βαινω • BAINW • bainō

Search: Βασαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασανβαίνωβ(α)·εσ·αν2aor act ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βασανβαίνωβ(α)·εσ·αν2aor act ptcp fem acc sg

βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαινωβαιν·ωβαινομαιβαιν·ομαι
2ndβαινειςβαιν·ειςβαινῃ, βαινει, βαινεσαιβαιν·ῃ, βαιν·ει classical, βαιν·εσαι alt
3rdβαινειβαιν·ειβαινεταιβαιν·εται
Pl1stβαινομενβαιν·ομενβαινομεθαβαιν·ομεθα
2ndβαινετεβαιν·ετεβαινεσθεβαιν·εσθε
3rdβαινουσιν, βαινουσιβαιν·ουσι(ν)βαινονταιβαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαινωβαιν·ωβαινωμαιβαιν·ωμαι
2ndβαινῃςβαιν·ῃςβαινῃβαιν·ῃ
3rdβαινῃβαιν·ῃβαινηταιβαιν·ηται
Pl1stβαινωμενβαιν·ωμενβαινωμεθαβαιν·ωμεθα
2ndβαινητεβαιν·ητεβαινησθεβαιν·ησθε
3rdβαινωσιν, βαινωσιβαιν·ωσι(ν)βαινωνταιβαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαινοιμιβαιν·οιμιβαινοιμηνβαιν·οιμην
2ndβαινοιςβαιν·οιςβαινοιοβαιν·οιο
3rdβαινοιβαιν·οιβαινοιτοβαιν·οιτο
Pl1stβαινοιμενβαιν·οιμενβαινοιμεθαβαιν·οιμεθα
2ndβαινοιτεβαιν·οιτεβαινοισθεβαιν·οισθε
3rdβαινοιεν, βαινοισανβαιν·οιεν, βαιν·οισαν altβαινοιντοβαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαινεβαιν·εβαινουβαιν·ου
3rdβαινετωβαιν·ετωβαινεσθωβαιν·εσθω
Pl1st
2ndβαινετεβαιν·ετεβαινεσθεβαιν·εσθε
3rdβαινετωσαν, βαινοντωνβαιν·ετωσαν, βαιν·οντων classicalβαινεσθωσαν, βαινεσθωνβαιν·εσθωσαν, βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαινειν[LXX]​βαιν·εινβαινεσθαι​βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαινουσαβαινονβαιν·ουσ·αβαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomβαινωνβαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accβαινουσανβαινονταβαιν·ουσ·ανβαιν·ο[υ]ντ·α
Datβαινουσῃβαινοντιβαιν·ουσ·ῃβαιν·ο[υ]ντ·ι
Genβαινουσηςβαινοντοςβαιν·ουσ·ηςβαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocβαινουσαιβαινοντεςβαινονταβαιν·ουσ·αιβαιν·ο[υ]ντ·εςβαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαινουσαςβαινονταςβαιν·ουσ·αςβαιν·ο[υ]ντ·ας
Datβαινουσαιςβαινουσι, βαινουσινβαιν·ουσ·αιςβαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genβαινουσωνβαινοντωνβαιν·ουσ·ωνβαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαινομενηβαινομενεβαιν·ομεν·ηβαιν·ομεν·ε
Nomβαινομενοςβαιν·ομεν·ος
Accβαινομενηνβαινομενονβαιν·ομεν·ηνβαιν·ομεν·ον
Datβαινομενῃβαινομενῳβαιν·ομεν·ῃβαιν·ομεν·ῳ
Genβαινομενηςβαινομενουβαιν·ομεν·ηςβαιν·ομεν·ου
PlVocβαινομεναιβαινομενοιβαινομεναβαιν·ομεν·αιβαιν·ομεν·οιβαιν·ομεν·α
Nom
Accβαινομεναςβαινομενουςβαιν·ομεν·αςβαιν·ομεν·ους
Datβαινομεναιςβαινομενοιςβαιν·ομεν·αιςβαιν·ομεν·οις
Genβαινομενωνβαινομενωνβαιν·ομεν·ωνβαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαινονε·βαιν·ονεβαινομηνε·βαιν·ομην
2ndεβαινεςε·βαιν·εςεβαινουε·βαιν·ου
3rdεβαινεν, εβαινεε·βαιν·ε(ν)εβαινετοε·βαιν·ετο
Pl1stεβαινομενε·βαιν·ομενεβαινομεθαε·βαιν·ομεθα
2ndεβαινετεε·βαιν·ετεεβαινεσθεε·βαιν·εσθε
3rdεβαινον, εβαινοσανε·βαιν·ον, ε·βαιν·οσαν altεβαινοντοε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβηνε·β(η)·^ν
2ndεβης, εβησθαε·β(η)·^ς, ε·β(η)·^σθα classical
3rdεβηε·β(η)·^
Pl1stεβημενε·β(η)·μεν
2ndεβητεε·β(η)·τε
3rdεβησανε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβωβ(η)·ω
2ndβῃςβ(η)·ῃς
3rdβῃβ(η)·ῃ
Pl1stβωμενβ(η)·ωμεν
2ndβητεβ(η)·ητε
3rdβωσιν, βωσιβ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαιηνβ(α)·ιην
2ndβαιηςβ(α)·ιης
3rdβαιηβ(α)·ιη
Pl1stβαιημεν, βαιμενβ(α)·ιημεν, β(α)·ιμεν classical
2ndβαιητε, βαιτεβ(α)·ιητε, β(α)·ιτε classical
3rdβαιησαν, βαιενβ(α)·ιησαν, β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαβ(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβηθι, βηςβ(η)·θι, β(η)·ς
3rdβητωβ(η)·τω
Pl1st
2ndβητεβ(η)·τε
3rdβητωσαν, βηντωνβ(η)·τωσαν, β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βηναι​β(η)·ναι, β(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβασα[LXX]βαςβανβ(α)·εσ·αβ(α)·[ντ]·ςβ(α)·ν[τ]
Nom
Accβασαν[LXX]βανταβ(α)·εσ·ανβ(α)·ντ·α
Datβασῃβαντιβ(α)·εσ·ῃβ(α)·ντ·ι
Genβασηςβαντοςβ(α)·εσ·ηςβ(α)·ντ·ος
PlVocβασαιβαντεςβανταβ(α)·εσ·αιβ(α)·ντ·εςβ(α)·ντ·α
Nom
Accβασαςβανταςβ(α)·εσ·αςβ(α)·ντ·ας
Datβασαιςβασι[LXX], βασιν[LXX]β(α)·εσ·αιςβ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genβασωνβαντωνβ(α)·εσ·ωνβ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηκαβεβη·κα
2ndβεβηκας, βεβηκεςβεβη·κας, βεβη·κες alt
3rdβεβηκεν, βεβηκεβεβη·κε(ν)
Pl1stβεβηκαμενβεβη·καμεν
2ndβεβηκατεβεβη·κατε
3rdβεβηκασιν, βεβηκασι, βεβηκανβεβη·κασι(ν), βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηκωβεβη·κω
2ndβεβηκῃςβεβη·κῃς
3rdβεβηκῃβεβη·κῃ
Pl1stβεβηκωμενβεβη·κωμεν
2ndβεβηκητεβεβη·κητε
3rdβεβηκωσιν, βεβηκωσιβεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηκοιμι, βεβηκοιηνβεβη·κοιμι, βεβη·κοιην classical
2ndβεβηκοις, βεβηκοιηςβεβη·κοις, βεβη·κοιης classical
3rdβεβηκοι, βεβηκοιηβεβη·κοι, βεβη·κοιη classical
Pl1stβεβηκοιμενβεβη·κοιμεν
2ndβεβηκοιτεβεβη·κοιτε
3rdβεβηκοιενβεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβηκεβεβη·κε
3rdβεβηκετωβεβη·κετω
Pl1st
2ndβεβηκετεβεβη·κετε
3rdβεβηκετωσανβεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβηκεναι​βεβη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβηκυιαβεβηκοςβεβη·κυι·αβεβη·κο[τ]·ς
Nomβεβηκωςβεβη·κο[τ]·^ς
Accβεβηκυιανβεβηκοτα[LXX]βεβη·κυι·ανβεβη·κοτ·α
Datβεβηκυιᾳβεβηκοτιβεβη·κυι·ᾳβεβη·κοτ·ι
Genβεβηκυιαςβεβηκοτοςβεβη·κυι·αςβεβη·κοτ·ος
PlVocβεβηκυιαιβεβηκοτες[LXX]βεβηκοτα[LXX]βεβη·κυι·αιβεβη·κοτ·εςβεβη·κοτ·α
Nom
Accβεβηκυιαςβεβηκοταςβεβη·κυι·αςβεβη·κοτ·ας
Datβεβηκυιαιςβεβηκοσι, βεβηκοσινβεβη·κυι·αιςβεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genβεβηκυιωνβεβηκοτωνβεβη·κυι·ωνβεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβηκειν, εβεβηκηε·βεβη·κειν, ε·βεβη·κη classical
2ndεβεβηκεις, εβεβηκηςε·βεβη·κεις, ε·βεβη·κης classical
3rdεβεβηκειε·βεβη·κει
Pl1stεβεβηκειμεν, εβεβηκεμενε·βεβη·κειμεν, ε·βεβη·κεμεν classical
2ndεβεβηκειτε, εβεβηκετεε·βεβη·κειτε, ε·βεβη·κετε classical
3rdεβεβηκεισαν, εβεβηκεσανε·βεβη·κεισαν, ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβηκειν, βεβηκη[ε]·βεβη·κειν, [ε]·βεβη·κη classical
2ndβεβηκεις, βεβηκης[ε]·βεβη·κεις, [ε]·βεβη·κης classical
3rdβεβηκει[LXX][ε]·βεβη·κει
Pl1stβεβηκειμεν, βεβηκεμεν[ε]·βεβη·κειμεν, [ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndβεβηκειτε, βεβηκετε[ε]·βεβη·κειτε, [ε]·βεβη·κετε classical
3rdβεβηκεισαν, βεβηκεσαν[ε]·βεβη·κεισαν, [ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:17:57 EST