελυθητεε·λυ·θητε
3rdελυθησαν[GNT]ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυθησομαιλυ·θησομαι
2ndλυθησῃ, λυθησειλυ·θησῃ, λυ·θησει classical
3rdλυθησεται[GNT]λυ·θησεται
Pl1stλυθησομεθαλυ·θησομεθα
2ndλυθησεσθελυ·θησεσθε
3rdλυθησονται[GNT][LXX]λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυθωλυ·θω
2ndλυθῃςλυ·θῃς
3rdλυθῃ[GNT]λυ·θῃ
Pl1stλυθωμενλυ·θωμεν
2ndλυθητελυ·θητε
3rdλυθωσιν, λυθωσιλυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυθειηνλυ·θειην
2ndλυθειηςλυ·θειης
3rdλυθειηλυ·θειη
Pl1stλυθειημεν, λυθειμενλυ·θειημεν, λυ·θειμεν classical
2ndλυθειητε, λυθειτελυ·θειητε, λυ·θειτε classical
3rdλυθειησαν, λυθειενλυ·θειησαν, λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυθησοιμηνλυ·θησοιμην
2ndλυθησοιολυ·θησοιο
3rdλυθησοιτολυ·θησοιτο
Pl1stλυθησοιμεθαλυ·θησοιμεθα
2ndλυθησοισθελυ·θησοισθε
3rdλυθησοιντολυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυθητιλυ·θητι
3rdλυθητωλυ·θητω
Pl1st
2ndλυθητελυ·θητε
3rdλυθητωσαν, λυθεντωνλυ·θητωσαν, λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λυθηναι[GNT]​λυ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λυθησεσθαι​λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυθεισαλυθειςλυθενλυ·θεισ·αλυ·θει[ντ]·ςλυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλυθεισανλυθενταλυ·θεισ·ανλυ·θε[ι]ντ·α
Datλυθεισῃλυθεντιλυ·θεισ·ῃλυ·θε[ι]ντ·ι
Genλυθεισης[GNT]λυθεντοςλυ·θεισ·ηςλυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocλυθεισαιλυθεντες[LXX]λυθενταλυ·θεισ·αιλυ·θε[ι]ντ·εςλυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλυθεισαςλυθενταςλυ·θεισ·αςλυ·θε[ι]ντ·ας
Datλυθεισαιςλυθεισι, λυθεισινλυ·θεισ·αιςλυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genλυθεισωνλυθεντωνλυ·θεισ·ωνλυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυθησομενηλυθησομενελυ·θησομεν·ηλυ·θησομεν·ε
Nomλυθησομενοςλυ·θησομεν·ος
Accλυθησομενηνλυθησομενονλυ·θησομεν·ηνλυ·θησομεν·ον
Datλυθησομενῃλυθησομενῳλυ·θησομεν·ῃλυ·θησομεν·ῳ
Genλυθησομενηςλυθησομενουλυ·θησομεν·ηςλυ·θησομεν·ου
PlVocλυθησομεναιλυθησομενοιλυθησομεναλυ·θησομεν·αιλυ·θησομεν·οιλυ·θησομεν·α
Nom
Accλυθησομεναςλυθησομενουςλυ·θησομεν·αςλυ·θησομεν·ους
Datλυθησομεναιςλυθησομενοιςλυ·θησομεν·αιςλυ·θησομεν·οις
Genλυθησομενωνλυθησομενωνλυ·θησομεν·ωνλυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 07:00:02 EST