γυμναζω • GUMNAZW • gumnazō

Search: Γυμναζε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γυμναζεγυμνάζωγυμναζ·εpres act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γυμναζεγυμνάζωγυμναζ·εpres act imp 2nd sg

γυμνάζω (γυμναζ-, -, -, -, γεγυμνασ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγυμναζωγυμναζ·ωγυμναζομαιγυμναζ·ομαι
2ndγυμναζειςγυμναζ·ειςγυμναζῃ, γυμναζει, γυμναζεσαιγυμναζ·ῃ, γυμναζ·ει classical, γυμναζ·εσαι alt
3rdγυμναζειγυμναζ·ειγυμναζεταιγυμναζ·εται
Pl1stγυμναζομενγυμναζ·ομενγυμναζομεθαγυμναζ·ομεθα
2ndγυμναζετεγυμναζ·ετεγυμναζεσθεγυμναζ·εσθε
3rdγυμναζουσιν, γυμναζουσιγυμναζ·ουσι(ν)γυμναζονταιγυμναζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγυμναζωγυμναζ·ωγυμναζωμαιγυμναζ·ωμαι
2ndγυμναζῃςγυμναζ·ῃςγυμναζῃγυμναζ·ῃ
3rdγυμναζῃγυμναζ·ῃγυμναζηταιγυμναζ·ηται
Pl1stγυμναζωμενγυμναζ·ωμενγυμναζωμεθαγυμναζ·ωμεθα
2ndγυμναζητεγυμναζ·ητεγυμναζησθεγυμναζ·ησθε
3rdγυμναζωσιν, γυμναζωσιγυμναζ·ωσι(ν)γυμναζωνταιγυμναζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγυμναζοιμιγυμναζ·οιμιγυμναζοιμηνγυμναζ·οιμην
2ndγυμναζοιςγυμναζ·οιςγυμναζοιογυμναζ·οιο
3rdγυμναζοιγυμναζ·οιγυμναζοιτογυμναζ·οιτο
Pl1stγυμναζοιμενγυμναζ·οιμενγυμναζοιμεθαγυμναζ·οιμεθα
2ndγυμναζοιτεγυμναζ·οιτεγυμναζοισθεγυμναζ·οισθε
3rdγυμναζοιεν, γυμναζοισανγυμναζ·οιεν, γυμναζ·οισαν altγυμναζοιντογυμναζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγυμναζε[GNT]γυμναζ·εγυμναζουγυμναζ·ου
3rdγυμναζετωγυμναζ·ετωγυμναζεσθωγυμναζ·εσθω
Pl1st
2ndγυμναζετεγυμναζ·ετεγυμναζεσθεγυμναζ·εσθε
3rdγυμναζετωσαν, γυμναζοντωνγυμναζ·ετωσαν, γυμναζ·οντων classicalγυμναζεσθωσαν, γυμναζεσθωνγυμναζ·εσθωσαν, γυμναζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γυμναζειν​γυμναζ·ειν​γυμναζεσθαι​γυμναζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγυμναζουσαγυμναζονγυμναζ·ουσ·αγυμναζ·ο[υ]ν[τ]
Nomγυμναζωνγυμναζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγυμναζουσανγυμναζονταγυμναζ·ουσ·ανγυμναζ·ο[υ]ντ·α
Datγυμναζουσῃγυμναζοντιγυμναζ·ουσ·ῃγυμναζ·ο[υ]ντ·ι
Genγυμναζουσηςγυμναζοντοςγυμναζ·ουσ·ηςγυμναζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγυμναζουσαιγυμναζοντεςγυμναζονταγυμναζ·ουσ·αιγυμναζ·ο[υ]ντ·εςγυμναζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγυμναζουσαςγυμναζονταςγυμναζ·ουσ·αςγυμναζ·ο[υ]ντ·ας
Datγυμναζουσαιςγυμναζουσι, γυμναζουσινγυμναζ·ουσ·αιςγυμναζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγυμναζουσωνγυμναζοντωνγυμναζ·ουσ·ωνγυμναζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγυμναζομενηγυμναζομενεγυμναζ·ομεν·ηγυμναζ·ομεν·ε
Nomγυμναζομενοςγυμναζ·ομεν·ος
Accγυμναζομενηνγυμναζομενονγυμναζ·ομεν·ηνγυμναζ·ομεν·ον
Datγυμναζομενῃγυμναζομενῳγυμναζ·ομεν·ῃγυμναζ·ομεν·ῳ
Genγυμναζομενηςγυμναζομενουγυμναζ·ομεν·ηςγυμναζ·ομεν·ου
PlVocγυμναζομεναιγυμναζομενοιγυμναζομεναγυμναζ·ομεν·αιγυμναζ·ομεν·οιγυμναζ·ομεν·α
Nom
Accγυμναζομεναςγυμναζομενουςγυμναζ·ομεν·αςγυμναζ·ομεν·ους
Datγυμναζομεναιςγυμναζομενοιςγυμναζ·ομεν·αιςγυμναζ·ομεν·οις
Genγυμναζομενωνγυμναζομενωνγυμναζ·ομεν·ωνγυμναζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγυμναζον[LXX]ε·γυμναζ·ονεγυμναζομηνε·γυμναζ·ομην
2ndεγυμναζεςε·γυμναζ·εςεγυμναζουε·γυμναζ·ου
3rdεγυμναζεν, εγυμναζεε·γυμναζ·ε(ν)εγυμναζετοε·γυμναζ·ετο
Pl1stεγυμναζομενε·γυμναζ·ομενεγυμναζομεθαε·γυμναζ·ομεθα
2ndεγυμναζετεε·γυμναζ·ετεεγυμναζεσθεε·γυμναζ·εσθε
3rdεγυμναζον[LXX], εγυμναζοσανε·γυμναζ·ον, ε·γυμναζ·οσαν altεγυμναζοντοε·γυμναζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγυμνασμαιγεγυμνασ·μαι
2ndγεγυμνασαιγεγυμνασ·[σ]αι
3rdγεγυμνασταιγεγυμνασ·ται
Pl1stγεγυμνασμεθαγεγυμνασ·μεθα
2ndγεγυμνασθεγεγυμνασ·[σ]θε
3rdγεγυμναδαταιγεγυμνασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγυμνασομαιγεγυμνασ·[σ]ομαι
2ndγεγυμνασῃ, γεγυμνασειγεγυμνασ·[σ]ῃ, γεγυμνασ·[σ]ει classical
3rdγεγυμνασεταιγεγυμνασ·[σ]εται
Pl1stγεγυμνασομεθαγεγυμνασ·[σ]ομεθα
2ndγεγυμνασεσθεγεγυμνασ·[σ]εσθε
3rdγεγυμνασονταιγεγυμνασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγυμνασοιμηνγεγυμνασ·[σ]οιμην
2ndγεγυμνασοιογεγυμνασ·[σ]οιο
3rdγεγυμνασοιτογεγυμνασ·[σ]οιτο
Pl1stγεγυμνασοιμεθαγεγυμνασ·[σ]οιμεθα
2ndγεγυμνασοισθεγεγυμνασ·[σ]οισθε
3rdγεγυμνασοιντογεγυμνασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγυμνασογεγυμνασ·[σ]ο
3rdγεγυμνασθωγεγυμνασ·[σ]θω
Pl1st
2ndγεγυμνασθεγεγυμνασ·[σ]θε
3rdγεγυμνασθωσαν, γεγυμνασθωνγεγυμνασ·[σ]θωσαν, γεγυμνασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγυμνασθαι​γεγυμνασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγυμνασεσθαι​γεγυμνασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγυμνασμενηγεγυμνασμενεγεγυμνασ·μεν·ηγεγυμνασ·μεν·ε
Nomγεγυμνασμενοςγεγυμνασ·μεν·ος
Accγεγυμνασμενην[GNT]γεγυμνασμενονγεγυμνασ·μεν·ηνγεγυμνασ·μεν·ον
Datγεγυμνασμενῃγεγυμνασμενῳγεγυμνασ·μεν·ῃγεγυμνασ·μεν·ῳ
Genγεγυμνασμενηςγεγυμνασμενουγεγυμνασ·μεν·ηςγεγυμνασ·μεν·ου
PlVocγεγυμνασμεναιγεγυμνασμενοιγεγυμνασμενα[GNT]γεγυμνασ·μεν·αιγεγυμνασ·μεν·οιγεγυμνασ·μεν·α
Nom
Accγεγυμνασμεναςγεγυμνασμενουςγεγυμνασ·μεν·αςγεγυμνασ·μεν·ους
Datγεγυμνασμεναιςγεγυμνασμενοις[GNT]γεγυμνασ·μεν·αιςγεγυμνασ·μεν·οις
Genγεγυμνασμενωνγεγυμνασμενωνγεγυμνασ·μεν·ωνγεγυμνασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγυμνασμηνε·γεγυμνασ·μην
2ndεγεγυμνασοε·γεγυμνασ·[σ]ο
3rdεγεγυμναστοε·γεγυμνασ·το
Pl1stεγεγυμνασμεθαε·γεγυμνασ·μεθα
2ndεγεγυμνασθεε·γεγυμνασ·[σ]θε
3rdεγεγυμναδατοε·γεγυμνασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγυμνασμην[ε]·γεγυμνασ·μην
2ndγεγυμνασο[ε]·γεγυμνασ·[σ]ο
3rdγεγυμναστο[ε]·γεγυμνασ·το
Pl1stγεγυμνασμεθα[ε]·γεγυμνασ·μεθα
2ndγεγυμνασθε[ε]·γεγυμνασ·[σ]θε
3rdγεγυμναδατο[ε]·γεγυμνασ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 23:33:52 EST