ρομφαια • hROMFAIA • rhomphaia

ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocρομφαια[GNT][LXX]ρομφαι·α
Nom
Accρομφαιαν[GNT][LXX]ρομφαι·αν
Datρομφαιᾳ[GNT][LXX]ρομφαι·ᾳ
Genρομφαιας[LXX]ρομφαι·ας
PlVocρομφαιαι[LXX]ρομφαι·αι
Nom
Accρομφαιας[LXX]ρομφαι·ας
Datρομφαιαιςρομφαι·αις
Genρομφαιων[LXX]ρομφαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:32:30 EDT