βαλλω • BALLW • ballō

Search: Βαλε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
βαλεβάλλωβαλ·ε2aor act imp 2nd sg

βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλλω[GNT]βαλλ·ωβαλλομαιβαλλ·ομαι
2ndβαλλειςβαλλ·ειςβαλλῃ, βαλλει[GNT][LXX], βαλλεσαιβαλλ·ῃ, βαλλ·ει classical, βαλλ·εσαι alt
3rdβαλλει[GNT][LXX]βαλλ·ειβαλλεται[GNT]βαλλ·εται
Pl1stβαλλομεν[GNT]βαλλ·ομενβαλλομεθαβαλλ·ομεθα
2ndβαλλετεβαλλ·ετεβαλλεσθεβαλλ·εσθε
3rdβαλλουσιν[GNT][LXX], βαλλουσιβαλλ·ουσι(ν), βαλλ·ουσι(ν)βαλλονταιβαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλλω[GNT]βαλλ·ωβαλλωμαιβαλλ·ωμαι
2ndβαλλῃςβαλλ·ῃςβαλλῃβαλλ·ῃ
3rdβαλλῃβαλλ·ῃβαλληταιβαλλ·ηται
Pl1stβαλλωμενβαλλ·ωμενβαλλωμεθαβαλλ·ωμεθα
2ndβαλλητεβαλλ·ητεβαλλησθεβαλλ·ησθε
3rdβαλλωσιν, βαλλωσιβαλλ·ωσι(ν)βαλλωνταιβαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλλοιμιβαλλ·οιμιβαλλοιμηνβαλλ·οιμην
2ndβαλλοιςβαλλ·οιςβαλλοιοβαλλ·οιο
3rdβαλλοιβαλλ·οιβαλλοιτοβαλλ·οιτο
Pl1stβαλλοιμενβαλλ·οιμενβαλλοιμεθαβαλλ·οιμεθα
2ndβαλλοιτεβαλλ·οιτεβαλλοισθεβαλλ·οισθε
3rdβαλλοιεν, βαλλοισανβαλλ·οιεν, βαλλ·οισαν altβαλλοιντοβαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαλλεβαλλ·εβαλλουβαλλ·ου
3rdβαλλετωβαλλ·ετωβαλλεσθωβαλλ·εσθω
Pl1st
2ndβαλλετεβαλλ·ετεβαλλεσθεβαλλ·εσθε
3rdβαλλετωσαν, βαλλοντων[GNT]βαλλ·ετωσαν, βαλλ·οντων classicalβαλλεσθωσαν, βαλλεσθωνβαλλ·εσθωσαν, βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαλλειν[GNT][LXX]​βαλλ·εινβαλλεσθαι[LXX]​βαλλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλλουσαβαλλονβαλλ·ουσ·αβαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomβαλλων[LXX]βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβαλλουσαν[GNT]βαλλονταβαλλ·ουσ·ανβαλλ·ο[υ]ντ·α
Datβαλλουσῃβαλλοντιβαλλ·ουσ·ῃβαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genβαλλουσηςβαλλοντος[LXX]βαλλ·ουσ·ηςβαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβαλλουσαιβαλλοντες[GNT][LXX]βαλλονταβαλλ·ουσ·αιβαλλ·ο[υ]ντ·εςβαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαλλουσαςβαλλοντας[GNT][LXX]βαλλ·ουσ·αςβαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datβαλλουσαιςβαλλουσι, βαλλουσιν[GNT][LXX]βαλλ·ουσ·αιςβαλλ·ου[ντ]·σι(ν), βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβαλλουσωνβαλλοντων[GNT]βαλλ·ουσ·ωνβαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλλομενηβαλλομενεβαλλ·ομεν·ηβαλλ·ομεν·ε
Nomβαλλομενοςβαλλ·ομεν·ος
Accβαλλομενηνβαλλομενον[GNT]βαλλ·ομεν·ηνβαλλ·ομεν·ον
Datβαλλομενῃβαλλομενῳβαλλ·ομεν·ῃβαλλ·ομεν·ῳ
Genβαλλομενηςβαλλομενουβαλλ·ομεν·ηςβαλλ·ομεν·ου
PlVocβαλλομεναιβαλλομενοιβαλλομενα[GNT]βαλλ·ομεν·αιβαλλ·ομεν·οιβαλλ·ομεν·α
Nom
Accβαλλομεναςβαλλομενουςβαλλ·ομεν·αςβαλλ·ομεν·ους
Datβαλλομεναιςβαλλομενοιςβαλλ·ομεν·αιςβαλλ·ομεν·οις
Genβαλλομενωνβαλλομενωνβαλλ·ομεν·ωνβαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαλλον[GNT][LXX]ε·βαλλ·ονεβαλλομηνε·βαλλ·ομην
2ndεβαλλεςε·βαλλ·εςεβαλλουε·βαλλ·ου
3rdεβαλλεν, εβαλλεε·βαλλ·ε(ν)εβαλλετοε·βαλλ·ετο
Pl1stεβαλλομενε·βαλλ·ομενεβαλλομεθαε·βαλλ·ομεθα
2ndεβαλλετεε·βαλλ·ετεεβαλλεσθεε·βαλλ·εσθε
3rdεβαλλον[GNT][LXX], εβαλλοσανε·βαλλ·ον, ε·βαλλ·οσαν altεβαλλοντοε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλω[GNT][LXX]βαλ(ε)·[σ]ωβαλουμαιβαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndβαλειςβαλ(ε)·[σ]ειςβαλῃ[GNT][LXX], βαλει[GNT][LXX], βαλεισαιβαλ(ε)·[σ]ῃ, βαλ(ε)·[σ]ει classical, βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdβαλει[GNT][LXX]βαλ(ε)·[σ]ειβαλειταιβαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stβαλουμενβαλ(ε)·[σ]ομενβαλουμεθαβαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndβαλειτε[LXX]βαλ(ε)·[σ]ετεβαλεισθεβαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdβαλουσιν[GNT][LXX], βαλουσιβαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)βαλουνταιβαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλοιμιβαλ(ε)·[σ]οιμιβαλοιμηνβαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndβαλοιςβαλ(ε)·[σ]οιςβαλοιοβαλ(ε)·[σ]οιο
3rdβαλοιβαλ(ε)·[σ]οιβαλοιτοβαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stβαλοιμενβαλ(ε)·[σ]οιμενβαλοιμεθαβαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndβαλοιτεβαλ(ε)·[σ]οιτεβαλοισθεβαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdβαλοιενβαλ(ε)·[σ]οιενβαλοιντοβαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαλειν[GNT][LXX]​βαλ(ε)·[σ]εινβαλεισθαι​βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλουσα[GNT]βαλουνβαλ(ε)·[σ]ουσ·αβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomβαλων[LXX]βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accβαλουσανβαλουνταβαλ(ε)·[σ]ουσ·ανβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datβαλουσῃβαλουντιβαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genβαλουσηςβαλουντοςβαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocβαλουσαιβαλουντεςβαλουνταβαλ(ε)·[σ]ουσ·αιβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαλουσαςβαλουνταςβαλ(ε)·[σ]ουσ·αςβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datβαλουσαιςβαλουσι, βαλουσιν[GNT][LXX]βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςβαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genβαλουσωνβαλουντωνβαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνβαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλουμενηβαλουμενεβαλ(ε)·[σ]ομεν·ηβαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomβαλουμενοςβαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accβαλουμενηνβαλουμενονβαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνβαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datβαλουμενῃβαλουμενῳβαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃβαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genβαλουμενηςβαλουμενουβαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςβαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocβαλουμεναιβαλουμενοιβαλουμεναβαλ(ε)·[σ]ομεν·αιβαλ(ε)·[σ]ομεν·οιβαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accβαλουμεναςβαλουμενουςβαλ(ε)·[σ]ομεν·αςβαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datβαλουμεναιςβαλουμενοιςβαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςβαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genβαλουμενωνβαλουμενωνβαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνβαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαλαε·βαλ·[σ]αεβαλαμηνε·βαλ·[σ]αμην
2ndεβαλαςε·βαλ·[σ]αςεβαλωε·βαλ·[σ]ω
3rdεβαλεν[GNT][LXX], εβαλεε·βαλ·[σ]ε(ν), ε·βαλ·[σ]ε(ν)εβαλατοε·βαλ·[σ]ατο
Pl1stεβαλαμενε·βαλ·[σ]αμενεβαλαμεθαε·βαλ·[σ]αμεθα
2ndεβαλατεε·βαλ·[σ]ατεεβαλασθεε·βαλ·[σ]ασθε
3rdεβαλαν[GNT][LXX]ε·βαλ·[σ]ανεβαλαντοε·βαλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλω[GNT][LXX]βαλ·[σ]ωβαλωμαιβαλ·[σ]ωμαι
2ndβαλῃςβαλ·[σ]ῃςβαλῃ[GNT][LXX]βαλ·[σ]ῃ
3rdβαλῃ[GNT][LXX]βαλ·[σ]ῃβαληταιβαλ·[σ]ηται
Pl1stβαλωμεν[LXX]βαλ·[σ]ωμενβαλωμεθαβαλ·[σ]ωμεθα
2ndβαλητε[GNT]βαλ·[σ]ητεβαλησθεβαλ·[σ]ησθε
3rdβαλωσιν[GNT], βαλωσιβαλ·[σ]ωσι(ν), βαλ·[σ]ωσι(ν)βαλωνταιβαλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλαιμιβαλ·[σ]αιμιβαλαιμηνβαλ·[σ]αιμην
2ndβαλαις, βαλειαςβαλ·[σ]αις, βαλ·[σ]ειας classicalβαλαιοβαλ·[σ]αιο
3rdβαλαι, βαλειεβαλ·[σ]αι, βαλ·[σ]ειε classicalβαλαιτοβαλ·[σ]αιτο
Pl1stβαλαιμενβαλ·[σ]αιμενβαλαιμεθαβαλ·[σ]αιμεθα
2ndβαλαιτεβαλ·[σ]αιτεβαλαισθεβαλ·[σ]αισθε
3rdβαλαιεν, βαλαισαν, βαλειαν, βαλειενβαλ·[σ]αιεν, βαλ·[σ]αισαν alt, βαλ·[σ]ειαν classical, βαλ·[σ]ειεν classicalβαλαιντοβαλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαλονβαλ·[σ]ονβαλαιβαλ·[σ]αι
3rdβαλατωβαλ·[σ]ατωβαλασθωβαλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndβαλατεβαλ·[σ]ατεβαλασθεβαλ·[σ]ασθε
3rdβαλατωσαν, βαλαντωνβαλ·[σ]ατωσαν, βαλ·[σ]αντων classicalβαλασθωσαν, βαλασθωνβαλ·[σ]ασθωσαν, βαλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαλαι​βαλ·[σ]αι​βαλασθαι​βαλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλασαβαλαςβαλανβαλ·[σ]ασ·αβαλ·[σ]α[ντ]·ςβαλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accβαλασαν[LXX]βαλανταβαλ·[σ]ασ·ανβαλ·[σ]αντ·α
Datβαλασῃβαλαντιβαλ·[σ]ασ·ῃβαλ·[σ]αντ·ι
Genβαλασηςβαλαντοςβαλ·[σ]ασ·ηςβαλ·[σ]αντ·ος
PlVocβαλασαιβαλαντεςβαλανταβαλ·[σ]ασ·αιβαλ·[σ]αντ·εςβαλ·[σ]αντ·α
Nom
Accβαλασαςβαλανταςβαλ·[σ]ασ·αςβαλ·[σ]αντ·ας
Datβαλασαιςβαλασι, βαλασινβαλ·[σ]ασ·αιςβαλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genβαλασωνβαλαντωνβαλ·[σ]ασ·ωνβαλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλαμενηβαλαμενεβαλ·[σ]αμεν·ηβαλ·[σ]αμεν·ε
Nomβαλαμενοςβαλ·[σ]αμεν·ος
Accβαλαμενηνβαλαμενονβαλ·[σ]αμεν·ηνβαλ·[σ]αμεν·ον
Datβαλαμενῃβαλαμενῳβαλ·[σ]αμεν·ῃβαλ·[σ]αμεν·ῳ
Genβαλαμενηςβαλαμενουβαλ·[σ]αμεν·ηςβαλ·[σ]αμεν·ου
PlVocβαλαμεναιβαλαμενοιβαλαμεναβαλ·[σ]αμεν·αιβαλ·[σ]αμεν·οιβαλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accβαλαμεναςβαλαμενουςβαλ·[σ]αμεν·αςβαλ·[σ]αμεν·ους
Datβαλαμεναιςβαλαμενοιςβαλ·[σ]αμεν·αιςβαλ·[σ]αμεν·οις
Genβαλαμενωνβαλαμενωνβαλ·[σ]αμεν·ωνβαλ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαλον[GNT][LXX]ε·βαλ·ονεβαλομηνε·βαλ·ομην
2ndεβαλες[LXX]ε·βαλ·εςεβαλουε·βαλ·ου
3rdεβαλεν[GNT][LXX], εβαλεε·βαλ·ε(ν), ε·βαλ·ε(ν)εβαλετοε·βαλ·ετο
Pl1stεβαλομεν[LXX]ε·βαλ·ομενεβαλομεθαε·βαλ·ομεθα
2ndεβαλετεε·βαλ·ετεεβαλεσθεε·βαλ·εσθε
3rdεβαλον[GNT][LXX], εβαλοσαν[LXX]ε·βαλ·ον, ε·βαλ·οσαν altεβαλοντοε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλω[GNT][LXX]βαλ·ωβαλωμαιβαλ·ωμαι
2ndβαλῃςβαλ·ῃςβαλῃ[GNT][LXX]βαλ·ῃ
3rdβαλῃ[GNT][LXX]βαλ·ῃβαληταιβαλ·ηται
Pl1stβαλωμεν[LXX]βαλ·ωμενβαλωμεθαβαλ·ωμεθα
2ndβαλητε[GNT]βαλ·ητεβαλησθεβαλ·ησθε
3rdβαλωσιν[GNT], βαλωσιβαλ·ωσι(ν), βαλ·ωσι(ν)βαλωνταιβαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαλοιμιβαλ·οιμιβαλοιμηνβαλ·οιμην
2ndβαλοιςβαλ·οιςβαλοιοβαλ·οιο
3rdβαλοιβαλ·οιβαλοιτοβαλ·οιτο
Pl1stβαλοιμενβαλ·οιμενβαλοιμεθαβαλ·οιμεθα
2ndβαλοιτεβαλ·οιτεβαλοισθεβαλ·οισθε
3rdβαλοιεν, βαλοισανβαλ·οιεν, βαλ·οισαν altβαλοιντοβαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαλε[GNT][LXX]βαλ·εβαλουβαλ·ου
3rdβαλετω[GNT]βαλ·ετωβαλεσθωβαλ·εσθω
Pl1st
2ndβαλετε[GNT][LXX]βαλ·ετεβαλεσθεβαλ·εσθε
3rdβαλετωσαν, βαλοντωνβαλ·ετωσαν, βαλ·οντων classicalβαλεσθωσαν, βαλεσθωνβαλ·εσθωσαν, βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαλειν[GNT][LXX]​βαλ·εινβαλεσθαι​βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλουσα[GNT]βαλονβαλ·ουσ·αβαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomβαλων[LXX]βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accβαλουσανβαλονταβαλ·ουσ·ανβαλ·ο[υ]ντ·α
Datβαλουσῃβαλοντιβαλ·ουσ·ῃβαλ·ο[υ]ντ·ι
Genβαλουσηςβαλοντοςβαλ·ουσ·ηςβαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocβαλουσαιβαλοντεςβαλονταβαλ·ουσ·αιβαλ·ο[υ]ντ·εςβαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accβαλουσαςβαλονταςβαλ·ουσ·αςβαλ·ο[υ]ντ·ας
Datβαλουσαιςβαλουσι, βαλουσιν[GNT][LXX]βαλ·ουσ·αιςβαλ·ου[ντ]·σι(ν), βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genβαλουσωνβαλοντωνβαλ·ουσ·ωνβαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαλομενηβαλομενεβαλ·ομεν·ηβαλ·ομεν·ε
Nomβαλομενοςβαλ·ομεν·ος
Accβαλομενηνβαλομενονβαλ·ομεν·ηνβαλ·ομεν·ον
Datβαλομενῃβαλομενῳβαλ·ομεν·ῃβαλ·ομεν·ῳ
Genβαλομενηςβαλομενουβαλ·ομεν·ηςβαλ·ομεν·ου
PlVocβαλομεναιβαλομενοιβαλομεναβαλ·ομεν·αιβαλ·ομεν·οιβαλ·ομεν·α
Nom
Accβαλομεναςβαλομενουςβαλ·ομεν·αςβαλ·ομεν·ους
Datβαλομεναιςβαλομενοιςβαλ·ομεν·αιςβαλ·ομεν·οις
Genβαλομενωνβαλομενωνβαλ·ομεν·ωνβαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβληκαβεβλη·καβεβλημαιβεβλη·μαι
2ndβεβληκας, βεβληκεςβεβλη·κας, βεβλη·κες altβεβλησαιβεβλη·σαι
3rdβεβληκεν[GNT], βεβληκεβεβλη·κε(ν), βεβλη·κε(ν)βεβληται[GNT]βεβλη·ται
Pl1stβεβληκαμενβεβλη·καμενβεβλημεθαβεβλη·μεθα
2ndβεβληκατεβεβλη·κατεβεβλησθεβεβλη·σθε
3rdβεβληκασιν, βεβληκασι, βεβληκανβεβλη·κασι(ν), βεβλη·καν altβεβληνταιβεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλησομαιβεβλη·σομαι
2ndβεβλησῃ, βεβλησειβεβλη·σῃ, βεβλη·σει classical
3rdβεβλησεταιβεβλη·σεται
Pl1stβεβλησομεθαβεβλη·σομεθα
2ndβεβλησεσθεβεβλη·σεσθε
3rdβεβλησονταιβεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβληκωβεβλη·κω
2ndβεβληκῃςβεβλη·κῃς
3rdβεβληκῃβεβλη·κῃ
Pl1stβεβληκωμενβεβλη·κωμεν
2ndβεβληκητεβεβλη·κητε
3rdβεβληκωσιν, βεβληκωσιβεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβληκοιμι, βεβληκοιηνβεβλη·κοιμι, βεβλη·κοιην classical
2ndβεβληκοις, βεβληκοιηςβεβλη·κοις, βεβλη·κοιης classical
3rdβεβληκοι, βεβληκοιηβεβλη·κοι, βεβλη·κοιη classical
Pl1stβεβληκοιμενβεβλη·κοιμεν
2ndβεβληκοιτεβεβλη·κοιτε
3rdβεβληκοιενβεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβλησοιμηνβεβλη·σοιμην
2ndβεβλησοιοβεβλη·σοιο
3rdβεβλησοιτοβεβλη·σοιτο
Pl1stβεβλησοιμεθαβεβλη·σοιμεθα
2ndβεβλησοισθεβεβλη·σοισθε
3rdβεβλησοιντοβεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβληκεβεβλη·κεβεβλησοβεβλη·σο
3rdβεβληκετωβεβλη·κετωβεβλησθωβεβλη·σθω
Pl1st
2ndβεβληκετεβεβλη·κετεβεβλησθεβεβλη·σθε
3rdβεβληκετωσανβεβλη·κετωσανβεβλησθωσαν, βεβλησθωνβεβλη·σθωσαν, βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβληκεναι​βεβλη·κεναι​βεβλησθαι​βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβλησεσθαι​βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβληκυιαβεβληκοςβεβλη·κυι·αβεβλη·κο[τ]·ς
Nomβεβληκωςβεβλη·κο[τ]·^ς
Accβεβληκυιανβεβληκοταβεβλη·κυι·ανβεβλη·κοτ·α
Datβεβληκυιᾳβεβληκοτιβεβλη·κυι·ᾳβεβλη·κοτ·ι
Genβεβληκυιαςβεβληκοτος[GNT]βεβλη·κυι·αςβεβλη·κοτ·ος
PlVocβεβληκυιαιβεβληκοτεςβεβληκοταβεβλη·κυι·αιβεβλη·κοτ·εςβεβλη·κοτ·α
Nom
Accβεβληκυιαςβεβληκοταςβεβλη·κυι·αςβεβλη·κοτ·ας
Datβεβληκυιαιςβεβληκοσι, βεβληκοσινβεβλη·κυι·αιςβεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genβεβληκυιωνβεβληκοτωνβεβλη·κυι·ωνβεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβλημενηβεβλημενεβεβλη·μεν·ηβεβλη·μεν·ε
Nomβεβλημενος[GNT]βεβλη·μεν·ος
Accβεβλημενην[GNT]βεβλημενον[GNT]βεβλη·μεν·ηνβεβλη·μεν·ον
Datβεβλημενῃβεβλημενῳβεβλη·μεν·ῃβεβλη·μεν·ῳ
Genβεβλημενηςβεβλημενουβεβλη·μεν·ηςβεβλη·μεν·ου
PlVocβεβλημεναιβεβλημενοι[LXX]βεβλημεναβεβλη·μεν·αιβεβλη·μεν·οιβεβλη·μεν·α
Nom
Accβεβλημεναςβεβλημενουςβεβλη·μεν·αςβεβλη·μεν·ους
Datβεβλημεναιςβεβλημενοιςβεβλη·μεν·αιςβεβλη·μεν·οις
Genβεβλημενωνβεβλημενωνβεβλη·μεν·ωνβεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβληκειν, εβεβληκηε·βεβλη·κειν, ε·βεβλη·κη classicalεβεβλημηνε·βεβλη·μην
2ndεβεβληκεις, εβεβληκηςε·βεβλη·κεις, ε·βεβλη·κης classicalεβεβλησοε·βεβλη·σο
3rdεβεβληκειε·βεβλη·κειεβεβλητο[GNT]ε·βεβλη·το
Pl1stεβεβληκειμεν, εβεβληκεμενε·βεβλη·κειμεν, ε·βεβλη·κεμεν classicalεβεβλημεθαε·βεβλη·μεθα
2ndεβεβληκειτε, εβεβληκετεε·βεβλη·κειτε, ε·βεβλη·κετε classicalεβεβλησθεε·βεβλη·σθε
3rdεβεβληκεισαν, εβεβληκεσανε·βεβλη·κεισαν, ε·βεβλη·κεσαν classicalεβεβληντοε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβληκειν, βεβληκη[ε]·βεβλη·κειν, [ε]·βεβλη·κη classicalβεβλημην[ε]·βεβλη·μην
2ndβεβληκεις, βεβληκης[ε]·βεβλη·κεις, [ε]·βεβλη·κης classicalβεβλησο[ε]·βεβλη·σο
3rdβεβληκει[ε]·βεβλη·κειβεβλητο[ε]·βεβλη·το
Pl1stβεβληκειμεν, βεβληκεμεν[ε]·βεβλη·κειμεν, [ε]·βεβλη·κεμεν classicalβεβλημεθα[ε]·βεβλη·μεθα
2ndβεβληκειτε, βεβληκετε[ε]·βεβλη·κειτε, [ε]·βεβλη·κετε classicalβεβλησθε[ε]·βεβλη·σθε
3rdβεβληκεισαν, βεβληκεσαν[ε]·βεβλη·κεισαν, [ε]·βεβλη·κεσαν classicalβεβληντο[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβληθηνε·βλη·θην
2ndεβληθηςε·βλη·θης
3rdεβληθη[GNT][LXX]ε·βλη·θη
Pl1stεβληθημενε·βλη·θημεν
2ndεβληθητεε·βλη·θητε
3rdεβληθησαν[GNT][LXX]ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβληθησομαιβλη·θησομαι
2ndβληθησῃ[GNT], βληθησειβλη·θησῃ, βλη·θησει classical
3rdβληθησεται[GNT]βλη·θησεται
Pl1stβληθησομεθαβλη·θησομεθα
2ndβληθησεσθεβλη·θησεσθε
3rdβληθησονταιβλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβληθωβλη·θω
2ndβληθῃςβλη·θῃς
3rdβληθῃ[GNT]βλη·θῃ
Pl1stβληθωμενβλη·θωμεν
2ndβληθητεβλη·θητε
3rdβληθωσιν, βληθωσιβλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβληθειηνβλη·θειην
2ndβληθειηςβλη·θειης
3rdβληθειηβλη·θειη
Pl1stβληθειημεν, βληθειμενβλη·θειημεν, βλη·θειμεν classical
2ndβληθειητε, βληθειτεβλη·θειητε, βλη·θειτε classical
3rdβληθειησαν, βληθειενβλη·θειησαν, βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβληθησοιμηνβλη·θησοιμην
2ndβληθησοιοβλη·θησοιο
3rdβληθησοιτοβλη·θησοιτο
Pl1stβληθησοιμεθαβλη·θησοιμεθα
2ndβληθησοισθεβλη·θησοισθε
3rdβληθησοιντοβλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβληθητι[GNT]βλη·θητι
3rdβληθητωβλη·θητω
Pl1st
2ndβληθητεβλη·θητε
3rdβληθητωσαν, βληθεντωνβλη·θητωσαν, βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βληθηναι[GNT]​βλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βληθησεσθαι​βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβληθεισαβληθεις[GNT]βληθεν[GNT]βλη·θεισ·αβλη·θει[ντ]·ςβλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβληθεισανβληθενταβλη·θεισ·ανβλη·θε[ι]ντ·α
Datβληθεισῃ[GNT]βληθεντιβλη·θεισ·ῃβλη·θε[ι]ντ·ι
Genβληθεισηςβληθεντος[LXX]βλη·θεισ·ηςβλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocβληθεισαιβληθεντεςβληθενταβλη·θεισ·αιβλη·θε[ι]ντ·εςβλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβληθεισαςβληθενταςβλη·θεισ·αςβλη·θε[ι]ντ·ας
Datβληθεισαιςβληθεισι, βληθεισινβλη·θεισ·αιςβλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genβληθεισωνβληθεντωνβλη·θεισ·ωνβλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβληθησομενηβληθησομενεβλη·θησομεν·ηβλη·θησομεν·ε
Nomβληθησομενοςβλη·θησομεν·ος
Accβληθησομενηνβληθησομενονβλη·θησομεν·ηνβλη·θησομεν·ον
Datβληθησομενῃβληθησομενῳβλη·θησομεν·ῃβλη·θησομεν·ῳ
Genβληθησομενηςβληθησομενουβλη·θησομεν·ηςβλη·θησομεν·ου
PlVocβληθησομεναιβληθησομενοιβληθησομεναβλη·θησομεν·αιβλη·θησομεν·οιβλη·θησομεν·α
Nom
Accβληθησομεναςβληθησομενουςβλη·θησομεν·αςβλη·θησομεν·ους
Datβληθησομεναιςβληθησομενοιςβλη·θησομεν·αιςβλη·θησομεν·οις
Genβληθησομενωνβληθησομενωνβλη·θησομεν·ωνβλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 19:54:51 EST