ωδιν • WDIN • ōdin

ὠδίν, -ῖνος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocωδιν[GNT][LXX]ωδιν
Nom
Accωδιναωδιν·α
Datωδινι[LXX]ωδιν·ι
Genωδινοςωδιν·ος
PlVocωδινες[LXX]ωδιν·ες
Nom
Accωδινας[GNT][LXX]ωδιν·ας
Datωδισι, ωδισινωδι[ν]·σι(ν)
Genωδινων[GNT][LXX]ωδιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:48:40 EST