κακοπαθεω • KAKOPAQEW • kakopatheō

Search: Κακοπαθει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοπαθει; κακοπαθει; κακοπαθεικακοπαθέωκακοπαθ(ε)·ε; κακοπαθ(ε)·ει; κακοπαθ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοπαθεικακοπαθέωκακοπαθ(ε)·εpres act imp 2nd sg
κακοπαθεικακοπαθέωκακοπαθ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
κακοπαθεικακοπαθέωκακοπαθ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

κακο·παθέω (κακοπαθ(ε)-, -, κακοπαθη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοπαθω[GNT]κακοπαθ(ε)·ωκακοπαθουμαικακοπαθ(ε)·ομαι
2ndκακοπαθειςκακοπαθ(ε)·ειςκακοπαθῃ, κακοπαθει[GNT], κακοπαθεισαικακοπαθ(ε)·ῃ, κακοπαθ(ε)·ει classical, κακοπαθ(ε)·εσαι alt
3rdκακοπαθει[GNT]κακοπαθ(ε)·εικακοπαθειταικακοπαθ(ε)·εται
Pl1stκακοπαθουμενκακοπαθ(ε)·ομενκακοπαθουμεθακακοπαθ(ε)·ομεθα
2ndκακοπαθειτεκακοπαθ(ε)·ετεκακοπαθεισθεκακοπαθ(ε)·εσθε
3rdκακοπαθουσιν, κακοπαθουσικακοπαθ(ε)·ουσι(ν)κακοπαθουνταικακοπαθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοπαθω[GNT]κακοπαθ(ε)·ωκακοπαθωμαικακοπαθ(ε)·ωμαι
2ndκακοπαθῃςκακοπαθ(ε)·ῃςκακοπαθῃκακοπαθ(ε)·ῃ
3rdκακοπαθῃκακοπαθ(ε)·ῃκακοπαθηταικακοπαθ(ε)·ηται
Pl1stκακοπαθωμενκακοπαθ(ε)·ωμενκακοπαθωμεθακακοπαθ(ε)·ωμεθα
2ndκακοπαθητεκακοπαθ(ε)·ητεκακοπαθησθεκακοπαθ(ε)·ησθε
3rdκακοπαθωσιν, κακοπαθωσικακοπαθ(ε)·ωσι(ν)κακοπαθωνταικακοπαθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοπαθοιμικακοπαθ(ε)·οιμικακοπαθοιμηνκακοπαθ(ε)·οιμην
2ndκακοπαθοιςκακοπαθ(ε)·οιςκακοπαθοιοκακοπαθ(ε)·οιο
3rdκακοπαθοικακοπαθ(ε)·οικακοπαθοιτοκακοπαθ(ε)·οιτο
Pl1stκακοπαθοιμενκακοπαθ(ε)·οιμενκακοπαθοιμεθακακοπαθ(ε)·οιμεθα
2ndκακοπαθοιτεκακοπαθ(ε)·οιτεκακοπαθοισθεκακοπαθ(ε)·οισθε
3rdκακοπαθοιεν, κακοπαθοισανκακοπαθ(ε)·οιεν, κακοπαθ(ε)·οισαν altκακοπαθοιντοκακοπαθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακοπαθει[GNT]κακοπαθ(ε)·εκακοπαθουκακοπαθ(ε)·ου
3rdκακοπαθειτωκακοπαθ(ε)·ετωκακοπαθεισθωκακοπαθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκακοπαθειτεκακοπαθ(ε)·ετεκακοπαθεισθεκακοπαθ(ε)·εσθε
3rdκακοπαθειτωσαν, κακοπαθουντωνκακοπαθ(ε)·ετωσαν, κακοπαθ(ε)·οντων classicalκακοπαθεισθωσαν, κακοπαθεισθωνκακοπαθ(ε)·εσθωσαν, κακοπαθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακοπαθειν​κακοπαθ(ε)·ειν​κακοπαθεισθαι​κακοπαθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοπαθουσακακοπαθουνκακοπαθ(ε)·ουσ·ακακοπαθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκακοπαθωνκακοπαθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκακοπαθουσανκακοπαθουντακακοπαθ(ε)·ουσ·ανκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκακοπαθουσῃκακοπαθουντικακοπαθ(ε)·ουσ·ῃκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκακοπαθουσηςκακοπαθουντοςκακοπαθ(ε)·ουσ·ηςκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκακοπαθουσαικακοπαθουντεςκακοπαθουντακακοπαθ(ε)·ουσ·αικακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·εςκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκακοπαθουσαςκακοπαθουνταςκακοπαθ(ε)·ουσ·αςκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκακοπαθουσαιςκακοπαθουσι, κακοπαθουσινκακοπαθ(ε)·ουσ·αιςκακοπαθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκακοπαθουσωνκακοπαθουντωνκακοπαθ(ε)·ουσ·ωνκακοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοπαθουμενηκακοπαθουμενεκακοπαθ(ε)·ομεν·ηκακοπαθ(ε)·ομεν·ε
Nomκακοπαθουμενοςκακοπαθ(ε)·ομεν·ος
Accκακοπαθουμενηνκακοπαθουμενονκακοπαθ(ε)·ομεν·ηνκακοπαθ(ε)·ομεν·ον
Datκακοπαθουμενῃκακοπαθουμενῳκακοπαθ(ε)·ομεν·ῃκακοπαθ(ε)·ομεν·ῳ
Genκακοπαθουμενηςκακοπαθουμενουκακοπαθ(ε)·ομεν·ηςκακοπαθ(ε)·ομεν·ου
PlVocκακοπαθουμεναικακοπαθουμενοικακοπαθουμενακακοπαθ(ε)·ομεν·αικακοπαθ(ε)·ομεν·οικακοπαθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκακοπαθουμεναςκακοπαθουμενουςκακοπαθ(ε)·ομεν·αςκακοπαθ(ε)·ομεν·ους
Datκακοπαθουμεναιςκακοπαθουμενοιςκακοπαθ(ε)·ομεν·αιςκακοπαθ(ε)·ομεν·οις
Genκακοπαθουμενωνκακοπαθουμενωνκακοπαθ(ε)·ομεν·ωνκακοπαθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακοπαθουνε·κακοπαθ(ε)·ονεκακοπαθουμηνε·κακοπαθ(ε)·ομην
2ndεκακοπαθειςε·κακοπαθ(ε)·εςεκακοπαθουε·κακοπαθ(ε)·ου
3rdεκακοπαθειε·κακοπαθ(ε)·εεκακοπαθειτοε·κακοπαθ(ε)·ετο
Pl1stεκακοπαθουμενε·κακοπαθ(ε)·ομενεκακοπαθουμεθαε·κακοπαθ(ε)·ομεθα
2ndεκακοπαθειτεε·κακοπαθ(ε)·ετεεκακοπαθεισθεε·κακοπαθ(ε)·εσθε
3rdεκακοπαθουν, εκακοπαθουσανε·κακοπαθ(ε)·ον, ε·κακοπαθ(ε)·οσαν altεκακοπαθουντοε·κακοπαθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακοπαθησαε·κακοπαθη·σαεκακοπαθησαμηνε·κακοπαθη·σαμην
2ndεκακοπαθησας[LXX]ε·κακοπαθη·σαςεκακοπαθησωε·κακοπαθη·σω
3rdεκακοπαθησεν, εκακοπαθησεε·κακοπαθη·σε(ν)εκακοπαθησατοε·κακοπαθη·σατο
Pl1stεκακοπαθησαμενε·κακοπαθη·σαμενεκακοπαθησαμεθαε·κακοπαθη·σαμεθα
2ndεκακοπαθησατεε·κακοπαθη·σατεεκακοπαθησασθεε·κακοπαθη·σασθε
3rdεκακοπαθησανε·κακοπαθη·σανεκακοπαθησαντοε·κακοπαθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοπαθησωκακοπαθη·σωκακοπαθησωμαικακοπαθη·σωμαι
2ndκακοπαθησῃςκακοπαθη·σῃςκακοπαθησῃκακοπαθη·σῃ
3rdκακοπαθησῃκακοπαθη·σῃκακοπαθησηταικακοπαθη·σηται
Pl1stκακοπαθησωμενκακοπαθη·σωμενκακοπαθησωμεθακακοπαθη·σωμεθα
2ndκακοπαθησητεκακοπαθη·σητεκακοπαθησησθεκακοπαθη·σησθε
3rdκακοπαθησωσιν, κακοπαθησωσικακοπαθη·σωσι(ν)κακοπαθησωνταικακοπαθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοπαθησαιμικακοπαθη·σαιμικακοπαθησαιμηνκακοπαθη·σαιμην
2ndκακοπαθησαις, κακοπαθησειαςκακοπαθη·σαις, κακοπαθη·σειας classicalκακοπαθησαιοκακοπαθη·σαιο
3rdκακοπαθησαι, κακοπαθησειεκακοπαθη·σαι, κακοπαθη·σειε classicalκακοπαθησαιτοκακοπαθη·σαιτο
Pl1stκακοπαθησαιμενκακοπαθη·σαιμενκακοπαθησαιμεθακακοπαθη·σαιμεθα
2ndκακοπαθησαιτεκακοπαθη·σαιτεκακοπαθησαισθεκακοπαθη·σαισθε
3rdκακοπαθησαιεν, κακοπαθησαισαν, κακοπαθησειαν, κακοπαθησειενκακοπαθη·σαιεν, κακοπαθη·σαισαν alt, κακοπαθη·σειαν classical, κακοπαθη·σειεν classicalκακοπαθησαιντοκακοπαθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακοπαθησον[GNT]κακοπαθη·σονκακοπαθησαικακοπαθη·σαι
3rdκακοπαθησατωκακοπαθη·σατωκακοπαθησασθωκακοπαθη·σασθω
Pl1st
2ndκακοπαθησατεκακοπαθη·σατεκακοπαθησασθεκακοπαθη·σασθε
3rdκακοπαθησατωσαν, κακοπαθησαντωνκακοπαθη·σατωσαν, κακοπαθη·σαντων classicalκακοπαθησασθωσαν, κακοπαθησασθωνκακοπαθη·σασθωσαν, κακοπαθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακοπαθησαι​κακοπαθη·σαι​κακοπαθησασθαι​κακοπαθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοπαθησασακακοπαθησαςκακοπαθησανκακοπαθη·σασ·ακακοπαθη·σα[ντ]·ςκακοπαθη·σαν[τ]
Nom
Accκακοπαθησασανκακοπαθησαντακακοπαθη·σασ·ανκακοπαθη·σαντ·α
Datκακοπαθησασῃκακοπαθησαντικακοπαθη·σασ·ῃκακοπαθη·σαντ·ι
Genκακοπαθησασηςκακοπαθησαντοςκακοπαθη·σασ·ηςκακοπαθη·σαντ·ος
PlVocκακοπαθησασαικακοπαθησαντεςκακοπαθησαντακακοπαθη·σασ·αικακοπαθη·σαντ·εςκακοπαθη·σαντ·α
Nom
Accκακοπαθησασαςκακοπαθησανταςκακοπαθη·σασ·αςκακοπαθη·σαντ·ας
Datκακοπαθησασαιςκακοπαθησασι, κακοπαθησασινκακοπαθη·σασ·αιςκακοπαθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκακοπαθησασωνκακοπαθησαντωνκακοπαθη·σασ·ωνκακοπαθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοπαθησαμενηκακοπαθησαμενεκακοπαθη·σαμεν·ηκακοπαθη·σαμεν·ε
Nomκακοπαθησαμενοςκακοπαθη·σαμεν·ος
Accκακοπαθησαμενηνκακοπαθησαμενονκακοπαθη·σαμεν·ηνκακοπαθη·σαμεν·ον
Datκακοπαθησαμενῃκακοπαθησαμενῳκακοπαθη·σαμεν·ῃκακοπαθη·σαμεν·ῳ
Genκακοπαθησαμενηςκακοπαθησαμενουκακοπαθη·σαμεν·ηςκακοπαθη·σαμεν·ου
PlVocκακοπαθησαμεναικακοπαθησαμενοικακοπαθησαμενακακοπαθη·σαμεν·αικακοπαθη·σαμεν·οικακοπαθη·σαμεν·α
Nom
Accκακοπαθησαμεναςκακοπαθησαμενουςκακοπαθη·σαμεν·αςκακοπαθη·σαμεν·ους
Datκακοπαθησαμεναιςκακοπαθησαμενοιςκακοπαθη·σαμεν·αιςκακοπαθη·σαμεν·οις
Genκακοπαθησαμενωνκακοπαθησαμενωνκακοπαθη·σαμεν·ωνκακοπαθη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 19:28:23 EST