διατριβω • DIATRIBW • diatribō

Search: Διετριβον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διετριβον; διετριβονδιατρίβωδια·ε·τριβ·ον; δια·ε·τριβ·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διετριβονδιατρίβωδια·ε·τριβ·ονimpf act ind 1st sg
διετριβονδιατρίβωδια·ε·τριβ·ονimpf act ind 3rd pl

δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριβωδια·τριβ·ωδιατριβομαιδια·τριβ·ομαι
2ndδιατριβειςδια·τριβ·ειςδιατριβῃ, διατριβει, διατριβεσαιδια·τριβ·ῃ, δια·τριβ·ει classical, δια·τριβ·εσαι alt
3rdδιατριβειδια·τριβ·ειδιατριβεταιδια·τριβ·εται
Pl1stδιατριβομενδια·τριβ·ομενδιατριβομεθαδια·τριβ·ομεθα
2ndδιατριβετε[LXX]δια·τριβ·ετεδιατριβεσθεδια·τριβ·εσθε
3rdδιατριβουσιν, διατριβουσιδια·τριβ·ουσι(ν)διατριβονταιδια·τριβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριβωδια·τριβ·ωδιατριβωμαιδια·τριβ·ωμαι
2ndδιατριβῃςδια·τριβ·ῃςδιατριβῃδια·τριβ·ῃ
3rdδιατριβῃδια·τριβ·ῃδιατριβηταιδια·τριβ·ηται
Pl1stδιατριβωμενδια·τριβ·ωμενδιατριβωμεθαδια·τριβ·ωμεθα
2ndδιατριβητεδια·τριβ·ητεδιατριβησθεδια·τριβ·ησθε
3rdδιατριβωσιν, διατριβωσιδια·τριβ·ωσι(ν)διατριβωνταιδια·τριβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριβοιμιδια·τριβ·οιμιδιατριβοιμηνδια·τριβ·οιμην
2ndδιατριβοιςδια·τριβ·οιςδιατριβοιοδια·τριβ·οιο
3rdδιατριβοιδια·τριβ·οιδιατριβοιτοδια·τριβ·οιτο
Pl1stδιατριβοιμενδια·τριβ·οιμενδιατριβοιμεθαδια·τριβ·οιμεθα
2ndδιατριβοιτεδια·τριβ·οιτεδιατριβοισθεδια·τριβ·οισθε
3rdδιατριβοιεν, διατριβοισανδια·τριβ·οιεν, δια·τριβ·οισαν altδιατριβοιντοδια·τριβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατριβεδια·τριβ·εδιατριβουδια·τριβ·ου
3rdδιατριβετωδια·τριβ·ετωδιατριβεσθωδια·τριβ·εσθω
Pl1st
2ndδιατριβετε[LXX]δια·τριβ·ετεδιατριβεσθεδια·τριβ·εσθε
3rdδιατριβετωσαν, διατριβοντωνδια·τριβ·ετωσαν, δια·τριβ·οντων classicalδιατριβεσθωσαν, διατριβεσθωνδια·τριβ·εσθωσαν, δια·τριβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατριβειν​δια·τριβ·ειν​διατριβεσθαι​δια·τριβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριβουσαδιατριβονδια·τριβ·ουσ·αδια·τριβ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιατριβωνδια·τριβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιατριβουσανδιατριβονταδια·τριβ·ουσ·ανδια·τριβ·ο[υ]ντ·α
Datδιατριβουσῃδιατριβοντιδια·τριβ·ουσ·ῃδια·τριβ·ο[υ]ντ·ι
Genδιατριβουσηςδιατριβοντοςδια·τριβ·ουσ·ηςδια·τριβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιατριβουσαιδιατριβοντες[GNT]διατριβονταδια·τριβ·ουσ·αιδια·τριβ·ο[υ]ντ·εςδια·τριβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατριβουσαςδιατριβονταςδια·τριβ·ουσ·αςδια·τριβ·ο[υ]ντ·ας
Datδιατριβουσαιςδιατριβουσι, διατριβουσινδια·τριβ·ουσ·αιςδια·τριβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιατριβουσωνδιατριβοντωνδια·τριβ·ουσ·ωνδια·τριβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριβομενηδιατριβομενεδια·τριβ·ομεν·ηδια·τριβ·ομεν·ε
Nomδιατριβομενοςδια·τριβ·ομεν·ος
Accδιατριβομενηνδιατριβομενονδια·τριβ·ομεν·ηνδια·τριβ·ομεν·ον
Datδιατριβομενῃδιατριβομενῳδια·τριβ·ομεν·ῃδια·τριβ·ομεν·ῳ
Genδιατριβομενηςδιατριβομενουδια·τριβ·ομεν·ηςδια·τριβ·ομεν·ου
PlVocδιατριβομεναιδιατριβομενοιδιατριβομεναδια·τριβ·ομεν·αιδια·τριβ·ομεν·οιδια·τριβ·ομεν·α
Nom
Accδιατριβομεναςδιατριβομενουςδια·τριβ·ομεν·αςδια·τριβ·ομεν·ους
Datδιατριβομεναιςδιατριβομενοιςδια·τριβ·ομεν·αιςδια·τριβ·ομεν·οις
Genδιατριβομενωνδιατριβομενωνδια·τριβ·ομεν·ωνδια·τριβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετριβον[GNT]δια·ε·τριβ·ονδιετριβομηνδια·ε·τριβ·ομην
2ndδιετριβεςδια·ε·τριβ·εςδιετριβουδια·ε·τριβ·ου
3rdδιετριβεν[GNT][LXX], διετριβεδια·ε·τριβ·ε(ν), δια·ε·τριβ·ε(ν)διετριβετοδια·ε·τριβ·ετο
Pl1stδιετριβομενδια·ε·τριβ·ομενδιετριβομεθαδια·ε·τριβ·ομεθα
2ndδιετριβετεδια·ε·τριβ·ετεδιετριβεσθεδια·ε·τριβ·εσθε
3rdδιετριβον[GNT], διετριβοσανδια·ε·τριβ·ον, δια·ε·τριβ·οσαν altδιετριβοντοδια·ε·τριβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριψωδια·τριβ·σωδιατριψομαιδια·τριβ·σομαι
2ndδιατριψειςδια·τριβ·σειςδιατριψῃ, διατριψει[LXX], διατριψεσαιδια·τριβ·σῃ, δια·τριβ·σει classical, δια·τριβ·σεσαι alt
3rdδιατριψει[LXX]δια·τριβ·σειδιατριψεταιδια·τριβ·σεται
Pl1stδιατριψομενδια·τριβ·σομενδιατριψομεθαδια·τριβ·σομεθα
2ndδιατριψετεδια·τριβ·σετεδιατριψεσθεδια·τριβ·σεσθε
3rdδιατριψουσιν, διατριψουσιδια·τριβ·σουσι(ν)διατριψονταιδια·τριβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριψοιμιδια·τριβ·σοιμιδιατριψοιμηνδια·τριβ·σοιμην
2ndδιατριψοιςδια·τριβ·σοιςδιατριψοιοδια·τριβ·σοιο
3rdδιατριψοιδια·τριβ·σοιδιατριψοιτοδια·τριβ·σοιτο
Pl1stδιατριψοιμενδια·τριβ·σοιμενδιατριψοιμεθαδια·τριβ·σοιμεθα
2ndδιατριψοιτεδια·τριβ·σοιτεδιατριψοισθεδια·τριβ·σοισθε
3rdδιατριψοιενδια·τριβ·σοιενδιατριψοιντοδια·τριβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατριψειν​δια·τριβ·σειν​διατριψεσθαι​δια·τριβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριψουσαδιατριψονδια·τριβ·σουσ·αδια·τριβ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιατριψωνδια·τριβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιατριψουσανδιατριψονταδια·τριβ·σουσ·ανδια·τριβ·σο[υ]ντ·α
Datδιατριψουσῃδιατριψοντιδια·τριβ·σουσ·ῃδια·τριβ·σο[υ]ντ·ι
Genδιατριψουσηςδιατριψοντοςδια·τριβ·σουσ·ηςδια·τριβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιατριψουσαιδιατριψοντεςδιατριψονταδια·τριβ·σουσ·αιδια·τριβ·σο[υ]ντ·εςδια·τριβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατριψουσαςδιατριψονταςδια·τριβ·σουσ·αςδια·τριβ·σο[υ]ντ·ας
Datδιατριψουσαιςδιατριψουσι, διατριψουσινδια·τριβ·σουσ·αιςδια·τριβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιατριψουσωνδιατριψοντωνδια·τριβ·σουσ·ωνδια·τριβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριψομενηδιατριψομενεδια·τριβ·σομεν·ηδια·τριβ·σομεν·ε
Nomδιατριψομενοςδια·τριβ·σομεν·ος
Accδιατριψομενηνδιατριψομενονδια·τριβ·σομεν·ηνδια·τριβ·σομεν·ον
Datδιατριψομενῃδιατριψομενῳδια·τριβ·σομεν·ῃδια·τριβ·σομεν·ῳ
Genδιατριψομενηςδιατριψομενουδια·τριβ·σομεν·ηςδια·τριβ·σομεν·ου
PlVocδιατριψομεναιδιατριψομενοιδιατριψομεναδια·τριβ·σομεν·αιδια·τριβ·σομεν·οιδια·τριβ·σομεν·α
Nom
Accδιατριψομεναςδιατριψομενουςδια·τριβ·σομεν·αςδια·τριβ·σομεν·ους
Datδιατριψομεναιςδιατριψομενοιςδια·τριβ·σομεν·αιςδια·τριβ·σομεν·οις
Genδιατριψομενωνδιατριψομενωνδια·τριβ·σομεν·ωνδια·τριβ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετριψαδια·ε·τριβ·σαδιετριψαμηνδια·ε·τριβ·σαμην
2ndδιετριψαςδια·ε·τριβ·σαςδιετριψωδια·ε·τριβ·σω
3rdδιετριψεν, διετριψε[LXX]δια·ε·τριβ·σε(ν), δια·ε·τριβ·σε(ν)διετριψατοδια·ε·τριβ·σατο
Pl1stδιετριψαμεν[GNT]δια·ε·τριβ·σαμενδιετριψαμεθαδια·ε·τριβ·σαμεθα
2ndδιετριψατεδια·ε·τριβ·σατεδιετριψασθεδια·ε·τριβ·σασθε
3rdδιετριψαν[GNT]δια·ε·τριβ·σανδιετριψαντοδια·ε·τριβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριψωδια·τριβ·σωδιατριψωμαιδια·τριβ·σωμαι
2ndδιατριψῃςδια·τριβ·σῃςδιατριψῃδια·τριβ·σῃ
3rdδιατριψῃδια·τριβ·σῃδιατριψηταιδια·τριβ·σηται
Pl1stδιατριψωμενδια·τριβ·σωμενδιατριψωμεθαδια·τριβ·σωμεθα
2ndδιατριψητεδια·τριβ·σητεδιατριψησθεδια·τριβ·σησθε
3rdδιατριψωσιν, διατριψωσιδια·τριβ·σωσι(ν)διατριψωνταιδια·τριβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατριψαιμιδια·τριβ·σαιμιδιατριψαιμηνδια·τριβ·σαιμην
2ndδιατριψαις, διατριψειαςδια·τριβ·σαις, δια·τριβ·σειας classicalδιατριψαιοδια·τριβ·σαιο
3rdδιατριψαι, διατριψειεδια·τριβ·σαι, δια·τριβ·σειε classicalδιατριψαιτοδια·τριβ·σαιτο
Pl1stδιατριψαιμενδια·τριβ·σαιμενδιατριψαιμεθαδια·τριβ·σαιμεθα
2ndδιατριψαιτεδια·τριβ·σαιτεδιατριψαισθεδια·τριβ·σαισθε
3rdδιατριψαιεν, διατριψαισαν, διατριψειαν, διατριψειενδια·τριβ·σαιεν, δια·τριβ·σαισαν alt, δια·τριβ·σειαν classical, δια·τριβ·σειεν classicalδιατριψαιντοδια·τριβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατριψονδια·τριβ·σονδιατριψαιδια·τριβ·σαι
3rdδιατριψατωδια·τριβ·σατωδιατριψασθωδια·τριβ·σασθω
Pl1st
2ndδιατριψατεδια·τριβ·σατεδιατριψασθεδια·τριβ·σασθε
3rdδιατριψατωσαν, διατριψαντωνδια·τριβ·σατωσαν, δια·τριβ·σαντων classicalδιατριψασθωσαν, διατριψασθωνδια·τριβ·σασθωσαν, δια·τριβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατριψαι​δια·τριβ·σαι​διατριψασθαι​δια·τριβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριψασαδιατριψας[GNT]διατριψανδια·τριβ·σασ·αδια·τριβ·σα[ντ]·ςδια·τριβ·σαν[τ]
Nom
Accδιατριψασανδιατριψανταδια·τριβ·σασ·ανδια·τριβ·σαντ·α
Datδιατριψασῃδιατριψαντιδια·τριβ·σασ·ῃδια·τριβ·σαντ·ι
Genδιατριψασηςδιατριψαντοςδια·τριβ·σασ·ηςδια·τριβ·σαντ·ος
PlVocδιατριψασαιδιατριψαντεςδιατριψανταδια·τριβ·σασ·αιδια·τριβ·σαντ·εςδια·τριβ·σαντ·α
Nom
Accδιατριψασαςδιατριψανταςδια·τριβ·σασ·αςδια·τριβ·σαντ·ας
Datδιατριψασαιςδιατριψασι, διατριψασινδια·τριβ·σασ·αιςδια·τριβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιατριψασωνδιατριψαντωνδια·τριβ·σασ·ωνδια·τριβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατριψαμενηδιατριψαμενεδια·τριβ·σαμεν·ηδια·τριβ·σαμεν·ε
Nomδιατριψαμενοςδια·τριβ·σαμεν·ος
Accδιατριψαμενηνδιατριψαμενονδια·τριβ·σαμεν·ηνδια·τριβ·σαμεν·ον
Datδιατριψαμενῃδιατριψαμενῳδια·τριβ·σαμεν·ῃδια·τριβ·σαμεν·ῳ
Genδιατριψαμενηςδιατριψαμενουδια·τριβ·σαμεν·ηςδια·τριβ·σαμεν·ου
PlVocδιατριψαμεναιδιατριψαμενοιδιατριψαμεναδια·τριβ·σαμεν·αιδια·τριβ·σαμεν·οιδια·τριβ·σαμεν·α
Nom
Accδιατριψαμεναςδιατριψαμενουςδια·τριβ·σαμεν·αςδια·τριβ·σαμεν·ους
Datδιατριψαμεναιςδιατριψαμενοιςδια·τριβ·σαμεν·αιςδια·τριβ·σαμεν·οις
Genδιατριψαμενωνδιατριψαμενωνδια·τριβ·σαμεν·ωνδια·τριβ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 05:43:28 EST