ωφελεια • WFELEIA • ōpheleia

ὠφέλεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocωφελεια[GNT][LXX]ωφελει·α
Nom
Accωφελειαν[LXX]ωφελει·αν
Datωφελειᾳωφελει·ᾳ
Genωφελειας[GNT]ωφελει·ας
PlVocωφελειαιωφελει·αι
Nom
Accωφελειας[GNT]ωφελει·ας
Datωφελειαιςωφελει·αις
Genωφελειωνωφελει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:07:17 EST