υδωρ • hUDWR • hudōr

ὕδωρ, ὕδατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocυδωρ[GNT][LXX]υδα[τ]·ρ > irreg. υδωρ
Nom
Acc
Datυδατι[GNT][LXX]υδατ·ι
Genυδατος[GNT][LXX]υδατ·ος
PlVocυδατα[GNT][LXX]υδατ·α
Nom
Acc
Datυδασι[LXX], υδασιν[GNT][LXX]υδα[τ]·σι(ν)
Genυδατων[GNT][LXX]υδατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Mar-2019 17:31:14 EDT