διαπονεομαι • DIAPONEOMAI • diaponeomai

Search: Διαπονηθεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαπονηθειςδιαπονέομαιδια·πονη·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαπονηθειςδιαπονέομαιδια·πονη·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg

δια·πονέομαι (δια+πον(ε)-, -, -, -, -, δια+πονη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπονουμαιδια·πον(ε)·ομαι
2ndδιαπονῃ, διαπονει, διαπονεισαιδια·πον(ε)·ῃ, δια·πον(ε)·ει classical, δια·πον(ε)·εσαι alt
3rdδιαπονειταιδια·πον(ε)·εται
Pl1stδιαπονουμεθαδια·πον(ε)·ομεθα
2ndδιαπονεισθεδια·πον(ε)·εσθε
3rdδιαπονουνταιδια·πον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπονωμαιδια·πον(ε)·ωμαι
2ndδιαπονῃδια·πον(ε)·ῃ
3rdδιαπονηταιδια·πον(ε)·ηται
Pl1stδιαπονωμεθαδια·πον(ε)·ωμεθα
2ndδιαπονησθεδια·πον(ε)·ησθε
3rdδιαπονωνταιδια·πον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπονοιμηνδια·πον(ε)·οιμην
2ndδιαπονοιοδια·πον(ε)·οιο
3rdδιαπονοιτοδια·πον(ε)·οιτο
Pl1stδιαπονοιμεθαδια·πον(ε)·οιμεθα
2ndδιαπονοισθεδια·πον(ε)·οισθε
3rdδιαπονοιντοδια·πον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπονουδια·πον(ε)·ου
3rdδιαπονεισθωδια·πον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιαπονεισθεδια·πον(ε)·εσθε
3rdδιαπονεισθωσαν, διαπονεισθωνδια·πον(ε)·εσθωσαν, δια·πον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπονεισθαι​δια·πον(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπονουσαδιαπονουνδια·πον(ε)·ουσ·αδια·πον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπονωνδια·πον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπονουσανδιαπονουνταδια·πον(ε)·ουσ·ανδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιαπονουσῃδιαπονουντιδια·πον(ε)·ουσ·ῃδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιαπονουσηςδιαπονουντοςδια·πον(ε)·ουσ·ηςδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπονουσαιδιαπονουντες[LXX]διαπονουνταδια·πον(ε)·ουσ·αιδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·εςδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπονουσαςδιαπονουνταςδια·πον(ε)·ουσ·αςδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιαπονουσαιςδιαπονουσι, διαπονουσινδια·πον(ε)·ουσ·αιςδια·πον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπονουσωνδιαπονουντωνδια·πον(ε)·ουσ·ωνδια·πον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπονουμενηδιαπονουμενεδια·πον(ε)·ομεν·ηδια·πον(ε)·ομεν·ε
Nomδιαπονουμενοςδια·πον(ε)·ομεν·ος
Accδιαπονουμενηνδιαπονουμενονδια·πον(ε)·ομεν·ηνδια·πον(ε)·ομεν·ον
Datδιαπονουμενῃδιαπονουμενῳδια·πον(ε)·ομεν·ῃδια·πον(ε)·ομεν·ῳ
Genδιαπονουμενηςδιαπονουμενουδια·πον(ε)·ομεν·ηςδια·πον(ε)·ομεν·ου
PlVocδιαπονουμεναιδιαπονουμενοι[GNT]διαπονουμεναδια·πον(ε)·ομεν·αιδια·πον(ε)·ομεν·οιδια·πον(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιαπονουμεναςδιαπονουμενουςδια·πον(ε)·ομεν·αςδια·πον(ε)·ομεν·ους
Datδιαπονουμεναιςδιαπονουμενοιςδια·πον(ε)·ομεν·αιςδια·πον(ε)·ομεν·οις
Genδιαπονουμενωνδιαπονουμενωνδια·πον(ε)·ομεν·ωνδια·πον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπονουμηνδια·ε·πον(ε)·ομην
2ndδιεπονουδια·ε·πον(ε)·ου
3rdδιεπονειτοδια·ε·πον(ε)·ετο
Pl1stδιεπονουμεθαδια·ε·πον(ε)·ομεθα
2ndδιεπονεισθεδια·ε·πον(ε)·εσθε
3rdδιεπονουντοδια·ε·πον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεπονηθηνδια·ε·πονη·θην
2ndδιεπονηθηςδια·ε·πονη·θης
3rdδιεπονηθηδια·ε·πονη·θη
Pl1stδιεπονηθημενδια·ε·πονη·θημεν
2ndδιεπονηθητεδια·ε·πονη·θητε
3rdδιεπονηθησανδια·ε·πονη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπονηθησομαιδια·πονη·θησομαι
2ndδιαπονηθησῃ, διαπονηθησειδια·πονη·θησῃ, δια·πονη·θησει classical
3rdδιαπονηθησεται[LXX]δια·πονη·θησεται
Pl1stδιαπονηθησομεθαδια·πονη·θησομεθα
2ndδιαπονηθησεσθεδια·πονη·θησεσθε
3rdδιαπονηθησονταιδια·πονη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπονηθωδια·πονη·θω
2ndδιαπονηθῃςδια·πονη·θῃς
3rdδιαπονηθῃδια·πονη·θῃ
Pl1stδιαπονηθωμενδια·πονη·θωμεν
2ndδιαπονηθητεδια·πονη·θητε
3rdδιαπονηθωσιν, διαπονηθωσιδια·πονη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπονηθειηνδια·πονη·θειην
2ndδιαπονηθειηςδια·πονη·θειης
3rdδιαπονηθειηδια·πονη·θειη
Pl1stδιαπονηθειημεν, διαπονηθειμενδια·πονη·θειημεν, δια·πονη·θειμεν classical
2ndδιαπονηθειητε, διαπονηθειτεδια·πονη·θειητε, δια·πονη·θειτε classical
3rdδιαπονηθειησαν, διαπονηθειενδια·πονη·θειησαν, δια·πονη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπονηθησοιμηνδια·πονη·θησοιμην
2ndδιαπονηθησοιοδια·πονη·θησοιο
3rdδιαπονηθησοιτοδια·πονη·θησοιτο
Pl1stδιαπονηθησοιμεθαδια·πονη·θησοιμεθα
2ndδιαπονηθησοισθεδια·πονη·θησοισθε
3rdδιαπονηθησοιντοδια·πονη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπονηθητιδια·πονη·θητι
3rdδιαπονηθητωδια·πονη·θητω
Pl1st
2ndδιαπονηθητεδια·πονη·θητε
3rdδιαπονηθητωσαν, διαπονηθεντωνδια·πονη·θητωσαν, δια·πονη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαπονηθηναι​δια·πονη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαπονηθησεσθαι​δια·πονη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπονηθεισαδιαπονηθεις[GNT]διαπονηθενδια·πονη·θεισ·αδια·πονη·θει[ντ]·ςδια·πονη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαπονηθεισανδιαπονηθενταδια·πονη·θεισ·ανδια·πονη·θε[ι]ντ·α
Datδιαπονηθεισῃδιαπονηθεντιδια·πονη·θεισ·ῃδια·πονη·θε[ι]ντ·ι
Genδιαπονηθεισηςδιαπονηθεντοςδια·πονη·θεισ·ηςδια·πονη·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαπονηθεισαιδιαπονηθεντεςδιαπονηθενταδια·πονη·θεισ·αιδια·πονη·θε[ι]ντ·εςδια·πονη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαπονηθεισαςδιαπονηθενταςδια·πονη·θεισ·αςδια·πονη·θε[ι]ντ·ας
Datδιαπονηθεισαιςδιαπονηθεισι, διαπονηθεισινδια·πονη·θεισ·αιςδια·πονη·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαπονηθεισωνδιαπονηθεντωνδια·πονη·θεισ·ωνδια·πονη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπονηθησομενηδιαπονηθησομενεδια·πονη·θησομεν·ηδια·πονη·θησομεν·ε
Nomδιαπονηθησομενοςδια·πονη·θησομεν·ος
Accδιαπονηθησομενηνδιαπονηθησομενονδια·πονη·θησομεν·ηνδια·πονη·θησομεν·ον
Datδιαπονηθησομενῃδιαπονηθησομενῳδια·πονη·θησομεν·ῃδια·πονη·θησομεν·ῳ
Genδιαπονηθησομενηςδιαπονηθησομενουδια·πονη·θησομεν·ηςδια·πονη·θησομεν·ου
PlVocδιαπονηθησομεναιδιαπονηθησομενοιδιαπονηθησομεναδια·πονη·θησομεν·αιδια·πονη·θησομεν·οιδια·πονη·θησομεν·α
Nom
Accδιαπονηθησομεναςδιαπονηθησομενουςδια·πονη·θησομεν·αςδια·πονη·θησομεν·ους
Datδιαπονηθησομεναιςδιαπονηθησομενοιςδια·πονη·θησομεν·αιςδια·πονη·θησομεν·οις
Genδιαπονηθησομενωνδιαπονηθησομενωνδια·πονη·θησομεν·ωνδια·πονη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 21:57:21 EST